Anàlisi de sèries temporals Codi:  21.347    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura Anàlisi de Sèries Temporals constitueix una completa introducció a la teoria i mètodes d'anàlisi de dades  temporals. Aquesta àrea de coneixement és fonamental en l'àmbit de l'estadística, l'econometria i l'anàlisi quantitatiu de dades. A més, té múltiples aplicacions en economia, finances, demografia i, en general, en tots els àmbits de coneixement relacionats amb les ciències socials.

Amunt

Aquesta assignatura ha de ser entesa com la prolongació de les assignatures Fonaments d'Estadística i Estadística Aplicada, ja que conté ampliacions d'alguns temes ja estudiats en aquestes assignatures. Així doncs, aquesta assignatura constitueix un curs avançat sobre mètodes estadístics per aquells estudiants que han superat aquestes dues assignatures i n'han assimilat els continguts.

Amunt

Aquesta assignatura és molt útil pels estudiants que vulguin desenvolupar tasques relacionades amb l'anàlisi quantitativa de dades. Un dels principals camps professionals on es desenvolupa aquesta tasca és la recerca, de manera que aquesta assignatura està especialment recomanada als estudiants que vulguin iniciar un curs de doctorat. A més, l'assignatura serà molt útil a aquells estudiants que vulguin dedicar-se al món de les finances quantitatives o del màrqueting quantitatiu.

Amunt

Es recomana haver cursat les assignatures d'estadística i econometria del grau.

Amunt

Competències bàsiques:

 • Que els estudiants hagin demostrat tenir i comprendre coneixements en un àrea d'estudi que surt de la base de l'educació secundària general, i és habitual trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi. 
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i tinguin les competències que es demostren per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Contribuir a una assignació de recursos eficient i equitativa, tant en l'àmbit particular com col·lectiu.


Competències transversals:

 • Utilitzar i aplicar les tecnologies de la informació i la comunicació en els àmbits acadèmic i professional.
 • Buscar, identificar, organitzar i utilitzar adequadament la informació.


Competències específiques:

 • Identificar i seleccionar la informació quantitativa i qualitativa de caràcter rellevant per a l'anàlisi i la pràctica.
 • Interpretar i utilitzar la informació econòmica quantitativa i qualitativa de caràcter rellevant per a la presa de decisions.
 • Aplicar les principals tècniques instrumentals pròpies de l'anàlisi econòmica
 • Formular polítiques que millorin l'eficiència i l'equitat de l'economia.

Amunt

Bloc I: Introducció a les sèries temporals

Aquest bloc és introductori, i té com a objectiu introduir a l'estudiant el concepte de sèrie temporal. Començant per la seva notació matemàtica, tot seguit s'introdueixen les seves característiques fonamentals: tendència, estacionalitat, valors atípics, cicles a llarg termini, canvi estructural, dispersió i variabilitat conjunta. Per últim, s'introdueixen algunes transformacions que es poden aplicar a aquest tipus de dades, com l'operador retard, els operadors diferència regular i diferència estacional, i les transformacions de mitjana mòbil. Per explicar tots els continguts d'aquest primer bloc es van introduint exemples amb dades reals i simulades sobre economia, demografia i finances.


Bloc II: Introducció als processos estocàstics

Aquest bloc és essencialment teòric, i té com a propòsit endinsar-nos dintre del món dels processos estocàstics. Partint d'unes definicions inicials (experiment aleatori, variable aleatòria i procés estocàstic), seguim amb l'anàlisi dels paràmetres fonamentals d'un procés estocàstic (mitjana, variància, autocovariància i autocorrelació). A continuació definirem el concepte de procés estacionari, i donarem exemples de processos estocàstics, on destaquen el procés autoregressiu (AR) i el procés mitjana mòbil (MA). Per últim, parlarem de sèries integrades i arrels unitàries.


Bloc III: Modelització de sèries temporals

Aquest últim bloc aplica els coneixements adquirits als dos blocs previs a l'àmbit de la especificació i estimació de models economètrics amb sèries temporals. Començarem amb models univariants, els quals expliquen el comportament de sèries temporals a partir d'observacions passades de la mateixa variable (curve fitting i models AR, MA i ARIMA). Després, ampliarem aquests models tot permetent introduir d'altres variables, de manera que tindrem models multivariants. En tots els casos, repassarem tots els passos que hi ha en un procés de modelització: anàlisis prèvia de les dades, especificació del model, mètode d'estimació, diagnosi del resultat, comparació de models i predicció a partir de la millor estimació obtinguda. 

Amunt

Matemàtiques i Estadística amb R PDF
Carregar dades amb R Audiovisual
Sèries temporals amb R PDF
Introducció a les sèries temporals PDF
Introducció als processos estocàstics PDF
Modelització de sèries temporals PDF

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

Per aprovar l'assignatura has de superar l'avaluació contínua (AC) i fer un examen (EX).

La qualificació final (QF) de l'assignatura es calcula d'acord amb el següent:

 • Si superes l'AC i a l'examen obtens la nota mínima necessària, la nota final es ponderarà d'acord amb els valors establerts en el pla docent.
 • Si superes l'AC però a l'examen no obtens la nota mínima necessària, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a l'examen.
 • Si superes l'AC i no et presentes a l'examen, la nota final serà un No presentat.
 • Si no superes l'AC, la nota final serà la nota de l'AC.
 • Si no et presentes a l'AC, la nota final serà un No presentat.

 

Amunt