Neurociència cognitiva Codi:  M0.276    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

La neurociència cognitiva és un camp d'estudi multidisciplinari que té com a objectiu principal l'anàlisi de la relació entre el cervell, la cognició i la conducta. 

Al llarg de l'assignatura es revisarà i aprofundirà en temes relacionats amb la connectivitat neuronal i l'organització del sistema nerviós central. A partir de processos moleculars, cel·lulars i sistèmics s'explicarà com el sistema nerviós estableix un pont d'unió entre a informació procedent del mitjà i les respostes (conductuals i/o cognitives) que l'organisme realitza per adequar-se a les demandes canviants. Finalment es presentaran les principals metodologies i tècniques d'anàlisis utilitzades per a l'estudi de les bases neuronals implicades en diferents processos cognitius i conductuals. 

L'objectiu de l'assignatura és proporcionar una base sòlida de coneixements sobre l'estructura, organització i funcionament cerebral, en la qual se sustentin els temes que es desenvoluparan en assignatures posteriors de caràcter més específic.

Amunt

Neurociència Cognitiva és una assignatura obligatòria, de 4 crèdits, programada per cursar-se a l'inici del programa. 

Amunt

Els continguts d'aquesta assignatura són rellevants tant per a aquelles persones que desitgin especialitzar-se en la branca més clínica de la neuropsicologia com per a aquelles amb un interès més centrat en la recerca.

Amunt

Aquesta assignatura està programada per cursar-se a l'inici del programa. Es tracta d'una assignatura bàsica en la qual es presenten continguts que serviran com a suport per a la comprensió del material d'assignatures posteriors de caràcter més específic. No es requereix d'un coneixement previ concret més enllà del necessari per accedir al Màster de Neuropsicologia. 

Finalment, i transcendint l'àmbit de l'assignatura, es recomana tenir coneixements d'anglès per poder estar al dia dels avanços més rellevants en aquest camp.

Amunt

A través del servei de tutoria l'alumnat disposarà de l'assessorament necessari per configurar l'elecció de les assignatures de la seva matrícula de manera òptima. D'aquesta manera es fomentarà un aprenentatge progressiu i coherent al llarg del Màster de Neuropsicologia.

Amunt

Resultats de l'aprenentatge
Comprendre les bases neurobiològiques que sustenten els processos cognitius i conductuals i les principals tècniques d'estudi del sistema nerviós.


Competències bàsiques i generals

- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca. 

- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi. 

- Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis. 

- Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats. 

- Que els estudiants posseeixin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma. 

- Capacitat per a la presa de decisions: escollir la millor alternativa per actuar, seguint un procés sistemàtic i fent-se responsable de l'abast i les conseqüències de les decisions. 

- Capacitat per al disseny i la gestió de projectes (professionals i de recerca): preparar, dirigir, monitoritzar i avaluar un treball complex de manera eficaç, desenvolupant una idea fins a concretar-la en un treball rellevant. 

- Capacitat d'aprendre i actualitzar-se permanentment en els camps relacionats amb la neuropsicologia i les neurocièncias: utilitzar l'aprenentatge de manera estratègica i flexible, a partir del reconeixement del propi aprenentatge i en funció de les pròpies necessitats personals i professionals, presents i futures. 

- Capacitat de compromís ètic: pensar i actuar segons principis de caràcter universal que es basen en el valor de la persona i s'orienten al seu ple desenvolupament.

 

Competències transversals 

- Capacitat per gestionar informació interpretant textos, documentació, informes i articles escrits en la llengua pròpia i en llengua estrangera. 

- Capacitat per comunicar i justificar conclusions a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats. 

-Capacitat per generar noves idees i identificar oportunitats per al desenvolupament de projectes i iniciatives d'innovació en l'entorn professional. 

 

Competències específiques

- Capacitat per integrar els coneixements més rellevants en el camp de la neuropsicologia per a la pràctica professional. 

- Capacitat per identificar i justificar els diferents perfils possible d'afectació neuropsicològica, així com de normalitat. 

- Capacitat per determinar un pla d'exploració neuropsicològica específic per aconseguir fer un correcte diagnòstic basat en l'evidència. 

- Competència avançada en el coneixement de les especialitats de la neuropsicologia i el domini d'habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.

Amunt

L'assignatura es divideix en tres activitats en què es treballaran els següents continguts:

Pràctica: Debat què et diuen quan saben que estudies neuropsicologia?

Reflexió sobre què és la neuropsicologia, quina relació té amb la neurociència i quins aspectes són els més cridaners de les dues disciplines.

Activitat 1: Què és la neurociència cognitiva?

- Introducció a la història de la neurociència cognitiva i la neuropsicologia

- Introducció de les principals tècniques i mètodes d'estudi de el cervell i la cognició

Activitat 2: Com funciona el cervell?

- Anatomia microscòpica i neurofisiologia

- Anatomia macroscòpica i funcionament cerebral

Els materials i recursos per al desenvolupament de cada activitat es poden consultar a l'apartat de "recursos d'aprenentatge" de cadascuna d'elles. Els recursos es presenten ordenats en funció de la seva rellevància per al desenvolupament de l'activitat.

A més es poden consultar una sèrie de recursos d'aprenentatge i eines complementàries en l'apartat de "Recursos" de l'aula.

 

Amunt

Vídeo 2. La investigació en neuropsicologia Audiovisual
Vídeo 3. Què és la neuropsicologia? Audiovisual
Anatomia macroscòpica de l'encèfal Audiovisual
Aspectes bàsics de la rehabilitació neuropsicològica Web
Repositori de tasques d'estimulació i rehabilitació cognitiva Web
Com es comuniquen les neurones? Audiovisual
Transformació i interpretació de les puntuacions Web
Què és una neurona? Audiovisual

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.
    A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt