Introducció a la Ciència de l'Administració Codi:  23.700    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Aquesta assignatura està orientada a l’estudi de l'administració pública i té com a objectiu principal que els estudiants coneguin els principals elements teòrics i pràctics de la disciplina per tal que els puguin aplicar en la interpretació de dinàmiques de funcionament i canvi de l'administració pública.

L'assignatura pretén satisfer tres objectius específics. En primer lloc, introdueix el concepte d’'administració pública' per tal d'entendre la seva gènesi, composició i funcionament. En segon lloc, presenta els principals conceptes i mètodes relacionats amb l'anàlisi de polítiques públiques. Finalment, es desenvolupen els mecanismes d'accés a l'administració pública, i es tracten dos temes candents: la motivació i l'ètica pública.


Amunt

Temàticament l'assignatura d'Introducció a la Ciència de l'Administració del Grau de Ciència Política i de l'Administració està associada amb les altres assignatures del Grau dedicades a l'estudi de l'administració i els seus processos (per exemple, gènesi, canvi, funcionament o creació de polítiques públiques).

Així, Introducció a la Ciència de l'Administració estableix les bases de coneixement per al bon desenvolupament de les assignatures Gestió Pública i Governança Pública.


Amunt

 • Competències:


Aquesta assignatura té associada les següents competències: 


 1. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants de caire social, científic o ètic

 2. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat

 3. Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d’aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d’autonomia

 4. Identificar i aplicar les teories i els conceptes de la Ciència Política a l'anàlisi dels sistemes polítics actuals

 5. Identificar les variables relatives a l'estructura, l'organització i el funcionament de les administracions públiques en els diferents nivells

 6. Identificar els principals paradigmes de la gestió pública.


 • Objectius d’Aprenentatge:


L’assignatura té els següents objectius d’aprenentatge:


 1. Entendre com s’organitzen els estats i per què hi ha administracions públiques

 2. Conèixer les principals funcions de les administracions públiques

 3. Entendre la funció pública i els processos de reclutament, selecció i formació d’empleats públics, i la vocació de servei

 4. Conèixer i aplicar els processos d’avaluació d’una política pública

 5. Conèixer i aplicar els principals plantejaments teòrics entorn de l’ètica pública 

 6. Analitzar les mancances en les actuacions carents d’ètica pública

Amunt

Continguts bàsics:

Els continguts bàsics del curs es poden resumir el els següents conceptes:


 1. L’organització dels estats i les seves administracions 

 2. Processos de selecció de funcionaris públics

 3. Avaluació de polítiques públiques

 4. Ètica pública


Contingut:  

-    Noms dels mòduls:


Mòdul 1: Per què existeix l’administració pública?


Mòdul 2: Treballar a l’administració pública, o treure la rifa


Mòdul 3: Avalua les polítiques públiques del teu entorn!


Mòdul 4: Fer els ulls grossos? Ètica i administració pública


Amunt

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

Pots superar l'assignatura per mitjà de dues vies:

 1. Amb avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS):
  • Si superes l'avaluació contínua i a la prova de síntesi obtens la nota mínima necessària, la nota final serà la ponderació que especifiqui el pla docent.
  • Si superes l'avaluació contínua i a la prova de síntesi no obtens la nota mínima necessària, la qualificació final serà la nota quantitativa que obtinguis a la prova de síntesi.
  • Si superes l'avaluació contínua i no et presentes a la prova de síntesi, la nota final serà un No presentat.
  • Si suspens l'avaluació contínua, la nota final serà un No presentat.
  • Si no et presentes a l'avaluació contínua, la nota final serà un No presentat.

 2. Amb examen (per seguir aquesta via no cal haver superat l'avaluació contínua per fer l'examen):
  • Si no has presentat l'avaluació contínua, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a l'examen.
  • Si a l'avaluació contínua has obtingut una nota diferent d'un No presentat, la nota final serà el càlcul més favorable entre la nota numèrica de l'examen i la ponderació de la nota de l'avaluació contínua amb la nota de l'examen, segons el que estableixi el pla docent. Per aplicar aquest càlcul, a l'examen cal obtenir una nota mínima de 4 (si és inferior, la nota final de l'assignatura serà la qualificació de l'examen).
  • Si no et presentes a l'examen, la qualificació final serà un No presentat.

 

Amunt