Traducció literària B-A (anglès-català) Codi:  21.540    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.
L'assignatura és una introducció a la traducció literària de l’anglès al català. Consta de dues dimensions. D’una banda, prioritza la pràctica de traducció de diferents textos literaris de l’anglès al català. De l’altra, convida a reflexionar sobre la naturalesa específica de la traducció literària: els fonaments teòrics i metodològics que la caracteritzen, les eines i estratègies amb què està associada, i la seva relació amb el món editorial.

Amunt

Traducció literària B-A (anglès-català) és una assignatura obligatòria de 6 ECTS del Grau de Traducció, Interpretació i Llengües aplicades (UOC-UVic-UCC).

Amunt

Els continguts i la metodologia de l'assignatura han estat dissenyats d'acord amb les competències i els coneixements que convé que tingui el professional de la traducció literària que vulgui desenvolupar l'activitat laboral en la indústria editorial. 

Amunt

És recomanable que l’estudiant hagi cursat les assignatures com Traducció de textos divulgatius B-A (anglès-català) o Traducció, literatura i cultura A (català).

Amunt

1) Dominar la llengua A en un nivell avançat superior i tenir capacitat de comunicar-se amb excel·lència, oralment i per escrit, en aquesta llengua.

2) Dominar la llengua B a nivell productiu i receptiu i tenir capacitat de comunicar-se eficaçment en contextos professionals, oralment i per escrit, en aquesta llengua.

3) Traduir textos especialitzats.

4) Tenir destreses per documentar-se, cercar, seleccionar i gestionar la informació.

5) Analitzar i planificar projectes lingüístics i de traducció.

6) Actuar amb esperit i reflexió crítica davant el coneixement, en totes les seves dimensions mostrant inquietud intel·lectual, cultural i científica i amb compromís cap al rigor i la qualitat en l'exigència professional.

7) Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.

Amunt

Activitat 1. Introducció a la traducció literària 
Activitat 2. Exercici de traducció A 
Activitat 3. Exercici de traducció B 
Activitat 4. Exercici de traducció C 
Activitat 5. Proposta de traducció: elaboració 
Activitat 6. Proposta de traducció: comentari i revisió

Amunt

Eines i recursos en línia per a traductors Web
Herramientas y recursos en línea para traductores Web
Traducció Literària B-A (anglès-català) XML
Traducció Literària B-A (anglès-català) DAISY
Traducció Literària B-A (anglès-català) EPUB 2.0
Traducció Literària B-A (anglès-català) MOBIPOCKET
Traducció Literària B-A (anglès-català) KARAOKE
Traducció Literària B-A (anglès-català) HTML5
Traducció Literària B-A (anglès-català) PDF

Amunt

  • Mòduls UOC Traducció literària B-A (anglès-català)
  • Selecció bibliogràfica.
  • Diccionaris en línia.
  • Recursos de la biblioteca en línia.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

    A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt