Temes actuals del mercat de treball Codi:  21.343    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Assignatura d'aprofundiment dins de l'àmbit de l'economia laboral. Destinada a aquells estudiants que, després d'haver assolit uns coneixements adequats del marc institucional en què es desenvolupen les relacions laborals entre els principals actors que hi participen, i del funcionament del mercat de treball, estan interessats en aprofundir en els aspectes que caracteritzen amb més intensitat la realitat laboral del nostre entorn -temporalitat, capital humà i educació, discriminació i segregació laboral, etc. A partir de la lectura d'articles especialitzats en aquest camp, l'estudiant es familiaritzarà amb el marc teòric dels temes seleccionats, i en coneixerà els enfocaments metodològics més habituals, els resultats que se'n deriven i les seves implicacions econòmiques. 

Amunt

Temes actuals del mercat de treball és una assignatura optativa de 6 ECTS del Grau en Economia que forma part de la Menció en Treball i Ocupació. Està dissenyada per a ser cursada en la darrera etapa del procés formatiu, quan l'estudiant ja ha adquirit una base teòrica adequada en l'àmbit dels fonaments de d'anàlisi econòmica, així com un coneixement suficient dels mètodes estadístics i economètrics més habituals en l'àmbit aplicat. Per aquest motiu, és recomanable que l'estudiant que cursi l'assignatura hagi superat prèviament les assignatures d'Introducció a la microeconomia i d'Introducció a la macroeconomia, essent aconsellable que hagi cursat també  l'assignatura d'Introducció a l'econometria. D'altra banda, és molt recomanable haver superat l'assignatura "Economia del treball I", que garanteix l'adquisició dels coneixements i les competències bàsiques associades a aquesta disciplina.  Addicionalment, és aconsellable disposar d'un nivell d'anglès suficient, ja que alguns dels materials de l'assignatura poden estar escrits en aquella llengua. 

Amunt

Anàlisis econòmic del mercat de treball i dels diferents elements i aspectes que el composen.

Amunt

L'objectiu principal de l'assignatura és familiaritzar-se amb les principals qüestions que configuren la dinàmica actual del mercat de treball, per poder analitzar-les de forma crítica. 

Competències bàsiques:

 • Aplicar els coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseir les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dintre de la seva àrea d'estudi. 

Competències transversals  

 • Adoptar actituds i comportaments d'acord amb una pràctica professional ètica i responsable
 • Treballar en equip i en xarxa en entorns multidisciplinaris. 
 • Analitzar, organitzar i planificar l'activitat professional de manera óptima. 

Competències específiques

 • Formular polítiques que millorin l'eficiència i l'equitat de l'economia. 
 • Enjudiciar críticament el marc social, polític, institucional i legal en què es desenvolupa l'activitat econòmica.

Amunt

Pel seu enfocament, el contingut concret d'aquesta assignatura pot patir alguna modificació per adaptar-se als context laboral i econòmic. Entre d'altres qüestions, l'assignatura pot incloure l'anàlisi en profunditat d'aspectes vinculats amb: 

 • Treball atípic (temporalitat, parcialitat i informalitat)
 • Capital humà i educació
 • Discriminació i segregació laboral
 • Família i treball
 • Desajust educatiu (sobreeducació, infraeducació, sobrequalificació, etc.)
 • Satisfacció laboral
 • Atur, determinants i conseqüències
 • Salaris

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt