Comunicació digital i reputació on line Codi:  M0.752    Crèdits:  5
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informació addicional sobre la bibliografia i fonts d'informació   Metodologia   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació   Avaluació continuada   Feedback  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Comunicació digital i reputació on line aporta els coneixements i les competències per a què l'estudiantat sigui capaç de conèixer i aplicar estratègies de comunicació digital en diferents xarxes així com avaluar la reputació en línia d'una empresa o institució. 

Víde presentació assignatura: https://www.youtube.com/watch?v=ZbVRMKC0bb0

Amunt

Aquesta assignatura forma part del conjunt d'assignatures de matèria obligatòria del Màster.  

Amunt

L'estudiant ha d'adquirir les competències necessàries per ser capaç d'exercir funcions professionals com les següents: Responsable de comunicació corporativa en empreses o institucions; Responsable de coordinar la comunicació corporativa i institucional; Director/a de relacions públiques, encarregat d'establir i mantenir relacions entre una empresa o institució i els seus grups d'interès o públics objectiu (stakeholders); Assessor/a de comunicació; Gestor/a de comunitats o community manager.

Amunt

 És recomanable, haver realitzat algun dels estudis que es detallen a continuació :

- Titulacions de l'àmbit de les ciències socials, en àrees de coneixement com a comunicació, periodisme, comunicació audiovisual, publicitat i relacions públiques, màrqueting, turisme , administració d'empreses o titulacions afins.

- Qualsevol persona que tingui un títol superior, que estigui interessada en la comunicació i les relacions públiques i que desenvolupi la seva activitat professional en els àmbits esmentats.

No obstant això, aquest programa està dissenyat perquè estudiants provinents d'àmbits diferents puguin seguir-lo amb èxit. 

Amunt

Objectius

 • Entendre les noves tècniques i estratègies de la comunicació.
 • Comprendre i saber aplicar estratègiques de comunicació en els nous mitjans.
 • Ser capaç de realitzar avaluacions de reputació en línia.

 Competències

 •  Competències bàsiques
  • Que l'estudiantat sigui capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis; 
  • Que l'estudiantat sàpiga comunicar les seves conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats; 
  • Que l'estudiantat posseeixi les habilitats d'aprenentatge que li permeti continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.
 • Competències generals
  • Generació de noves idees ( creativitat , iniciativa i innovació ) .
 • Competències transversals
  • Ús i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.
 • Competències específiques
  • Conèixer i aplicar les capacitats directives que permetin planificar, liderar, implementar i avaluar plans de comunicació corporativa.
  • Dominar la metodologia d'investigació rigorosa de la manera en què es produeixen les relacions amb els stakeholders en l'entorn digital, per aplicar noves tendències de comunicació en xarxes socials i dissenyar propostes innovadores.
  • Aplicar sistemes d'avaluació de la reputació (offline i online) d'empreses i institucions, detectant possibles conflictes potencials (issues management) per elaborar, dirigir i gestionar plans de comunicació de crisi.
  • Adquirir la capacitat per prendre decisions des d'un enfocament estratègic a partir dels resultats d'una investigació rigorosa.
  • Saber adaptar el missatge comunicatiu a les especificitats del sector en què opera l'organització, identificant els stakeholders, i mitjançant els diferents canals de comunicació tradicionals i emergents.

Resultats d'aprenentatge

 • Analitzar el valor estratègic de la comunicació corporativa com a element essencial per establir relacions amb els diversos públics d'una organització demostrant una comprensió àmplia, detallada i fonamentada dels seus aspectes teòrics i pràctics. 
 • Dominar els instruments de comunicació com a vehicle de transmissió d'imatge i valors al servei de la missió de les empreses i les institucions.
 • Analitzar, interpretar i avaluar l'impacte dels mitjans digitals en la comunicació corporativa i institucional de les organitzacions. Analitzar la reputació online d'una empresa o institució.
 • Dissenyar un pla de comunicació específic per a una organització, aplicant estratègies de comunicació digitals avançades a les xarxes més adequades, tenint en compte el seu encaix en el seu pla de comunicació global.

Amunt

 • Identifica una crisi de Reputació Online
 • Audita la Reputació d'una empresa a la xarxa
 • Dissenya el teu Pla de Comunicació a la xarxa.

Amunt

Material Suport
Vídeo de presentación de la asignatura Audiovisual
RKUOC Audiovisual
Mapa conceptual de la reputación y otros términos afines Web
Social media Toolkit Web
Comunicación digital y reputación en línea. Reto 3 Audiovisual
Comunicación digital y reputación en línea. Reto 2 Audiovisual
Comunicación digital y reputación en línea. Reto 1 Audiovisual
MU Comunicación corporativa, protocolo y eventos. Casos. Web
Reputación digital para empresas (Take Away) Web
Importancia de la reputación digital Audiovisual
Toolkit de género Web
Estudio de caso. El Motín de Aranjuez, una fiesta con identidad propia Web

Amunt

Burgueño, J.M. (2018). Qué hacer cuando arde la red: gestión de crisis de comunicación on-line. Barcelona: Universitat Oberta de Catalunya. https://protected-content.ftp.uoc.edu/biblioteca/prestatgeries/epub/9788491802419.pdf

Lalueza, F. (2017). Mapa conceptual de la reputació i altres termes afins. Universitat Oberta de Catalunya.  https://materials.campus.uoc.edu/cdocent/PID_00247980/

Leiva-Aguilera, J. (2017). Monitoratge i reputació en línia. [INFOGRAFIA]. Universitat Oberta de Catalunya. https://materials.campus.uoc.edu/daisy/Materials/PID_00251627/pdf/PID_00251627.pdf

Leiva-Aguilera, J. (2017). Monitoratge i reputació en línia. [INFOGRAFIA]. Universitat Oberta de Catalunya. https://materials.campus.uoc.edu/cdocent/PID_00284959/

Leiva-Aguilera, J. (2017). Monitoratge i reputació en línia. [PODCAST]. Universitat Oberta de Catalunya. https://materials.campus.uoc.edu/cdocent/PID_00247208/

López, J. (2018). SOS. 25 casos para superar una crisis de reputación digital. Universitat Oberta de Catalunya. https://protected-content.ftp.uoc.edu/biblioteca/prestatgeries/epub/9788491801818.pdf

Martínez, S.; Leiva, J. (2017). Social Media Toolkit. Universitat Oberta de Catalunya. http://eines-social-media.aula.uoc.edu/

Universitat Oberta de Catalunya (s.f.). Com citar [Infografía]. https://biblioteca.uoc.edu/ca/continguts/Com-citar/index.html

Universitat Oberta de Catalunya (s.f.). Com es llegeix un llibre digital de ProQuest Ebook Central? https://www.campus.uoc.edu/biblioteca/prestatgeries/formacio/MANUAL_DESCARREGA_PROQUEST_EBOOK_CAT_2020.pdf

Universitat Oberta de Catalunya (s.f.). Mètrica i avaluació de social media. [Biblioguía]. https://biblioteca.uoc.edu/ca/biblioguies/biblioguia/Metrica-i-avaluacio-de-social-media/

Universitat Oberta de Catalunya (s.f.). Xarxes socials. [Biblioguía]. https://biblioteca.uoc.edu/ca/biblioguies/biblioguia/Xarxes-socials/

Amunt

Beal, A. (2008). Radically transparent: monitoring and managing reputations online. Indianapolis: Wiley Technology.

Chartered Institute of Public Relations (CIPR)(2013). Share this too: more social media solutions for PR professionals. Chichester, West Sussex : Wiley.

 Climent, L. (2015). La gestión de la reputación corporativa. Barcelona : Universitat Oberta de Catalunya.

Font Aulet, X. (2014). Responsible marketing and reputation management. Barcelona: Universitat Oberta de Catalunya.

Gómez Díez, R. (2017). Comunicación y estrategia : casos prácticos en gestión de la reputación. Madrid : Pearson.

Helm, S. et alt. (ed.) (2011). Reputation management. Berlin, Heidelberg : Springer.

Leiva Aguilera, J. (2012). Gestión de la reputación online: crea fácilmente tu estrategia de presencia en la red. Barcelona: Universitat Oberta de Catalunya.

Martín de Castro, G. (2008). Reputación empresarial y ventaja competitiva. Pozuelo de Alarcón (Madrid) : ESIC.

Pursals Puig, C. (2013). La Reputación de marca : 100 ejemplos de construcción, destrucción y reconstrucción. Barcelona : Editorial UOC.

Amunt

La proposta metodològica i docent de l'assignatura es concretarà a partir dels textos i vídeos del material didàctic proporcionat, que l'estudiant haurà de comprendre.

Al llarg de tot el període docent l'alumnat podrà aclarir qualsevol dubte o fer qualsevol comentari al seu consultor. Per tal d'assolir els objectius proposats, aquesta assignatura requereix, a més de l'estudi personal, la participació activa i dinàmica del conjunt del grup. Així, la utilització del Fòrum serà vital per a la consecució dels objectius de l'assignatura. En aquest espai es podrà treballar tant les propostes de reflexió contingudes en el material com aquells aspectes o elements relacionats que puguin ser d'interès per a una millor comprensió de les implicacions dels continguts en l'anàlisi de situacions, casos o esdeveniments concrets

Alhora, entenem que és bàsic el procés de construcció conjunta del coneixement, tant en el fòrum com en el desenvolupament de les activitats que es proposen. L'avaluació continuada, doncs, no és només una eina d'avaluació, sinó que ha de ser, sobretot, una eina d'aprenentatge amb la qual l'alumne pugui enriquir els seus coneixements i al mateix temps desenvolupar les seves destreses en el treball intel·lectual i en les pràctiques pròpies de la seva projecció professional.

Durant el semestre es realitzaran 3 Reptes o proves d'avaluació contínua (PAC).

Els Reptes són de lliurament obligatori. Cadascun puntua el 30% de la qualificació final de l'avaluació continuada (AC).

S'hauran de lliurar en la data indicada (veure l'apartat de Dates Clau) a través del RAC (Registre d'Avaluació Continuada). Cal etiqueta les proves amb els cognoms de l'estudiant i el número de Repte (per exemple el primer reptes seria: "Cognom1Cognom2Repte1.doc"). En tot cas, cal seguir les instruccions que es proporcionin a l'aula.

L'estudiant haurà de lliurar totes les activitats d'avaluació contínua proposades al pla docent per obtenir una qualificació final d'AC diferent de N (A, B, C +, C-, o D). Si es falla en el lliurament d'un o més reptes, la qualificació final d'AC serà una N.

És responsabilitat de l'estudiant comprovar que ha lliurat correctament el Repte. No es faran excepcions per errors de Reptes lliurats en blanc o Reptes d'una altra assignatura.

També es faran dos Debats, de participació voluntària. Cadascun puntua el 5% de la qualificació final de l'avaluació continuada (AC).

L'alumnat que no hagi superat l'Avaluació Continuada (AC) de l'assignatura disposarà d'una opció addicional per a recuperar-la a través de la realització d'un Repte Global de Recuperació que es proposarà al final del semestre i que avaluarà el conjunt de coneixements de l'assignatura. Aquest últim Repte no aplica als/les estudiants que hagin aprovat l'AC ni tampoc als qui, tot i tenint l'AC suspesa, no hagin completat i lliurat al menys dos/tres dels tres/quatre reptes ordinaris amb una mitjana de 4 sobre 10.

La qualificació d'aquest Repte Global de Recuperació serà com a màxim d'una C+ (entre 5 i 6,9 sobre 10) i serà a tots els efectes la nota final de l'assignatura.

L'estudiantat que es trobi en la situació mencionada, haurà de sol·licitar l'enunciat del Repte Global de Recuperació mitjançant un correu electrònic al/la profesor/a col·laborador/a de l'assignatura.

No més tard de la data de lliurament indicada al calendari, l'alumnat que hagi realitzat el Repte Global de Recuperació haurà de pujar-lo al RAC (Registre de l'Avaluació Continuada).

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.
  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC

Nota final d'assignatura: AC

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar per la via de l'Avaluació Contínua (AC).

PAC Global:

És responsabilitat de l'estudiant demanar l'enunciat de la PEC Global al vostre professor/a de l'aula si heu comprovat que compleix els requisits per realitzar-la. El termini per demanar-la serà fins a 48 hores abans de la data de començament de la PAC.

Matrícules d'Honor

Per aconseguir la qualificació de Matrícula d'Honor serà necessari tenir les qualificacions d'A en totes les proves d'avaluació, demostrar un alt grau de participació en les activitats proposades a l'aula i, a més, haver participat obligatòriament en totes les activitats proposades.   

Amunt

El feedback personalitzat per part del consultor que permeti comprendre l'estudiant la qualificació d'avaluació obtinguda.  

Amunt