Avaluació neuropsicològica i elaboració d'informes Codi:  M0.260    :  5
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'avaluació neuropsicològica és un mètode diagnòstic que estudia el funcionament cerebral i brinda informació sobre el funcionament cognitiu que no pot ser obtinguda a través d'altres mètodes d'estudi. Permet al neuropsicòleg comprendre com funcionen les diferents àrees i sistemes del cervell d'un pacient a través de l'estudi de les seves capacitats cognitives. L'avaluació neuropsicològica integra l'avaluació cognitiva, l'avaluació psicoemocional i l'avaluació conductual, a més de requerir una avaluació funcional del pacient així com d'una entrevista amb la família i/o cuidadors per a una correcta valoració i posterior diagnòstic.

En aquesta assignatura s'aprofundirà en l'avaluació neuropsicològica en el seu conjunt i en l'elaboració d'informes d'una manera eminentment pràctica. A través de casos clínics, l'alumne/a es familiaritzarà amb aspectes bàsics del treball diari del neuropsicòleg clínic en tasques com l'elaboració de les històries clíniques; la interpretació d'informes professionals; la realització d'entrevistes a pacients i familiars; la selecció, ús i interpretació de proves neuropsicològiques des dels seus vessants qualitatives i quantitatives; l'elaboració i selecció de protocols d'avaluació; la realització de diagnòstics i el diagnòstic diferencial; i la redacció d'informes neuropsicològics.

Amunt

Avaluació neuropsicològica i elaboració d'informes és una assignatura obligatòria, de 5 crèdits, programada per a cursar-se a desprès de les assignatures de caràcter més bàsic.

Amunt

Els continguts de l'assignatura són especialment importants per a tots els estudiants, ja que es treballa una competència bàsica de la Neuropsicologia relacionada amb l'atenció directa als pacients. En aquest ámbit, el domini de l'exploració cognitiva, conductual, psicoemocional i funcional, així com la seva correcta interpretació es converteix en fonamental.

Amunt

Es tracta d'una assignatura ubicada a l'últim semestre del màster, motiu pel qual es recomana haver cursat prèviament les següents assignatures:

 • Neurociència cognitiva avançada
 • Psicopatologia per a neuropsicòlegs
 • Neuropsicologia de l'atenció, la memòria i les funcions executives
 • Neuropsicologia de la percepció i pràxies
 • Neuropsicologia del llenguatge
 • Trastorns neurològics I
 • Envelliment i demències

Finalment, i transcendint l'àmbit de l'assignatura, es recomana als estudiants coneixements d'anglès per poder estar al dia dels avenços més rellevants en aquest camp.

Amunt

A través del servei de tutoria dels alumnes disposaran de l'assessorament necessari per configurar l'elecció de les assignatures de la seva matrícula de la manera més òptima possible. D'aquesta manera es fomentarà un aprenentatge progressiu i coherent al llarg del Màster de Neuropsicologia.

Amunt

Resultats d'aprenentatge:

Al finalitzar aquesta matèria s'espera que l'estudiant sigui capaç de:

 • Conèixer els principals instruments d'avaluació neuropsicològica basada en l'evidència així com la seva administració i interpretació.
 • Disposar d'una base de coneixement que li permeti millorar les seves habilitats i actituds en l'àmbit de la neuropsicologia per a l'exercici professional.
 • Identificar de forma precisa les proves més efectives per a la realització de l'avaluació cognitiva i conductual ideal en cada cas

Competències:

Competències bàsiques i generals:

 • CB2. Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi;
 • CB3. Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis;
 • CB5. Que els estudiants posseeixin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigido o autònom.
 • CG2. Capacitat per a la resolució de problemes: identificar, analitzar i definir els elements significatius que formen un problema per poder resoldre-ho amb criteri i de manera efectiva a través de les destreses adquirides de l'ampli camp de la neuropsicologia.
 • CG4. Capacitat per al disseny i la gestió de projectes (professionals i de recerca): preparar, dirigir, monitorizar i avaluar un treball complex de manera eficaç, desenvolupant una idea fins a concretar-la en un treball rellevant.
 • CG6. Capacitat d'aprendre i actualitzar-se permanentment en els camps relacionats amb la neuropsicologia i les neurociencias: utilitzar l'aprenentatge de manera estratègica i flexible, a partir del reconeixement del propi aprenentatge i en funció de les pròpies necessitats personals i professionals, presents i futures.

Competències transversals:

 • CT1. Capacitat per gestionar informació interpretant textos, documentació, informes i articles escrits en la llengua pròpia i en llengua estrangera.
 • CT2. Capacitat per actuar de forma ètica.
 • CT3. Capacitat per comunicar i justificar conclusions a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • CT6. Capacitat per al treball en xarxa i a la Xarxa.

Competències específiques:

 • CE1. Capacitat per integrar els coneixements més rellevants en el camp de la neuropsicologia per a la pràctica professional.
 • CE2. Capacitat per identificar i justificar les diferents perfils possibles d'afectació neuropsicològiques, així com de normalitat.
 • CE3. Capacitat per determinar un pla d'exploració neuropsicològica específic per aconseguir fer un correcte diagnòstic basat en l'evidència.
 • CE4. Capacitat per dissenyar i aplicar programes d'intervenció amb rigurosidad i precisió i amb un nivell de complexitat adaptat als diferents destinataris possibles.

Amunt

 • Aspectes bàsics de l'avaluació neuropsicològica
 • Avaluació neuropsicològica dels processos cognitius
 • Avaluació emocional, conductual i funcional
 • Redacció de l'informe neuropsicològic

Amunt

Validesa XML
Fiabilitat XML
Transformació i interpretació de les puntuacions Web
Test neuropsicològics de cribratge i bateries Audiovisual
Test neuropsicològics de les funcions cognitives Audiovisual
Repositori de tasques d'estimulació i rehabilitació cognitiva Web

Amunt

PAC 1 | Aspectes generals de l'avaluació neuropsicològica

 • Maria Quintana i Marco Calabria (2021). Test neuropsicològics de cribratge i bateries [video en línia]. Recuperat de https://materials.campus.uoc.edu/cdocent/PID_00283925/
 • Genny Lubrini i Anna Campabadal Delgado (2021). Transformació i interpretació de les puntuacions [Pàgina web]. Recuperat de https://materials.campus.uoc.edu/continguts/PID_00283924/index.html
 • Margarita Álvarez Guerra et al.  (s/d). Avaluació neuropsicològica. Barcelona: Editorial UOC. 
 • Luis Manuel Lozano i Jaume Turbany (2013). Validesa. Editorial UOC. 
 • Maite Barrios i Antoni Cosculluela. Fiabilitat (s/d). Barcelona Editorial UOC. 
 • Jordi Peña-Casanova, Adolfo Jarne Esparcia, i Joan Guàrdia Olmos (1991). Programa integrado de exploración neuropsicológica-test Barcelona: bases teóricas, objetivos y contenidos. Revista de Logopedia, Foniatría y Audiología, 11(2), 66-79. 
 • Jordi Peña-Casanova, Adolfo Jarne Esparcia, i Joan Guàrdia Olmos (1991).  Programa integrado de exploración neuropsicológica-test barcelona: validez de contenidos. Revista de Logopedia, Foniatría y Audiología, 11(2), 96-107. 

PAC 2 | Explorant la ment

 • Maria Quintana i Marco Calabria (2021). Test neuropsicològics de les funcions cognitives [video en línia]. Recuperat de https://materials.campus.uoc.edu/cdocent/PID_00283925/ 
 • Genny Lubrini i Anna Campabadal Delgado (2021). Transformació i interpretació de les puntuacions [Pàgina web]. Recuperat de https://materials.campus.uoc.edu/continguts/PID_00283924/index.html
 • Margarita Álvarez Guerra et al. (2018). Avaluació neuropsicològica dels processos cognitius . Barcelona: Editorial UOC.  
 • Isabel Leiva Madueño i Julia Vázquez de Sebastián. Avaluació neuropsicològica del llenguatge. Editorial UOC. 
 • David de Noreña Martínez, Begoña Gónzalez Rodríguez, i Elena Muñoz Marrón (2019). Guía práctica para la elaboración de informes neuropsicológicos. Barcelona: Editorial UOC. 
 • Jordi Peña-Casanova (2007). Neurología de la conducta y neuropsicología. Madrid:  Edición Médica Panamericana.
 • Muriel Deutsch Lezak (1995).  Neuropsychological Assessment. Oxford University Press.

PAC 3 | El judici clínic

 • Margarita Álvarez Guerra et al. (2018). Avaluació neuropsicològica dels processos cognitius . Barcelona: Editorial UOC. 
 • Margarita Álvarez Guerra et al. (2018). Avaluació emocional, conductual i funcional Barcelona: Editorial UOC. 
 • David de Noreña Martínez, Begoña Gónzalez Rodríguez, y Elena Muñoz Marrón (2019). Guía práctica para la elaboración de informes neuropsicológicos. Barcelona: Editorial UOC.
 • Maria Quintana i Marco Calabria (2021). Test neuropsicològics de les funcions cognitives [video en línia]. Recuperat de https://materials.campus.uoc.edu/cdocent/PID_00283925/ 
 • Genny Lubrini i Anna Campabadal Delgado (2021). Transformació i interpretació de les puntuacions [Pàgina web]. Recuperat de https://materials.campus.uoc.edu/continguts/PID_00283924/index.html
 • Muriel Deutsch Lezak (1995).  Neuropsychological Assessment. Oxford University Press.

Recursos complementari per a l'avaluació

Recursos de neuroanatomia

 • Functional Neuroanatomy. The University of British Columbia  [Pàgina web]
 • 3D Brain. Society for Neuroscience [Pàgina web]
 • Primal Pictures [Software]

Eines de suport

UniversiTEA

¿Cómo se lee un libro digital de ProQuest Ebook Central

Selecció de recursos de salu

Recursos electrònics (Bases de dades)

Revistes i llibres electrònics

Citació i plagi

 • Infografia - Com citar els teus treballs
 • Com evitar el plagi

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt