Avaluació de polítiques públiques Codi:  21.349    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.
Seguint una marcada tendència internacional, en els últims anys s'ha observat un creixent interès de l'administració pública espanyola pels mètodes d'avaluació dels programes i polítiques públiques amb l'objecte d'optimitzar l'acció del govern.
Sent conscients que els recursos són limitats i que la demanda social augmenta, és crucial millorar l'eficiència en la utilització dels recursos públics. Per aquest motiu l'avaluació és una necessitat i una oportunitat per identificar programes que estan funcionant bé, analitzar aspectes d'un programa que poden ser millorats i identificar altres programes que no responen als objectius marcats.
Aquesta assignatura centra la seva atenció en l'avaluació, per mesurar l'impacte de programes o polítiques amb una clara referència al procés de presa de decisions dels directius públics. S'analitzarà la decisiva influència d'aquests instruments en la millora de les administracions públiques i les organitzacions socials.
L'avaluació de polítiques públiques és només una passa més en el llarg procés de creació de polítiques públiques que comença amb la identificació i definició d'un problema dins del regne del públic, la generació d'alternatives polítiques per a resoldre el problema, la selecció d'una alternativa a través de les institucions polítiques pertinents i el desenvolupament d'un pla per a la implementació i avaluació d'aquesta política per part de les institucions governamentals. 
L'assignatura està dissenyada per a ajudar a desenvolupar la capacitat de definir i analitzar críticament els temes polítics i els problemes, articular els criteris rellevants des del punt de vista de l'anàlisi de polítiques en la presa de decisions, avaluar les diferents solucions polítiques i establir els mitjans i costos de la implementació.

Amunt

L'assignatura d’Avaluació de polítiques públiques s'emmarca dintre d'aquell bloc de matèries obligatòries, necessàries per el desenvolupament del Grau d’Economia.

En aquest marc, i per una millor comprensió dels conceptes i continguts més teòrics de l'assignatura, és convenient, i per tant es recomana, haver treballat prèviament les assignatures més introductòries d'Economia. També pot ajudar a entendre amb més precisió els diferents aspectes de la matèria tractada en aquesta assignatura, el fet d'haver cursat prèviament la assignatura d’Economia del Sector Públic.

Amunt

Aquesta assignatura es projecta principalment en el camp de l'assessoria pública, de servei d'assessorament a l'empresa i als organismes públics. Però també resulta molt útil i aconsellable per a aquells que orientin les seves sortides a les àrees de comptabilitat i finances de l'empresa per les implicacions de la matèria en aquests camps.

Amunt

La finalitat principal d'aquesta assignatura és que l'estudiant assoleixi unes competències tant específiques com transversals (és a dir, un conjunt de tècniques i instruments, habilitats i destreses aplicades a l'àmbit de l'empresa) juntament amb uns coneixements sobre el procés d'avaluació de polítiques públiques. Les competències i objectius es concreten en:

Competències transversals

¿ Analitzar de manera crítica i sintètica

¿ Argumentar, negociar i mediar

Competències específiques

 • Identificar i seleccionar la informació quantitativa i qualitativa de caràcter rellevant per a l'anàlisi i la pràctica econòmica.
 • Interpretar i utilitzar la informació econòmica quantitativa i qualitativa de caràcter rellevant per a la presa de decisions.
 • Analitzar el funcionament dels mercats en diferents escenaris d'interrelació i en diferents horitzons temporals.
 • Enjudiciar críticament el marc social, polític, institucional i legal en el qual es desenvolupa l'activitat econòmica.

Aquestes competències es materialitzen en els següents objetius d'aprenentatge:

 • Introduir a l'estudiant en la importància d'avaluar les polítiques públiques,
 • Determinar el objecte de l'avaluació i la estratègia a seguir,
 • Dissenyar i implantar una avaluació en un programa,
 • Mostrar com donar l'ús adequat als resultats obtinguts.

Amunt

Avaluació de polítiques públiques


Tema 1. Conceptes introductoris
1.1. Definició d'avaluació.
1.2. El desenvolupament de l'activitat avaluadora al llarg del temps.
1.3. Els objectius de l'avaluació.
1.4. Els actors de l'avaluació.


Tema 2. Avaluació del disseny i la implementació
2.1. La teoria del canvi.
2.2. L'avaluació del disseny.
2.3. L'avaluació de la implementació.


Tema 3. Avaluació Econòmica
3.1. Anàlisi cost-beneficio.
3.2. Anàlisi cost-efectivitat.
3.3 Els elements d'una avaluació econòmica.


Tema 4. Avaluació de l'impacte
4.1. Disseny d'una avaluació de l'impacte.
4.2. Mètodes per avaluar l'impacte.


Tema 5. Estudi de casos
5.1 Anàlisis de casos concrets
5.2 Bones pràctiques

Amunt

El material didàctic de l'assignatura ha estat concebut, dins del marc d'estudi de conceptes associats a les polítiques públiques, amb la finalitat que els estudiants d'Avaluació de Polítiques Públiques tinguessin la possibilitat d'aprendre un contingut de màxima actualitat, amb una base teòrica rigorosa i un component d'aplicació pràctica molt important.

El material didàctic incorpora el contingut fonamental mínim que s'ha d'aprendre en aquesta assignatura i que serà objecte d'avaluació per part del professor.

Per tal de treure més partit d'aquesta assignatura cal que tingueu en compte que, tot i que pot semblar que s'hagi de tractar d'un curs amb un enfocament molt teòric, al llarg del temari us trobareu amb supòsits pràctics, per tal de portar a la pràctica la teoria explicada.

S'han de resoldre els exercicis pràctics raonant i entenent les causes de les solucions.

Recordeu que qualsevol dubte el podeu plantejar al vostre professor.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

Per aprovar l'assignatura has de superar l'avaluació contínua (AC) i fer un examen (EX).

La qualificació final (QF) de l'assignatura es calcula d'acord amb el següent:

 • Si superes l'AC i a l'examen obtens la nota mínima necessària, la nota final es ponderarà d'acord amb els valors establerts en el pla docent.
 • Si superes l'AC però a l'examen no obtens la nota mínima necessària, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a l'examen.
 • Si superes l'AC i no et presentes a l'examen, la nota final serà un No presentat.
 • Si no superes l'AC, la nota final serà la nota de l'AC.
 • Si no et presentes a l'AC, la nota final serà un No presentat.

 

Amunt