Envelliment i demències Codi:  M0.255    :  5
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

En aquesta assignatura els estudiants treballaran el procés d'envelliment no patològic, el deteriorament cognitiu lleu i demències associades a malalties neurodegeneratives, patologia vascular i a altres causes. Es treballaran els aspectes diagnòstics (simptomatologia neurològica i neuropsicològica), diagnòstic diferencial i intervenció neuropsicològica tant amb pacient com cuidadors.

Amunt

Envelliment i demències és una assignatura obligatòria, de 5 crèdits, programada per a cursar-se després de les assignatures de caràcter més bàsic.

Amunt

Els continguts d'aquesta assignatura són especialment rellevants per aquells estudiants que vulguin especialitzar-se tant en l'ámbit clínic com en l'investigador degut a la importància que té conèixer en profunditat el procés d'envelliment així com les seves alteracions cognitives, emocionals i conductuals a l'hora d'elaborar i implementar plans d'intervenció neuropsicològica adequats a cada situació clínica.

Amunt

Per tal d'assolir els resultats d'aprenentatge d'aquesta assignatura es recomana tenir cursades les següents assignatures:

 • Neurociència cognitiva avançada
 • Psicopatologia per a neuropsicòlegs
 • Trastorns neurològics I
 • Neuropsicologia de la percepció i pràxies
 • Neuropsicologia de l'atenció, memòria i funcions executives
 • Neuropsicologia del llenguatge

Finalment, i trascendint l'àmbit de l'assignatura, es recomana als estudiants coneixements d'anglès per poder estar al dia dels avenços més rellevants en aquest camp.

Amunt

A través del servei de tutoria dels alumnes disposaran de l'assessorament necessari per configurar l'elecció de les assignatures de la seva matrícula de la manera més òptima possible. D'aquesta manera es fomentarà un aprenentatge progressiu i coherent al llarg del Màster de Neuropsicologia.

Amunt

Competències bàsiques

 • CB2- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • CB3 - Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis

Competències generals

 • CG1- Capacitat per analitzar i sintetitzar la informació generada en els diferents camps d'actuació i formular judicis a través del conjunt de dades processades amb responsabilitat social i ètica.
 • CG6 - Capacitat d'aprendre i actualitzar-se permanentment en els camps relacionats amb la neuropsicologia i les neurociències utilitzant l'aprenentatge de manera estratègica i flexible, a partir del reconeixement del propi aprenentatge i en funció de les pròpies necessitats personals i professionals, presents i futures.
 • CG7 - Capacitat de pensament crític i autocrític: és el comportament mental que qüestiona les coses i s'interessa pels fonaments en què s'assenten les idees, accions i judicis, tant propis com aliens.

Competències transversals

 • CT1 - Capacitat per a gestionar informació interpretant textos, documentació, informes i articles escrits en la llengua pròpia i en llengua estrangera.
 • CT7 - Capacitat per a expressar per escrit el coneixement i el pensament amb un estil propi, amb seguretat i fluïdesa.

Competències específiques

 • CE1 - Capacitat per integrar els coneixements més rellevants en el camp de la neuropsicologia per a la pràctica professional.
 • CE2 - Capacitat per identificar i justificar els diferents perfils possibles d'afectació neuropsicològiques, així com de normalitat.
 • CE3 - Capacitat per determinar un pla d'exploració neuropsicològica específic per aconseguir fer un correcte diagnòstic basat en l'evidència.

Resultats d'aprenentatge

 • Analitzar críticament les dades de el cas clínic i relacionar-los amb els coneixements teòrics
 • Identificar els dèficits cognitius de la deterioració cognitiva lleu i demència d'Alzheimer
 • Utilitzar la informació de diferents camps d'actuació per planificar una avaluació dels dèficits cognitius en la demències
 • Conèixer i saber aplicar el codi deontològic de la Psicologia a l'hora d'aplicar una avaluació neuropsicològica
 • Conèixer i saber aplicar proves d'avaluació adequades per a l'avaluació dels diferents processos cognitius
 • Conèixer i saber aplicar proves d'avaluació adequades per a l'avaluació de la deterioració cognitiva lleu i demències
 • Relacionar símptomes característics amb els signes i criteris d'inclusió de les malalties neurodegeneratives
 • Analitzar la informació dels casos clínics de manera flexible i estratègica
 • Actualitzar constantment els coneixements i competències pròpies de la neuropsicologia de les demències
 • Identificar i diferenciar els diferents perfils cognitius-conductuals de l'envelliment i de les demències
 • Exemplificar els diferents perfils de dèficits cognitius amb situacions de la vida quotidiana
 • Detectar els aspectes crítics dels models d'avaluació neuropsicològica en l'àmbit de les demències
 • Reflexionar sobre l'adequació dels plans d'acció plantejats
 • Entendre documentació de contingut tècnic i científic en la llengua pròpia i estrangera
 • Avaluar la validesa i el rigor de la informació trobada
 • Redactar un text complex utilitzant un vocabulari tècnic i un registre formal
 • Argumentar el contingut d'un escrit amb un estil propi 
 • Identificar les proves específiques per a explorar els dèficits neuropsicològics dels diferents tipus de demències
 • Redactar un informe detallat amb la descripció dels dèficits i habilitats preservades

Amunt

 • Envelliment i reserva cognitiva
 • Avaluació cognitiva, funcional i conductual en les demències
 • Objectius d'intervenció en les demències
 • Intervencions cognitives conductuals en les demències
 • Malaltia d'Alzheimer
 • demències frontotemporals
 • Deteriorament cognitiu vascular
 • Demència amb cossos de Lewy
 • Atròfia cortical posteriorAmunt

Aspectes clau en la rehabilitació neuropsicològica Web
Rehabilitació i estimulació cognitiva en les demències Audiovisual
La reserva cognitiva en l'envelliment i les demencies Audiovisual
Transformació i interpretació de les puntuacions Web
Test neuropsicològics de cribratge i bateries Audiovisual
Test neuropsicològics de les funcions cognitives Audiovisual
Repositori de tasques d'estimulació i rehabilitació cognitiva Web

Amunt

Activitat Repte 1 - Bicicleta, cullera, poma

Documental 'Bicicleta, cuchara, manzana'. Recuperat de  https://www.rtve.es/alacarta/videos/version-espanola/version-espanola-bicicleta-cuchara-manzana/1342369/

Jordi Matías-Guiu Antem i Olga Gelonch Rosinach (2021). Envelliment i demències. Barcelona: Editorial UOC

 • 1. Introducció a les malalties neurodegeneratives
 • 2. Mecanismes implicats en la neurodegeneració
 • 3. Classificació de les malalties neurodegeneratives
 • 4.Diagnòstic de les malalties neurodegeneratives
 • 5. Envelliment normal, deteriorament cognitiu lleu i demència
 • 6.1. Malaltia d'Alzheimer

Entrevista amb David Bartrés. La reserva cognitiva en l'envelliment i les demències. [vídeo en línia] Recuperat de https://materials.campus.uoc.edu/cdocent/PID_00279556/

Judit Subirana Mirete, Mònica Crusat Basté, Noemí Cullell Gómez, i Raquel Cuevas Pérez (2011). Demencias y enfermedad de Alzheimer. En: Olga Bruna et al. Rehabilitación neuropsicológica. Intervención y práctica clínica, pp. 289-313. Barcelona: Elsevier-Masson. 

Jorge López-Álvarez i Luis F. Agüera-Ortiz (2015). Nuevos criterios diagnósticos de la demencia y la enfermedad de Alzheimer: una visión desde la psicogeriatría. Psicogeriatría, 5.1, 3-14. 

Albert, M.S., DeKosky, S.T., Dickson, D., Dubois, B., Feldman, H.H., Fox, N.C., et al. (2011). The diagnosis of mild cognitive impairment due to Alzheimer's disease: recommendations from the National Institute on Aging-Alzheimer's Association workgroups on diagnostic guidelines for Alzheimer's disease. Alzheimer's & Dementia, 7(3), 270-279.

McKhann, G.M., Knopman, D.S., Chertkow, H., Hyman, B.T., Jack, C.R., Kawas, C.H., et al. (2011). The diagnosis of dementia due to Alzheimer's disease: recommendations from the National Institute on Aging-Alzheimer's Association workgroups on diagnostic guidelines for Alzheimer's disease. Alzheimer's & Dementia, 7(3), 263-269.

Activitat Repte 2 - La serpent té potes?

Jordi Matías-Guiu Antem i Olga Gelonch Rosinach (2021). Envelliment i demències. Barcelona: Editorial UOC

 • 6.2. Demenciafrontotemporal
 • 7. Deteriorament cognitiu d'origen vascular

Marco Calabria (2020). Intervencions cognitives en persones amb demència [vídeo en línia] Recuperat de https://materials.campus.uoc.edu/cdocent/PID_00279554/

Pedro Luis Rodríguez García i D. Rodríguez García (2015). Diagnóstico del deterioro cognitivo vascular y sus principales categorías. Neurología, 30 (4), 223-239. 

Cruz Pérez Lancho i Sergio García Bercianos (2020). Caracterización del lenguaje en las variantes lingüísticas de la Afasia Progresiva Primaria. Revista signos: estudios de lingüística, 53, 2020, 198-218.

Fernández-Matarrubia, J.A. Matías-Guiu, T. Moreno-Ramos, i J. Matías-Guiu. (2014). Demencia frontotemporal variante conductual: aproximación clínica y terapéutica. Neurología, 29(8), 464-472.

Katya Rascovsky et al. (2011). Sensitivity of revised diagnostic criteria for the behavioural variant of frontotemporal dementia. Brain, 134, 2456-77. 

Maria Luisa Gorno-Tempini et al. (2011) Classification of Primary Progressive Aphasia and Its Variants. Neurology, 76, 1006-1014. 

Elena Muñoz Marrón (2021). Aspectes bàsics de la rehabilitació neuropsicològica. [Infografia] Recuperado de https://materials.campus.uoc.edu/cdocent/PID_00277962/


Activitat Repte 3 - Al·lucinant

Jordi Matías-Guiu Antem i Olga Gelonch Rosinach (2021). Envelliment i demències. Barcelona: Editorial UOC

 • 6.3. Demència amb cossos de Lewy
 • 6.4 Atròfia cortical posterior
 • 6.5. Malalties de la motoneurona

Bellas Lamas, P., Rodríguez Regal, A., i Cebrián Pérez, E. (2012). Demencia por cuerpos de Lewy. Revista de Neurología, 54 (4), 67-74.  

Bocanegra, Y., Trujillo-Orrego, N., i Pineda, D. (2014). Demencia y deterioro cognitivo leve en la enfermedad de Parkinson: una revisión. Revista de Neurología, 59(12), 555-569.

Olga Bruna, Teresa Roig, Miguel Puyuelo, Carme Junqué i Ángel Ruano (2011). Rehabilitación neuropsicológica. Intervención y práctica clínica Barcelona: Elsevier-Masson.

Begoña González Rodríguez i Elena Muñoz Marrón (2021). Repositori de tasques d'estimulació i rehabilitació cognitiva [Pàgina web] Recuperat de https://tasques-neuropsicologia.aula.uoc.edu/

Cristina Buiza i Pura Diaz-Veiga (2020). Guía para facilitar la realización de actividades cotidianas significativas con personas con demencia. Fundación Matia.

Recursos per a l'avaluació neuropsicològica

Quintana, M., i Calabria, M. (2021). Test neuropsicològics de cribratge i bateries [video en línia] Recuperat de https://materials.campus.uoc.edu/cdocent/PID_00283925/

Quintana, M., i Calabria, M. (2021). Test neuropsicològics de les funcions cognitives [video en línia]. Recuperat de https://materials.campus.uoc.edu/cdocent/PID_00283925/

Lubrini, G., i Campabadal Delgado, A. (2021). Transformació i interpretació de les puntuacions [Pàgina web] Recuperat de https://materials.campus.uoc.edu/continguts/PID_00283924/index.html

UniversiTEA

David de Noreña Martínez, Begoña González Rodríguez, i Elena Muñoz Marrón (2019). Guía práctica para la elaboración de informes neuropsicológicos. Barcelona. Editorial UOC.

Muriel Deutsch Lezak (1995). Neuropsychological Assessment. New York: Oxford University Press.

Jacobus Donders (2016). Neuropsychological report writing. New York: The Guilford Press.

Stephen C. Bowden (2017). Neuropsychological Assessment in the Age of Evidence-Based Practice: Diagnostic and Treatment Evaluations. Oxford University Press.

Recursos de neuroanatomia

Functional Neuroanatomy. The University of British Columbia  [Pàgina web]

3D Brain. Society for Neuroscience [Pàgina web]

Primal Pictures [Software]

Charles Watson, Matthew Kirkcaldie y George Paxinos (2010). The Brain: an introduction to functional neuroanatomy. Academic Press.

Alan R. Crossman i David Neary (2019). Neuroanatomía: texto y atlas en color. Barcelona: Elsevier.

 • Introducción y visión general
 • Hemisferios cerebrales y corteza cerebral
 • Sistema visual
 • Tálamo
 • Tronco del encéfalo
 • Cerebelo
 • Hipotálamo, sistema límbico y sistema olfatorio

Citació i plagi

 • Monográfico de la Biblioteca sobre citación bibliográfica
 • Com evitar el plagi els teus treballs

Eines de suport 

 • Selecció de recursos d'informàtica
 • Revistes i llibres electrònics
 • Selecció de recursos de salut
 • Recursos electrònics (Bases de dades)
 • Com es llegeix un llibre digital de ProQuest Ebook Central?

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt