Disseny i mètodes en recerca Codi:  M0.253    :  5
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

La neuropsicologia, com a disciplina científica, té un objecte d'estudi propi (la relació entre cervell i cognició) i utilitza la metodologia científica per dur a terme investigacions acuradament dissenyades per posar a prova les seves hipòtesis d'investigació.

El procés d'investigació científica parteix del plantejament d'un problema que delimitarà, en conseqüència, l'univers de la pròpia investigació, el disseny de la mateixa i la metodologia utilitzada. La pregunta d'investigació pot sorgir com el resultat de múltiples interpretacions sobre un fenomen donat, d'un conjunt observacions de diferents autors o pot desprendre's de l'evidència empírica; sigui com sigui, comporta generalment postular hipòtesis que necessiten ser contrastades. En aquest sentit, tant l'anàlisi com la comprovació d'hipòtesis i la comprensió profunda dels fenòmens implica la definició de models conceptuals i analítics, que han d'anar acompanyats d'un adequat disseny metodològic.

El principal objectiu de l'assignatura de Dissenys i mètodes en recerca és establir una aproximació als processos d'investigació a través de l'estudi dels conceptes fonamentals de la disciplina i l'aprenentatge de les diferents aproximacions científiques a l'estudi dels fenòmens neuropsicològics.

Amunt

Juntament amb la assignatura Tècniques de neuroimatge, l'assignatura de Dissenys i mètodes en recerca forma part de l'Itinerari en recerca del MU en Neuropsicologia.

 

Amunt

Els continguts d'aquesta assignatura són imprescindibles per a aquells estudiants que optin per seguir un itinerari de recerca, tant bàsica com aplicada.

Aquests coneixements han d'ajudar a que l'estudiant sigui capaç tant de jutjar la versemblança d'uns resultats com a professional, com de planificar una recerca en qualsevol àmbit de la neuropsicologia amb un potencial suficient com per convertir-se en un estudi rellevant en l'estat de coneixement actual.

 

 

Amunt

Es recomana als estudiants coneixements d'anglès per poder estar al dia dels avanços més rellevants en aquest camp.

Amunt

Objectius.

Al final d'aquesta assignatura s'espera que l'estudiant sigui capaç de:

 • Saber emplaçar a la Neuropsicologia en el procés d'obtenció del coneixement.
 • Dominar l'àmbit de la recerca en Neuropsicologia incrementant les seves habilitats i actituds a un nivell que li permeti dissenyar i executar els seus propis projectes de manera autònoma o participant en equips de recerca multidisciplinàries amb una metodologia correcta.
 • Comptar amb una formació metodològica suficient i unes estratègies comunicatives idònies per poder completar amb nivells d'excel·lència una formació posterior de doctorat.

Competències.

Competències bàsiques i generals.

CB1 - Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.

CB3 - Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

CB4 - Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

CG3- Capacitat per a la presa de decisions: escollir la millor alternativa per actuar, seguint un procés sistemàtic i fent-se responsable de l'abast i les conseqüències de les decisions.

CG4- Capacitat per al disseny i la gestió de projectes (professionals i de recerca): preparar, dirigir, monitoritzar i avaluar un treball complex de manera eficaç, desenvolupant una idea fins a concretar-la en un treball rellevant.

Competències transversals.

CT1. Capacitat per gestionar informació interpretant textos, documentació, informes i articles escrits en la llengua pròpia i en llengua estrangera.

CT2 - Actuar de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els drets humans i la diversitat, tant en la pràctica acadèmica com en la professional, i dissenyar solucions per a la millora d'aquestes pràctiques.

CT4. Capacitat per a l'aprenentatge i per expressar per escrit el coneixement i el pensament amb un estil propi, amb seguretat i fluïdesa, i amb un alt grau d'autonomia.

CT7 - Capacitat per a expressar per escrit el coneixement i el pensament amb un estil propi, amb seguretat i fluïdesa.

Competències específiques.

CE4 - Capacitat per dissenyar i aplicar programes d'intervenció amb rigorositat i precisió i amb un nivell de complexitat adaptat als diferents destinataris possibles.

CE6- Competència avançada en el coneixement de les especialitats de la neuropsicologia i el domini d'habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.

Amunt

1. Introducció als mètodes i dissenys d'investigació

 • Introducció als mètodes i dissenys d'investigació
 • Objectius, teories, hipòtesis i constructes
 • Les variables de la investigació
 • Població, mostra i tècniques de mostreig
 • Validesa, fiabilitat i biaixos

2. Dissenys d'investigació en neuropsioclogía: La investigació quantitativa i qualitativa

 • Dissenys experimentals
 • Dissenys quasiexperimentals
 • Dissenys N = 1
 • Dissenys ex post facto
 • Dissenys qualitatius

3. Elaboració i publicació d'informes d'investigació

 • Els informes d'investigació: finalitat i tipologia
 • La qualitat de les revistes científiques i de la producció científica
 • Ciència oberta, accés obert i pre-registre

Amunt

La investigació en neuropsicologia Audiovisual
Què és i què no és la recerca? XML
Transformació i interpretació de les puntuacions Web

Amunt

 • Fontes de Gracia, S. (2001). Diseños de investigación en psicología. Madrid: Universidad Nacional de Educación a Distancia.
 • Meneses, J., Barrios, M., Bonillo, A., Cosculluela, A., Lozano, L. M., Turbany, J., y Valero, S. (2017). Psicometría. [recurso de aprendizaje UOC]
  • Módulo 2 Fiabilidad
  • Módluo 3 Validez
  • Módulo 4 Transformación e interpretación de puntuaciones

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt