TFG Codi:  21.360    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.
La culminació del Grau d'Economia requereix a l'estudiant el dipòsit, presentació i defensa d'un Treball Final de Grau. Aquestes activitats han de ser representatives i acreditatives de les competències adquirides per l'estudiant al llarg de tota la titulació de grau.

La titulació ofereix a l'estudiant la possibilitat de cursar un treball final orientat a aprofundir el nivell d'especialització competencial en l'àrea de la Competitivitat i creixement, Treball i ocupació o Equitat i sostenibilitat. Si un estudiant vol fer el TFG sobre un tema que no estigui contemplat en cap dels àmbits, això no suposarà cap impediment per a que el pugui dur a terme. En qualsevol cas, la definició dels àmbits és prou àmplia per donar cabuda a moltes temàtiques.

Aquest document és una presentació genèrica del Treball Final de Grau. És obligatori llegir amb deteniment la Guia del Treball Final de Grau.

Amunt

El Treball Final de Grau  (TFG) és una assignatura obligatòria de 6 ECTS que constitueix el punt final del pla d'estudis del Grau d'Economia i que té un vincle molt estret amb la resta de matèries estudiades al llarg del programa.

Per desenvolupar el Treball final de Grau no es necessiten aprendre nous continguts, sinó aplicar en un context determinat, els que s'han après en assignatures prèvies i acreditar que es disposa d'habilitats adequades per a la seva utilització en l'entorn professional.

Amunt

Per poder cursar el treball final l'estudiant ha d'haver superat totes les assignatures bàsiques i obligatòries de la titulació, excepte el mateix TFG. Depenent de l'àmbit d'especialització triat pel desenvolupament del treball final, es recomana haver cursat certes assignatures optatives afins a l'àmbit de coneixement triat, però en cap cas és obligatori.

A més d'haver assolit coneixements i capacitats específiques de l'àmbit de l'Economia és important que l'estudiant que cursi aquesta assignatura estigui familiaritzat amb l'ús de les TIC, així com amb les diferents eines de cerca i gestió d'informació a la xarxa i els instruments per a l'anàlisi i el tractament de dades.

Amb l'ajuda del vostre tutor assegureu-vos que compliu els requisits de matricula, demaneu orientació sobre les opcions que podeu triar per cursar el treball final de grau i informeu-vos sobre el procés de matricula que cal seguir.

És important remarcar que per a matricular aquesta assignatura cal que la proposta que vol desenvolupar l'estudiant estigui aprovada pels Estudis amb caràcter previ a la matrícula. En aquest sentit, en primer lloc rebreu un missatge de vostre tutor per conèixer el vostre interès en fer el treball final i en l'àrea en la que voldreu treballar. El tutor verificarà a més que compliu els requisits acadèmics esmentats, i en cas afirmatiu tindreu accés a un espai virtual on haureu de complimentar un formulari amb es vostres dades i la vostra proposta de treball.

Un cop aquesta sigui validada, rebreu una notificació de la mateixa i us podreu matricular en l'assignatura dins els terminis informats en el campus.

Amunt

Per poder matricular el TFG s'ha d'enviar el formulari del TFG. Prèviament, l'estudiant ha de verificar que compleix els requisits de matrícula o que estarà en condicions de complir-los al final del semestre.

Trobareu el formulari de sol·licitud del semestre quan hi hagi actiu el termini per tramitar-la.

Un cop rebudes les sol·licituds es comprovarà la seva idoneïtat a l'àrea de TFG que s'ha sol·licitat i si és així, es validarà la proposta. En el cas que es consideri més adient l'assignació a una altra àrea es comunicarà a l'estudiant quina és aquesta àrea i els motius pels quals es proposa aquesta assignació.

Amunt

Competències transversals (CT)

CT1-Adoptar actituds i comportaments d'acord amb una pràctica professional ètica i responsable.

CT2-Utilitzar i aplicar les tecnologies de la informació i la comunicació en els àmbits acadèmic i professional.

CT3-Buscar, identificar, organitzar i utilitzar adequadament la informació.

CT4-Analitzar de manera crítica i sintètica.

CT5-Comunicar correctament, per escrit o oralment, tant en les llengües pròpies com en una llengua estrangera.

CT6-Treballar en equip i en xarxa en entorns multidisciplinaris.

CT7-Argumentar, negociar i mitjançar.

CT8-Analitzar, organitzar i planificar l'activitat professional de manera òptima.

CT9-Aprendre de manera autònoma a investigar i innovar.


Competències específiques (CE)

CE1-Identificar i seleccionar la informació quantitativa i qualitativa de caràcter rellevant per a l'anàlisi i la pràctica econòmica.

CE2-Interpretar i utilitzar la informació econòmica quantitativa i qualitativa de caràcter rellevant per a la presa de decisions.

CE3-Aplicar les principals tècniques instrumentals pròpies de l'anàlisi econòmica.

CE4-Manejar els principals conceptes, models, tècniques de representació i anàlisi de la realitat econòmica.

CE5-Analitzar quin ha estat l'origen i l'evolució dels grans problemes econòmics.

CE6-Avaluar l'evolució dels grans problemes d'una economia a través del pensament econòmic.

CE7-Analitzar la interacció dels grans problemes econòmics amb els factors no econòmics i les seves conseqüències.

CE8-Avaluar críticament el marc social, polític, institucional i legal en el qual es desenvolupa l'activitat econòmica.

CE9-Analitzar el funcionament dels mercats en diferents escenaris d'interrelació i en diferents horitzons temporals.

CE10-Analitzar i revisar els conceptes relatius als objectius i els instruments de política econòmica.

CE11-Avaluar l'estructura i el funcionament del sector públic i proposar accions que millorin aquests aspectes.

CE12-Formular polítiques que millorin l'eficiència i l'equitat de l'economia.

CE13-Avaluar críticament les conseqüències de diferents alternatives d'acció i dissenyar mesures en relació a la selecció de les més adequades en funció dels objectius.

CE14-Elaborar informes econòmics que contribueixin al procés de presa de decisions tant en l'àmbit públic com en el privat.


Resultats d'aprenentatge:
  • Redactar el Treball final de grau sobre la base dels coneixements i competències adquirits al llarg del grau.
  • Mostrar que ha adquirit un alt domini dels elements formals i propis de l'escriptura acadèmica.
  • Mostrar que ha adquirit la capacitat de formular preguntes rellevants i donar-los resposta a partir de l'examen de les dades empíriques i teòrics de tipus divers segons els requeriments del projecte.
  • Mostrar que ha adquirit la capacitat d'utilitzar marcs teòrics i conceptuals interdisciplinaris.
  • Mostrar que ha adquirit la capacitat per seguir aprenent en nivells avançats de forma autònoma.

Amunt

El treball final de grau constitueix un projecte individual de síntesi dels coneixements adquirits en el transcurs dels estudis del grau en Economia. Es tracta de dur a terme un treball d'aprofundiment i investigació relacionat amb un àmbit corresponent a una de les mencions de la titulació.

El TFG consta de diferents activitats que s'han de lliurar l'estudiant al llarg del semestre. La qualificació s'obté de la mitjana ponderada de l'avaluació continuada (50%), la memòria final (30%) i la defensa (20%).

El TFG pot ser de caràcter teòric o pràctic, i s'haurà d'encabir en una de les àrees següents:
L'estudiant ha de triar l'àrea i detallar els aspectes bàsics del treball que vol realitzar abans de la matrícula mitjançant l'enviament del formulari del TFG.

Per disposar de més informació, poseu-vos en contacte amb el vostre tutor.

Amunt

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

    A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt