Traducció Audiovisual B-A (anglès-català) Codi:  21.529    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

La complexitat semiòtica, professional i tècnica de la traducció audiovisual fa que aquesta assignatura sigui una preparació indispensable per a la professionalització. Es tracta d’una assignatura de 6 crèdits ECTS en què treballarem la subtitulació, la traducció de guions per al doblatge i, per últim, la traducció de textos teatrals.

En el transcurs de l’assignatura, incidirem en l’adequació de la traducció a les expectatives del client, en el volum (considerable i variable) de treball i, especialment, en el seguiment dels requisits tècnics del doblatge i de la subtitulació. La complexitat de tots aquests aspectes comporta una avaluació continuada, desglossada de manera que s’assimilin progressivament els continguts i els requisits, i que permeti, al mateix temps, emular els diferents contextos professionals de la traducció audiovisual. 

Amunt

Es tracta d'una assignatura obligatòria de 6 crèdits del grau en Traducció, Interpretació i Llengües Aplicades, que es cursa de febrer a juny. Forma part de la matèria de Traducció.

Amunt

Aquesta assignatura prepara l'estudiant per a la traducció especialitzada en les modalitats de subtitulació, traducció per al doblatge i d'obres teatrals. També introdueix l'estudiant en la investigació sobre traducció i accessibilitat audiovisual i teatral.

Amunt

Es recomana tenir un excel·lent domini de les llengües de sortida i d'arribada, així com de diferents estratègies de traducció i destreses informàtiques relacionades amb els processadors de textos. Per això, es recomana tenir superades les assignatures que es detallen en el següent apartat.

Amunt

Per matricular-se de Traducció Audiovisual B-A (anglès-català), es recomana haver superat prèviament les següents assignatures:

 • Llengua A II (català)
 • Llengua B II (anglès)
 • Introducció a la Lingüística Aplicada i a la Traducció B-A (anglès-català)
 • Traducció de Textos Divulgatius B-A (anglès-català).

Amunt

Objectius

Subtitulació

 • Aprendre a pautar en unitats de subtítol
 • Dominar la síntesi, la llegibilitat i l’oralitat
 • Editar els subtítols des d'un punt de vista lingüístic i tècnic
 • Utilitzar programes de subtitulació digital

Doblatge

 • Inserir la traducció en el procés professional del doblatge
 • Conèixer les decisions traductores que cal prendre durant els visionats dels productes fílmics
 • Saber introduir els símbols d'ajust durant el procés de traducció
 • Dominar les prioritats de la sincronia i l'oralitat

Teatre

 • Conèixer l'especificitat de la traducció teatral
 • Ser capaç d'elaborar una traducció teatral
 • Familiaritzar-se amb el treball en equip propi de la traducció teatral
 • Traduir segons les prioritats de l'oralitat, la concisió i el ritme

 

Competències

 • Gestionar, analitzar, interpretar i sintetitzar informació de fonts diferents per poder desenvolupar la professió.
 • Desenvolupar i mantenir actualitzades les competències, destreses i coneixements propis segons els estàndards de la professió.
 • Dominar la llengua A en un nivell avançat superior i tenir capacitat de comunicar-se amb excel·lència, oralment i per escrit, en aquesta llengua.
 • Tenir capacitat per editar i revisar textos orals i escrits.
 • Dominar les eines informàtiques aplicades a les llengües, traducció, interpretació i documentació, i identificar les potencialitats dels entorns virtuals de comunicació.

 

Amunt

La subtitulació: estratègies, convencions i criteris de qualitat

 • Definició i tipologies
 • Pautatge
 • Convencions
 • Estratègies de reducció
 • Segmentació
 • Requisits ortotipogràfics
 • Vulnerabilitat i literalitat
 • Característiques discursives

El voice-over

 • Definició
 • Modalitats afins
 • Gèneres traduïts
 • Traducció de documentals
 • Doblatge de les traduccions locutades

El doblatge sincrònic

 • Història del doblatge
 • Aspectes tècnics
 • Gèneres traduïts
 • Pautes de traducció
 • Previsió de l’ajust

La traducció teatral

 • Especificitat
 • Reptes de traducció

Amunt

Traducció Audiovisual B-A (Anglès-Català) PDF

Amunt

Cada PAC conté un mòdul teòric i pràctic en què s’exposa la informació rellevant sobre la modalitat de traducció audiovisual corresponent. Tots els mòduls inclouen un apartat amb bibliografia recomanada per si voleu ampliar els continguts que s’hi ofereixen.

D’altra banda, la preparació de cada PAC posa a disposició de l’estudiant material audiovisual complementari que li permeti posar en pràctica els continguts dels mòduls i, d’aquesta manera, assimilar les habilitats i destreses necessàries per a la subtitulació, la traducció per al doblatge i la traducció teatral.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt