Neuropsicologia del llenguatge Codi:  M0.258    :  5
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Aquesta assignatura  es centra en estudiar els aspectes propis del llenguatge humà: les bases anatòmiques del llenguatge, els seus processos d'adquisició, el model cognitiu i els trastorns de llenguatge. Es especialment rellevant que l'alumne aprengui la semiologia pròpia dels trastorns del llenguatge, imprescindible per a redactar informes neuropsicològics, que aprengui a identificar possibles trastorns del llenguatge i sigui capaç de dissenyar protocols d'avaluació per confirmar i/o descartar les seves sospites diagnòstiques. També és bàsic que conegui les proves neuropsicològiques de llenguatge més freqüentment utilitzades i pugui interpretar els seus resultats, a més de dissenyar els processos de rehabilitació neuropsicològica dirigits tant als pacients com a la família i al seu entorn. 

Amunt

Neuropsicologia del llenguatge és una assignatura obligatòria de 5 ECTS.

Amunt

Els continguts d'aquesta assignatura són especialment rellevants per a aquells estudiants que es vulguin especialitzar en neuropsicologia clínica, donada la importància que té conèixer el procés d'adquisició del llenguatge, els models cognitius, anatòmics i funcionals del seu processament, la seva avaluació i els seus principals trastorns per tal de poder elaborar i implementar un adequat pla d'intervenció neuropsicològica.

Amunt

Per tal de completar amb èxit l'assignatura, es recomana tenir cursades les assignatures següents:

 • Neurociència cognitiva avançada
 • Neuropsicologia de la percepció i de les pràxies
 • Neuropsicologia de l'atenció, memòria i funcions executives

Trascendint l'àmbit de l'assignatura, es recomana als estudiants tenir coneixements d'anglès per a poder estar al dia dels avenços més rellevants en aquest camp.

Amunt

A través del servei de tutoria, els alumnes rebran l'assessorament necessari per a configurar l'elecció de les assignatures de la seva matrícula de la manera més òptima possible. D'aquesta manera es fomentarà un aprenentatge progressiu i coherent al llarg del Màster en Neuropsicologia.

Amunt

Competències bàsiques 

 • CB2 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • CB3 - Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • CB5 - Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigida o autònoma.

Competències generals

 • CG1 - Capacitat per analitzar i sintetitzar la informació generada en els diferents camps d'actuació i formular judicis a través del conjunt de dades processades amb responsabilitat social i ètica.
 • CG6 - Capacitat d'aprendre i actualitzar-se permanentment en els camps relacionats amb la neuropsicologia i les neurociències utilitzant l'aprenentatge de manera estratègica i flexible, a partir del reconeixement del propi aprenentatge i en funció de les pròpies necessitats personals i professionals, presents i futures.

Competències transversals 

 • CT1 - Capacitat per a gestionar informació interpretant textos, documentació, informes i articles escrits en la llengua pròpia i en llengua estrangera 
 • CT7 -Capacitat per expressar per escrit el coneixement i el pensament amb un estil propi, amb seguretat i fluïdesa.

Competències específiques 

 • CE1 - Capacitat per integrar els coneixements més rellevants en el camp de la neuropsicologia per a la pràctica professional
 • CE2 - Capacitat per identificar i justificar els diferents perfils possibles d'afectació neuropsicològiques, així com de normalitat.
 • CE6 - Competència avançada en el coneixement de les especialitats de la neuropsicologia i el domini d'habilitats i mètodes d'investigació relacionats amb aquest camp.

Resultats d'aprenentage

 • Analitzar críticament les dades de el cas clínic i relacionar-los amb els coneixements teòrics
 • Identificar les fites del desenvolupament lingüístic
 • Reconèixer els dèficits lingüístics en nens
 • Entendre documentació de contingut tècnic i científic en la llengua propria i estrangera
 • Trobar informació nova sobre l'àrea de coneixement en llengua pròpia i llengua estrangera
 • Conèixer i saber aplicar proves d'avaluació adequades per a l'avaluació dels dèficits de llenguatge
 • Integrar i relacionar les alteracions de llenguatge en les diverses modalitats (escrita i oral)
 • Relacionar símptomes característics amb alteracions estructurals
 • Analitzar i relacionar la informació disponible per a prendre decisions responsables
 • Conèixer i saber aplicar el codi deontològic de la Psicologia a l'hora d'avaluar dèficits de llenguatge
 • Analitzar i relacionar els coneixements derivats de diferents disciplines a l'hora d'analitzar casos clínics
 • Utilitzar la informació de diferents camps d'actuació per planificar programes d'intervenció neuropsicològica
 • Analitzar les bases neurals de les alteracions de llenguatge
 • Identificar i descriure els processos lingüístics alterats
 • Reflexionar sobre l'adequació i eficàcia dels plans d'intervenció
 • Analitzar i relacionar les dades disponibles per a extreure conclusions pròpies
 • Organitzar correctament el temps de treball en la planificació d'una intervenció
 • Actualitzar constantment els coneixements i competències pròpies de la neuropsicologia del llenguatge
 • Identificar les necessitats professionals de la neuropsicologia en l'àmbit de les alteracions del llenguatge
 • Identificar els diferents perfils d'alteracions del llenguatge
 • Justificar el perfil lingüístic relacionant els símptomes amb els signes
 • Reflexionar sobre la intervenció més adequada al perfil d'alteració del llenguatge
 • Identificar els diferents perfils d'alteracions del llenguatge
 • Justificar el perfil lingüístic relacionant els símptomes amb els signes
 • Reflexionar sobre la intervenció més adequada al perfil d'alteració del llenguatge

Amunt

 • Bases neuroanatòmiques del llenguatge
 • El llenguatge a la infància i els seus trastorns
 •  Avaluació neuropsicològica del llenguatge i semiologia
 • Trastorns adquirits del llenguatge: afàsies, alèxies i agrafies
 • Intervenció en els trastorns de llenguatge 

Amunt

Percepció de la parla PDF
L'adquisició del llenguatge PDF
Bases neuroanatòmiques del llenguatge PDF
Tècniques avançades de neuroimatge Audiovisual
Què és la neuropsicologia? Audiovisual
Aspectes clau en la rehabilitació neuropsicològica Web
L'avaluació del llenguatge en el nen Audiovisual
Els trastorns del llenguatge en l'adult Audiovisual
Producció del llenguatge XML
Comprensió del llenguatge XML
Transformació i interpretació de les puntuacions Web
Test neuropsicològics de cribratge i bateries Audiovisual
Test neuropsicològics de les funcions cognitives Audiovisual
Repositori de tasques d'estimulació i rehabilitació cognitiva Web

Amunt

Activitat Repte 1 - 'Pisapalabras'

 • Marco Calabria (2021). L'avaluació del llenguatge en el nen [vídeo en línia] Recuperat de http://materials.cv.uoc.edu/cdocent/PID_00279563/
 • Abans de les primeres paraules. Universitat Pompeu Fabra i Universitat de Barcelona. Recuperat de http://abansprimeresparaules.upf.edu/
 • Melina Aparici Aznar (2012). L'adquisició del llenguatge. Barcelona: Editorial UOC.
 • Elena Muñoz Marrón (2012). Bases neuroanatòmiques del llenguatge. En: Elena Muñoz Marrón i José Antonio Periáñez Morales, Fonaments de l'aprenentatge i del llenguatge. Barcelona: Editorial UOC.
 • Elena Muñoz Marrón 2012). Bases cognitives del llenguatge. En: Elena Muñoz Marrón i José Antonio Periáñez Morales, Fonaments de l'aprenentatge i del llenguatge. Barcelona: Editorial UOC.
 • Pedro J. Ramos Ramos, Elizabeth Gilboy Rubio, i Josep M. Sopena Sisquella (2006). Comprensió del llenguatge. En: Olga Soler Vilageliu (coord.), Psicologia del llenguatge. Barcelona: Editorial UOC.
 • José Antonio Periáñez Morales i Javier González Marqués (2016). Producció del llenguatge. En: Olga Soler Vilageliu (coord.), Psicologia del llenguatge. Barcelona: Editorial UOC.

Activitat Repet 2- Explica-m'ho cantant

 • Marco Calabria (2021). Els trastorns del llenguatge en l'adult [vídeo en línea]. Recuperat de http://materials.cv.uoc.edu/cdocent/PID_00279568/
 • Marco Calabria (2021). L'avaluació del llenguatge en el nen [vídeo en línia] Recuperat de http://materials.cv.uoc.edu/cdocent/PID_00279563/
 • Aguilar-Mediavilla, E., i Igualada, A. (2019). Dificultades del lenguaje en los trastornos del desarrollo (Vol I): Pérdida sensorial y daño neurológico. Editorial UOC.
  • Capítol III. Dificultades del lenguaje asociadasa las dificultades específicas del aprendizaje
  • Capítol IV. Trastornos de la voz, habla, lenguaje y comunicación en la parálisis cerebral.
 • Aguilar-Mediavilla, E., i Igualada, A. (2019). Dificultades del lenguaje en los trastornos del desarrollo (Vol III): Factores de riesgo y dificultades comórbidas. Editorial UOC.
  • Capítol I. Prematuridad y dificultades del lenguaje
  • Capítol III. Dificultades del lenguaje asociadas a las dificultades específicas del aprendizaje
 • Julia Vázquez De Sebastián i  Isabel Leiva Madueño (2016). Avaluació de la patologia del llenguatge. En: Isabel Leiva Madueño i Julia Vázquez De Sebastián, Patologia del llenguatge. Barcelona: Editorial UOC. 
 •  Isabel Leiva Madueño i Julia Vázquez De Sebastián (2016). Trastorns del llenguatge en l'adult. En: Isabel Leiva Madueño i Julia Vázquez De Sebastián, Patologia del llenguatge. Barcelona: Editorial UOC. 
 • Diéguez-Vide, F., i Peña-Casanova, J. (2012). Cerebro y lenguaje. Sintomatología neurolingüística. Madrid: Médica Panamericana.
 • Capítol 3: Afasias, tipologías y datos fundamentales

Activitat Repte 3 - Una imatge val més que mil paraules

 • Pérez Sánchez, Miguel Ángel i García Sevilla, Julia (2019). Rehabilitación cognitiva. Aspectos generales. En: Pérez Sánchez, Miguel Ángel y García Sevilla, Julia. Intervención neuropsicológica en los trastornos adquiridos del lenguaje, p. 45-86. . Madrid : Editorial Síntesis.
 • Isabel Leiva Madueño i Julia Vázquez De Sebastián (2016). Intervenció en patologia del llenguatge. En: Isabel Leiva Madueño i Julia Vázquez De Sebastián, Patologia del llenguatge. Barcelona: Editorial UOC. 
 • Elena Muñoz Marrón (2020). Aspectes bàsics de la rehabilitació neuropsicològica. Recuperat de http://materials.cv.uoc.edu/cdocent/PID_00277962/
 • Elena Muñoz Marrón Begoña González Rodríguez (2020). Repositori de tasques d'estimulació i rehabilitació cognitiva. Recuperat de http://tasques-neuropsicologia.aula.uoc.edu/
 • Rehabilitación en grupo de la afasia, Hospital Aita Menni [vídeo en línia]. Recuperat de https://www.youtube.com/watch?v=_pbbv_HV4o0
 • Tratamiento logopédico de la afasia, Hospital Aita Menni [vídeo en línia]. Recuperat de https://www.youtube.com/watch?v=tNwfjEzyf9Y
 • Guía para ayudar a las personas a convivir con la afasia, Hospital Aita Menni. Recuperat de https://xn--daocerebral-2db.es/publicacion/guia-afasia-vol-1/
 • Abril Abadín, D, Delgado Santos, C. I.  i Vigara Cerrato, Á.  (2010). Comunicación Aumentativa y Alternativa. Guía de referencia. Ceapat. Recuperat de https://ceapat.imserso.es/ceapat_01/centro_documental/publicaciones/informacion_publicacion/index.htm?id=663 
 • Fernando Cuetos Vega (2007). Agrafias. En: Jordi Peña-Casanova, Neurología de la conducta y neuropsicología. Madrid: Editorial Médica Panamericana.
 • Fernando Cuetos Vega (2007). Alexias. En: Jordi Peña-Casanova, Neurología de la conducta y neuropsicología. Madrid: Editorial Médica Panamericana.

Recursos per a l'avaluació neuropsicològica

Genny Lubrini i Anna Campabadal Delgado (2021). Transformació i interpretació de les puntuacions [Pàgina web] Recuperat de https://materials.campus.uoc.edu/continguts/PID_00283924/index.html

María Quintana i Marco Calabria (2021). Test neuropsicològics de cribratge i bateries [video en línia] Recuperat de https://materials.campus.uoc.edu/cdocent/PID_00283925/

María Quintana i Marco Calabria (2021). Test neuropsicològics de les funcions cognitives [video en línia]. Recuperat de https://materials.campus.uoc.edu/cdocent/PID_00283925/ 

Test de vocabulari de Boston. Avaluació de la denominació. Universitat de la Laguna [vídeo en línia]. Recuperat de https://www.youtube.com/watch?v=YtREq6ymsug

Token test (administración), Universitat de la Laguna [vídeo en línia]. Recuperat de https://www.youtube.com/watch?v=Up--LN9z72w

Token test: avaluació de la comprensió, Universitat de la Laguna [vídeo en línia]. Recuperat de https://www.youtube.com/watch?v=l3vo7iQY0sA

Test de Boston (administración), Universitat de la Laguna [vídeo en línia]. Recuperat de https://www.youtube.com/watch?v=88LFwiJmr-8

UniversiTEA

David de Noreña Martínez, Begoña González Rodríguez, i Elena Muñoz Marrón (2019). Guía práctica para la elaboración de informes neuropsicológicos. Barcelona. Editorial UOC. [Llibre] 

Jordi Peña-Casanova(2007). Neurología de la conducta y neuropsicología. Madrid: Editorial Médica Panamericana.

Muriel Deutsch Lezak (1995). Neuropsychological Assessment. New York: Oxford University Press.

Alonso Aguilar-Valera, J. (2019). Aplicación del enfoque neuropsicolingüístico en la evaluación, el diagnóstico y la intervención de las patologías del lenguaje: Antecedentes históricos y fundamentos metodológicos. Cuadernos de Neuropsicología, 13 (1), 84-98. 

Recursos de neuroanatomia

Functional Neuroanatomy. The University of British Columbia  [Pàgina web]

3D Brain. Society for Neuroscience [Pàgina web]

Primal Pictures [Software]

Alan R. Crossman i David Neary (2019). Neuroanatomía: texto y atlas en color. Barcelona: Elsevier.

 • Introducción y visión general
 • Hemisferios cerebrales y corteza cerebral
 • Sistema visual
 • Tálamo
 • Tronco del encéfalo
 • Cerebelo
 • Hipotálamo, sistema límbico y sistema olfatorio

Plagi i citació

 • Com evitar el plagi
 • Infografia - Com citar en els teus treballs

Suport al procés d'aprenentatge

 • Com es llegeix un llibre digital de ProQuest Ebook Central?
 • Selecció de recursos d'informàtica
 • Revistes i llibres electrònics
 • Selecció de recursos de salut
 • Recursos electrònics (Bases de dades)
 • Descarrega APP del Visor de Panamericana offline per a MAC (iOS)
 • Descarrega APP del Visor de Panamericana offline per a PC (Windows)
 • Instruccions per instal·lar l'App al PC (Windows) o MAC (iOS)

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt