Organització estratègica d'esdeveniments Codi:  M0.753    Crèdits:  5
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informació addicional sobre la bibliografia i fonts d'informació   Metodologia   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació   Avaluació continuada   Feedback  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Els esdeveniments, impliquen, sobretot, la comunicació cara a cara entre persones, la comunicació en viu i en directe, la comunicació d'anada (d'emissor a receptor) i la comunicació de tornada (de receptor a emissor). I si els esdeveniments ja són una eina imprescindible de màrqueting per a les empreses és perquè la comunicació física entre persones no és només la forma més primitiva de comunicació, sinó que, tot i la revolució tecnològica que vivim, continua essent l'eina més eficaç a l'hora de comunicar determinats missatges. En el context de la COVID-19, el sector dels esdeveniments ha hagut de transformar-se, motiu pel qual l'assignatura aborda les noves tendències en organització d'esdeveniments, contemplant també la modalitat d'esdeveniments híbrids i digitals.
Aquesta assignatura estableix els fonaments teòrics i conceptuals de l'organització i gestió d'esdeveniments. El seu objectiu és oferir a l'alumnat una visió estratègica de la gestió d'esdeveniments des d'una perspectiva d'aplicació pràctica que permeti entendre les bases conceptuals i enriquir aquests coneixements a través de casos d'estudi i exemples pràctics. La metodologia d'estudi es basa en la investigació i el treball individual i en equip.


VÍDEO PRESENTACIÓ ASSIGNATURA:

https://www.youtube.com/watch? v=TTjvoTzb3L4&t=4s

Amunt

L'assignatura 'Organització estratègica d'esdeveniments' s'emmarca en les assignatures especialitzades en l'organització d'esdeveniments i el protocol. Dins el 'Màster universitari de comunicació corporativa, protocol i esdeveniments' de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), l'assignatura 'Organització estratègica d'esdeveniments' té caràcter obligatori. Aquesta assignatura, juntament amb l'assignatura també obligatòria 'Protocol empresarial', ofereix a l'estudiant una visió especialitzada sobre com dissenyar, executar i avaluar actes corporatius per a empreses i institucions.

Les assignatures optatives 'Producció d'esdeveniments' i 'Protocol oficial' complementen la formació especialitzada en aquesta àrea de les relacions públiques.

Amunt

La formació especialitzada en organització d'esdeveniments és valorada en entitats i institucions públiques i privades (empreses privades, grans corporacions, associacions, administracions públiques locals, autonòmiques i estatals, entitats sense ànim de lucre, etc.). També per part de les consultores de relacions públiques i les agències especialitzades en l'organització d'esdeveniments. Els professionals que es dediquen a l'organització d'esdeveniments requereixen coneixements sobre producció i gestió d'esdeveniments corporatius, amb una visió estratègica que els permeti adaptar l'esdeveniment a la missió, visió i valors de la marca o l'empresa. En aquesta àrea hi ha diferents perfils professionals: organitzador d'esdeveniments, responsable de relacions institucionals, responsable de protocol, organitzador professional de congressos (OPC), etc.

Amunt

Per cursar aquesta assignatura obligatòria els alumnes han de tenir una titulació en l'àmbit de les ciències socials, en àrees com comunicació, periodisme, comunicació audiovisual, publicitat i relacions públiques, màrqueting, turisme, administració d'empreses o titulacions afins; o tenir un títol superior i estar desenvolupant la seva activitat professional en els àmbits esmentats.

Amunt

OBJECTIUS

· Aprendre les claus a través de la utilització dels esdeveniments com a eina de comunicació de les empreses atenent tant al com s'utilitzen com al perquè.

· Capacitar en el plantejament d'esdeveniments eficaços per a la comunicació empresarial atenent a les especials condicions del medi (el directe) i al tipus de comunicació que s'estableix (comunicació específica per a perfils de públic específics, comunicació verbal i no verbal, motivació, persuasió, ...).

· Entendre els esdeveniments com a eina de comunicació.

· Conèixer i distingir les diferents tipologies d'esdeveniments.

· Saber definir el disseny, el tema i el missatge d'un esdeveniment corporatiu.

· Conèixer i saber aplicar les eines per a la gestió i l'avaluació d'esdeveniments.

 

COMPETÈNCIES

Competències bàsiques

CB7- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.

CB10 - Que els estudiants posseeixin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

Competències generals

CG1- Organització i planificació.

CG2- Generació de noves idees (creativitat, iniciativa i innovació).

CG4- Direcció i treball en equip.

Competències transversals

CT1- Ús i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.

CT3-Actuar de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els drets humans i la diversitat, tant en la pràctica acadèmica com en la professional, i dissenyar solucions per a la millora d'aquestes pràctiques.

Competències específiques

CE1. Conèixer i aplicar les capacitats directives que permetin planificar, liderar, implementar i avaluar plans de comunicació corporativa.

CE3. Ser capaç de dissenyar i planificar esdeveniments corporatius que s'adeqüin estratègicament a les necessitats comunicatives i pressupostàries de l'organització.

CE12. Saber aplicar de manera creativa tècniques específiques de relacions públiques en funció del problema i/o oportunitat comunicativa a resoldre en el context d'una organització.

 

INDICADORS I CRITERIS D'ACOMPLIMENT DE LES COMPETÈNCIAS ESPECÍFIQUES

Competències específiques

CE1. Conèixer i aplicar les capacitats directives que permetin planificar, liderar, implementar i avaluar plans de comunicació corporativa.

1. Dissenyar propostes de comunicació i plans de comunicació corporativa.

2. Coordinar les diferents activitats, tot establint prioritats.

3. Proposar sistemes d'avaluació per a les accions i els plans de comunicació corporativa per identificar aspectes de millora.

CE3. Ser capaç de dissenyar i planificar esdeveniments corporatius que s'adeqüin estratègicament a les necessitats comunicatives i pressupostàries de l'organització.

1. Identificar els recursos existents que permetin desenvolupar i organitzar un esdeveniment corporatiu.

2. Establir els objectius de l'esdeveniment corporatiu en harmonia amb la missió, visió i valors de l'organització; així com amb l'estratègia i els objectius de l'empresa o institució.

3. Dissenyar esdeveniments corporatius adaptats als rescursos econòmics i humans disponibles.

CE12. Saber aplicar de manera creativa tècniques específiques de relacions públiques en funció del problema i / o oportunitat comunicativa a resoldre en el context d'una organització.

1. Aplicar el pensament creatiu per analitzar des d'angles diferents la situació de partida, fer propostes de comunicació noves o establir noves relacions.

2. Desenvolupar la flexibilitat mental per ser capaç de transformar o reinterpretar idees prèvies.

3. Desenvolupar la fluïdesa per ser capaç de produir idees en quantitat i qualitat, de forma variada i àgil.

4. Desenvolupar l'originalitat per ser capaç de proposar idees noves i singulars.

 

CT3-Actuar de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els drets humans i la diversitat, tant en la pràctica acadèmica com en la professional, i dissenyar solucions per a la millora d'aquestes pràctiques.

RESULTATS D'APRENENTATGE:

 • Dominar els instruments de comunicació com a vehicle de transmissió d'imatge i valors al servei de la missió de les empreses i de les institucions.
 • Elaborar projectes i plans de comunicació corporativa originals i creatius que s'ajustin als objectius de l'organització, basats en un rigorós anàlisi de les seves necessitats i que incloguin el seu disseny i/o execució, així com els seus canals de difusió.
 • Planificar esdeveniments corporatius complexos determinant la seva estructura logística i organitzativa que inclogui de manera detallada objectiu, descripció de les accions, partides pressupostàries, timing, guió, proveïdors, etc.
 • Emprar estratègicament tècniques especialitzades de relacions públiques per organitzar esdeveniments que incloguin les fases de planificació, execució i avaluació.
 • Incorporar l'anàlisi crític de la diversitat funcional, social, cultural, econòmica, política, lingüística i de gènere en la pràctica acadèmica i professional de la comunicació corporativa, el protocol i l'organització d'esdeveniments.
 • Analitzar les causes i els efectes de les desigualtats per raó de sexe, gènere i formular accions per a contrarestar-les.
 • Dissenyar i avaluar projectes acadèmics o professionals aplicant criteris de qualitat, sostenibilitat i responsabilitat social.
 • Avaluar críticament l'aplicació dels principis ètics que guien l'exercici professional, així com el codi deontològic professional, en situacions complexes.
 • Actuar de manera ètica, honesta i cívica en el treball acadèmic i professional, evitant el plagi o qualsevol altre ús indegut del treball de tercers.
 • Resoldre en els propis textos acadèmics o d'investigació dilemes de reconeixement i atribució d'idees i treballs, en base a l'ètica i la integritat del treball intel·lectual.

Amunt

PRIMERA PART: ELS ESDEVENIMENTS CORPORATIUS COM A EINA DE COMUNICACIÓ
 
1. Els esdeveniments corporatius.

1.1. Què són els esdeveniments corporatius? Per a què serveixen?
 
1.2. Característiques.
 
1.3. Objectius dels esdeveniments d'empresa.
 

2. Els esdeveniments en el mix de comunicació.
 

3. Neuroesdeveniments.
 
3.1. Els esdeveniments com a eina per mobilitzar audiències. Motivació.
 
3.2. Neuromàrqueting? Neurociència? Com poden utilitzar-se en els esdeveniments?
 

4. La comunicació cara a cara. La força del directe.
 
4.1. Característiques de la comunicació en viu.
 
4.2. Sentits i emocions.
 
4.3. La importància del perfil del públic.
 
4.4. Avantatges i perills del directe.
 
4.5. El missatge en directe.
 
4.6. Interpretar un missatge. Posada en escena. Oratòria i comunicació no verbal.
 

5. Esdeveniments corporatius. Tipus. Definicions i característiques diferencials.
 
5.1. Tipus d'esdeveniments. Possibles classificacions.
 
5.2. Convencions de vendes.
 
5.3. Presentacions de producte.
 
5.4. Road Shows o esdeveniments itinerants.
 
5.5. Jornades de portes obertes.
 
5.6. Actes protocol·laris.
 
5.7. Inauguracions.
 
5.8. Aniversaris d'empresa.
 
5.9. Viatges d'incentiu.
 
5.10. Lliuraments de premis.
 
5.11. Desfilades de moda.
 
5.12. Festes.
 
5.13. Esdeveniments híbrids.
 
5.14. D'altres tipus d'esdeveniments.
 
5.15. Les convencions de vendes. L'esdeveniment corporatiu més habitual.
 

SEGONA PART: DISSENY, TEMA I MISSATGE
 
6. Disseny d'esdeveniments: la forma del missatge
 
6.1. El briefing.
 

6.2. Creativitat. L'embolcall de l'missatge.
 
6.2.1. Una creativitat molt especial per a un mitjà singular.
 
6.2.2. La idea paraigües, eix temàtic o fil argumental.
 
6.2.3. El ritme d'un esdeveniment.
 
6.2.4. Notorietat. The wow! factor.
 
6.2.5. Disseny de missatges orals.
 
6.2.6. Consistència de la proposta creativa. Tot ha de sumar.
 

6.3. Recursos per a la dinamització d'esdeveniments.
 
6.3.1. La decoració d'espais.
 
6.3.2. Comunicació gràfica.
 
6.3.3. Producció audiovisual.
 
6.3.4. Les tecnologies de la comunicació.
 
6.3.5. L'animació artística.
 
6.3.6. Els espectacles.
 
6.3.7. Gamificació o Ludificació i team building: aprendre jugant.
 
6.3.8. Celebritats, experts i VIP 's.
 
6.3.9. El factor turístic com a recurs de dinamització.
 

TERCERA PART: EINES DE GESTIÓ I AVALUACIÓ D'ESDEVENIMENTS
 
7. Preproducció i pressupost.
 
7.1. Preproducció d'un esdeveniment.
 
7.2. Selecció i contractació de proveïdors.
 
7.3. El pressupost.
 

8. El procés de producció.
 
8.1. La planificació és la clau.
 
8.2. Producció i control de costos.
 
8.3. L'equip de producció.
 
8.4. El dia D. Execució de l'esdeveniment.
 

9. Valoració de resultats.
 
9.1. La necessitat de mesurar resultats.
 
9.2. Mètodes de valoració.

QUARTA PART: NOVES TENDÈNCIES I ESDEVENIMENTS VIRTUALS

10. Introducció: Noves tendències en l'organització d'esdeveniments.

10.1 Tecnologia centrada en les persones.

10.2. El factor humà. Sentits i emocions.
10.3. La creativitat com factor clau de l'experiència. 10.4. Evolució del concepte "personalització".

10.5. Augment del nivell de networking o socialitzacio¿ entre assistents.
10.6. La destinació cobra més importància.
10.7. Sostenibilitat i medi ambient.
10.8. Salut, seguretat, naturalesa i benestar, conceptes a l'alça.
10.9. RSC, cooperacio¿ i implicacio¿ amb la comunitat amfitriona de l'esdeveniment.

10.10. Augment del valor estratègic dels esdeveniments.

10.11. Ma¿s esdeveniments, més segmentats.
10.12. Test i evaluacio¿ d'esdeveniments amb mètriques riguroses i fiables.
10.13. Moderacio¿ de preus.
10.14. Concentracio¿ d'agèncias, fusions i adquisicions.
10.15. Les agències de viatges ja juguen a la primera divisió dels esdeveniments.

10.16. Més i millor formació.

11. Esdeveniments híbrids i esdeveniments virtuals.

Amunt

Material Suport
Comunicació corporativa, protocol i esdeveniments Audiovisual
Vídeo de presentación de la asignatura Audiovisual
Organización estratégica de eventos. Reto 1 Audiovisual
Organización estratégica de eventos. Reto 2 Audiovisual
Organización estratégica de eventos. Reto 3 Audiovisual
Citación bibliográfica Web
Recomendaciones sobre el trabajo en equipo en red Audiovisual
Organización estratégica de eventos corporativos Web
Entrevista con Mònica García Massagúe: La organización del Festival de Sitges Audiovisual
Ejemplos reales de documentos de escaleta PDF
Organización estratégica de eventos corporativos Web
MU Comunicación corporativa, protocolo y eventos. Casos. Web
¿Cómo organizar eventos virtuales? Web
Toolkit de género Web
Cómo trabajar en equipo en entornos virtuales Audiovisual
Ejemplo de Diagrama de Gantt Excel
Estudio de caso. El Motín de Aranjuez, una fiesta con identidad propia Web

Amunt

Lectura obligatòria de l'assignatura: Torrents, R. (2016). Organització estratègica d'esdeveniments. Oberta Publishing.

Els materials es componen de quatre parts i inclouen tots els punts que vertebren l'apartat CONTINGUT d'aquest Pla Docent:

Primera part: Els esdeveniments com a eina de comunicació

Segona part: Disseny, tema i missatge

Tercera part: Eines de gestió i avaluació d'esdeveniments

Quarta part: Noves tendències en l'organització d'esdeveniments

Lectura obligatòria: Cuenca, J. (2016). Gestió empresarial d'esdeveniments. Oberta Publishing    

 • El sector professional dels esdeveniments
 • El perfil del professional
 • Les àrees funcionals d'un esdeveniment
 • Tendències del sector dels esdeveniments

Lectura obligatòria: El treball en equip en entorns virtuals. Oberta Publishing.

Lectura obligatòria:  Article: Estanyol, E. (2020). "Esdeveniments post-COVID-19, redisseny i virtualització". COMeIN [en li¿nia], juliol 2020, no. 101. ISSN: 1696-3296. DOI: https://doi.org/10.7238/c.n101.2052

Visionar obligatori: Entrevista a Mònica Garcia Massagué, Directora General de la Fundació Sitges Festival Internacional de Cinema de Catalunya. A càrrec de Marina Queraltó. UOC.

Amunt

Consulta de la bibliografia recomanada a la biblioteca

A l'apartat Materials i fonts d'informació de l'Aula Virtual de l'assignatura trobareu també altres capítols del llibre, articles i case studies per a consulta optativa.

A més, el professor col·laborador pot aportar nous documents de consulta durant el desenvolupament del curs que per la seva actualitat puguin ser d'interès i d'utilitat.

 

Bibliografia i fonts d'informació complementàries:

CAMPOS GARCÍA DE QUEVEDO, Gloria (2008) Producción de eventos. La puesta en escena del protocolo. Ediciones Protocolo.

LINDSTROM, Martin (2010). Buyology. Verdades y mentiras de por qué compramos. Gestión 2000

VANNESTE, Maarten (2008). Meeting Architecture a manifesto. Meeting Support Institute

JIME¿NEZ-MORALES, Mo¿nika; PANIZO, Julio (2018) Eventos y protocolo. La gestio¿n estrate¿gica de actos corporativos e institucionales. Barcelona: Editorial UOC

Amunt

La proposta metodològica i docent de l'assignatura s'estructura al voltant del contingut del material didàctic de l'assignatura, que l'estudiant haurà de llegir i comprendre de forma paral·lela a l'activitat que es durà a terme a l'aula.

Al llarg del semestre s'aniran treballant els continguts de l'assignatura d'una forma progressiva i, per tant, és recomanable optar pel sistema d'avaluació continuada. Aquest sistema d'avaluació es caracteritza per facilitar l'aprenentatge i l'assimilació dels continguts de l'assignatura, alhora que ajuda a dominar les eines conceptuals, abordades de forma gradual i amb una orientació pràctica que permet a l'alumne enriquir els seus coneixements i alhora desenvolupar les seves destreses en el treball intel·lectual i en les pràctiques pròpies de la seva projecció professional.

Les metodologies d'aprenentatge que s'aplicaran en l'assignatura són:

 • Metodologies participatives que promoguin la capacitat de reflexió i la capacitat crítica, a través d'activitats de discussió i de treball en equip.
 • Activitats d'exposició d'opinions, posicionaments, hipòtesis, plantejaments, etc., que facilitin el desenvolupament de la capacitat de comunicació efectiva, de negociació, i la utilització d'un llenguatge apropiat.
 • Aprenentatge de continguts basat en les lectures, l'anàlisi i la reflexió de textos sobre la matèria.
 • Aprenentatge basat en la resolució de problemes o l'estudi i anàlisi de casos reals.
 • Realització d'activitats de recerca i gestió d'informació, necessària per a l'anàlisi de les situacions, la presa de decisions, etc.

Les activitats formatives sobre les que es basen les proves d'avaluació continua són:

 • Debats.
 • Redacció de textos, informes d'aprenentatge i activitats pràctiques.
 • Lectures, anàlisis i reflexió de textos, articles i materials docents.
 • Resolució de problemes a situacions plantejades hipotètiques i reals i estudis de cas.
 • Activitats de recerca i gestió d'informació.

En aquest assignatura es demanarà als alumnes realitzar 4 Proves d'Avaluació Contínua (PACs):

 1. Activitat no avaluable. Presentació en un vídeo d'aproximadament 2 minuts de l'alumne a l'espai de Langblog.
 2. REPTE 1. Activitat individual i avaluable. Anàlisi d'un esdeveniment recent que doni resposta a les preguntes específiques de l'enunciat. Exposició a la zona de Debat de l'Aula. Participació en diàleg amb la resta de companys sobre els diversos esdeveniments analitzats. Reflexió crítica i argumentació.
 3. REPTE 2. Activitat en grup i avaluable. Exercici que es resoldrà en equips de tres persones (formats aleatòriament pel personal docent de l'assignatura) amb l'objectiu de dissenyar un projecte d'esdeveniment corporatiu amb especial focus en la seva vessant creativa. A partir d'un briefing concret, el grup treballarà des del roleplay d'una agència d'organització d'esdeveniments per presentar al client la seva proposta de concepte paraigües, objectius, missatge, públics, posada en escena, decoració i material gràfic, escaleta. El document s'acompanyarà d'imatges referencials.
 4. REPTE 3. Activitat individual i avaluable. Exercici de perfil situacional per dissenyar un esdeveniment global per aplicar els continguts treballats al llarg de l'assignatura. L'alumne haurà de justificar els recursos destinats en un llistat de despeses, l'escaleta i explicar els mètodes d'avaluació, entre altres aspectes. El projecte s'entregarà en un document de presentació i en un vídeo de defensa de 5 minuts. És imprescindible presentar les dues parts del treball (projecte i vídeo) per tal de superar el repte.

* REPTE GLOBAL

Només l'alumnat que no hagi superat l'Avaluació Continuada de l'assignatura (AC) disposarà d'una opció addicional per recuperar-la a través de la realització d'una PAC Global que es proposarà al final del semestre. Aquesta última PAC no és aplicable als estudiants que hagin superat l'Avaluació Contínua. Tampoc hi podran optar als estudiants que, tot i tenint l'Avaluació Contínua suspesa, no hagin entregat, com a mínim, dos dels tres reptes al llarg del semestre. Per tant, per poder presentar-se al Repte Global, cal tenir l'Avaluació Contínua suspesa i haver entregat, com a mínim dos reptes evaluables dins les dates oficials del semestre.

La nota del Repte Global serà a tots els efectes la nota única i final de l'assignatura.

L'enunciat del Repte Global s'enviarà per correu electrònic només a aquells estudiants que estiguin en la situació esmentada. És responsabilitat de l'estudiant sol·licitar aquest enunciat del Repte Global al seu professor de l'aula (sempre que compleixi els requisits per a realitzar-la). Com a molt tard s'haurà de posar en contacte amb el professor 48 hores abans de la data d'inici de la Repte Global.

Dins el termini de lliurament indicat al calendari de l'Aula, els alumnes que hagin realitzat el Repte Global hauran de pujar-lo al RAC (Registre de l'Avaluació Continuada). I hauran d'entregar també el vídeo corresponent al VideoPAC. Només es podrà superar el Repte Global si s'entreguen les dues parts: tant l'exercici escrit com el vídeo de defensa.

 

CITACIÓ BIBLIOGRÀFICA

Al 'Màster universitari de comunicació corporativa, protocol i esdeveniments' s'han de citar correctament les obres consultades per a l'elaboració dels treballs (Reptes, TFM), tant dins del propi text com al llistat final de  referències bibliogràfiques.

Per elaborar les referències correctament us facilitem l'enllaç al document on trobareu una explicació detallada:

https://www.uoc.edu/portal/ca/servei-linguistic/convencions/referencies-bibliografiques/criteris/index.html 

 

 SERVEIS LINGÜÍSTICS

Així mateix, a les activitats del Màster cal fer un ús correcte de la llengua, de la seva gramàtica i ortografia. Els errors lingüístics seran penalitzats amb la resta d'entre -0,5 i -1 punt a la nota final de l'activitat. Podeu emprar totes les eines de diccionari i autocorrecció dels programes d'ofimàtica i consultar recursos com:  

https://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/bitstream/10609/31841/1/Guia-practica-de-catala-20140321.p

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.
  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC

Nota final d'assignatura: AC

Amunt

L'avaluació contínua (AC) es realitza durant el semestre. És l'eix fonamental del model educatiu de la UOC i és aplicable a totes les assignatures dels programes formatius que la UOC ofereix. El seguiment de l'AC és el model d'avaluació recomanat per la UOC i el que millor s'ajusta al perfil dels seus estudiants.

L'AC consisteix en la realització i superació d'una sèrie de proves d'avaluació contínua (PAC) establertes en el pla docent, d'acord amb el nombre i el calendari que es concreta. L'AC de cada assignatura s'ajusta als objectius, competències, continguts i càrrega docent de cada assignatura.

El mètode d'avaluació d'aquesta assignatura es basa en la superació de l'avaluació contínua, consistent en 3 o 4 proves d'avaluació contínua (PAC) que l'alumne ha de lliurar de forma obligatòria en el termini indicat en el pa docent i la nota mitjana tindrà de ser superior al 50% (C +). L'alumne haurà de tenir una participació activa a l'aula virtual.

A la barra superior de calendari de l'aula, així com en aquest mateix pla docent, figuren les dates clau en què el professor col·laborador publicarà l'enunciat de les diferents PACs de l'assignatura.

A les PACs es demana a l'estudiant la realització d'uns treballs escrits d'extensió limitada on es valorarà que l'alumne aprofundeixi en els continguts proposats en els respectius mòduls, amb l'aportació dels propis raonaments i l'aplicació dels criteris exposats en la proposta de exercici. El grau d'aprenentatge es mesurarà segons el grau de raonament i la capacitat de reflexió i interrelació que mostri l'estudiant en les proves pràctiques.

La realització de les PACs permetrà anar seguint la consecució dels objectius d'aprenentatge proposats i redreçar, si fos necessari, algun aspecte de la comprensió de la matèria per part dels alumnes. Cadascuna de les proves obtindrà la qualificació corresponent (A, B, C +, C- o N).

Valor de cada PAC:

 • Pràctica No Avaluable.
 • PAC 1. (valor 20% de la nota final de l'assignatura)
 • PAC 2. (valor 35% de la nota final de l'assignatura)
 • PAC 3. (valor 45% de la nota final de l'assignatura)

* REPTE GLOBAL

Només l'alumnat que no hagi superat l'Avaluació Continuada de l'assignatura (AC) disposarà d'una opció addicional per recuperar-la a través de la realització d'una PAC Global que es proposarà al final del semestre. Aquesta última PAC no és aplicable als estudiants que hagin superat l'Avaluació Contínua. Tampoc hi podran optar als estudiants que, tot i tenint l'Avaluació Contínua suspesa, no hagin entregat, com a mínim, dos dels tres reptes al llarg del semestre. Per tant, per poder presentar-se al Repte Global, cal tenir l'Avaluació Contínua suspesa i haver entregat, com a mínim dos reptes evaluables dins les dates oficials del semestre.

La nota del Repte Global serà a tots els efectes la nota única i final de l'assignatura.

L'enunciat del Repte Global s'enviarà per correu electrònic només a aquells estudiants que estiguin en la situació esmentada. És responsabilitat de l'estudiant sol·licitar aquest enunciat del Repte Global al seu professor de l'aula (sempre que compleixi els requisits per a realitzar-la). Com a molt tard s'haurà de posar en contacte amb el professor 48 hores abans de la data d'inici de la Repte Global.

Dins el termini de lliurament indicat al calendari de l'Aula, els alumnes que hagin realitzat el Repte Global hauran de pujar-lo al RAC (Registre de l'Avaluació Continuada). I hauran d'entregar també el vídeo corresponent al VideoPAC. Només es podrà superar el Repte Global si s'entreguen les dues parts: tant l'exercici escrit com el vídeo de defensa.

AUTORIA DE LES PACs

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

L'estudiant serà qualificat amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de PAC, de materials, manuals o articles (sense la citació corresponent) o d'un altre estudiant, o per qualsevol altra conducta irregular.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

MATRÍCULES D'HONOR

Per aconseguir la qualificació de Matrícula d'Honor serà necessari tenir les qualificacions d'A en totes les proves d'avaluació i demostrar un alt grau de participació en les activitats proposades a l'aula.

Amunt

El professor col·laborador de l'assignatura, sota la direcció i coordinació del professor responsable d'assignatura (PRA), és per a l'estudiant la figura que l'orientarà en el procés d'ensenyament-aprenentatge, i en el seu progrés acadèmic. És la guia i el referent acadèmic de l'estudiant, al qual estimula i avalua durant el procés d'aprenentatge, i garanteix una formació personalitzada. El seu paper se centra en el següent:

 • Ajudar l'estudiant a identificar les seves necessitats d'aprenentatge.
 • Motivar-lo per mantenir i reforçar la seva constància i esforç.
 • Oferir-li una guia i orientació del procés que ha de seguir.
 • Resoldre els dubtes i orientar-lo en l'estudi.
 • Avaluar les seves activitats i reconèixer el nivell d'assoliment dels objectius d'aprenentatge i del nivell de competències assumides, proposant, quan sigui necessari, les mesures per millorar-les.

Un cop finalitzat el termini de lliurament de les activitats d'avaluació continuada, el professor col·laborador facilitarà als estudiants la resolució indicativa de l'exercici mitjançant el Tauler de l'espai de comunicació de l'aula.

A la data establerta, el professor col·laborador farà constar en el Registre d'Avaluació Continuada la qualificació assignada individualment a les activitats que han estat lliurades.

Prova pilot audio-feedback

Durant aquest semestre, en aquesta assignatura, s'implementa una prova pilot de feedback en format àudio mitjançant el Registre d'Avaluació Continuada (RAC). Així doncs, el professor col·laborador en alguns moments del procés d'avaluació podrà enviar els missatges personalitzats a cada alumne per escrit o bé a través de notes de veu d'àudio-feedback. En finalitzar el semestre es farà arribar als estudiants un breu qüestionari per valorar les aportacions d'aquesta modalitat.  Gràcies per la vostra col·laboració.

Amunt