Comunicació corporativa i relacions institucionals Codi:  M0.750    Crèdits:  5
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre la bibliografia i fonts d'informació   Metodologia   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació   Avaluació final   Feedback  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

La gestió estratègica de la comunicació és, actualment, una funció directiva clau per a qualsevol tipus d'organització. Empreses i institucions es comuniquen diàriament amb els seus públics -interns i externs- el que suposa una oportunitat que pot convertir-se en un risc en cas de no disposar d'una estratègia de comunicació corporativa que alineï els valors de l'organització amb els seus missatges i accions.

L'assignatura Comunicació corporativa i relacions institucionals pretén aportar una aproximació general però, al mateix temps, completa i rigorosa, dels conceptes bàsics de l'àmbit en el qual s'emmarca el màster universitari. Per un costat, l'assignatura aborda el concepte, els fonaments i el procés estratègic de la comunicació corporativa, entesa com a sinònim de relacions públiques des del punt de vista de la funció gerencial o directiva. Per un altre, l'assignatura també aborda, d'una manera introductòria, les relacions entre les empreses i les institucions públiques i, més concretament, les estratègies de lobbisme: com establir relacions amb els poders públics amb l'objectiu d'influir en les seves decisions de forma ètica i transparent.

Les 3 activitats d'avaluació continuada o reptes treballen els següents continguts:

 • La comunicació corporativa i les relacions públiques: concepte i estat actual.
 • Història i evolució de les relacions públiques.
 • L'ètica com a valor essencial de la comunicació.
 • El procés estratègic de les relacions públiques: la recerca, la planificació, l'execució i l'avaluació.
 • Tècniques de relacions públiques.
 • Relacions institucionals i lobbisme.
 • La responsabilitat social corporativa.
 • Comunicació en sectors específics: la necessitat d'especialització.

A més, els enunciats dels reptes tenen un format immersiu, vinculats a l'actualitat i també a partir de casos reals.


VÍDEO PRESENTACIÓ ASSIGNATURA:

https://www.youtube.com/watch?v=WJaQEQvCnGE


Amunt


L'assignatura Comunicació corporativa i relacions institucionals es configura com una introducció general a l'objecte d'estudi en el qual s'emmarca la titulació: el de la comunicació corporativa i les relacions institucionals.

Donat el seu caràcter essencial per a la comprensió dels fonaments de la comunicació corporativa, l'assignatura té un caràcter obligatori i es recomana cursar-la en el primer semestre del màster universitari. 

Amunt


Aquesta assignatura aporta els conceptes bàsics per a comprendre, dissenyar i desenvolupar professionalment activitats vinculades a l'activitat de relacions públiques empresarials i institucionals.

Entre els camps professionals en els quals es projecta, destaca el de l'exercici professional de la comunicació corporativa i institucional. Els rols professionals directament relacionats amb l'assignatura són els de responsable o director de comunicació corporativa / relacions públiques d'empreses i institucions. 

Amunt


En tractar-se d'una assignatura de caràcter introductori, amb caràcter general, no serà necessari cursar prèviament cap altra assignatura del màster. Tan sols els estudiants que no provinguin de les titulacions recomanades hauran de cursar els corresponents complements formatius.

Amunt

Entre els principals objectius de l'assignatura destaquen:

 • Conèixer i comprendre el concepte de comunicació corporativa.
 • Conèixer i valorar l'evolució històrica de la disciplina i la seva incidència en la pràctica actual.
 • Facilitar a l'estudiant els coneixements bàsics per a dissenyar i avaluar estratègicament un pla de comunicació corporativa i relacions institucionals i adquirir les competències per a la seva aplicació pràctica.
 • Conèixer les implicacions ètiques essencials per al correcte desenvolupament de la disciplina.

 Competències bàsiques:

 • Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • Capacitat d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

 Competències generals:

 • Direcció i treball en equip.

 Competències transversals:

 • Comunicació eficaç, integrant idees complexes i argumentant-les de manera persuasiva.
 • Actuar de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els drets humans i la diversitat, tant en la pràctica acadèmica com en la professional, i dissenyar solucions per a la millora d'aquestes pràctiques.

 Competències específiques:

 • Adquirir la capacitat per prendre decisions des d'un enfocament estratègic a partir dels resultats d'una recerca rigorosa. 

Entre els resultats d'aprenentatge a assolir en aquesta assignatura destaquen:

 • Analitzar el valor estratègic de la comunicació corporativa com a element essencial per a establir relacions amb els diversos públics d'una organització.
 • Dominar els instruments de comunicació com a vehicle de transmissió d'imatge i valors al servei de la missió de les empreses i les institucions.
 • Elaborar projectes i plans de comunicació corporativa originals i creatius que s'ajustin als objectius de l'organització, basats en una rigorosa anàlisi de les seves necessitats, i que incloguin el seu disseny i/o execució, així com els seus canals de difusió. 
 • Dissenyar un pla de comunicació específic per a una organització, on s'apliquin estratègies de comunicació digitals avançades a les xarxes més adequades, tenin en compte el seu encaix en el seu pla de comunicació global.
 • Demostrar domini de les habilitats comunicatives, mitjançant presentació oral, per defensar un projecte de comunicació corporativa.
 • Exercir el lideratge en equips de comunicació corporativa, sabent delegar i coordinar talents diversos.

 

 

Amunt


L'assignatura s'estructura sobre la base dels següents continguts:

 • Relacions públiques i comunicació corporativa: estat actual.
 • L'ètica com a valor essencial de la comunicació.
 • El procés estratègic de les relacions públiques: la recerca, la planificació, l'execució i l'avaluació.
 • Tècniques de relacions públiques.
 • Relacions institucionals i lobbisme .
 • La responsabilitat social corporativa.
 • Comunicació en sectors específics: la necessitat d'especialització. 
 • Relacions públiques internacionals.
 • Cerca avançada i recuperació d'informació.

 

Amunt

Material Suport
Comunicación corporativa, protocolo y eventos Audiovisual
Vídeo de presentación de la asignatura Audiovisual
La internacionalización de la marca Atrápalo. Case study XML
La internacionalización de la marca Atrápalo. Case study DAISY
La internacionalización de la marca Atrápalo. Case study EPUB 2.0
La internacionalización de la marca Atrápalo. Case study MOBIPOCKET
La internacionalización de la marca Atrápalo. Case study HTML5
La internacionalización de la marca Atrápalo. Case study PDF
MU Comunicación corporativa, protocolo y eventos. Casos. Web
Toolkit de género Web
Estudio de caso. El Motín de Aranjuez, una fiesta con identidad propia Web

Amunt


A més dels recursos complementaris que s'incorporaran en l'inici del període docent, la bibliografia bàsica de l'assignatura la configurarà l'obra manual:

Wilcox, D.L.; Cameron, G.T.; Xifra, J. (2012). Relaciones públicas: estrategias i tácticas. Madrid: Pearson.


Entre la bibliografia recomanada de l'assignatura destaquen les següents obres:

Matilla, K. (coord.). (2016). Casos de estudio de relaciones públicas: espacios de diálogo e impacto mediático. Barcelona: UOC.

Xifra, J. (2014). Manual de relaciones públicas e institucionales. Madrid: Tecnos.

Aced. C. (2013). Relaciones públicas 2.0.: cómo gestionar la comunicación corporativa en el entorno digital. Barcelona: UOC.

Xifra, J. (2010). Relaciones públicas, empresa i sociedad: una aproximación ética. Barcelona: UOC. 

Amunt

Sobre la base de la metodologia d'ensenyament-aprenentatge pròpia de la UOC, l'assignatura situa a l'estudiantat en el centre de el procés d'aprenentatge. Per garantir el desenvolupament de les competències i els corresponents resultats d'aprenentatge, al llarg de el període lectiu es facilitaran els recursos necessaris per al desenvolupament de les diferents activitats proposades pel consultor a l'aula virtual de l'assignatura.

En tot moment, l'estudiantat comptarà amb la guia i suport de la professora col·laboradora, la figura docent de referència a l'aula. Entre les activitats proposades pel professorat destaquen, d'una banda, els reptes o proves d'avaluació contínua mitjançant les quals es treballarà i s'avaluarà l'estudi progressiu de l'material didàctic de l'assignatura; per una altra, la professora fomentarà la participació activa dels estudiants en els diferents espais de comunicació de l'aula.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC

Nota final d'assignatura: AC

Amunt

El model d'avaluació de l'assignatura és el de l'avaluació continuada (AC). L'estudiant haurà d'elaborar tres proves d'avaluació contínua (Reptes, també anomenats PAC) mitjançant les quals es treballaran, des d'un punt de vista pràctic, les competències i els continguts de l'assignatura.

En accedir a l'aula virtual, l'estudiant visualitzarà el calendari amb les dates clau de l'assignatura, entre les quals destaquen l'inici i el termini de lliurament de cadascuna de les PACs. Durant el període de temps previst per a l'elaboració d'una PAC el consultor atendrà els dubtes dels estudiants i, a més, ha de proposar activitats no avaluables que facilitin la comprensió dels conceptes objecte d'estudi.

El nivell de dificultat de les PACs s'incrementarà de manera progressiva amb l'objectiu que l'estudiant es pugui adaptar a l'entorn d'aprenentatge i anar assimilant, de la mateixa manera, els continguts de l'assignatura. El consultor facilitarà un feedback personalitzat a l'estudiant junt a la qualificació de cadascuna de les PACs.

Per optar a superar l'assignatura, l'estudiant haurà de lliurar les tres PACs en el termini indicat. La qualificació final de l'assignatura resultarà de la mitjana de les qualificacions de cadascuna de les PAC.

Un cop finalitzat el termini de lliurament de les PAC, en la data indicada en el calendari, el consultor publicarà la qualificació en el Registre d'Avaluació Continuada junt a un comentari personalitzat de valoració de l'activitat. En la mesura del possible, el consultor també facilitarà als estudiants la resolució de l'exercici. L'alumnat que no hagi superat l'Avaluació Continuada de l'assignatura disposarà d'una opció addicional per recuperar-la a través de la realització d'una PAC/Repte Global que es proposarà al final del semestre. Aquesta última PAC no aplica als estudiants que ja hagin superat l'AC ni tampoc als estudiants que, tot i tenir l'EC suspesa, no hagin realitzat i lliurat almenys dues de les tres PAC ordinàries. La nota d'aquesta PAC/Repte Global serà a tots els efectes la nota final de l'assignatura.

La presentació de treballs no originals, és a dir, còpies o plagis de treballs en els quals l'autoria -total o parcial- no correspongui a l'estudiant, comportarà automàticament el suspens en l'activitat. El consultor ha de comunicar a l'estudiant la incidència i, en paral·lel, informarà de la mateixa, al tutor, al professor responsable de l'assignatura i a la direcció del màster universitari.

Per aconseguir la qualificació de Matrícula d'Honor (MH) serà necessari obtenir una A -la màxima qualificació- en totes les PAC i, addicionalment, es requerirà un alt grau de participació en la resta d'activitats no avaluables proposades pel consultor al llarg del període lectiu.

Aspectes clau a tenir en compte:

 • És responsabilitat de l'estudiant comprovar que ha lliurat correctament les PAC/Reptes. No es faran excepcions per errors de PAC lliurades en blanc o PAC d'una altra assignatura.
 • És responsabilitat de l'estudiant demanar l'enunciat de la PAC Global al seu professor de l'aula si ha comprovat que acompleix els requisits per a realitzar-la. El termini per a demanar-la serà fins a 48 hores abans de la data de començament de la PAC.
 • VídeoPAC: És obligatori el lliurament de la presentació en format vídeo d'aquest repte per tal de superar-lo.
 • PAC Global: És obligatori que aquesta PAC inclogui el lliurament d'una presentació de l'estudiant en format Vídeo PAC.

Amunt

Un cop finalitzat el termini de lliurament dels reptes, en la data indicada en el calendari, el professor publicarà la qualificació en el Registre d'Avaluació Continuada junt a un comentari personalitzat de valoració de l'activitat. En la mesura del possible, el professor també facilitarà als estudiants la resolució indicativa de l'exercici.   

Amunt