Polítiques econòmiques estructurals Codi:  21.344    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura analitza les diverses polítiques econòmiques de caràcter estructural que afecten a la governança i sostenibilitat del desenvolupament econòmic, així com a la millora de la competitivitats de les empreses i sectors d'una economia, tenint en compte a més el marc territorial en el què aquests despleguen les seves activitats. S'aprofundirà, doncs, en aquelles accions dels poders públics que incideixen de manera més directa en la competitivitat de les activitats productives i en la configuració d'un entorn favorable pel desenvolupament sostenible i equilibrat dels països i regions implicades.

Al llarg de l'assignatura es tractaran aspectes com les polítiques d'innovació i competitivitat, la R+D, la política regional, les polítiques de reordenació del sector públic, de regulació i competència, infraestructures i medi ambient.

L'assignatura vol ser un instrument d'estudi per a tots aquells estudiants i professionals interessats en la millora de les condicions en les què es desenvolupen les activitats productives en un determinat territori, sigui aquest de caràcter regional, estatal o supraestatal.

Amunt

Objectius

 • Conèixer els principals objectius de Política Econòmica a llarg termini
 • Conèixer les principals polítiques econòmiques estructurals
 • Saber relacionar entre si els diferents objectius i polítiques
 • Dominar l'accés a la informació rellevant sobre els objectius de Política Econòmica a llarg termini i els instruments de les polítiques econòmiques estructurals.
 • Adquirir i aplicar de manera crítica la terminologia i tècniques d'anàlisi pròpies de la Política Econòmica.


Competències

Competències transversals

 • Adoptar actituds i comportaments d'acord amb una pràctica professional ètica i responsable.
 • Analitzar de manera crítica i sintètica.
 • Argumentar, negociar i intervenir.


Competències específiques

 • Analitzar i revisar els conceptes relatius als objectius i els instruments de la Política Econòmica
 • Formular polítiques que millorin l'eficiència i l'equitat de l'economia.
 • Avaluar críticament les conseqüències de diferents alternatives d'acció i dissenyar mesures en relació a la selecció de les més adequades en funció dels objectius. 

Amunt

1. Les polítiques sectorials
2. Polítiques econòmiques per al canvi del model productiu: polítiques de R+D+i i reforma laboral
3. Polítiques econòmiques reguladores
4. Polítiques d'entorn: infraestructures i medi ambient

Amunt

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt