Memòria i patrimoni Codi:  21.809    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Aquesta assignatura planteja una aproximació als conceptes de memòria i patrimoni des d'una visió crítica i renovada en la qual, lluny dels convencionalismes, es qüestiona com i per què memoritzem i patrimonialitzem el passat des del present. 

En aquest sentit, el curs tracta de presentar casos i exemples no acomodaticis, sinó que reflecteixin les problemàtiques i posicionaments que es generen en cada moment de la història (singularment en els segles XIX, XX i XXI), i com política, economia, cultura, religió i pensament tenen un paper definitiu en els debats i processos que adopta cada societat per evocar, gestionar i interpretar el seus llegats material i immaterial.

Amunt

Aquesta assignatura és Obligatòria al grau d'Humanitats.

Amunt

No cal disposar de cap coneixement previ

Amunt

OBJECTIU

El seu objectiu principal és que l'estudiant prengui consciència del paper del passat i el seu llegat en el present i com els processos de memòria impacten directament sobre els esdeveniments socials , culturals i polítics que ens envolten.

COMPETÈNCIES

Competències generals:

CG1.- Fer judicis crítics i analítics que tinguin en compte el context i contribueixin amb aportacions creatives.

competències específiques:

CE2 - Capacitat de reconèixer i interpretar la complexitat de la diversitat cultural en el món global

CE3 - Llegir la realitat des d'una mirada pluridisciplinària

CE4 - Comprendre les interrelacions entre cultura, societat, ciència i tecnologia

CE6 - Comprendre els grans processos socials, culturals i artístics en la història des d'una perspectiva actual

CE8 - Analitzar informacions contingudes en textos, imatges i discursos i avaluar-los de forma autònoma i críticaAmunt

L'assignatura es divideix en tres unitats: 

Unitat 1. L'evocació del passat i el desafiament de la seva interpretació

El concepte de patrimoni i memòria no és immutable, i de fet ha anat evolucionant i adaptant-se als usos i creences de cada època.   En aquesta unitat, el repte d'aprenentatge és investigar com ha evolucionat el concepte de patrimoni, i el de memòria, al llarg dels segles XIX, XX i XXI i reflexionar, de manera crítica, quin és l'estat de la qüestió en l'actualitat en un món globalitzat i multicultural.

Unitat 2. Qui construeix la memòria d'una societat?

La UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) és la principal institució, a nivell mundial, que vetlla pel patrimoni, la seva conservació i difusió. A nivell nacional i regional, els corresponents òrgans administratius estableixen les lleis i procediments d'actuació que, entre altres coses, defineixen què s'entén per "patrimoni" o "béns patrimonials", com es protegeixen jurídicament, com s'intervenen i com es presenten a la societat a través de museus, centres d'interpretació, plans culturals i polítiques de memòria. Però, què fa que la UNESCO determini que l'Alhambra de Granada és un bé Patrimoni de la Humanitat i l'església del teu poble no? Quins criteris científics, socials i culturals s'apliquen i per què? I que passa als diferents països i regions del món? Qui i per què patrimonialitza el passat?
En aquesta unitat, el repte d'aprenentatge consisteix en reflexionar sobre els processos no científics que afecten el patrimoni, la memòria i, fins i tot, la narrativa històrica. Política, economia i les cosmovisions de les societats de cada lloc i cada temps són variables que poden determinar el valor, importància i simbolisme del patrimoni i, fins i tot, la visió del propi passat.

Unitat 3. Els usos del passat en el present

La memòria és el relat del passat que es modifica amb el pas del temps, que adquireix nous significats, i d'un passat que no passa, sinó que ressona en el present. La dimensió social i política de la memòria històrica és tal que podem parlar de "batalles per la memòria".
El repte d'aprenentatge d'aquesta unitat es basa en la comprensió i discussió dels complexos processos que, com en el cas del Mur de Berlín, involucren canvis de significació; de valoració cultural, social i econòmica, i fins i tot de politització de la memòria, el patrimoni i el passat en general amb finalitats que només es poden entendre en base als profunds canvis i dinàmiques del segle XXI.

Amunt

Les citacions i referències bibliogràfiques en el treball acadèmic Web

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

Pots superar l'assignatura per mitjà de dues vies:

 1. Seguint l'avaluació contínua (AC). Pots superar l'assignatura directament aprovant l'AC. En aquest cas, la nota final de l'assignatura es correspondrà amb la nota final de l'avaluació contínua.
 2. Fent un examen. La nota final es calcularà d'acord amb el següent:
  • Si no t'has presentat a l'avaluació contínua, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a l'examen.
  • Si has seguit l'avaluació contínua i tens una nota diferent d'un No presentat, la qualificació final serà el càlcul més favorable entre la nota numèrica de l'examen i la ponderació de la nota de l'avaluació contínua amb la nota de l'examen, segons el que estableixi el pla docent. Per aplicar aquest càlcul, a l'examen cal obtenir una nota mínima de 4 (si és inferior, la nota final de l'assignatura serà la qualificació de l'examen).
  • Si no et presentes a l'examen, la qualificació final serà un No presentat.

 

Amunt