Protocol empresarial Codi:  M0.754    :  5
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Partim en aquesta assignatura de la necessitat de les organitzacions i entre elles les empreses, de comunicar amb uns objectius diferents als del màrqueting, la publicitat o el periodisme: crear, gestionar i millorar les seves relacions amb els seus públics. Per aconseguir-ho, una de les estratègies més antigues, efectives i rendibles ha estat i és l'organització d'actes o esdeveniments, i en ells el cerimonial és el sistema que els sistematitza i el protocol la tècnica de gestió de públics que apliquem quan es troben presents autoritats o institucions de l'estat.


El nostre objectiu, més que proporcionar una llista de receptes a aplicar en situacions concretes, és establir un marc conceptual i funcional que permet ubicar a cada activitat cerimonial en el seu context, i en funció del seu emissor, objectius i públics, realitzar una planificació estratègica i indicar unes tècniques de gestió i funcionament que ens condueixin a culminar-la amb èxit. La ubicació dels convidats, l'ordre de les banderes o l'etiqueta a seguir, són mers instruments que ens permeten gestionar la presència pública organitzacional i les relacions d'una organització amb seu univers i els seus stakeholders per assolir els nostres objectius.


VÍDEO PRESENTACIÓ ASSIGNATURA:

https://www.youtube.com/watch? v=wuP9fjncwJ4&t=169s

Amunt

Dins el Màster universitari de Comunicació corporativa, protocol i esdeveniments de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), l'assignatura Protocol a l'empresa, té caràcter obligatori. Aquesta assignatura, juntament amb la també assignatura obligatòria Organització estratègica d'esdeveniments dóna a l'estudiant una visió global sobre com aplicar el cerimonial corporatiu i com organitzar esdeveniments per a empreses i institucions.

Les assignatures optatives Protocol oficial i Producció d'esdeveniments, complementen la formació especialitzada en aquesta àrea de les relacions públiques.

Amunt

La formació especialitzada en protocol i organització d'esdeveniments és valorada en entitats i institucions públiques i privades (Empreses privades, grans corporacions, associacions, administracions públiques locals, autonòmiques i estatals-, entitats sense ànim de lucre, etc.). Els professionals que es dediquen a l'organització d'esdeveniments i els assessors en cerimonial i protocol requereixen de coneixements sobre relacions institucionals, sobre l'aplicació de les normatives de protocol oficial i sobre producció i gestió d'esdeveniments corporatius. En aquesta àrea, hi ha diferents perfils professionals: director de protocol i cerimonial en institucions públiques i privades, director de relacions institucionals, tècnic en protocol, tècnic en producció d'esdeveniments, assessor de protocol i organitzador de congressos.

Amunt

Per cursar aquesta assignatura obligatòria els alumnes han de tenir una titulació en l'àmbit de les Ciències Socials, en àrees com comunicació, periodisme, comunicació audiovisual, publicitat i relacions publiques, màrqueting, turisme, administració d'empreses o titulacions afines; o tenir un títol superior i estar desenvolupant la seva activitat professional en els àmbits esmentats

Amunt

Objectius

 • Adquirir una formació acadèmica complementària amb major vinculació pràctica al sector professional que gestiona la presència pública d'empreses i institucions.
 • Conèixer les noves línies d'investigació obertes en cerimonial i protocol com a disciplines vinculades a la comunicació verbal i no verbal i a les relacions publiques corporatives.
 • Aplicar la planificació estratègica al sistema cerimonial organitzatiu, donant accés a les noves estratègies, tàctiques i tècniques amb què s'està enfocant.
 • Individualitzar les diferents etapes o fases en l'organització d'actes.
 • Conèixer els principis rectors que han de seguir-se en l'organització d'esdeveniments.
 • Identificar els diferents tipus d'actes i la normativa a aplicar en ells.

Competències

Competències bàsiques

CB6 - Adquirir  i comprendre coneixements que aportin una base o una oportunitat de ser originals en el desenvolupament i / o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.

CB8 - Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

Competències específiques

CE4. Ser capaç de coordinar accions de protocol empresarial i oficial al servei dels objectius corporatius.

CE10. Saber adaptar el missatge comunicatiu a les especificitats del sector en què opera l'organització, identificant els stakeholders, i mitjançant els diferents canals de comunicació, tant tradicionals com emergents.

Resultats d'aprenentatge

 • Gestionar la presència pública de l'organització des d'uns plantejaments professionals de caràcter estratègic amb sòlida base acadèmica.
 • Reconèixer les característiques pròpies del cerimonial empresarial i corporatiu i comprendre l'aplicació de les normes de protocol en ell.
 • Afrontar qualsevol activitat del cerimonial propi o aliè amb els coneixements més avançats sobre protocol, honors i etiqueta.
 • Elaborar un manual de cerimonial per a una empresa, aplicant els fonaments del protocol adaptats a les característiques específiques d'una organització privada.

Amunt

Els continguts de l'assignatura s'organitzen al voltant dels tres Reptes- Proves d'Avaluació Continuada (PAC's) que es demanarà als alumnes realitzar al llarg del semestre.

1. Repte 1

1.1. INTRODUCCIÓ

1.1.1. El punt de partida

1.1.2. la terminologia

1.1.3. El marc teòric

1.2. EL CERIMONIAL CORPORATIU I EL PROTOCOL A  L'EMPRESA

1.2.1. La identitat cerimonial de l'organització

1.2.1.1. L'univers corporatiu i el mapa de públics

1.2.1.2. Models de relacions públiques i estils directius en cerimonial

1.2.1.3. Els sistemes cerimonials

1.2.2. El diagnòstic relacional

1.2.3. Cerimonial i protocol a les organitzacions

1.3. LA GESTIÓ DELS PÚBLICS ORGANITZACIONALS

1.3.1. L'organigrama corporatiu

1.3.2. El lideratge

1.3.3. Els honors

1.3.4. L'ordre de precedències

1.3.5. Categories de públics en l'univers empresarial o corporatiu

1.3.5.1. Ciutadans enfront de consumidors

1.3.5.2. Autoritats i personalitats

1.4. LA TEVA PRIMERA PAC

 

2. Repte 2

2.1. Les funcions del director / a de cerimonial i protocol

2.1.1. Els espais cerimonials: logística, decoració i simbologia

2.1.1.1. La logística

2.1.2.2. La decoració

2.1.1.3. La simbologia

2.1.2. La comunicació cerimonial.

2.1.2.1. Les comunicacions escrites

2.1.2.2. Les comunicacions orals. El telèfon.

2.1.2.3. Les comunicacions virtuals

2.1.3. El manual de cerimonial.

2.1.3.1. Necessitat del manual

2.1.3.2. Elaboració del manual de cerimonial

2.1.3.3. Continguts

2.2. La planificació estratègica en el sistema del cerimonial

2.2.1. Les fases en la planificació estratègica del cerimonial.

2.2.1.1. Recerca

2.2.1.2. Formació de la política

2.2.1.3. Planificació i programació

2.2.1.4. Comunicació

2.2.1.5. Acció

2.2.1.6. Retroacció, valoració i ajust

2.2.2. Els principis rectors del sistema cerimonial.

2.2.2.1. Titularitat de l'acció

2.2.2.2. Caràcter de l'activitat

2.2.2.3. Identificació dels objectius

2.2.2.4. Definició del missatge

2.2.2.5. Enumeració de persones i entitats implicades

2.2.2.6. Harmonització de presidència, amfitrions i precedències

2.2.2.7. Selecció d'espais i temps

2.2.2.8. Ordenació amb criteris sistemàtics

2.2.2.9. Avaluació global

2.3. LA TEVA SEGONA PAC

 

3. Repte 3

3.1. Tècniques d'ordenació espai - temporalitat

3.1.1. Les presidències

3.1.2. El sistema d'ordenació de convidats

3.1.2.1. Taules de menjars

3.1.2.2. Taules de Treball

3.1.2.3. Salons

3.2. Etiqueta

3.3. Tipologies d'actes

3.4. LA TEVA TERCERA PAC

Amunt

Comunicació corporativa, protocol i esdeveniments Audiovisual
¿Cómo se organizan los actos corporativos? PDF
Vídeo de presentación de la asignatura Audiovisual
Protocolo en la empresa. Guía de estudio XML
Protocolo en la empresa. Guía de estudio DAISY
Protocolo en la empresa. Guía de estudio EPUB 2.0
Protocolo en la empresa. Guía de estudio MOBIPOCKET
Protocolo en la empresa. Guía de estudio HTML5
Protocolo en la empresa. Guía de estudio PDF
Protocolo empresarial. Reto 1 Audiovisual
Protocolo empresarial. Reto 2 Audiovisual
Protocolo empresarial. Reto 3 Audiovisual
MU Comunicación corporativa, protocolo y eventos. Casos. Web
Entrevista a Antonio Rodríguez de Rivera, director de eventos corporativos en Banco Sabadell Audiovisual
Entrevista a Cristina De la Vega Guerrero, directora de protocolo y eventos del Gabinete de la Presidencia de Iberdrola Audiovisual
Estudio de caso. El Motín de Aranjuez, una fiesta con identidad propia Web

Amunt

Les lectures obligatòries les trobareu a l'apartat RECURSOS de l'aula.

Recursos d'aprenentatge:

Llibre manual: Otero Alvarado, M. T. (2011). Protocolo y empresa: el ceremonial corporativo.   Editorial UOC.

Llibre manual de l'assignatura que podreu descarregar en format E-PUB a l'Aula Virtual de l'assignatura. 

El llibre es compon de tres parts:

1. Introducció i conceptes bàsics.

2. El cerimonial empresarial i el protocol. 

a. Els esdeveniments corporatius: estils directius i sistemes cerimonials.

b. L'univers corporatiu: els públics organitzacionals.

c. Normativa protocol·lària d'aplicació en els actes d'entitats privades a Espanya.

3. Estratègies, instruments i tècniques de cerimonial i protocol a les organitzacions.

a. Fases i principis rectors de l'ordenació cerimonial i protocol·lària.

b. La gestió dels públics organitzacionals.

c. El manual de cerimonial corporatiu.

d. Instruments de cerimonial i protocol aplicats a la gestió empresarial.

e. Tècniques d'ordenació.

Llibre H2PAC: Otero Alvarado, M. T. (2016). H2PAC Com s'organitzen els actes corporatius? Oberta Publishing.

Llibre pràctic disponible en PDF a l'Aula Virtual de l'assignatura, on trobareu la descripció de la situació de partida de cinc casos, el coneixement imprescindible per resoldre'ls i les solucions.

El contingut del llibre inclou:

1. Relacions públiques, esdeveniments, cerimonial i protocol

2. Els subjectes en l'organització d'actes

3. Identificació del tipus d'acte en funció de la seva titularitat

4. Objectius de l'acte

5. Planificació estratègica

6. Tècniques d'ordenació

 

Els casos que es recopilen en el document són:

Cas nº 1. Premi als "Millors Empresaris 2015" de la Cambra de Comerç local.

Cas nº 2. Desè aniversari de l'obertura d'un hotel de cinc estrelles gran luxe.

Cas nº 3. Organització del sopar de Nadal del Col·legi de Farmacèutics de la teva ciutat.

Cas nº 4. Inauguració d'instal·lacions d'un diari amb visita de SS els Reis.

Cas nº 5. Taula de negociació i dinar amb motiu de la fusió entre dues empreses.

Guia d'Estudi: Otero Alvarado, M. T. (2016). GES Protocol a l'empresa. Oberta Publishing.

Guia d'estudi que ajuda a l'estudiant a enfocar el pla d'estudis i a resoldre les 3 Proves d'Avaluació Continuada (PAC's) de l'assignatura. La guia aborda la gestió del cerimonial i el protocol en les empreses i en d'altres organitzacions, indicant als estudiants els capítols que han de llegir del llibre manual de l'assignatura, del llibre pràctic H2PEC realitzant al seu torn un resum dels conceptes claus per a resoldre cadascuna de les PAC's.

A l'apartat Materials i fonts d'informació de l'Aula Virtual de l'assignatura trobareu també altres capítols de llibre, articles i case studies per a consulta optativa.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt