El món medieval Codi:  21.802    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura, que és obligatòria del Grau d'Humanitats, està pensada no exclussivament per a futurs historiadors, sinó per a qualsevol estudiant d'humanitats que vulgui conèixer de prop els principals fenòmens històrics, artístics, literaris, socials i culturals del període medieval.

El punt de partida és la reflexió crítica sobre els conceptes o etiquetes historiogràfiques de "edat mitjana" o "medieval", l'ús dels quals s'ha estès i consolidat en l'actualitat -mercats medieval, pel·lícules, etc.- però amb unes característiques estereotipades que sovint no coincideixen amb la realitat que els historiadors estudien a partir de fonts primàries dels segles medievals.

Per aquest motiu, proposem diverses activitats en què s'haurà de combinar l'anàlisi d'una selecció de documents medievals amb la lectura de textos elaborats per historiadors sobre, d'una banda, el món rural de l'Europa medieval i, de l'altra, el diversificat món de les ciutats que van experimentar un fort creixement i una transformació interna a partir de l'any 1000.

Per concloure, realitzarem unes mirades a fora del món més conegut de l'edat mitjana occidental, cap a l'Europa oriental ortodoxa, cap al sud de la Mediterrània de religió musulmana i més enllà.

Segons els semestres, les activitats concretes proposades s'alternaran.

Amunt

El món medieval permet un primer acostament a l'organització de la societat i del territori de l'Europa occidental durant l'edat mitjana, així com a les visions d'aquest període -sovint interessades- que avui arriben al gran públic.

L'assignatura és obligatòria i bàsica del tram inicial del grau, com El món antic i El món clàssic (Llengua, Història, Art, Filosofia). D'acord amb la filosofia d'aquestes assignatures, s'incorporen aspectes diversos d'història, d'art i de cultura. Té continuïtat en El món modern i El món contemporani, ja obligatòries específiques de segon nivell.

Amunt

 • Docència
 • Escriptura
 • Comunicació cultural
 • Gestió cultural
 • Turisme
 • Arxius, museus i biblioteques

Amunt

No cal tenir coneixements previs sobre aquesta àrea d'estudi. En tot cas, es prendrà com a punt de partida els continguts relatius a l'edat mitjana corresponents a l'educació secundària obligatòria i batxillerat.

El grau de domini de la llengua escrita (expressió i normativa) es tindrà en compte en aquesta assignatura, com en totes, des del primer moment. En cas d'estudiants amb dèficits importants se n'informarà el propi estudiant, el seu tutor i el professor responsable de l'assignatura, a fi que li recomanin formacions complementàries en aquest terreny i l'adverteixin que la persistència dels dèficits al final de semestre pot comportar la no superació de l'Avaluació Continuada. 

Amunt

Objectius

 1. Adquirir una mirada multidisciplinària davant la complexitat del món medieval
 2. Introduir l'empatia i integrar una mirada de gènere i no eurocèntrica en la interpretació del passat medieval
 3. Entendre el valor dels diferent tipus de fonts del passat i aprendre a detectar informació de les restes materials d'excavacions arqueològiques i de les monedes
 4. Conèixer la forma com es construeixen les etiquetes historiogràfiques i entendre les visions tòpiques i les mirades intencionades de cada època sobre el passat.
 5. Identificar els grups socials en l'anàlisi de documents històrics i valorar la importància del delme per al funcionament de la societat medieval
 6. Conèixer la societat urbana baixmedieval i relacionar el fenomen urbà amb el pas de l'Edat Mitjana a l'Època Moderna i valorar el desenvolupament urbà baixmedieval com a germen de les societats actuals

 

Competències

 

Competències bàsiques i generals

 1. Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi;
 2. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica;
 3. Fer judicis crítics i analítics que tinguin en compte el context i contribueixin amb aportacions creatives.
 4. Actuar d'una manera ètica i honesta en el treball acadèmic respectant la pluralitat i la diversitat d'enfocaments teòrics, metodològics i morals

 

Competències específiques

 1. Conèixer la pròpia tradició cultural
 2. Llegir la realitat des d'una mirada pluridisciplinària
 3. Comprendre els grans processos socials, culturals i artístics en la història des d'una perspectiva actual
 4. Identificar, analitzar i comentar críticament obres, corrents i moviments literaris i artístics en el marc de les tradicions culturals i dels seus contextos socials

Amunt

El curs s'estructura en cinc unitats temàtiques formades per diverses activitats i lectures: una d'introductòria, sobre la imatge actual de l'edat mitjana, i quate més sobre diversos "mons" que coexistien a l'edat mitjana, el món musulmà a Hispània a través de les fonts documentals, el de les àrees rurals d'Occident (que ocupaven la majoria de la població), el de les ciutats, que van desenvolupar-se notablement a partir de l'any 1000, i el dels territoris i les cultures fora d'Europa occidental.

Activitat 1. Quina imatge tenim de l'edat mitjana?

Activitat 2. És veritat que els musulmans van conquerir la Hispània visigòtica?

Activitat 3. Quin és el fonament de la societat feudal?

Activitat 4. Els cinc sentits a les ciutats medievals

Activitat 5. Mirades des de l'alteritat: les Croades.

Activitat 6. Síntesi

Amunt

Les citacions i referències bibliogràfiques en el treball acadèmic Web
Recull de documents històrics XML
Recull de documents històrics DAISY
Recull de documents històrics EPUB 2.0
Recull de documents històrics MOBIPOCKET
Recull de documents històrics KARAOKE
Recull de documents històrics HTML5
Recull de documents històrics PDF
Les Croades XML
Les Croades DAISY
Les Croades EPUB 2.0
Les Croades MOBIPOCKET
Les Croades KARAOKE
Les Croades HTML5
Les Croades PDF
Gòtic XML
El delme a l'Espanya medieval PDF

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

Pots superar l'assignatura per mitjà de dues vies:

 1. Seguint l'avaluació contínua (AC). Pots superar l'assignatura directament aprovant l'AC. En aquest cas, la nota final de l'assignatura es correspondrà amb la nota final de l'avaluació contínua.
 2. Fent un examen. La nota final es calcularà d'acord amb el següent:
  • Si no t'has presentat a l'avaluació contínua, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a l'examen.
  • Si has seguit l'avaluació contínua i tens una nota diferent d'un No presentat, la qualificació final serà el càlcul més favorable entre la nota numèrica de l'examen i la ponderació de la nota de l'avaluació contínua amb la nota de l'examen, segons el que estableixi el pla docent. Per aplicar aquest càlcul, a l'examen cal obtenir una nota mínima de 4 (si és inferior, la nota final de l'assignatura serà la qualificació de l'examen).
  • Si no et presentes a l'examen, la qualificació final serà un No presentat.

 

Amunt