Jocs multijugador Codi:  B2.503    Crèdits:  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informació addicional sobre la bibliografia i fonts d'informació   Metodologia   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació   Avaluació continuada   Avaluació final   Feedback  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Alguns dels jocs amb més èxit basen la seva popularitat en l'opció multijugador, ja sigui en referir-nos a gèneres (com MMORPGs o MOBAs) o jocs molt específics (p. Ex., Smash Bros, Mario Kart). Quan parlem de jocs multijugador ens referim a aquells que posseeixen qualsevol modalitat que té en compte la interacció de dos o més jugadors a la vegada.

Aquesta interacció pot ser tant de manera física en un únic dispositiu, a través de diferents dispositius mitjançant cables o connexió sense fils; o mitjançant serveis en línia o un altre tipus de xarxa amb persones connectades a la mateixa. La interacció pot ser en temps real (interacció simultània) o per torns (només un jugador realitza les accions mentre la resta esperen). Des de la perspectiva del màrqueting, això també pot augmentar el seu temps de vida, és a dir, el temps que els jugadors continuen interessats i actius en ell. Per tant, pot augmentar el valor que l'usuari percep d'un joc.

El fet d'afegir un opció multijugador és un factor important a tenir en compte en el disseny d'un videojoc. Des de la perspectiva del desenvolupament, té implicacions importants en el seu disseny i el codi que cal desenvolupar. Per això, és molt important que un desenvolupador tingui els coneixements bàsics per dur a terme aquesta empresa. Aquesta assignatura proporciona una visió específica i en més profunditat sobre la creació de jocs multijugador en les seves diferents modalitats, en particular, multijugador local, en xarxa i mitjançant l'accés a serveis en línia. L'assignatura cobreix les nocions generals i subjacents de treballar en entorns de xarxes, i explora els conceptes bàsics, problemes i solucions al desenvolupar jocs en xarxa. A més, s'estudien les plataformes de serveis en línia orientats als videojocs així com el concepte de cloud computing i la seva aplicació als videojocs.

Amunt

Aquesta assignatura està inclosa en el bloc d'assignatures optatives del Mòdul 1 del pla d'estudis del Màster Universitari en Disseny i Programació de Videojocs, corresponent a la formació bàsica.

En particular, forma part de la Matèria 1.2, dirigida a l'estudi dels components de videojocs, on també es troba l'assignatura optativa "Intel·ligència artificial per a videojocs". Les assignatures d'aquesta matèria ofereixen una visió específica i en més profunditat sobre aspectes importants en el desenvolupament d'un videojoc, en aquest cas, la capacitat multijugador.

L'assignatura s'oferta en el segon semestre del Màster.

Amunt

Principalment, les vinculades al desenvolupament de videojocs (com Game Programmer o Lead Programmer), ja sigui en una gran empresa, freelance, o simplement els amants dels videojocs interessats a desenvolupar els seus propis projectes personals.

Amunt

Es considera un cert domini en l'entorn de treball proporcionat per l'engine Unity i en C# scripting (veure assignatura en el pla d'estudis). També, es considera que l'estudiant disposa de coneixements bàsics de xarxes, tant des del punt de vista de desenvolupament d'aplicacions com d'arquitectura, a nivell Grau d'Enginyeria Informàtica (què és una adreça IP, un socket i un port, la topologia d'Internet, etc.).

Amunt

L'estudiant ha d'estar familiaritzat amb l'entorn de treball Unity. Dins el programa del màster, això vol dir que com a mínim ha cursat l'assignatura de "Programació en Videojocs 3D".

Amunt

Les competències bàsiques i generals del Màster que s'aborden són:

 • [CB10] Que els estudiants posseeixin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigida o autònoma.
 • [CG5] Trobar, gestionar i utilitzar de manera efectiva la informació associada al procés d'anàlisi i adaptació de noves solucions tecnològiques.

Les competències transversals del Màster que es posen de manifest en aquesta assignatura són:

 • [CT1] Avaluar les competències professionals pròpies amb el propòsit d'una actualització contínua en l'ús i aplicació de les tecnologies de la informació en entorns futurs.
 • [CT2] Expressar-se de forma oral i escrita en anglès i comprendre textos acadèmics i professionals complexos en l'àmbit de les TIC.

Les competències específiques d'aquesta assignatura són:

 • [CE2] Comprendre i aplicar les tècniques necessàries per al maneig i personalització d'eines o motors de programació de videojocs a partir de l'anàlisi dels avenços tecnològics del moment.
 • [CE3] Dissenyar i construir cada un dels components software d'un videojoc, contemplant els criteris de qualitat i disseny dels mateixos.
 • [CE4] Comprendre el context i els principis del disseny intern d'un videojoc per tal de satisfer les necessitats de l'usuari final.
 • [CE5] Desenvolupar la tecnologia de comunicacions i interfícies necessària per realitzar videojocs que es comportin de manera efectiva i eficient.
 • [CE7] Analitzar i desenvolupar l'arquitectura interna d'un videojoc mitjançant el domini de la programació de dispositius i motors.

Finalment, els objectius específics de l'assignatura són:

 • Conèixer què és un videojoc multijugador, tant local com en línia.
 • Entendre les nocions generals i subjacents de treballar en entorns de xarxes.
 • Conèixer els conceptes bàsics, problemes i solucions al desenvolupar jocs en xarxa.
 • Estudiar les plataformes de serveis en línia orientats als videojocs.
 • Estudiar el concepte de cloud computing i com aplicar-lo als videojocs.
 • Estudiar l'evolució i les innovacions dels videojocs multijugador.
 • Programar un joc en mode multijugador local mitjançant el motor Unity.
 • Comprendre les diferents topologies de xarxa, així com les seves característiques principals.
 • Ser capaç de programar un multijugador en xarxa amb Unity.

Amunt

L'assignatura s'articula a través de tres mòduls, en cadascun dels quals es practica un aspecte diferent de la creació de jocs multijugador a través d'un projecte. Si bé a l'inici de cada mòdul s'ofereix una visió general dels aspectes fonamentals per començar a treballar, el gruix de la docència se centra en el desenvolupament de cada projecte.

Mòdul didàctic 1. Els jocs multijugador

 • L'evolució dels jocs multijugador
 • Projecte: Tanks! local

Mòdul didàctic 2. Jocs multijugador en xarxa

 • Breu repàs de les xarxes i Internet
 • Programació en xarxa
 • Topologies de joc de xarxa
 • Tècniques de millora de jocs en xarxa
 • Desenvolupament a Unity
 • Projecte: Tanks! LAN

Mòdul didàctic 3. Serveis en línia

 • Plataformes de serveis en línia
 • Cloud computing
 • Projecte: Tanks! en línia

Amunt

Material Suport

Amunt

L'entorn de treball es basa eminentment en Unity.

Amunt

Documentació en línia de l'API de Scripting - Networking per Unity

Amunt

Aquesta assignatura està eminentment centrada en projectes. Així doncs, si bé els materials associats a cada part del temari proporcionen un breu repàs a alguns conceptes clau, l'estudiant ha de tenir clar que la major part del seu temps ho va a dedicar practicant amb l'entorn de desenvolupament i accedint a la documentació en línia l'entorn de treball.

Normalment, cada bloc en el temari es divideix en dues parts. Primer, es porta a terme un petit projecte de manera guiada a través de les indicacions dels materials, sempre amb l'ajuda del professor col·laborador i la resta de companys de l'aula. Es tracta d'un exercici de caràcter totalment formatiu, en el qual vèncer les dificultats que vagin aperciendo serà la forma de garantir l'aprenentatge. Un cop superada aquesta part, s'ha de dur a terme individualment un exercici avaluable vinculat amb tot el que s'ha treballat anteriorment.

En aquest context de treball, el seguiment actiu dels espais de l'aula (tauler, fòrum) és de primordial interès, atès que habitualment es plantegen dubtes, es donen respostes i es tracten temes relacionats amb la matèria d'estudi. És molt recomanable la consulta de qualsevol dubte a través del fòrum de l'assignatura. També, és important realitzar un treball constant d'estudi i aplicació dels continguts ja que aquesta és la via habitual d'assegurar l'èxit per superar l'assignatura. En aquest sentit van les propostes de distribució temporal d'aprenentatge incloses en aquest document i les altres que es puguin donar durant el curs.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.
  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC

Nota final d'assignatura: AC

Amunt

Aquesta assignatura es basa exclusivament en l'avaluació contínua. Al llarg del curs el professor col·laborador publicarà en l'aula un conjunt d'activitats avaluables (PAC). Per a cada mòdul de l'assignatura hi ha una PAC associada. Un cop finalitzat l'estudi del temari, es proposarà una Pràctica que serveix com a exercici d'integració de tot el material. Per poder superar l'assignatura s'han d'entregar totes les activitats.

Observació important: El seguiment correcte de l'assignatura compromet a l'estudiant a realitzar les activitats proposades de manera totalment individual i segons les indicacions que pauta aquest Pla Docent. En cas que no sigui així, la nota final de l'assignatura s'avaluarà automàticament amb un 0. D'altra banda, i sempre a criteri dels Estudis, l'incompliment d'aquest compromís pot suposar no permetre a l'estudiant superar cap altra assignatura mitjançant avaluació contínua ni en el semestre en curs ni en els següents.

Amunt

Aquesta assignatura s'avalua exclusivament mitjançant l'avaluació contínua, lliurant totes les PAC i la pràctica, a partir de les quals l'estudiant anirà demostrant que ha seguit la docència i ha entès els conceptes tractats.

La nota final vindrà donada segons el quadre del model d'avaluació.

Amunt

Tal com s'ha indicat en la metodologia de l'assignatura, el professor col·laborador us guiarà i orientarà a través de l'Tauler de l'aula perquè es pugui fer un bon seguiment de l'assignatura. També respondrà els dubtes que vagin sortint en el Fòrum de l'aula així com les consultes i comentaris enviats a la bústia personal.

El professor col·laborador també farà un seguiment personalitzat de l'avaluació contínua, revisarà totes les PAC i pràctiques lliurades i comentarà de forma qualitativa a nivell grupal i / o individual la resolució. Aquests comentaris us ajudaran a progressar en el seu aprenentatge i adquirir el conjunt de les competències.

Amunt