Traducció inversa A-B (castellà-anglès) Codi:  21.553    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.
Traducció Inversa A-B (català-anglès) prioritza una pràctica de la traducció inversa basada en la reflexió i la discussió informades pel coneixement de conceptes traductològics, semàntics i pragmàtics. En un entorn participatiu i d’interacció comunicativa l’estudiant desenvolupa les destreses que li serviran per resoldre els problemes que planteja la traducció inversa. D’altra banda, aplicarà els conceptes traductològics a l’anàlisi de textos literaris catalans traduïts a l’anglès. 

Amunt

Es tracta d'una assignatura de 6 crèdits del grau de Traducció, Interpretació i Llengues Aplicades, que forma part del conjunt de matèries interdisciplinàries del grau.

Amunt

Aquesta assignatura permet aprofundir en el coneixement teòric y aplicat de la traducció inversa (A-B), tot posant èmfasi sobre l'aplicació pràctica de conceptes traductològics, és a dir, la pràctica basada en la reflexió y anàlisi informades per la teoria molt vinculada a la pràctica. Es tracta d'una preparació per a l'activitat professional caracteritzada pel treball col·laboratiu i l'ús d'eines informàtiques, i relacionada amb la mediació lingüística, i especialment la traducció, redacció i revisió de textos en els àmbits institucionals internacionals i interculturals, comercials o educatius.

Amunt

Es recomanable haver superat les assignatures següents:

Llengua A IV; Llengua B I, II i III (anglès); Introducció a la Lingüística Aplicada i a la Traducció B-A (anglès-català); Traducció de Textos Divulgatius B-A (anglès-català)

Amunt

S'exigeix un coneixement avançat de la llengua B (anglès), encara que no nadiu. La llengua de comunicació a l'aula serà, en tot moment, l'anglès.

Amunt

L'estudiant prepararà i elaborarà traduccions de textos no especialitzats del català a l'anglès en un entorn participatiu i de comunicació interactiva.

Reflexionarà sobre la traducció inversa tenint en compte els conceptes traductològics, semàntics i pragmàtics exposats en les lectures obligatòries, i realitzarà nombrosos exercicis amb autocorrecció posterior.

Llegirà, reflexionarà i informarà sobre la traducció a l'anglès d'una obra literària de llengua catalana, també en un entorn participatiu i de comunicació interactiva, tot fent referència als conceptes exposats durant el curs.

COMPETÈNCIES:

Bàsiques:

 • B2: Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una manera professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins el seu àrea d'estudi.
 • B3: Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dintre la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ética.
 • B5: Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia. 


Generals:

 • G1: Gestionar, analitzar, interpretar i sintetitzar informació de fonts diferents per tal de desenvolupar la professió.
 • G2: Desenvolupar i mantenir actualitzades les pròpies competències, destreses i coneixements segons els estàndards de la professió.
 • G3: Posseir habilitats per a la crítica i l'autocrítica, i demostrar preocupació per la qualitat i pel respecte als codis deontològics de la professió.


Específiques:

 • E2: Dominar la llengua B a nivell productiu i receptiu i tenir capacitat de comunicar-se amb eficàcia en contextos professionals, oralment i per escrit, en aquesta llengua.
 • E4: Identificar les funcions socials i comunicatives de les llengües, així com els processos de comunicació intercultural, tant en entorns monolingües com plurilingües.
 • E6: Analitzar i aplicar reflexivament els coneixements de teoria lingüística i de teoria de la traducció.
 • E12: Tenir capacitat per analitzar, editar i revisar textos orals i escrits.
 • E13: Dominar les eines informàtiques aplicades a les llengües, traducció, interpretació i documentació, i identificar les potencialitats dels entorns virtuals de comunicació.
 • E14: Tenir destreses par documentar-se, cercar, seleccionar i gestionar la informació.


Transversals:

 • T1: Actuar amb esperit i reflexió crítica davant del coneixement, en totes les seves dimensions mostrant inquietud intel·lectual, cultural i científica i amb compromís envers el rigor i la qualitat en l'exigència professional.
 • T2: Utilitzar diferents formes de comunicació tant orals com escrites o audiovisuals, tant en la llengua pròpia com en l'estrangera, amb correcció en l'ús, la forma i el contingut.

Amunt

Lectura de textos teòrics, en llengua anglesa, amb vista a la pràctica, la reflexió i la discussió sobre l’especificitat de la traducció inversa català–anglès i els conceptes traductològics rellevants. Realització i autocorrecció d’exercicis de semàntica i pragmàtica. En un entorn participatiu i de comunicació interactiva: preparació, producció i revisió de traduccions de textos no especialitzats del català a l’anglès; així mateix, lectura, reflexió i discussió sobre determinades obres literàries de llengua catalana traduïdes a l’anglès.

Amunt

Llibres:
 • Thinking Spanish Translation, 2nd edition, Louise M. Haywood, Michael Thompson, Sándor Hervey. London: Routledge, 2009. ISBN: 978-0415481304.
 • Fons bibliogràfic: selecció de títols de literatura catalana traduïts a l’anglès.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt