Alternatives econòmiques Codi:  21.346    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

1. Context

En una conjuntura marcada no tan sols per la crisi econòmica, sinó també per la social, la mediambiental i la sanitària, és fonamental conèixer quines són les alternatives existents per avançar cap a un futur més ètic i amb un desenvolupament plenament sostenible.

2. Descripció

En aquesta assignatura es fa un introducció al què és i representa l'economia social i solidària, analitzant la seva ubicació en el sistema socioeconòmic actual i les principals iniciatives i agents existents.

Després d'una contextualització a la conjuntura socioeconòmica actual, des d'un punt de vista teòric es fa una aproximació a la concepció global de l'economia social i solidària. S'analitza tant la vessant socioempresarial com la sociocomunitària, així com els àmbits reproductiu i de la col·laboració procomú.

A continuació, i des d'un punt de vista pràctic, es presenten els principis del cooperativisme i els objectius de desenvolupament sostenible. I s'analitzen algunes de les iniciatives actualment existents i alguns dels agents que estan fomentant la seva implantació, tant a nivell públic com privat.

3. Utilitat

Fer front als desequilibris econòmics, socials i mediambientals a què ens ha portat el sistema socioeconòmic predominant.

4. Compromí ètic i global

En aquesta assignatura es treballa a nivell conceptual i competencial (CT1 - Adoptar actituds i comportaments d'acord amb una pràctica professional ètica i responsable) el compromís ètic i global, a través del qual s'incorpora la consecució de resultats d'aprenentatge vinculats amb la perspectiva de gènere i els ODS de l'Agenda 2030.

Amunt

1. Programa

Grau d'Economia.
Grau d'ADE.

2. Crèdits

6 ECTS (Economia).
6 ECTS (ADE).

3. Tipologia

Optativa (Economia).
Optativa (ADE).

4. Àmbit

Economia social i solidària.

5. Transversalitat

Aquesta assignatura no s'imparteix en altres programes, sinó que és exclusiva dels graus d'Economia i ADE.

Amunt

1. Camps professionals

És transversal a qualsevol àmbit professional.

2. Tasques a desenvolupar

Innovació econòmica, social i mediambiental en pro del desenvolupament sostenible.

Amunt

1. Són necessaris coneixements previs?

No.

2. Quins coneixements previs?

...

3. Per què aquests coneixements previs?

...

Amunt

Cal tenir en consideració les recomanacions de matrícula facilitades per l'equip de tutors i tutores.

Amunt

1. Competències transversals

 • CT7 - Argumentar, negociar i mediar. (Economia)
 • CT1 - Adoptar actituds i comportaments d'acord amb una pràctica professional ètica i responsable. (Economia i ADE)
 • CT6 - Negociar en un entorn professional. (ADE)

2. Competències específiques

 • CE5 - Analitzar quin ha estat l'origen i l'evolució dels grans problemes econòmics. (Economia)
 • CE6 - Analitzar el funcionament dels mercats en diferents escenaris d'interrelació i en diferents horitzons temporals. (Economia)
 • CE7 - Analitzar i revisar els conceptes relatius als objectius i instruments de política econòmica. (Economia)
 • CE8 - Avaluar l'estructura i el funcionament del sector públic i proposar accions que millorin aquests aspectes. (Economia)
 • CE9 - Formular polítiques que millorin l'eficiència i l'equitat de l'economia. (Economia)
 • CE11 - Elaborar informes econòmics que contribueixin al procés de presa de decisions tant en l'àmbit públic com privat. (Economia)
 • CE1 - Entedre el funcionament de l'economia i els seus agents i institucions, amb especial èmfasi en el comportament empresarial. (ADE)
 • CE5 - Valorar críticament situacions empresarials concretes i establir possibles evolucions d'empreses i mercats. (ADE)

3. Objectius o resultats d'aprenentatge

 • Donar visibilitat a l'existència de l'economia social i solidària, des de tots els enfocaments existents, així com les aportacions d'aquesta en pro d'un sistema socioeconòmic més ètic, just i sostenible.
 • Donar a conèixer algunes de les iniciatives i agents que actualment estan fomentant aquest àmbit socioeconòmic, relacionant-los amb els principis del cooperativisme i els objectius de desenvolupament sostenible.

Amunt

1. Continguts

 • Introducció. El paraigües de l'economia social i solidària.
 • Àmbit comunitari. Consum col·laboratiu i responsable.
 • Àmbit no monetari (bancs de temps i monedes socials) i àmbit monetari (finances ètiques i solidàries).
 • Àmbit municipal. Política i contractació públiques.

2. Introducció als continguts

 • Contextualització socioeconòmica:
  • Paradigma mecanicista o capitalista.
  • Paradigma orgànic o social i solidari.
 • Concepció global de l'economia social i solidària (ESS):
  • Àmbit públic o redistributiu.
  • Àmbit mercantil o competitiu.
  • Àmbit financer o especulatiu.
  • Àmbit social i solidari o cooperatiu:
   • Àmbit socioempresarial.
   • Àmbit sociocomunitari.
   • Àmbit de la reproducció.
   • Àmbit de la col·laboració procomú.
 • Ètica, justícia i sostenibilitat:
  • Principis del cooperativisme.
  • Objectius de desenvolupament sostenible.
 • Experiències existents:
  • Models de registre i auditoria.
  • Iniciatives privades i comunitàries.
  • Agents públics.

Amunt

Amunt

1. Tipologia de recursos

En aquesta assignatura hi ha diferents tipologies de recursos d'aprenentatge. En particular, recursos textuals i audiovisuals, així com pàgines web i articles. En qualsevol dels casos es tracta de recursos procedents de diferents fonts, ja sigui d'autoria pròpia del professorat o externa d'altres professionals o investigadors.

2. Orientació dels recursos

Aquests recursos d'aprenentatge tenen un enfocament tant teòric com pràctic. Els recursos teòrics permeten l'assimilació de coneixements i la conceptualització de la temàtica d'estudi, mentre que els recursos pràctics són la base per entendre com aplicar-ho a les organitzacions i com traslladar-ho a l'àmbit professional o de recerca.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt