Visualització de dades Codi:  22.431    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

La visualització de dades és una eina molt important per a l'anàlisi i interpretació de les dades i els models construïts, així com per transmetre missatges de forma efectiva, aprofitant les característiques del sistema visual humà, molt eficient detectant patrons, tendències, agrupacions, etc.

La creació de visualitzacions de dades és una habilitat bàsica del científic de dades, com a part del cicle de vida de les dades, que en molts casos culmina un procés iniciat anteriorment des de la captura fins a la seva anàlisi. Trobar les representacions més adients pot ajudar a entendre millor les dades, la seva natura i respondre millor les preguntes plantejades inicialment.

Aquesta assignatura és eminentment pràctica, orientada a la creació de visualitzacions de dades, de menor a major complexitat, però sense oblidar els fonaments teòrics, els antecedents històrics i les obres de referència en l'àmbit, els quals són necessaris per poder crear visualitzacions de dades efectives.

Amunt

Seguint l'ordre natural del cicle de vida de les dades, aquesta assignatura es situa després de totes aquelles altres relacionades amb la captura, preprocessat i anàlisi de les dades, les quals aporten coneixements que són posats en pràctica, com ara manipular conjunts de dades, extraure característiques i representar-les de forma gràfica.

Amunt

Actualment és molt comú l'ús de visualitzacions de dades com a part d'informes, publicacions científiques, presentacions, etc. Així, la creació de visualitzacions de dades és una habilitat necessària en els següents escenaris, entre d'altres:

 • La creació d'informes sobre dades i resultats que pertanyen a una empresa o organització.
 • La validació i presentació de resultats d'anàlisi de dades realitzats mitjançant tècniques estadístiques i de mineria de dades.
 • La narració d'històries mitjançant un suport gràfic basat en dades.
 • El disseny de visualitzacions de dades interactives per a la manipulació i exploració de dades.

Amunt

Per fer aquesta assignatura és necessari tenir els coneixements cursats en les assignatures d'estadística, mineria de dades i programació. També és necessari tenir coneixements básics per a la instal·lació i utilització d'eines del sistema operatiu, per a poder capturar, manipular i analitzar els conjunts de dades usats en les activitats pràctiques.

A més, com és habitual en l'àmbit de la ciència de dades, l'anglès serà la llengua usada en molts recursos lligats a les eines emprades al llarg del semestre.

Amunt

Per poder realitzar els exercicis pràctics l'estudiant haurà de poder connectar-se a recursos online i instal·lar programari en el seu ordinador. També cal disposar d'una càmera o webcam usada per a crear els vídeos requerits als lliuraments d'algunes activitats avaluables.

Amunt

Les competències específiques que es treballaran en aquesta assignatura són les següents:

 • CE1 - Aplicar les tècniques de creativitat idònies per a cada projecte de disseny amb l'objectiu de resoldre problemes de forma innovadora i generar noves idees.
 • CE2 - Analitzar les situacions de disseny, identificar els elements que intervenen i plantejar els problemes i desafiaments associats.
 • CE4 - Aplicar les estratègies, processos, mètodes i tècniques pròpies del disseny centrat en les persones.
 • CE7 - Elaborar missatges tenint en compte el públic al qual van dirigits i les particularitats de l'encàrrec, aplicant un pensament estratègic i tenint en compte les teories de la comunicació.
 • CE11 - Analitzar, conceptualitzar, dissenyar i avaluar processos d'interacció i les seves interfícies.
 • CE12 - Integrar el pensament computacional en la pràctica del disseny, mitjançant l'algorítmica i els llenguatges i entorns de programació.
 • CE13 - Extreure i interpretar dades a partir de diferents fonts, tant analògiques com digitals, per al seu ús en projectes de disseny.
 • CG6 - Actuar de manera ètica i honesta en el treball acadèmic i professional d'acord amb els propis valors, respectant la pluralitat i diversitat d'enfocaments teòrics, metodològics i morals, així com la integritat de la feina dels altres.

Aquestes competències es concreten en els següents objectius:

 • Conèixer la infografia i la visualització de dades com a eines fonamentals per a la representació gràfica de la informació.
 • Conèixer els principals trets, característiques, tipologies i possibilitats que ofereix la representació visual de la informació.
 • Reconèixer i classificar els elements que componen una visualització de dades.
 • Aprendre principis relacionats amb la percepció visual i aplicables al disseny d'informació.
 • Aprendre a estructurar i jerarquitzar continguts per a crear un relat visual.
 • Aprendre a crear visualitzacions, desde la selecció de dades i la croquització fins la seva formalització més adequada.
 • Obtenir coneixements per a plantejar visualitzacions informatives independentment del camp o sector d'aplicació.
 • Desenvolupar un esperit crític alhora de valorar viabilitats en la representació gràfica i visual de les dades.
 • Mostra en el propi treball una actitud ètica, responsable i respectuosa amb la diversitat natural, social, epistemològica, cultural i de gènere, així com reconèixer la integritat de la feina dels altres.

Amunt

Els continguts que es treballen en aquesta assignatura són:

 • Antecedents històrics i treballs més rellevants en l'àmbit de la visualització de dades.
 • Conceptes bàsics lligats a la percepció i el sistema visual humà.
 • Bones i males pràctiques en visualització de dades.
 • Tipus bàsics i avançats de visualitzacions de dades.
 • Els processos de creació i redisseny de visualitzacions de dades.
 • Aspectes d'interactivitat.
 • Eines per a la creació de visualitzacions de dades.

Amunt

Eines per a la visualització de dades Audiovisual
Exemples de visualitzacions D3 Web
Creació d'un gràfic de barres amb Tableau Audiovisual
Creació d'un mapa amb Tableau Audiovisual
Creació d'un heatmap amb Tableau Audiovisual
Creació d'un dashboard amb Tableau Audiovisual
Procés de càrrega de dades amb Tableau Audiovisual
Aspectes bàsics de la interactivitat en la visualització de dades Audiovisual
De storyboard a infografia Audiovisual
Eines al núvol per crear infografies Audiovisual
Introducció a la infografia i visualització de dades Audiovisual
Quadern del Taller de color Web
Espai de recursos de ciència de dades Web
Tipus de visualitzacions de dades avançades Audiovisual
Visualització de textos Audiovisual
Visualització de xarxes Audiovisual
Visualització de mapes Audiovisual
Tipus de visualitzacions de dades bàsiques Audiovisual
Redisseny d'una visualització de dades Audiovisual
Guia per a crear una visualització Audiovisual
Com crear visualitzacions amb Flourish Audiovisual
Visualització amb Datawrapper sobre dones en posicions directives Audiovisual

Amunt

Com a materials docents es farà ús dels continguts adjuntats a l'aula, des de documents explicatius a altres fonts complementàries com són articles, recursos audiovisuals i altres interactius de suport a l'activitat docent.

Pel que fa a les eines usades, la idea d'aquesta assignatura és conèixer els fonaments de la visualització d'informació i aplicar-los mitjançant alguna eina, per la qual cosa caldrà tenir soltesa en el maneig de dades (usant, per exemple, Excel, LibreOffice o Google Docs) i algun programa específic de visualització de dades.

L'assignatura no se centra en l'aprenentatge d'una eina de visualització en concret, sinó que es permet certa llibertat d'elecció dins de les més utilitzades en l'àmbit, sempre en constant evolució. Entre d'altres, nosaltres recomanem Datawrapper o Flourish, que funcionen des del navegador, i altres com Tableau, com a programa d'escriptori, així com l'ús de llenguatges de programació com R i les llibreries ggplot2 i derivats. Sobre aquests recursos hi ha materials docents a l'aula, tot i que serà sempre necessari complementar-los amb les actualitzacions més recents de cada eina, disponibles en línia.

En resum, la diversitat de programes i plataformes disponibles per a la creació de visualitzacions de dades és molt àmplia, i en cas de voler utilitzar altres alternatives, l'elecció és vostra sempre que el resultat final sigui acceptable pel que fa als requisits de l'assignatura i que no suposi cap impediment per a la seva correcció, com ara fer servir eines propietàries que requereixen una llicència que no es trobi fàcilment disponible. En tot cas, és millor consultar-ho amb anterioritat amb el professor de l'assignatura.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt