Publicitat i Traducció B-A (anglès-català) Codi:  21.523    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

En aquesta assignatura treballem l'especificitat de la traducció publicitària en contextos diversos: publicitat impresa, publicitat a la xarxa i publicitat audiovisual. Un dels objectius principals de l'assignatura és la fonamentació teòrica de la traducció de textos publicitaris. També tractem la traducció subordinada a la imatge en altres àmbits: llibres il·lustrats, catàlegs i fullets amb preeminència de la imatge gràfica, així com còmics. 
 

El curs està estructurat en quatre parts o proves d'avaluació contínua (PAC). Cadascuna se centra en un tema que trobaràs desenvolupat en els mòduls. A més dels continguts teòrics, trobaràs una sèrie d'activitats preparatòries. 

Amunt

Es tracta d'una assignatura obligatòria de 6 crèdits del grau de Traducció, Interpretació i llengües aplicades, que es cursa de setembre a febrer. Forma part de la matèria de Traducció.

Amunt

Aquesta assignatura permet preparar-se per a la traducció especialitzada en els àmbits de la publicitat gràfica, audiovisual i dels textos il·lustrats, en els àmbits que professionalment es coneixen com a transcreació i localització. També introdueix l'alumnat en la investigació sobre aquests àmbits.

Amunt

Es recomana tenir un bon domini de les llengües de sortida i d'arribada, així com de diferents estratègies de traducció i destreses informàtiques relacionades amb els processadors de textos. Per això, es recomana tenir superades les assignatures que es detallen en el següent apartat.

Amunt

Per matricular-se de Publicitat i Traducció B-A (anglès-català), es recomana haver superat prèviament les següents assignatures:

 • Llengua A II (català)
 • Llengua B II (anglès)
 • Introducció a la Lingüística Aplicada i a la Traducció (anglès-català)
 • Traducció B-A (anglès-català)
 • Traducció de Textos Divulgatius B-A (anglès-català)

Amunt

Els objectius d'aquesta assignatura són els següents:

 1. Aprofundir en els fonaments teòrics de la traducció publicitària.
 2. Incorporar la perspectiva icònica en la presa de decisions en la traducció. 
 3. Fomentar la creativitat com a estratègia indispensable en la traducció publicitària.
 4. Inserir la traducció dins del conjunt de la campanya de promoció en una agència publicitària. 
 5. Interioritzar la noció de qualitat en traducció publicitària. 
   

Competències 
Les i els estudiants podran:

Bàsiques: 
CB2: Aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi. 

CB3: Tenir la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que inclouen una reflexió sobre temes rellevants de caire social, científic o ètic.
 
Transversals: 
CT1: Actuar amb esperit i reflexió crítica davant el coneixement, en totes les seves dimensions mostrant inquietud intel·lectual, cultural i científica i amb compromís cap al rigor i la qualitat en l'exigència professional. 
 
Generals: 
G1: Gestionar, analitzar, interpretar i sintetitzar informació de fonts diferents per desenvolupar la professió. 
G2: Desenvolupar i mantenir actualitzades les pròpies competències, destreses i coneixements segons els estàndards de la professió. 
G3: Posseir habilitats per a la crítica i l'autocrítica, i demostrar preocupació per la qualitat i pel respecte als codis deontològics de la professió. 
 
Específiques: 
E1: Dominar la llengua A en un nivell avançat superior i tenir capacitat de comunicar-se amb excel·lència, oralment i per escrit, en aquesta llengua.  
E4: Identificar les funcions socials i comunicatives de les llengües, així com els processos de comunicació intercultural, tant en entorns monolingües com plurilingües. 
E8: Identificar els contextos de la inserció professional i aplicar els coneixements de llengües, traducció, lingüística i processament del llenguatge en activitats professionals específiques. 
E12: Tenir capacitat per analitzar, editar i revisar textos orals i escrits.  
E13: Dominar les eines informàtiques aplicades a les llengües, traducció, interpretació i documentació, i identificar les potencialitats dels entorns virtuals de comunicació.  
E14: Tenir destreses per documentar-se, buscar, seleccionar i gestionar la informació. 

Amunt

Aquesta assignatura s'articula en quatre PAC, en les quals es proposen diferents activitats de traducció i reflexió traductològica. Els temes tractats són els següents:  
1. La traducció de publicitat impresa. 
2. La traducció de publicitat audiovisual. 
3. La traducció de textos il·lustrats. 
4. Enfocaments teòrics i professionals en la traducció publicitària. 

Amunt

Publicitat i Traducció (Anglès-Català) PDF

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt