Tecnologies aplicades a les Humanitats Codi:  21.805    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura Tecnologies aplicades a les Ciències Humanes i Socials, de 6 crèdits ECTS, forma part del bloc de matèries de formació bàsica de la majoria de graus dels Estudis d'Arts i Humanitats, en els plans d'estudis dels quals aquesta matèria consta amb denominacions diferents, tal com es recull a continuació:

Graus Denominació de l'assignatura al pla d'estudis (web del grau)

 • Sociologia - Tecnologies aplicades a les ciències humanes i socials (21.106)
 • Antropologia i evolució humana - Competències TIC per a l'Antropologia i l'Evolució Humana (21.002)
 • Ciències Socials - Competències TIC en les ciències socials (22.000)
 • Humanitats - Competències TIC en les ciències humanes i socials (21.805)
 • Llengua i Literatura Catalanes - Competències TIC en llengua i literatura catalanes (07.562)    

Totes aquestes denominacions corresponen, doncs, a aquesta assignatura Tecnologies aplicades a les ciències humanes i socials. Es tracta d'una assignatura transversal de la universitat, que té com a finalitat principal iniciar-vos de forma gradual i integrada en l'adquisició de la competència pròpia de la UOC anomenada Ús i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional. Aquesta competència comprèn l'ús racional i crític de les TIC per treballar i estudiar en la societat de la informació.

L'assignatura es basa la metodologia de treball per projectes en xarxa. Mitjançant la realització d'un projecte digital en grup, sobre un tema vinculat a l'àmbit de les Ciències Humanes i Socials, es pretén treballar de forma integrada un conjunt de competències específiques en TIC que anireu aprofundint en les altres assignatures al llarg del Grau i que consolidareu en el treball / projecte final de carrera.

Aquesta competència comprèn l'ús racional i crític de les TIC per a treballar i estudiar en la societat de la informació que va més enllà de el coneixement instrumental de les eines. Entenem aquesta competència en línia de la definició que fa la comissió europea de competències digitales com un conjunt de coneixements, habilitats, actituds, estratègies i sensibilització que es requereixen quan s'utilitzen les TIC i els mitjans digitals per realitzar tasques, resoldre problemes, comunicar-se, gestionar informació, col·laborar, crear i compartir continguts, construir coneixement de manera efectiva, eficient, adequada, de manera crítica, creativa, autònoma, flexible, ètica, reflexiva per al treball, l'oci, la participació, l'aprenentatge, la socialització, el consum i l'apoderament.

L'assignatura  Tecnologies aplicades a les Ciències Humanes i Socials es basa en la metodologia de treball per projectes en xarxa. Mitjançant la realització d'un projecte digital en grup, sobre un tema vinculat a l'àmbit dels Graus,, es pretén treballar de forma integrada un conjunt de competències específiques en TIC que anireu aprofundint en les altres assignatures al llarg dels Graus i que consolidareu en el treball / projecte final de carrera.

La superació de l'assignatura Tecnologies aplicades a les Ciències Humanes i Socials es considera equivalent al certificat mitjà de l'acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC) de la Generalitat de Catalunya, d'acord amb l'Ordre  PRE/135/2017, de 27 de juny, de reconeixement d'equivalència entre els certificats d'acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació expedits per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i els certificats d'acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC).

El Certificat es rebrà d'ofici de forma automàtica.

Amunt

Es recomanen uns mínims coneixements de les TIC a nivell usuari.

Amunt

Es recomanen uns mínims coneixements de les TIC a nivell usuari.

Es recomana que curseu l'assignatura Tecnologies aplicades a les Ciències Humanes i Socials durant el primer semestre dels vostres estudis. Atenent als seus continguts de tipus competencial, és necessari que els adquiriu quan més aviat millor per facilitar un bon procés d'aprenentatge a la resta d'assignatures del Grau.

 

Amunt

Aquesta assignatura té com a objectiu principal dotar-vos d'una base de coneixements i competències TIC a nivell acadèmic i professional. El objectius competencials específics a assolir són els següents:

 • Cerca i selecció de la informació a la xarxa.
 • Tractament i elaboració de la informació digital.
 • Presentació i difusió de la informació digital.
 • Nocions de tecnologia digital.
 • Planificació del treball en un entorn virtual.
 • Estratègies de comunicació a la xarxa.
 • Treball en equip en xarxa.
 • Actitud digital.

Amunt

L'assignatura treballa un conjunt de continguts que faciliten l'adquisició de les competències específiques en TIC i la seva aplicació en situacions específiques de l'àmbit de estudi.

Cerca selecció, organització de la informació i anàlisi i explotació de dades

 • Cerca crítica de la informació digital.

Creació de continguts digitals

 • Tractament de la informació digital.
 • Presentació de la informació.

Comunicació i col·laboració

 • Estils de comunicació en xarxa.
 • Treball en equip en entorns virtuals.
 • Social media.

Autonomia i resolució de problemes

 • Aplicació de les TIC en l'àmbit de l'estudi.
 • Nocions bàsiques de tecnologia.

Seguretat, benestar i civisme

 • L'actitud digital.
 • Ús racional i crític de les TIC.

Amunt

El món de les imatges: la imatge digital Web
L'expressió social a la xarxa global: Web 2.0 Web
El treball en equip en entorns virtuals: desenvolupament metodològic PDF
Els marcadors socials Web
Guia d'eines ofimàtiques Web
Google Drive com a suport del treball col·laboratiu Web
Guia Gsites PDF
La transformació digital a les humanitats PDF
Les citacions i referències bibliogràfiques en el treball acadèmic Web
Procés de cerca i localització de la informació per Internet Web
Actitud digital Audiovisual
Planificar l'estudi en línia Web
Nocions de tecnologia digital Web
Guia bàsica d'edició de vídeo Web
La transformació digital de les humanitats i les ciències socials Web
El projecte digital en equip Web
Repositori de continguts transversal de l'àmbit digital- CTIC Web
Recomanacions sobre el treball en equip en xarxa Audiovisual
Xarxes socials - L'ús de Twitter Web
El full de càlcul per tractar dades numèriques Web
Comunicació a la xarxa Web
Composició i redacció de la informació digital Web
Cerca i localització d'informació per internet Web
Pautes per optimitzar l'organització de la informació digital Web
Repositori d'eines digitals (Toolkit) Web
Com treballar en equip en entorns virtuals Audiovisual
Guia d'elaboració d'un guió documental Web
Ciberseguretat i civisme digital Web

Amunt

Per tal d'atendre i donar resposta a les necessitats individuals i personals dels estudiants, els recursos es presenten en llicència propietària i Open Source.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt