Tècniques de neuroimatge Codi:  M0.277    :  5
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'objectiu general d'aquesta assignatura és el de proporcionar a l'alumnat els coneixements, eines i competències necessàries per al disseny experimental, l'adquisició i la planificació del  postprocessat dels estudis de neuroimatge en les seves diverses modalitats. 

Amb aquesta formació es pretén que els casos clínics siguin enfocats segons els estàndards científics actuals, adequant la selecció de les eines de neuroimatge per a l'obtenció d'un diagnòstic complet, així com capacitar a l'alumnat per manejar les tècniques més adients en cada cas.

Entre altres coneixements es proporcionaran les bases físiques implicades en els diferents instruments, s'explicaran les diferents tècniques avançades de neuroimatge disponibles en el context científic actual, i es capacitarà a l'alumnat per seleccionar, planificar i emprar les diferents tècniques de neuroimatge segons el model experimental proposat.

Amunt

L'assignatura, amb una càrrega lectiva de 5 ECTS, s'engloba dins de les assignatures optatives de l'itinerari de recerca del Màster de Neuropsicologia.

Amunt

Els continguts d'aquesta assignatura són especialment rellevants per a l'alumnat que desitgi especialitzar-se en la recerca dels processos cognitius i les alteracions neuropsicològiques a través de les diferents tècniques de neuroimatge i neurofisiològiques existents en l'actualitat.

Amunt

Tècniques de neuroimatge és una assignatura optativa de l'itinerari de recerca; per tant, és convenient haver adquirit les competències i coneixements bàsics sobre els processos cognitius i les seves patologies, a més de com aquests s'avaluen i es rehabiliten.

A més, i transcendint l'àmbit de l'assignatura, es recomana tenir coneixements d'anglès per poder estar al dia dels avanços més rellevants en aquest camp.

Amunt

A través del servei de tutoria l'alumnat disposa de l'assessorament necessari per a configurar l'elecció de les assignatures de la seva matrícula de manera òptima. D'aquesta manera es fomentarà un aprenentatge progressiu i coherent a través del màster de Neuropsicologia.

Amunt

Competències bàsiques i generals 

 • Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Que els estudiants posseeixin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una forma que haurà de ser en gran manera autodirigida o autònoma
 • Capacitat per a la presa de decisions: escollir la millor alternativa per actuar, seguint un procés sistemàtic i fent-se responsable de l'abast i les conseqüències de les decisions.
 • Capacitat per al disseny i la gestió de projectes (professionals i de recerca): preparar, dirigir, monitoritzar i avaluar un treball complex de manera eficaç, desenvolupant una idea fins a concretar-la en un treball rellevant.
 • Capacitat d'aprendre i actualitzar-se permanentment en els camps relacionats amb la neuropsicologia i les neurociències: utilitzar l'aprenentatge de manera estratègica i flexible, a partir del reconeixement del propi aprenentatge i en funció de les pròpies necessitats personals i professionals, presents i futures.
 • Capacitat de compromís ètic: pensar i actuar segons principis de caràcter universal que es basen en el valor de la persona i s'orienten al seu ple desenvolupament.

Competències transversals 

 • Capacitat per gestionar informació interpretant textos, documentació, informes i articles escrits en la llengua pròpia i en llengua estrangera.
 • Capacitat per comunicar i justificar conclusions a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Capacitat per generar noves idees i identificar oportunitats per al desenvolupament de projectes i iniciatives d'innovació en l'entorn professional.

Competències específiques 

 • Capacitat per dissenyar i aplicar programes d'intervenció amb rigurositat i precisió i amb un nivell de complexitat adaptat als diferents destinataris possibles.
 • Capacitat per comprendre, avaluar i utilitzar les aplicacions de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) més adequades que permeti definir un pla d'intervenció orientat a l'estimulació i/o rehabilitació neuropsicològica.
 • Competència avançada en el coneixement de les especialitats de la neuropsicologia i el domini d'habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.

Amunt

L'assignatura es divideix en tres activitats en les quals es treballaran els següents continguts:

Activitat 1. El cervell en alta resolució: Imatges per ressonància magnètica

- Ressonància magnètica estructural (MRI)

- Ressonància magnètica funcional (fMRI)

- Imatges per tensor de difusió (DTI)

Activitat 2. El cervell químic: Mesurament de l'activitat metabòlica mitjançant PET, SPECT i espectroscòpia per RM

- Espectroscòpia per ressonància magnètica

- Tomografia per emissió de positrons (PET)

- Tomografia per emissió de fotó simple (SPECT)

Activitat 3. El cervell a temps real: Electroencefalografia i Magnetoencefalografia

- Encefalografia (EEG)

- Magnetoencefalografia (MEG)

Els materials i recursos per al desenvolupament de cada activitat es poden consultar en l'apartat de "recursos d'aprenentatge" de cadascuna d'elles. Els recursos es presenten ordenats en funció de la seva rellevància per al desenvolupament de l'activitat.

A més es poden consultar una sèrie de recursos i eines complementàries en l'apartat de "Recursos" de l'aula.

Amunt

Transformació i interpretació de les puntuacions Web

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.
  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt