Comunicació digital i reputació on line Codi:  M0.752    :  5
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Comunicació digital i reputació on line aporta els coneixements i les competències per a què l'estudiantat sigui capaç de conèixer i aplicar estratègies de comunicació digital en diferents xarxes així com avaluar la reputació en línia d'una empresa o institució. 

Víde presentació assignatura: https://www.youtube.com/watch?v=ZbVRMKC0bb0

Amunt

Aquesta assignatura forma part del conjunt d'assignatures de matèria obligatòria del Màster.  

Amunt

L'estudiant ha d'adquirir les competències necessàries per ser capaç d'exercir funcions professionals com les següents: Responsable de comunicació corporativa en empreses o institucions; Responsable de coordinar la comunicació corporativa i institucional; Director/a de relacions públiques, encarregat d'establir i mantenir relacions entre una empresa o institució i els seus grups d'interès o públics objectiu (stakeholders); Assessor/a de comunicació; Gestor/a de comunitats o community manager.

Amunt

 És recomanable, haver realitzat algun dels estudis que es detallen a continuació :

- Titulacions de l'àmbit de les ciències socials, en àrees de coneixement com a comunicació, periodisme, comunicació audiovisual, publicitat i relacions públiques, màrqueting, turisme , administració d'empreses o titulacions afins.

- Qualsevol persona que tingui un títol superior, que estigui interessada en la comunicació i les relacions públiques i que desenvolupi la seva activitat professional en els àmbits esmentats.

No obstant això, aquest programa està dissenyat perquè estudiants provinents d'àmbits diferents puguin seguir-lo amb èxit. 

Amunt

Objectius

 • Entendre les noves tècniques i estratègies de la comunicació.
 • Comprendre i saber aplicar estratègiques de comunicació en els nous mitjans.
 • Ser capaç de realitzar avaluacions de reputació en línia.

 Competències

 •  Competències bàsiques
  • Que l'estudiantat sigui capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis; 
  • Que l'estudiantat sàpiga comunicar les seves conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats; 
  • Que l'estudiantat posseeixi les habilitats d'aprenentatge que li permeti continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.
 • Competències generals
  • Generació de noves idees ( creativitat , iniciativa i innovació ) .
 • Competències transversals
  • Ús i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.
 • Competències específiques
  • Conèixer i aplicar les capacitats directives que permetin planificar, liderar, implementar i avaluar plans de comunicació corporativa.
  • Dominar la metodologia d'investigació rigorosa de la manera en què es produeixen les relacions amb els stakeholders en l'entorn digital, per aplicar noves tendències de comunicació en xarxes socials i dissenyar propostes innovadores.
  • Aplicar sistemes d'avaluació de la reputació (offline i online) d'empreses i institucions, detectant possibles conflictes potencials (issues management) per elaborar, dirigir i gestionar plans de comunicació de crisi.
  • Adquirir la capacitat per prendre decisions des d'un enfocament estratègic a partir dels resultats d'una investigació rigorosa.
  • Saber adaptar el missatge comunicatiu a les especificitats del sector en què opera l'organització, identificant els stakeholders, i mitjançant els diferents canals de comunicació tradicionals i emergents.

Resultats d'aprenentatge

 • Analitzar el valor estratègic de la comunicació corporativa com a element essencial per establir relacions amb els diversos públics d'una organització demostrant una comprensió àmplia, detallada i fonamentada dels seus aspectes teòrics i pràctics. 
 • Dominar els instruments de comunicació com a vehicle de transmissió d'imatge i valors al servei de la missió de les empreses i les institucions.
 • Analitzar, interpretar i avaluar l'impacte dels mitjans digitals en la comunicació corporativa i institucional de les organitzacions. Analitzar la reputació online d'una empresa o institució.
 • Dissenyar un pla de comunicació específic per a una organització, aplicant estratègies de comunicació digitals avançades a les xarxes més adequades, tenint en compte el seu encaix en el seu pla de comunicació global.

Amunt

 • Identifica una crisi de Reputació Online
 • Audita la Reputació d'una empresa a la xarxa
 • Dissenya el teu Pla de Comunicació a la xarxa.

Amunt

Vídeo de presentación de la asignatura Audiovisual
RKUOC Audiovisual
Mapa conceptual de la reputación y otros términos afines Web
Social media Toolkit Web
Comunicación digital y reputación en línea. Reto 3 Audiovisual
Comunicación digital y reputación en línea. Reto 2 Audiovisual
Comunicación digital y reputación en línea. Reto 1 Audiovisual
MU Comunicación corporativa, protocolo y eventos. Casos. Web
Reputación digital para empresas (Take Away) Web
Importancia de la reputación digital Audiovisual
Toolkit de género Web
Estudio de caso. El Motín de Aranjuez, una fiesta con identidad propia Web

Amunt

Burgueño, J.M. (2018). Qué hacer cuando arde la red: gestión de crisis de comunicación on-line. Barcelona: Universitat Oberta de Catalunya. https://protected-content.ftp.uoc.edu/biblioteca/prestatgeries/epub/9788491802419.pdf

Lalueza, F. (2017). Mapa conceptual de la reputació i altres termes afins. Universitat Oberta de Catalunya.  https://materials.campus.uoc.edu/cdocent/PID_00247980/

Leiva-Aguilera, J. (2017). Monitoratge i reputació en línia. [INFOGRAFIA]. Universitat Oberta de Catalunya. https://materials.campus.uoc.edu/daisy/Materials/PID_00251627/pdf/PID_00251627.pdf

Leiva-Aguilera, J. (2017). Monitoratge i reputació en línia. [INFOGRAFIA]. Universitat Oberta de Catalunya. https://materials.campus.uoc.edu/cdocent/PID_00284959/

Leiva-Aguilera, J. (2017). Monitoratge i reputació en línia. [PODCAST]. Universitat Oberta de Catalunya. https://materials.campus.uoc.edu/cdocent/PID_00247208/

López, J. (2018). SOS. 25 casos para superar una crisis de reputación digital. Universitat Oberta de Catalunya. https://protected-content.ftp.uoc.edu/biblioteca/prestatgeries/epub/9788491801818.pdf

Martínez, S.; Leiva, J. (2017). Social Media Toolkit. Universitat Oberta de Catalunya. http://eines-social-media.aula.uoc.edu/

Universitat Oberta de Catalunya (s.f.). Com citar [Infografía]. https://biblioteca.uoc.edu/ca/continguts/Com-citar/index.html

Universitat Oberta de Catalunya (s.f.). Com es llegeix un llibre digital de ProQuest Ebook Central? https://www.campus.uoc.edu/biblioteca/prestatgeries/formacio/MANUAL_DESCARREGA_PROQUEST_EBOOK_CAT_2020.pdf

Universitat Oberta de Catalunya (s.f.). Mètrica i avaluació de social media. [Biblioguía]. https://biblioteca.uoc.edu/ca/biblioguies/biblioguia/Metrica-i-avaluacio-de-social-media/

Universitat Oberta de Catalunya (s.f.). Xarxes socials. [Biblioguía]. https://biblioteca.uoc.edu/ca/biblioguies/biblioguia/Xarxes-socials/

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt