Treball final Codi:  C1.809    :  5
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

El Treball final de postgrau (TFP) és una assignatura del postgrau (en art, literatura o cultura contemporània) ofertada al segon semestre. Es tracta d'una assignatura obligatòria (en els tres postgraus) amb un valor acadèmic de 5 crèdits.

En aquest treball l'estudiant ha d'elaborar un estudi original (en forma d'assaig, estat de la qüestió, anàlisis comparada, etc) entorn d'una obra, un autor, un corrent literari, o altres problemes associats a la temàtica del postgrau. Per a fer-ho comptarà amb la direcció d'un especialista que el guiarà en la seva recerca. Per a cada orientació, Postgrau en literatura contemporànis, Postgrau en art contemporani o Postgrau en cultura contemporània, hi haurà un professor a l'aula encarregat de la seva direcció i avaluació.

El treball tindrà una extensió màxima de 50.000 caràcters (amb espais inclosos, aprox. unes 25 planes)

Amunt

L'objectiu d'aquesta assignatura és donar l'opotunitat a l'estudiant de posar en joc totes les competències, coneixements i "saber fer" que ha adquirit en els estudis de postgrau. En aquest sentit, vol ser la culminacio del procés d'aprenentatge i maduració intel·lectual propi dels estudiants avançats. Es tracta de la concreció d'un procés que en endavant l'estudiant hauria de poder desenvolupar autònomament.

Amunt

Els específics de cada Postgrau.

Amunt

És convenient haver superat la resta d'assignatures del Postgrau.

Amunt

Amb la realització d'aquest treball s'espera que l'estudiant sigui capaç de:

- Redactar el Treball Final de Postgrau on es posaran en joc els coneixements i les competències adquirits al llarg del postgrau.

- Mostrar que domina els elements formals i propis de l'escriptura acadèmica i té la capacitat de formular preguntes rellevants i de respondre-les a partir de l'examen d'informacions de tipus divers segons els requeriments del projecte.

- Mostrar que ha adquirit la capacitat per seguir aprenent en nivells avançats de forma autònoma.

Competències

Tot i que en el TFP l'estudiant acabrà posant en joc totes les competències adquirides al llarg del Postgrau, les competències que es treballen concretament en aquesta assignatura són les següents:

Competència Bàsica 1 - Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i / o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.

  Competència Bàsica 4 - Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten - a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

Competència General 2 - Formular preguntes de recerca adequades als objectes estudiats, a partir de la familiaritat amb l'estat actual dels debats i problemàtiques rellevants en el si de les disciplines humanístiques, i aplicar críticament els mètodes, conceptes, marcs teòrics i recursos apropiats per explorar i respondre les preguntes plantejade

Competència Transversal 1- Capacitat per analitzar i interpretar materials de naturalesa complexa i sovint ambigua, i sintetitzar idees i argumentacions relatives als objectes d'estudi i als debats i problemàtiques rellevants, i comunicar de manera clara, rigorosa i precisa.

Competència Transversal 2 - Expressar-se per escrit en contextos acadèmics i professionals, produint textos clars, cohesionats, estructurats adequadament, normativament correctes i formalment coherents, argumentant idees complexes de manera persuasiva, utilitzant amb seguretat i precisió la terminologia relativa a les disciplines humanístiques, usant correctament la bibliografia pertinent, integrant les cites en la mateixa argumentació, ia partir del reconeixement del caràcter retòric i dialògic del treball acadèmic.

Competència Transversal 3 - Actuar de manera honesta en el treball acadèmic i professional d'acord amb els propis valors, respectant la pluralitat d'enfocaments teòrics, metodològics i morals i la integritat del treball dels altres.

Competències específiques d'acord amb la orientació temàtica del TFP:

Competència Específica 6 - Descriure i analitzar els processos culturals en la societat contemporània (els processos materials i simbòlics de creació de significats culturals, els processos de reproducció cultural, els processos materials i simbòlics d'intercanvi, distribució i recepció, els fenòmens de dominació i resistència) i identificar el paper que juguen en ells el cos, la posició social dels individus, les dinàmiques institucionals i la dimensió espaial. (Postgrau en cultura contemporània)

Competència Específica7 - Identificar, reconèixer i problematitzar el desenvolupament de les tradicions literàries occidentals en tota la seva complexitat, així com analitzar les relacions entre literatura i subjectivitat i entre la representació literària i els fenòmens associats amb l'espai (nació, ciutat, frontera, exili). (Postgrau en Literatura contemporània)

Competència Específica 8 - Analitzar l'evolució de les arts plàstiques, escèniques i audiovisuals des de la modernitat fins a la postmodernitat, i relacionar els problemes que planteja aquesta evolució amb les principals corrents de pensament dels segles XX i XXI. (Postgrau en Art contemporani).

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

    A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt