Introducció a la ciència de dades Codi:  22.417    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Aquesta assignatura presenta el conjunt de conceptes fonamentals per a introduir-se al món de la ciència de les dades. Així, es busca una definició i s'enumeren i delimiten els conceptes i noms que configuren el núvol d'idees al voltant de la ciència de dades. Es presenten les fases del cicle de vida de la dada i els rols i característiques d'un científic de dades. Es planteja quins són els dilemes ètics del nou paradigma, i també quin impacte té en les organitzacions la responsabilitat de gestionar aquestes dades. 

Per donar forma i aterrar tota aquesta conceptualització, es presenten també alguns casos d'exemple de projectes de ciència de dades, a partir dels quals es donarà una primera vista panoràmica del que implica la pràctica de la professió.

En definitiva, a l'acabar l'assignatura l'estudiant tindrà una visió general del que significa treballar com a científic de dades.

Amunt

Aquesta és una assignatura obligatòria prevista per a ser cursada en el primer semestre, el de la incorporació de l'estudiant al Grau en Ciència de Dades Aplicada.

Amunt

No calen coneixements previs donat el seu caràcter introductori. Amb tot una base prèvia en algorísmica, programació i/o bases de dades serà un avantatge.

Amunt

Es posible que alguns dels continguts d'aquesta assignatura s'hagin d'estudiar a partir de materials i recursos escrits en anglès.

Amunt

 • Construir una definició de ciència de dades
 • Entendre els conceptes habitualment usats i relacionats en el context de la ciència de dades.
 • Entendre les fases del cicle de vida de la dada.
 • Entendre la necessitat de posar en pràctica altres competències al treballar en el paper d'un científic de dades.
 • Entendre la problemàtica ètica en un projecte de ciència de dades.
 • Conèixer els elements bàsics de la governança en l'àmbit de la ciència de dades.

Finalment en aquesta asignatura, també es treballarà, seguint la directriu UOC, la competència transversal UOC Comportament Ètic i Global (CCEG) que la pròpia UOC ha definit com: Actuar de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els drets humans i la diversitat, tant en la pràctica acadèmica com en la professional.

Amunt

Bloc 1: Les dades.

 • 1. La societat de la informació.
 • 2. Dades, informació, coneixement, saviesa?
 • 3. Què és una dada?
 • 4. Cicle de vida de les dades.

Bloc 2: La ciència de dades.

 • 1. Origen i evolució de la ciència de dades.
 • 2. El rol del científic de dades.
 • 3. Àmbits de la ciència de dades .
 • 4. Conceptes de ciència de dades.

Bloc 3: Exemples de projectes de ciència de dades.

 • 1. Projectes de ciència de dades per al desenvolupament i l'acció humanitària.
 • 2. Ciència de dades per al control d'epidèmies. El cas de l'Ebola.
 • 3. L'anàlisi i la visualització dels recorreguts dels taxis de Nova York.

Bloc 4: Ètica en l'àmbit de la ciència de dades.

 • 1. Ètica i big data.
 •     (...)
 • 3. Conceptes fonamentals per a una ètica aplicada al big data.
 •     (...)

Bloc 5: "Governar" les dades a les organitzacions. 

 •     (...)
 • 3. Govern de la dada.
 • 4. Components i maduresa del data governance.

Amunt

El cicle de vida de la dada PDF
Fonaments de data science PDF
Espai de recursos de ciència de dades Web

Amunt

Del llistat anterior, els únics elements que haureu d'utilitzar són els indicats explícitament en les descripcions dels Blocs 1 a 5 al cronograma de l'aula. 

Addicionalment als materials indicats com obligatoris en les descripcions dels blocs de contingut, en el transcurs de l'assignatura es poden recomanar altres recursos com lectures addicionals, webs de referència, i blocs especialitzats, principalment per a aquells estudiants que vulguin o necessitin aprofundir en certs aspectes.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.
  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt