Mèdia per Videojocs Codi:  B2.510    Crèdits:  6
Consulta de les dades generals   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.
Material Suport
Guia d'animació 3D amb Maya PDF
Guía de animación 3D con Maya PDF
Art Toolkit Web
Art Toolkit Web
Tutorial Unity1 Audiovisual
Tutorial Unity1 Audiovisual
Tutorial Modelado(rigging) con Maya para videojuegos1 Audiovisual
Tutorial Modelat(rigging) amb Maya per a videojocs1 Audiovisual
Tutorial Animación con Maya para videojuegos1 Audiovisual
Tutorial Animació amb Maya per a videojocs1 Audiovisual
Tutorial Animación con Maya para videojuegos2 Audiovisual
Tutorial Animació amb Maya per a videojocs2 Audiovisual
Tutorial Unity2 Audiovisual
Tutorial Unity3 Audiovisual
Tutorial Unity4 Audiovisual
Tutorial Unity5 Audiovisual
Tutorial Unity3 Audiovisual
Tutorial Unity6 Audiovisual
Tutorial Unity4 Audiovisual
Tutorial Unity6 Audiovisual
Tutorial Unity2 Audiovisual
Tutorial Unity5 Audiovisual
Tutorial Animació amb Maya per a videojocs5 Audiovisual
Tutorial Animació amb Maya per a videojocs4 Audiovisual
Tutorial Animació amb Maya per a videojocs6 Audiovisual
Tutorial Animació amb Maya per a videojocs3 Audiovisual
Tutorial Animación con Maya para videojuegos5 Audiovisual
Tutorial Animación con Maya para videojuegos4 Audiovisual
Tutorial Animación con Maya para videojuegos6 Audiovisual
Tutorial Animación con Maya para videojuegos3 Audiovisual
Tutorial Modelado(rigging) con Maya para videojuegos4 Audiovisual
Tutorial Modelado(rigging) con Maya para videojuegos6 Audiovisual
Tutorial Modelado(rigging) con Maya para videojuegos3 Audiovisual
Tutorial Modelado(rigging) con Maya para videojuegos5 Audiovisual
Tutorial Modelado(rigging) con Maya para videojuegos2 Audiovisual
Tutorial Modelat(rigging) amb Maya per a videojocs4 Audiovisual
Tutorial Modelat(rigging) amb Maya per a videojocs6 Audiovisual
Tutorial Modelat(rigging) amb Maya per a videojocs3 Audiovisual
Tutorial Modelat(rigging) amb Maya per a videojocs5 Audiovisual
Tutorial Modelat(rigging) amb Maya per a videojocs2 Audiovisual
Tutorial Modelització 3D i texturització Audiovisual
Tutorial Modelización 3D y texturización Audiovisual
Modelatge 3D i texturització. Materials Audiovisual
Modelización 3D y Texturización. Desplegado UV Audiovisual
Modelización 3D y Texturización. Mapeado Audiovisual
Modelización 3D y Texturización. Pintado Audiovisual
Modelización 3D y Texturización. Introducción Audiovisual
Modelización 3D y Texturización. Materiales Audiovisual
Modelatge 3D i texturització. Desplegament UV Audiovisual
Modelatge 3D i Texturització. Pintada Audiovisual
Modelatge 3D i texturització. Introducció Audiovisual
Modelatge 3D i Texturització. Mapatge Audiovisual

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.
    A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC

Nota final d'assignatura: AC

Amunt