Disseny d'interacció i disseny d'interfícies Codi:  22.430    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

La interacció és el vincle recíproc que sorgeix entre entitats, sigui entre persones, objectes o forces. En aquesta assignatura, el nostre viatge se centrarà en el llaç especial entre les persones i la tecnologia. Més que aprofundir en les persones o la tecnologia per si mateixes, explorarem com construir aquest pont que les uneix. El disseny d'interacció es refereix al que succeeix entre aquells que utilitzen productes i els mateixos productes. Encara que hi ha un vast univers de productes, aquí ens centrem en aquells del món tecnològic: les interfícies d'usuari de llocs web i apps. 

Què és una interfície? És aquest enllaç, aquesta connexió entre una persona i un programari. És el rostre visible del programari, allò amb què interactuem directament, ja sigui per comprar una entrada per a un esdeveniment, reservar hotels o vols, i més.

En resum, en aquesta assignatura ens endinsarem en l'art i la ciència de dissenyar interfícies comprensibles i amigables per a l'usuari, que els permetin assolir els seus objectius de manera eficient. Prepara't per adquirir les eines i habilitats necessàries per dissenyar i avaluar interfícies efectives.

Amunt

Assignatura obligatòria que ajuda a identificar i conceptualitzar les bases sobre el disseny de la interacció i el disseny d'interfícies.

Amunt

La natura multidisciplinària de la IPO (Interacció Persona Ordinador) fa que el seu estudi sigui de gran utilitat tant a estudiants com a professionals dels camps següents:

 • Informàtica
 • Enginyeria
 • Comunicació audiovisual
 • Disseny gràfic
 • Disseny industrial
 • Psicologia

Amunt

L'assignatura és independent de la resta d'assignatures del grau. 

No obstant això, es recomana que l'estudiant que la cursi tingui nocions bàsiques de programació, HTML, CSS i d'enginyeria del programari, especialment del cicle de vida del desenvolupament d'aplicacions.

Amunt


Amunt

Les competències del grau en relació amb l'assignatura són:

 • Capacitat per a planificar i gestionar projectes en l'entorn TIC
 • Capacitat de dissenyar i construir aplicacions informàtiques mitjançant tècniques de desenvolupament, integració i reutilització
 • Aplicació de les tècniques específiques de l'enginyeria del programari a les diferents etapes del cicle de vida d'un projecte.
 • Actuar de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els drets humans i la diversitat, tant en la pràctica acadèmica com en la professional.

El principal objectiu de l'assignatura és que l'estudiant sigui capaç de dissenyar sistemes tecnològics centrats en l'usuari. Aquest objectiu es concreta en els següents resultats d'aprenentatge:

 1. Conèixer els fonaments de la Interacció Persona-Ordinador i els aspectes humans, tecnològics i de disseny que la conformen.
 2. Conèixer el Disseny Centrat en l'Usuari, les etapes que el configuren i el seu procés iteratiu.
 3. Saber aplicar el Disseny Centrat en l'Usuari en l'anàlisi, disseny, desenvolupament i avaluació de sistemes interactius i aplicacions informàtiques.

Amunt

Els continguts de l'assignatura s'estructuren en cinc reptes que es presenten a continuació. En aquests blocs s'utilitzarà el material didàctic de l'assignatura així com lectures complementàries.

Repte 1 - Investigació: Exploració de l'escenari a treballar

 • Entendre quin tipus d'usuari fa servir el nostre servei interactiu.

 • Explorar eines existents similars per entendre què s'està fent i com.

 • Analitzar com s'estan aplicant els aspectes bàsics de la interacció persona ordinador en el cas donat.

Repte 2 - Definició: síntesi de la proposta

 • Definir el flux dels esdeveniments principals per trobar aspectes que podem millorar o clarificar.

 • Realitzar un test d'usuaris amb possibles stakeholders implicats per veure necessitats.

 • Elaborar els primers esborranys de possibles solucions

Repte 3 - Generació: implementació d'un prototip de baixa fidelitat

 • La generació d'un prototip de baix nivell.

 • Dibuixar un user journey seguint l'aproximació del Happy Path.

 • Comprovar com estem aplicant els conceptes fonamentals de la Interacció Persona Ordinador.

Repte 4 - Avaluació: test i valoració del prototip

 • Dur a terme novament un test amb usuari per avaluar la millora.

 • Avaluar la usabilitat de la proposta d'un company / companya.
 • Avaluar l'accessibilitat de la nostra proposta.

 • Elaboració de l'informe final.

Amunt

Avaluació de la usabilitat PDF
Design Toolkit Web
Espai de recursos de ciència de dades Web
Quadern d'avaluació de la usabilitat Web
Qüestionari sobre interacció persona-ordinador Moodle
Quadern d'Interfícies Web

Amunt

El material didàctic de l'assignatura consisteix en uns mòduls didàctics (en multiformat) i unes lectures complementàries que el consultor posarà a disposició a l'aula.

A més del material propi de l'assignatura, es recomana consultar altres llibres, com els que consten en la bibliografia de cada mòdul, o els enllaços a pàgines web que també hi apareixen o altres que es puguin anar suggerint al llarg del curs.

Per portar a terme la realització de les tasques de l'assignatura es podrà utilitzar el programari que l'estudiant conegui prèviament i sigui adient per a la seva realització. El consultor podrà recomanar les eines que millor s'escaiguin amb els objectius a assolir a la pràctica.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.
  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt