Desigualtat i justícia social Codi:  21.356    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

La desigualtat és una qüestió que ha rebut una atenció significativa en els últims anys, tant per part dels mitjans de comunicació, com dels líders mundials, així com entre la ciutadania. I segons diferents informes serà una de les tendències principals que ocuparan els experts econòmics en un futur, per davant de temes com la perspectiva d'un creixement sense ocupació o el debilitament de la democràcia representativa (temes també candents). Però, per què la desigualtat preocupa avui a tanta gent? Té alguna cosa a veure aquesta preocupació amb l'evolució recent de la desigualtat als països de l'OCDE? Té alguna cosa a veure amb les seves conseqüències?

Existeixen dues grans respostes a aquestes preguntes. La primera es mou en el terreny de la moral i pot resumir-se dient que la desigualtat importa perquè és injusta. La segona és una resposta que opera en una dimensió més aviat pragmàtica i podem resumir-la dient que la desigualtat importa perquè té impactes negatius -socials, polítics, econòmics- en el funcionament de les nostres societats. És a partir d'aquestes preguntes i aquestes possibles respostes que la present assignatura s'endinsarà en les causes, processos i conseqüències derivats d'aquesta desigualtat, així com en les possibles accions que poden proposar-se per mitigar-la.

Amunt

Aquesta és una assignatura que forma part del bloc d'assignatures optatives del Grau d'Economia i que, per tant, es recomana cursar després d'haver realitzat les assignatures bàsiques i gran part de les obligatòries de les titulació. Dins de l'optativitat l'assignatura en concret es vincula al perfil de sostenibilitat i desigualtat d'aquesta titulació, que comprèn altres matèries com per exemple Economia ecològica, Alternatives econòmiques, Geografia econòmica, Temes actuals de política econòmica, Desenvolupament econòmic, Fiscalitat internacional i Fiscalitat avançada. Encara que amb totes elles guarda estretes relacions, és potser amb l'assignatura de Desenvolupament econòmic amb la qual més coincideix quant a plantejaments i objectius. 

Amunt

L’assignatura és útil per qualsevol dels camps professionals en que es projecta el grau d’Economia, però especialment per aquells volen desenvolupar les seves taques als serveis d’estudis i de planificació, als professionals d’òrgans de l’Administració pública de desenvolupament empresarial, als agents en organismes internacionals o en el sector exterior així com també en aquells interessats en l’àmbit de la docència i la recerca.

Amunt

Les competències transversals que es treballen en aquesta assignatura són les següents:

CT1. Adoptar actituds i comportaments d'acord amb una pràctica professional ètica i responsable.

CT9. Aprendre de manera autònoma a investigar i innovar.

En quant a les competències específiques l'assignatura treballa les següents:

CE5- Analitzar quin ha estat l'origen i l'evolució dels grans problemes econòmics.

CE10 - Avaluar críticament les conseqüències de diferents alternatives d'acció i dissenyar mesures en relació a la selecció de les més adeqüades i en funció dels objectius

CE12- Avaluar l'evolució dels grans problemes d'una economia a través de el pensament econòmic.

CE13- Analitzar la interacció dels grans problemes econòmics amb els factors no econòmics i les seves conseqüències.

CE14- Enjudiciar críticament el marc social, polític, institucional i legal en què es desenvolupa l'activitat econòmica.

Aquestes competències es desenvolupen a través dels següents resultats d'aprenentatge (objectius):

RA1 Comprendre la dimensió ètica que caracteritza a qualsevol ciència social
RA2 Conèixer i entendre les diferents aproximacions teòriques que sobre la justícia social s'han plantejat des de diferents escoles i corrents de pensament
RA3. Investigar de manera autònoma les tipologies i les dimensions de la desigualtat, obtenint informació a partir de la qual poder tenir criteri sobre aquest tema
RA4. Examinar per què l'evolució de la desigualtat és un fenomen clau per comprendre les nostres societats contemporànies
RA5. Distingir les tres dimensions en les quals opera la desigualtat: la social, la política i l'econòmica i examinar els efectes de la desigualtat en les esferes social, econòmica i política 
RA6. Analitzar l'evidència empírica sobre els determinants i l'evolució de la distribució d'ingressos en diferents països
RA7. Examinar els efectes de la desigualtat en les esferes social, economica i política
RA8. Proposar mesures que esmorteeixin els efectes de la desigualtat en les esferes social, economica i política
RA9. Analitzar les diverses concepcions de la igualtat d'oportunitats i la justícia social
RA10. Examinar els límits als quals avui s'enfronta la noció de la justícia social com «créixer primer i distribuir després», amb especial atenció a la globalització
RA11. Proposar mesures que afavoreixin la igualtat d'oportunitats i la justícia social
RA12. Identificar els diferents models d'estat de benestar i avaluar els seus resultats, distingint entre els efectes d'aquestes en el creixement, la desigualtat i la pobresa
RA13. Entendre les raons i el paper i l'impacte dels moviments socials en la lluita per la justícia social
RA14. Proposar mesures que afavoreixin l'obtenció de resultats positius a partir de les accions de les administracions i/o dels moviments socials

Amunt

1. Una conceptualització de la dimensió ètica de las ciències socials

En aquest primer mòdul s'avaluen, a partir de les tres lectures proposades, les particularitats de les Ciències Socials; posant un especial èmfasi en les derivades ètiques vinculades a una branca de coneixement que fa de les societats el seu objecte d'estudi i que ha de facilitar el plantejament de propostes específiques i diferenciades d'organització política, social i econòmica.

2. La justícia com objecte del pensament filosòfic, sociològic i econòmic.

Al llarg d'aquest mòdul, s'analitzarà el concepte de justícia social a partir de les diferents aproximacions - i crítiques- plantejades per les principals corrents de pensament filosòfic, sociològic i econòmic,

 La igualtat liberal i l'economia del benestar: Rawls, el contracte social, Dworkin, Sen

1. Llibertarisme libertari: Nozick

2. La crítica marxista

3. La crítica comunitària

4. Feminisme

3. Tipologia i dimensions de la desigualtat. 

Al primer apartat d'aquest mòdul o capítol analitzarem què ha ocorregut amb la distribució dels ingressos en les tres últimes dècades als països de l'OCDE, fent especial atenció al cas d'Espanya. En el segon estudiarem dos tipus diferents de desigualtat: la desigualtat primària -o en els ingressos del mercat- i la desigualtat secundària -o en la renda disponible de les llars. Finalment, examinarem tres dimensions en les quals opera la desigualtat: la dimensió econòmica, la social i la política. 

1. L'evolució recent de la distribució de la renda als països de l'OCDE

2. Desigualtat primària i secundària i nocions sobre justícia social

3. Dimensions de la desigualtat

3.1. La dimensió política de la desigualtat

3.2. La dimensió social de la desigualtat

3.3. La dimensió econòmica de la desigualtat


4. Revisió dels determinants i els efectes de la desigualtat. 

Al primer apartat d'aquest mòdul analitzem els determinants de la desigualtat, distingint entre les causes dels canvis en la dispersió de les rendes (flux) abans i després d'impostos i transferències, i els canvis en la distribució de la riquesa. En el segon, estudiem els efectes de la desigualtat sobre tres fenòmens: la mobilitat social, la pobresa i la igualtat d'influència política.

1. Revisió dels determinants de la desigualtat

1.1. Determinants de la desigualtat d'ingrés

1.1.1. Determinants dels canvis en la dispersió de les rendes primàries

1.1.2. Determinants dels canvis en la dispersió de les rendes secundàries

1.2. Determinants de la desigualtat de riquesa

2. Revisió dels efectes de la desigualtat

2.1. L'impacte de la desigualtat sobre la mobilitat social

2.2. Els efectes econòmics de la desigualtat

2.3. Els efectes de la desigualtat sobre la igualtat política


5. La igualtat d'oportunitats i la justícia social en un món globalitzat.

El primer apartat d'aquest mòdul dissecciona analíticament les diverses concepcions de la justícia social com a igualtat d'oportunitats. El segon apartat estudia la que, de ben segur, constitueix la concepció més popular de la igualtat d'oportunitats per als economistes que s'han preocupat per les qüestions distributives: la idea de «créixer primer i (re)distribuir després». Aquí s'analitza la globalització com un dels límits d'aquesta noció de la igualtat d'oportunitats. L'últim apartat estudia algunes propostes per repensar la igualtat d'oportunitats en un món globalitzat.


1. Igualtat d'oportunitats: diverses nocions

1.1. La igualtat d'oportunitats formal: la noció típicament liberal

1.2. La igualtat d'oportunitats substantiva o material: la noció típicament socialdemòcrata

1.3. La igualtat com a igualtat d'oportunitats: la noció socialista

1.4. Igualar o crear oportunitats? Una visió pragmàtica de la igualtat d'oportunitats

2. La justícia social com «créixer primer i (re)distribuir després»

3. La justícia social en un món globalitzat

3.1. Impulsar l'eficiència: la predistribució liberal

3.2. Impulsar la igualtat: la predistribució socialdemòcrata


6. El paper de l'Estat i de la societat civil. 

El mòdul s'inicia recuperant el debat teòric entorn al nivell de responsabilitat que l'Estat ha d'assumir en la solució dels problemes -de diversa índole- que afecten als ciutadans de les societats capitalistes modernes. Al segon apartat es planteja un recorregut històric pels orígens i posterior desenvolupament de l'estat de benestar. Al tercer apartat s'avaluen els possibles efectes de la despesa social, comparant els nivells de pobresa i desigualtat i la seva evolució per als diferents models d'estat de benestar. Per acabar, ens proposarem contrastar la recentment reconeguda afirmació que l'Estat del Benestar està en crisi, avaluant els arguments que la sustenten i analitzant els reptes i amenaces als quals s'enfronta la protecció social en l'actual context de globalització.


1. Fonaments teòrics de l'estat de benestarç

2. Orígens i evolució de l'estat de benestar

3. Estat de benestar. Objectius, polítiques i models

3.1. Els efectes de la despesa social

3.2. L'estat de benestar a Espanya i Catalunya

4. Crisi, sostenibilitat i perspectives futures

5. Els moviments socials i la lluita per la justícia social

Amunt

Amunt

L’assignatura es treballarà a partir d’un conjunt de recursos externs que estaran disponibles a l’aula i entre els quals el professorat triarà els més convenients cada semestre. 

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

    A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt