Neuropsicologia de la percepció i les pràxies Codi:  M0.268    :  3
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Els diferents processos que es relacionen amb la percepció visual bàsica dels objectes (com el seu color, forma o mida) i la percepció més avançada d'aquests mateixos (la seva profunditat, localització i reconeixement) així com altres processos relacionats amb com integrem informació que provenen dels sentits (discriminació entre dreta i esquerra o trastorns de l'esquema corporal) són determinants per a l'adequada ideació, planificació motora i execució dels moviments propositius, als quals anomenem pràxies.

L'estudi detallat de les bases d'aquests processos ens permetrà entendre els mecanismes tant del seu funcionament com de la seva alteració. L'elecció de les eines més adequades i precises per a la realització d'una correcta avaluació dels processos perceptius i de les pràxies també resultarà de vital importància. Així com conèixer els últims avenços, avalats per la comunitat científica, de cara a establir el pla rehabilitador més idoni en cada cas.

Amunt

Neuropsicologia de la percepció i les pràxies és una assignatura obligatòria, de 3 crèdits, programada per a cursar-se en la primera part dels estudis de màster.

Amunt

Aquesta assignatura es constitueix com a fonamental tant per a aquelles persones amb interessos encaminats a aspectes més relacionats amb la neuropsicologia experimental (processos bàsics de la percepció i de les pràxies basats en l'àmbit de la neurociència cognitiva més investigadora) com per a aquelles amb interessos centrats en la neuropsicologia clínica (en la qual el domini de l'avaluació i intervenció amb pacients amb alteracions d'aquests processos esdevé essencial).

Amunt

Es tracta d'una assignatura programada per ser cursada en el primer semestre del Màster, ja que constitueix part dels fonaments en què se sustenta la formació del mateix de cara a facilitar la comprensió de continguts més específics que més endavant seran explicats en profunditat. Per completar-la amb èxit és necessari tenir coneixements previs de tots els processos cognitius i dels seus fonaments biològics.

A la bibliografia recomanada i complementària de cada mòdul trobareu referències que us ajudaran en aquest sentit. Finalment, i transcendint l'àmbit de l'assignatura, es recomana tenir coneixements d'anglès per poder estar al dia dels avenços més rellevants en aquest camp.

Amunt

A través del servei de tutoria l'alumnat disposarà de  l'assessorament necessari per configurar l'elecció de les assignatures de la seva matrícula de manera òptima possible. D'aquesta manera es fomentarà un aprenentatge progressiu i coherent al llarg del Màster de Neuropsicologia.

Amunt

Resultats d'aprenentatge:

 • Comprendre les bases neurobiològiques dels processos perceptius i de les pràxies, els mecanismes subjacents a la seva alteració i les principals tècniques d'estudi del sistema nerviós relacionades.
 • Conèixer els principals instruments d'avaluació de la percepció i les pràxies basada en l'evidència així com la seva administració i interpretació.
 • Conèixer les principals tècniques utilitzades per a la rehabilitació dels processos perceptius i les pràxies sobre la base de la literatura científica actual.

Amunt

Els materials i recursos per al desenvolupament de cada activitat es poden consultar a l'apartat de "Recursos d'aprenentatge" de cadascuna d'elles. Els recursos es presenten en diferents formats i ordenats en funció de la seva rellevància per al desenvolupament de l'activitat.

A més es poden consultar una sèrie de recursos d'aprenentatge i eines complementàries en l'apartat de "Recursos" de l'aula.

Els continguts de l'assignatura giren entorn dels següents materials d'elaboració pròpia:

Mòdul 1. Estimulació cognitiva i rehabilitació neuropsicològica

 • Introducció
 • Estimulació cognitiva i rehabilitació neuropsicològica
 • Les TIC en la rehabilitació neuropsicològica

Mòdul 2. Neuropsicologia de la percepció

 • Els processos perceptius i les seves alteracions
 • Avaluació neuropsicològica de les funcions visuoespacials, visuoconstructives i visuoperceptives
 • Rehabilitació neuropsicològica de les agnòsies

Mòdul 3. Neuropsicologia de les pràxies

 • La conducta motora i les seves alteracions
 • Avaluació neuropsicològica de les pràxies
 • Rehabilitació neuropsicològica de les pràxies

Amunt

Què és la neuropsicologia? Audiovisual
Aspectes clau en la rehabilitació neuropsicològica Web
Transformació i interpretació de les puntuacions Web
Test neuropsicològics de les funcions cognitives Audiovisual
Repositori de tasques d'estimulació i rehabilitació cognitiva Web

Amunt

 • Lezak, M.D., Howieson, D. i Bigler, E. (2012). Neuropsychological assessment. Nueva York: Oxford University Press. 5a edición
 • Watson, C., Kirkcaldie, M. y Paxinos, G. (2010). The Brain: an introduction to functional neuroanatomy . Elsevier.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt