Trastorns neurològics II Codi:  M0.256    :  5
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L' assignatura Trastorns Neurològics II conforma la segona part de l'estudi dels trastorns neurològics i es centra en els trastorns del moviment, les malalties desmielinitzants (amb l'esclerosis múltiple com a principal representant) i l'epilèpsia.

Al llarg de la matèria s'aprofundirà en la comprensió i correcta identificació dels símptomes neurològics i neuropsicològics dels diferents trastorns, així com també en el seu diagnòstic (i diagnòstic diferencial). Es tractarà el procés d'avaluació neuropsicològica, fent especial èmfasi en les principals funcions a avaluar en cada patologia i les proves neuropsicològiques més utilitzades, seguint el model de medicina basada en l'evidència. 

 

Amunt

Trastorns Neurològics II és una assignatura de 5 crèdits optativa dins del 'itinerari professionalitzador del Màster Universitari de Neuropsicologia (MUN). Está programada per a cursar-se a desprès de les assignatures de caràcter més bàsic.

 

Amunt

Els continguts d'aquesta assignatura són especialment rellevants per a l'alumnat que es vulgui especialitzar en l'atenció clínica, degut a la importància que té conèixer en profunditat les entitats neurològiques que poden cursar amb alteracions cognitives, emocionals i conductuals. D'aquesta manera es podrà elaborar i implementar un adequat pla d'intervenció neuropsicològica.

Amunt

Per tal de completar amb èxit aquesta assignatura, es recomana haver cursat i tenir els coneixements previs assolits de les assignatures següents:

 

 • Neuropsicologia de la percepció i de les pràxies
 • Neuropsicologia de l'atenció, memòria i funcions executives
 • Psicopatologia per a neuropsicòlegs
 • Neuropsicologia del llenguatge
 • Envelliment i demències

Finalment, es recomana tenir coneixements d'anglès per poder estar al dia dels avenços més rellevants en aquest camp.

 

Amunt

A través del servei de tutoria, l'alumnat disposará de l'assessorament necessari per configurar l'elecció de les assignatures de la seva matrícula de la manera més òptima possible. D'aquesta manera es fomentarà un aprenentatge progressiu i coherent al llarg del Màster de Neuropsicologia.

Amunt

Resultats d'aprenentatge:

 • Conèixer les característiques principals dels diferents trastorns en els quals es basa el contingut de l'assignatura, dels mecanismes subjacents i de l'expressió neuropsicològica de cadascuna d'elles.
 • Identificar i realitzar el correcte diagnòstic diferencial basat en la clínica neuropsicològica.
 • Conèixer les principals causes de les malalties neurològiques objecte de la docència, les seves característiques neuropsicològiques, la seva correcta avaluació i el disseny de plans d'intervenció.

Competències: Competències bàsiques i generals:

 • CB1. Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB2. Que els/les estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi;
 • CB3. Que els/les estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • CB5. Que els/les estudiants posseeixin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigida o autònoma.
 • CG1. Capacitat per analitzar i sintetitzar la informació generada en els diferents camps d'actuació i formular judicis a través del conjunt de dades processades amb responsabilitat social i ètica.
 • CG2. Capacitat per a la resolució de problemes i la presa de decisions: identificar, analitzar i definir els elements significatius que formen un problema per a poder resoldre'l amb criteri i de manera efectiva a través de les destreses adquirides de l'ampli camp de la neuropsicologia; triar la millor alternativa per a actuar, seguint un procés sistemàtic i fent-se responsable de l'abast i les conseqüències de les decisions.
 • CG6. Capacitat d'aprendre i actualitzar-se permanentment en els camps relacionats amb la neuropsicologia i les neurociencias: utilitzar l'aprenentatge de manera estratègica i flexible, a partir del reconeixement del propi aprenentatge i en funció de les pròpies necessitats personals i professionals, presents i futures.
 • CG7. Capacitat per al pensament crític i autocrític: és el comportament mental que qüestiona les coses i s'interessa pels fonaments en els quals s'assenten les idees, accions i judicis, tant propis com a aliens.  

Competències transversals:

 • CT1. Capacitat per gestionar informació interpretant textos, documentació, informes i articles escrits en la llengua pròpia i en llengua estrangera.
 • CT4. Capacitat per a l'aprenentatge autònom.

Competències específiques:

 • CE1- Capacitat per integrar els coneixements més rellevants en el camp de la neuropsicologia per a la pràctica professional.
 • CE2- Capacitat per identificar i justificar les diferents perfils possibles d'afectació neuropsicológicas, així com de normalitat.
 • CE3- Capacitat per determinar un pla d'exploració neuropsicológica específic per aconseguir fer un correcte diagnòstic basat en l'evidència.
 • CE6- Competència avançada en el coneixement de les especialitats de la neuropsicologia i el domini d'habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.

 

Amunt

Veure apartat metodologia-Organització de l'assignatura

REPTE o ACTIVITAT 1: De Michael J. Fox a Robin Williams. L'univers cognitiu de les malalties que cursen amb trastorns del moviment.

REPTE o ACTIVITAT 2: De la física a la música: un viatge des de Foucault a Jacqueline du Pre (malalties desmielinitzants)

REPTE o ACTIVITAT 3: De la religió a la literatura: un recorregut des de Santa Teresa de Jesús a Fyodor Dostoievski (epilèpsia)

Amunt

Recomanacions per a la redacció d'un informe neuropsicològic PDF
Aspectes bàsics de la rehabilitació neuropsicològica Web
Repositori de tasques d'estimulació i rehabilitació cognitiva Web
Neuropsicologia de les malalties desmielinitzants: esclerosi múltiple XML
Neuropsicologia de les malalties desmielinitzants: esclerosi múltiple DAISY
Neuropsicologia de les malalties desmielinitzants: esclerosi múltiple EPUB 2.0
Neuropsicologia de les malalties desmielinitzants: esclerosi múltiple MOBIPOCKET
Neuropsicologia de les malalties desmielinitzants: esclerosi múltiple KARAOKE
Neuropsicologia de les malalties desmielinitzants: esclerosi múltiple HTML5
Neuropsicologia de les malalties desmielinitzants: esclerosi múltiple PDF
Transformació i interpretació de les puntuacions Web

Amunt

Els recursos d'aprenentatge són els components de suport que permeten i afavoreixen, d'una banda, el disseny i el desenvolupament òptim dels processos d'ensenyament i, per un altre, que l'alumnat aconsegueixi les competències i els objectius d'aprenentatge. Els recursos poden ser tant de creació pròpia de la UOC com recursos externs, i els seus formats poden ser variats (web, vídeo, àudio, pdf, eines TIC, etc.).

TIPUS DE RECURSOS D'APRENENTATGE

En aquesta assignatura, els Recursos es divideixen en Material d'estudi, Material complementari i Material de suport a l'aprenentatge.

Material d'estudi (recursos imprescindibles per a la realització de les PECs): el material d'estudi bàsic de referència són els Mòduls didàctics (material docent propi de la UOC, i creat específicament per a aquesta assignatura), disponibles en diversos formats, entre ells PDF (amb possibilitat d'impressió) i àudio lliuro. A més dels Mòduls, per a superar l'avaluació continuada, l'alumnat haurà de consultar un altre material en forma de lectures (com per exemple articles publicats en revistes o capítols de llibre) o format audiovisual (pel·lícules, xerrades, documentals... ). En aquest sentit, una de les eines mes útils per al primer repte o activitat serà la Videoteca de Trastorn del Moviment, recurs creat per la UOC i realitzat en format desplegable, on es poden veure vídeos de persones amb aspectes semiològics i de exploració dels diferents trastorns del moviment.

Material complementari: es tracta de recursos opcionals que les/els estudiants poden consultar per a completar coneixements relacionats amb el tema de l'activitat. De la mateixa manera que el material d'estudi, poden tractar-se de Mòduls UOC d'altres cursos o assignatures, lectures o audiovisuals. Aquest material pot ser específic de l'activitat en curs, o ser transversal a tota l'assignatura.

Material de suport a l'aprenentatge: recursos d'utilitat per a l'alumnat, com a maneig de base de dades, com evitar fer Plagi , com escriure adequadament les cites bibliogràfiques, recomanacions per a la redacció d'un informe neuropsicològic, o interpretació i transformació de les puntuacions.

ORGANITZACIÓ DELS RECURSOS D'APRENENTATGE DINS DE L'AULA

Els Recursos associats a cadascuna de les proves es presentaran en un format visual i agrupat dins de cada activitat, és el que es denomina NIU, que permetrà treballar de manera mes ordenada i eficaç.

Els NIU:

Inclouen el Material d'estudi, Material complementari específic per a l'activitat en curs, i material de suport transversal a les tres activitats

En el Material d'estudi figura el temps mínim de dedicació recomanada (icona rellotge).

En els Materials complementaris i de suport (opcionals) no s'especifica el temps mínim de dedicació recomanada.

Tenen una grandària diferent segons la seva rellevància en relació a cada activitat.

A més, els Materials complementaris transversals a tota l'assignatura i les Eines de suport a l'aprenentatge estaran disponibles des de l'inici del curs en l'apartat RECURSOS de l'aula.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.
  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt