Teoria de jocs Codi:  21.355    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.
Al llarg del dia estem prenent decisions constantment. Les nostres decisions ens afecten, però moltes vegades no només afecten als nostres interessos sinó que tenen influència en els demés. I a l'inrevés, les decisions dels altres ens afecten i alhora condicionen les nostres accions. És aquest darrer punt el que determina l'enfocament de la teoria de jocs: tractar de prendre la millor decisió tenint en compte les accions que pensem que els altres triaran i que ens afecten.
Aquesta interacció interdependent la podem trobar en molts àmbits o escenaris: en les nostres relacions personals, en els moments d'oci quan juguem a jocs de taula, quan practiquem un esport, però també en l'àmbit de l'economia. Per exemple, quan les empreses fixen el preu del seu producte és evident que ho fan pensant en molts aspectes (el cost, el rendiment que es vol treure), però també en els preus dels seus competidors.
Aquestes situacions que hem descrit és el que entenem com a joc, o més específicament com a joc no cooperatiu, on es suposa que els agents no tenen cap acord vinculant que els faci coordinar les seves estratègies. Si la situació d'interacció permet una cooperació explícita i vinculant, la cerca de les millors estratègies individuals deixa de ser important i el repartiment del guany cooperatiu és la qüestió principal. Es tracta aleshores d'un joc cooperatiu.
El curs pretén, mitjançant nombrosos exemples, introduir la manera de pensar i argumentar de la teoria de jocs: analitzar les estratègies pròpies i la dels adversaris, entendre les seves preferències, descartar accions que segur que no són profitoses, anticipar les reaccions dels oponents, imaginar quines poden ser les estratègies més probables dels contrincants i el que ells s'imaginen sobre la estratègia que utilitzarem, i després de tot valorar quina podria ser la millor decisió.

Amunt


L'assignatura de Teoria de jocs és una assignatura optativa dins el Grau en Economia, i té una càrrega docent de 6 crèdits ECTS. Aquesta assignatura complementa continguts d’altres assignatures de la titulació situades en l’àmbit de la teoria econòmica, especialment les relacionades amb la microeconomia.

Amunt

La teoria de jocs és una eina fonamental per algunes decisions estratègiques a nivell empresarial, i per tant tot gestor o directiu hauria de tenir-ne unes nocions bàsiques. També en el sector de l'administració pública és interessant tenir en compte les idees sobre interacció estratègica, no només pel fet que l'administració sovint té un paper com a jugador en aquesta interacció, sinó que també participa en el disseny de les "regles del joc” i per tant s'hauria d'anticipar a la reacció dels agents o individus implicats. Així mateix, la teoria de jocs es pot utilitzar també com una eina d'anàlisi del que ja ha succeït, per entendre les raons i explicar la motivació de les actuacions dels individus. En aquest sentit, la teoria de jocs es pot posar al servei de departaments, públics o privats, encarregats de fer estudis econòmics. En l'àmbit acadèmic, la teoria de jocs s'ha incorporat com a matèria bàsica per entendre i analitzar altres disciplines com la teoria econòmica o la política econòmica.

Amunt

Per cursar aquesta assignatura no calen coneixements previs, encara que sí que és recomanable cursar-la en els darrers semestres quan s'han treballat assignatures de Teoria Econòmica, especialment de l'àmbit de la microeconomia.

Amunt

Les principals competències transversals que es treballen en aquesta assignatura són les següents:
 • Analitzar, organitzar i planificar l'activitat professional de manera òptima. 
 • Aprendre de manera autònoma a investigar i innovar.
Les competències específiques que té assignades aquesta assignatura són:
 • Aplicar les principals tècniques instrumentals pròpies de l'anàlisi econòmica. 
 • Analitzar la interacció dels grans problemes econòmics amb els factors no econòmics i les seves conseqüències.
 • Enjudiciar críticament el marc social, polític, institucional i legal en què es desenvolupa l'activitat econòmica.
Els resultats d’aprenentatge que es consideren en aquesta assignatura són els següents: 
 1. Reconèixer una situació estratègica com un joc no cooperatiu i modelitzar-la com a tal.
 2. Analitzar les dominacions entre estratègies i determinar els equilibris de Nash d'un joc.
 3. Interpretar i analitzar models econòmics coneguts (jocs de mercat, de localització) com a jocs no cooperatius.
 4. Copsar la complexitat d'una estratègia en un joc dinàmic i distingir els equilibris que només es justifiquen a partir d'amenaces no creïbles d'aquells que parteixen de la racionalitat dels agents en cada etapa del joc (o perfecte en subjocs).
 5. Utilitzar la lògica de la inducció cap enrere per donar una solució a un joc seqüencial.
 6. Analitzar models simples d'informació incompleta, en particular les subhastes simplificades.
 7. Reconèixer situacions de cooperació i saber valorar possibles repartiments del guany en relació al poder de les coalicions d'agents.
 8. Calcular el valor de Shapley i interpretar-lo en diferents models de cooperació.

Amunt

Unitat didàctica 1: Jocs simultanis (I)

En aquesta unitat analitzarem situacions en què els agents trien simultàniament una estratègia d'entre un nombre finit. No és l'elecció "al mateix temps" allò que fa que el joc sigui simultani, sinó que cada agent desconegui l'estratègia que han triat els altres. Les característiques comunes d'aquest tema seran la simultaneïtat en la presa de decisions i un nombre finit d'estratègies. La situació amb un nombre infinit d'estratègies s'analitzarà al mòdul següent.

 1. Jocs bipersonals: la bimatriu del joc
 2. Noció d'equilibri de Nash
 3. Dominància estricta i dèbil d'estratègies
 4. Extensió mixta d'un joc bimatricial
 5. Jocs amb n agents
 6. Jocs de suma nul·la o constant
 7. Aplicacions

Unitat didàctica 2: Jocs simultanis (II)

En aquesta unitat analitzarem, per una banda, el cas d'un gran nombre d'agents, en què cada agent només disposa de poques estratègies i, per altra banda, el cas de dos o tres agents amb moltes estratègies (potser infinites). En qualsevol dels dos casos, mantindrem la hipòtesi de simultaneïtat en la presa de decisions per part dels agents.

 1. Quan hi ha molts agents
 2. Jocs amb moltes o un continu d'estratègies
 3. Alguns models econòmics

Unitat didàctica 3: Jocs seqüencials

En aquesta unitat estudiarem les situacions en què els jugadors segueixen una sèrie de regles que els indiquen l'ordre en què juguen i quina és la informació de què disposen quan els toca decidir.

 1. Representació d'un joc en forma extensiva
 2. Representació estratègica
 3. Inducció cap enrere i equilibri perfecte en subjocs
 4. Jocs de mercat seqüencials
 5. Algunes aplicacions
 6. Introducció als jocs repetits

Unitat didàctica 4: Jocs amb informació incompleta

En les unitats anteriors, en estudiar el comportament estratègic dels jugadors, hem suposat que cadascun coneix amb certesa no només els pagaments en cada combinació estratègica, sinó també els pagaments dels altres agents. De vegades, però, aquesta hipòtesi no és realista. Els jocs d'informació incompleta poden ser estàtics (jocs simultanis) o dinàmics (jocs seqüencials). En aquest mòdul ens ocuparem únicament dels primers.

 1. Representació d'un joc d'informació incompleta
 2. L'equilibri bayesià de Nash
 3. Aplicacions

Unitat didàctica 5: Jocs cooperatius

En aquesta darrera unitat s'estudien les situacions en què els agents o jugadors poden cooperar.

 1. La funció característica
 2. El core d'un joc cooperatiu
 3. El valor de Shapley

Amunt

Teoria de jocs PDF

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

Per aprovar l'assignatura has de superar l'avaluació contínua (AC) i fer un examen (EX).

La qualificació final (QF) de l'assignatura es calcula d'acord amb el següent:

 • Si superes l'AC i a l'examen obtens la nota mínima necessària, la nota final es ponderarà d'acord amb els valors establerts en el pla docent.
 • Si superes l'AC però a l'examen no obtens la nota mínima necessària, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a l'examen.
 • Si superes l'AC i no et presentes a l'examen, la nota final serà un No presentat.
 • Si no superes l'AC, la nota final serà la nota de l'AC.
 • Si no et presentes a l'AC, la nota final serà un No presentat.

 

Amunt