Mèdia per Videojocs Codi:  B2.510    Crèdits:  6
Consulta de les dades generals   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.
Material Suport
Guia d'animació 3D amb Maya PDF
Guía de animación 3D con Maya PDF
Art Toolkit Web
Art Toolkit Web
Tutorial Unity(1): Introducción al control de animaciones en Unity Audiovisual
Tutorial Unity(1): Introducció al control d'animacions a Unity Audiovisual
Tutorial Modelado(rigging) con Maya para videojuegos(1): Configuración de Maya Audiovisual
Tutorial Modelat(rigging) amb Maya per a videojocs(1): Configuració de Maya Audiovisual
Tutorial Animación con Maya para videojuegos(1): Introducción al modelado y Maya Audiovisual
Tutorial Animació amb Maya per a videojocs(1): Introducció al modelatge i Maya Audiovisual
Tutorial Animación con Maya para videojuegos(2): Deformar un objeto Audiovisual
Tutorial Animació amb Maya per a videojocs(2): Deformar un objecte Audiovisual
Tutorial Unity(2): Màquines d'estat Audiovisual
Tutorial Unity(3): Assignar animacions Audiovisual
Tutorial Unity(4): Paràmetres Audiovisual
Tutorial Unity(5): Blend trees Audiovisual
Tutorial Unity(3): Asignar animaciones Audiovisual
Tutorial Unity(6): Control de màquines d'estat mitjançant script Audiovisual
Tutorial Unity(4): Parámetros Audiovisual
Tutorial Unity(6): Control de máquinas de estado mediante script Audiovisual
Tutorial Unity(2): Máquinas de estado Audiovisual
Tutorial Unity(5): Blend trees Audiovisual
Tutorial Animació amb Maya per a videojocs(5): Crear i configurar un projecte Audiovisual
Tutorial Animació amb Maya per a videojocs(4): Trucs de Maya Audiovisual
Tutorial Animació amb Maya per a videojocs(6): Primer modelatge: robot Audiovisual
Tutorial Animació amb Maya per a videojocs(3): Treballar amb cares i arestes Audiovisual
Tutorial Animación con Maya para videojuegos(5): Crear y configurar un proyecto Audiovisual
Tutorial Animación con Maya para videojuegos(4): Trucos de Maya Audiovisual
Tutorial Animación con Maya para videojuegos(6): Primer modelado: robot Audiovisual
Tutorial Animación con Maya para videojuegos(3): Trabajar con caras y aristas Audiovisual
Tutorial Modelado(rigging) con Maya para videojuegos(4): Simetría Audiovisual
Tutorial Modelado(rigging) con Maya para videojuegos(6): Smooth skins Audiovisual
Tutorial Modelado(rigging) con Maya para videojuegos(3): Brazos y piernas Audiovisual
Tutorial Modelado(rigging) con Maya para videojuegos(5): Asociar esqueleto a la geometría Audiovisual
Tutorial Modelado(rigging) con Maya para videojuegos(2): Definición de esqueleto Audiovisual
Tutorial Modelat(rigging) amb Maya per a videojocs(4): Simetria Audiovisual
Tutorial Modelat(rigging) amb Maya per a videojocs(6): Smooth skins Audiovisual
Tutorial Modelat(rigging) amb Maya per a videojocs(3): Braços i cames Audiovisual
Tutorial Modelat(rigging) amb Maya per a videojocs(5): Associar esquelet a la geometria Audiovisual
Tutorial Modelat(rigging) amb Maya per a videojocs(2): Definició d'esquelet Audiovisual
Tutorial Modelització 3D i texturització Audiovisual
Tutorial Modelización 3D y texturización Audiovisual
Modelatge 3D i texturització. Materials Audiovisual
Modelización 3D y Texturización. Desplegado UV Audiovisual
Modelización 3D y Texturización. Mapeado Audiovisual
Modelización 3D y Texturización. Pintado Audiovisual
Modelización 3D y Texturización. Introducción Audiovisual
Modelización 3D y Texturización. Materiales Audiovisual
Modelatge 3D i texturització. Desplegament UV Audiovisual
Modelatge 3D i Texturització. Pintada Audiovisual
Modelatge 3D i texturització. Introducció Audiovisual
Modelatge 3D i Texturització. Mapatge Audiovisual

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

    A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC

Nota final d'assignatura: AC

Amunt