Np. atenció, memòria i f. executives Codi:  M0.269    :  5
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

En aquesta assignatura s'estudiaran les bases cognitives i neuroanatòmiques de tres funcions cognitives estretament relacionades: l'atenció, la memòria i les funcions executives. A més, s'aprofundirà en el coneixement de les alteracions que un dany cerebral pot ocasionar en aquestes funcions cognitives i s'abordarà l'avaluació d'aquestes alteracions.

Finalment es treballarà com aquestes funcions poden ser estimulades amb la finalitat d'aconseguir el màxim de nivell funcional, tant en persones sense alteració en el sistema nerviós central com en aquelles amb patologies que afecten al funcionament cognitiu.

Amunt

Aquesta assignatura forma part de les assignatures optatives que integren l'itinerari profesionalizador del màster, juntament amb l'assignatura Avaluació neuropsicològica i elaboració d'informes.

Amunt

Els continguts d'aquesta assignatura són especialment rellevants per a qui vulgui especialitzar-se en laNeuropsicologia Clínica, ja que està orientada a l'avaluació i la rehabilitació neuropsicológica de funcions cognitives essencials.

L'objectiu de la rehabilitació neuropsicològica és la intervenció individual i grupal en persones amb alteracions cognitives, conductuals i emocionals degudes a lesions cerebrals o alteracions del sistema nerviós central, ja sigui a conseqüència de l'aparició de malalties degeneratives o per dany cerebral adquirit.

A més, en els últims anys ha crescut molt l'interès per la rehabilitació neuropsicològica en patologies psiquiàtriques i psicològiques, moltes de les quals cursen amb alteracions de l'atenció, la memòria i les funcions executives.

Amunt

És recomanable cursar l'assignatura després d'haver superat (o estar cursant al mateix moment) les següents assignatures:

 • Neurociència cognitiva avançada.
 • Psicopatologia per a psicòlegs.
 • Neuropsicologia de la percepció i les praxies.

A més, es important tenir coneixements d'anglès per poder estar al dia dels avanços més rellevants en aquest camp.

Amunt

A través del servei de tutoria es dona l'assessorament necessari per configurar l'elecció de les assignatures de la seva matrícula de la manera més adequada per tal d'aconseguir un aprenentatge progressiu i coherent al llarg del Màster.

Amunt

Competències bàsiques i generals:

 • CB3 - Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • CB5 - Que els estudiants posseeixin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigido o autònom.
 • CG2 - Capacitat per a la resolució de problemes: identificar, analitzar i definir els elements significatius que formen un problema per poder resoldre-ho amb criteri i de manera efectiva a través de les destreses adquirides de l'ampli camp de la neuropsicologia.
 • CG4 - Capacitat per al disseny i la gestió de projectes (professionals i de recerca): preparar, dirigir, monitorizar i avaluar un treball complex de manera eficaç, desenvolupant una idea fins a concretar-la en un treball rellevant.

Competències transversals:

 • CT1 - Capacitat per gestionar informació interpretant textos, documentació, informes i articles escrits en la llengua pròpia i en llengua estrangera.
 • Capacitat per actuar de forma ètica.
 • CT2 - Actuar de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els drets humans i la diversitat, tant en la pràctica acadèmica com en la professional, i dissenyar solucions per a la millora d'aquestes pràctiques.
 • CT5. Capacitat per a generar noves idees i identificar oportunitats per al desenvolupament de projectes i iniciatives d'innovació en l'entorn professional.

Competències específiques:

 • CE1 - Capacitat per integrar els coneixements més rellevants en el camp de la neuropsicologia per a la pràctica professional.
 • CE2 - apacitat per identificar i justificar les diferents perfils possibles d'afectació neuropsicológicas, així com de normalitat.
 • CE4 - Capacitat per dissenyar i aplicar programes d'intervenció amb rigurosidad i precisió i amb un nivell de complexitat adaptat als diferents destinataris possibles.

Amunt

 1. Estimulació cognitiva i rehabilitació neuropsicològica.
 2. Neuropsicologia de l'atenció.
 3. Neuropsicologia de la memòria.
 4. Neuropsicologia de les funcions executives.

Recursos

Els recursos de l'assignatura que us ajudaran en l'adquisició de competències i la consecució dels objectius d'aprenentatge estan disponibles en l'apartat de recursos de l'aula organitzats de la següent manera:

 • Recursos d'aprenentatge associats a cada prova d'avaluació (NIUs).
 • Recursos complementaris de neuroanatomia.
 • Recursos complementaris sobre citació.
 • Altres recursos d'utilitat.

 A més, en el calendari de l'aula també trobareu els recursos imprescindibles per a la realització de cadascuna de les proves d'avaluació contínua.

Amunt

Tècniques avançades de neuroimatge Audiovisual
Què és la neuropsicologia? Audiovisual
Aspectes clau en la rehabilitació neuropsicològica Web
Transformació i interpretació de les puntuacions Web
Test neuropsicològics de les funcions cognitives Audiovisual
Repositori de tasques d'estimulació i rehabilitació cognitiva Web

Amunt

 • Llibro manual: Muriel Deutsch Lezak. Neuropsychological Assessment. Oxford University Press. (epub)
 • Materiales de apoyo al aprendizaje sobre el uso de la biblioteca y sus recursos.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt