El món modern Codi:  21.807    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura "Món modern", obligatòria en el Grau d'Humanitats, està pensada tant per a futurs historiadors com per a tots aquells estudiants que vulguin conèixer i aprofundir en els principals fenòmens històrics, artístics, literaris, socials i culturals que van tenir lloc durant el període que historiogràficament s'ha convingut en denominar "modern".

Aquesta assignatura pretén explicar els orígens del món modern a través de diferents eixos: el polític (l'aparició dels Estats centralitzats), el social i econòmic (el sorgiment del capitalisme comercial en el context urbà i les pervivències del món rural), el global (l'expansió dels imperis a l'Atlàntic i l'Orient) i el cultural (l'emergència del protestantisme i l'evolució de la cultura i les arts). Aquests quatre blocs temàtics plantegen un recorregut transversal i no cronològic, amb l'objectiu d'ajudar a l'estudiant a endinsar-se s en els continguts de l'assignatura gaudint de l'aprenentatge i amb una mirada crítica cap als desenvolupaments històrics de la modernitat. L'assignatura se centra en els processos, canvis i marcs generals ocorreguts durant el període modern per bé que també permetrà a l'estudiant acostar-se de manera analítica a l'estudi de fets concrets i figures individuals. Optem també per l'anàlisi historiogràfica (el debat entre escoles i ideologies), que ens dóna un bagatge conceptual sobre la forma en què s'ha anat construint el coneixement històric al llarg del temps. L'anàlisi historiogràfica ens permet acostar-nos a l'estudi de la Història essent conscients del caràcter contingent, i per tant canviant, de les interpretacions que les diferents escoles historiogràfiques han anat proposant en les darreres dècades.

Amunt

El món modern permet un primer acostament a l'organització de la societat i del territori de l'Europa
occidental des de finals de l'època medieval fins a finals del segle XVIII. És una assignatura que va precedida de tres assignatures prèvies que són "El món antic", "El món clàssic" i el "El món medieval", que són obligatòries i bàsiques del grau d'Humanitats. D'acord amb la filosofia d'aquestes assignatures, s'incorporen aspectes diversos d'història, d'art i de cultura. Té continuïtat en "El món contemporani" i "El món actual".

Amunt

 • Docència
 • Escriptura
 • Comunicació cultural
 • Gestió cultural
 • Turisme
 • Arxius, museus i biblioteques
 • Investigació

Amunt

- L'assignatura compta amb recursos en llengua anglesa, amb la qual cosa es pressuposa que l'estudiant té suficient nivell per comprendre textos acadèmics en aquesta llengua. 

Amunt

S'aconsella haver cursat prèviament les tres assignatures de món antic, clàssic i medieval. 

Amunt

OBJECTIUS

 • Prendre consciència de les continuïtats existents entre el món medieval i modern, així com els canvis en les esferes de l'economia, política i pensament al llarg dels segles XVI - XVIII

 • Relacionar i comprendre la revolució urbana, l'emergència de l'capitalisme comercial a partir de la crisi de l'feudalisme

 • Comprendre les causes i l'abast de l'expansió europea en època moderna i comparar-la amb les altres expansions imperials coetànies

 • Conèixer l'evolució cultural europea des de l'humanisme fins a la Reforma i la primera Il·lustració

 • Comprendre l'evolució política, des de les institucions polítiques medievals fins a la construcció de l'Estat modern

COMPETÈNCIES

CB1 - Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi
CB3 - Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica. 
CG1.- Fer judicis crítics i analítics que tinguin en compte el context i contribueixin amb aportacions creatives.
CE2 - Capacitat de reconèixer i interpretar la complexitat de la diversitat cultural en el món global
CE3 - Llegir la realitat des d'una mirada pluridisciplinària
CE4 - Comprendre les interrelacions entre cultura, societat, ciència i tecnologia
CE6 - Comprendre els grans processos socials, culturals i artístics en la història des d'una perspectiva actual
CE8 - Analitzar informacions contingudes en textos, imatges i discursos i avaluar-los de forma autònoma i crítica
CE9 - Identificar, analitzar i comentar críticament obres, corrents i moviments literaris i artístics en el marc de les tradicions culturals i dels seus contextos socials

Amunt

1.- La transició cap un nou món: del sorgiment del món urbà a la segona servitud
- L'aparició del capitalisme comercial en el context de les ciutats baixmedievals
- L'economia del camp i la pervivència del món feudal
- Les relacions entre el món urbà i el món rural
- La població i la societat estamental

2.- L'expansió pel món: els inicis de la globalització
- L'expansió dels imperis ibèrics: Espanya i Portugal
- L'Imperi otomà i l'alternativa al model europeu
- Els imperis asiaticotributaris i l'excepció nipona
- Descolonitzant el "descobriment" d'Amèrica: perspectives crítiques sobre la colonització europea 

3.- La religió més enllà de la religió: Renaixement, Reforma i Contrareforma
- Reforma i Contrareforma
- La cacera de bruixes i el paper de les dones en el món modern
- El Renaixement i la cultura burgesa
- Del Barroc a la Il·lustració: ombres i llums de la cultura europea

4.- El pas a l'estat modern: el límits i conflictes de l'estat "absolutista"
- L'estat modern: absolutisme i constitucionalisme
- Una Europa de monarquies compostes
- Les revoltes de la terra (segle XVII)
- Els nous absolutismes: la França de Lluís XIV
- Els contrastos polítics i institucionals a l'inici del segle XVII

Amunt

Web complentària. Història II Web
Les citacions i referències bibliogràfiques en el treball acadèmic Web
Història política Audiovisual

Amunt

Cadascuna de les activitats o reptes de l'assignatura té associada diversos materials bibliogràfics. Així mateix, durant el curs, el consultor anirà facilitant, si s'escau, més referències bibliogràfiques específiques. Cal tenir en compte que alguns dels materials es poden usar en més d'una activitat (en aquest cas, es marcaran les pàgines que l'estudiant haurà de llegir). 

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

Pots superar l'assignatura per mitjà de dues vies:

 1. Seguint l'avaluació contínua (AC). Pots superar l'assignatura directament aprovant l'AC. En aquest cas, la nota final de l'assignatura es correspondrà amb la nota final de l'avaluació contínua.
 2. Fent un examen. La nota final es calcularà d'acord amb el següent:
  • Si no t'has presentat a l'avaluació contínua, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a l'examen.
  • Si has seguit l'avaluació contínua i tens una nota diferent d'un No presentat, la qualificació final serà el càlcul més favorable entre la nota numèrica de l'examen i la ponderació de la nota de l'avaluació contínua amb la nota de l'examen, segons el que estableixi el pla docent. Per aplicar aquest càlcul, a l'examen cal obtenir una nota mínima de 4 (si és inferior, la nota final de l'assignatura serà la qualificació de l'examen).
  • Si no et presentes a l'examen, la qualificació final serà un No presentat.

 

Amunt