Comunicació interna Codi:  M0.757    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Quan parlem de comunicació interna parlem d'una gestió, planificada, amb accions dissenyades, executades i mesurades, en el sinus d'una organització, desenvolupada per algú responsable d'aquesta funció, el destinatari de la qual és cadascuna de les persones que componen aquesta organització, i que té com a comesa principal alinear tot el que succeeix, el que es diu i el que es pensa, segons un propòsit. 

Amb una base teòrica, però amb una proposta de reptes eminentment pràctics, l'assignatura persegueix que els estudiants coneguin l'essència d'aquesta disciplina, pròpia de les relacions públiques corporatives i, al final, es sigui capaç d'incorporar aquests coneixements i pràctiques al dia a dia de la tasca de la comunicació professional.

L'assignatura consta de 3 reptes o activitats d'avaluació continuada (AC) per poder treballar els següents continguts:

- Entendre la comunicació interna: reflexions primigènies, estat de la qüestió i també futur més immediat de la comunicació interna. 

- El pla de comunicació interna (1a part): el diagnosi i el plantejament estratègic de la comunicació interna.  

- El pla de comunicació interna (2a part): el pla d'acció, execució i mesura (indicadors)

Amunt

L'assignatura Comunicació interna s'emmarca en el grup d'optatives del Màster Universitari de Comunicació corporativa, protocol i esdeveniments. Aquesta assignatura, juntament amb Comunicació corporativa i relacions institucionals (obligatòria) i Comunicació de crisi i riscos (optativa) permeten a l'estudiant tenir una visió detallada de com executar la comunicació interna, externa, i gestionar situacions complexes.

 

 

Amunt

Les organitzacions (empreses, associacions, fundacions, administracions públiques i demés institucions, entitats sense ànim de lucre, etc.) requereixen professionals que tinguin cura de la comunicació interna per aconseguir un millor funcionament i un bon clima de treball.

Amunt

Es recomana cursar aquesta assignatura, ja que és optativa, un cop cursades les obligatòries, i específicament: Comunicació Corporativa i RI, Comunicació estratègica i creativa a les organitzacions, Comunicació digital i reputació online.

 

Amunt

Entendre el paper actual del Departament de Comunicació en les organitzacions i conèixer les seves relacions en les diverses àrees i departaments, especialment amb Direcció, Màrqueting i Recursos Humans.

Familiaritzar l'estudiant amb les eines de comunicació emprades avui en dia en les organitzacions, per tal de determinar l'abast del missatge de comunicació desitjat.

Capacitar l'estudiant per a desenvolupar el Pla de Comunicació Integral del seu pla d'empresa, delimitant els objectius, operativa i recursos en la comunicació interna de la organització.

 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

CB4 - Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions -i els coneixements i raons que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

CB5 - Que els estudiants posseeixin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que, en gran mesura, haurà de ser autodirigida o autònoma.

 

COMPETÈNCIES GENERALS

CG1. Capacitat d'organització i planificació.

CG3. Capacitat de comunicació oral i escrita.

 

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

 CE1. Capacitat per a planificar estratègicament, liderar i implementar plans de comunicació corporativa.

CE10. Capacitat per adaptar el missatge comunicatiu a les especificitats del sector en que opera la organització, mitjançant els diferents canals tradicionals i emergents.

CE11. Capacitat per elaborar i defensar projectes i plans integrals de comunicació corporativa que inclogui la recerca, planificació, execució i avaluació.

CE2.Capacitat d'anàlisi per detectar les debilitats i fortaleses a nivell comunicatiu d'una organització, així com els públics objectius.

CE7. Capacitat per avaluar la reputació (offline i online) d'empreses i institucions que permeti identificar i gestionar situacions de comunicació de crisi.

CE8. Capacitat de decisió per aplicar tècniques específiques de relacions públiques en funció del problema comunicatiu a resoldre en el context d'una organització.

 Resultats d'aprenentatge:

Exposar arguments amb claretat i en funció del públic al qual s'adrecen.
Redactar textos complexos amb correcció ortogràfica i gramatical.
Exposar opinions pròpies sobre els conceptes treballats.
Utilitzar el pensament reflexiu, crític per elaborar el missatge comunicatiu.
Adaptar el discurs al canal i target adient.
Identificar els punts forts i febles de l'objecte d'estudi .
Aplicar l'estructura d'un pla de comunicació interna.
Redactar textos tant per l'exposició oral o escrita amb correcció, i adaptació del canala i el públic al qual s'adreça.
Utilitzar el coneixement adquirit a llarg de la vida per seguir de manera autònoma.
Mostrar habilitats per a la gestió del temps i els reptes.

Amunt

Comunicació interna (6 ECTS)

El mapa de la comunicació interna

- Què és? definicions, característiques i una mica d'història

- Els reptes de la comunicació interna

- Una especialitat de la comunicació 

- El departament o àrea responsable de la comunicació interna

Plantejament estratègic de la comunicació interna

- Negoci i comunicació interna

- Etapes del plantejament estratègic de la comunicació interna: investigació preliminar, estratègia, execució i mesura

- Actors, llenguatges i mitjans de la comunicació interna

- Situacions on la comunicació interna és clau

Amunt

Caso práctico. Comunicación y marketing interno XML
Caso práctico. Comunicación y marketing interno DAISY
Caso práctico. Comunicación y marketing interno EPUB 2.0
Caso práctico. Comunicación y marketing interno MOBIPOCKET
Caso práctico. Comunicación y marketing interno KARAOKE
Caso práctico. Comunicación y marketing interno XML
Caso práctico. Comunicación y marketing interno HTML5
Caso práctico. Comunicación y marketing interno PDF
Caso práctico. Comunicación y marketing interno OAI-MPH
Gestión de la comunicación interna XML
Gestión de la comunicación interna DAISY
Gestión de la comunicación interna EPUB 2.0
Gestión de la comunicación interna MOBIPOCKET
Gestión de la comunicación interna KARAOKE
Gestión de la comunicación interna HTML5
Gestión de la comunicación interna PDF
Comunicación interna XML
Comunicación interna DAISY
Comunicación interna EPUB 2.0
Comunicación interna MOBIPOCKET
Comunicación interna KARAOKE
Comunicación interna HTML5
Comunicación interna PDF
Video entrevista 2 - Estrategia, comunicación interna y resultados Audiovisual
Video entrevista 1 - La comunicación interna y el camino del comunicador Audiovisual
Video entrevista 3 - Medir la comunicación interna: indicadores Audiovisual
Vídeo entrevista 4 - Tendencias en comunicación interna Audiovisual
Vídeo entrevista 6 - Comunicación interna, cultura 2.0 y redes en las organizaciones Audiovisual
Vídeo entrevista 5 - Consejos de comunicador a comunicador Audiovisual
MU Comunicación corporativa, protocolo y eventos. Casos. Web
Comunicación Interna de crisis: Entrevista a Maria Rodríguez Audiovisual
Situaciones de crisis Audiovisual
Estudio de caso. El Motín de Aranjuez, una fiesta con identidad propia Web

Amunt

Durant l'assignatura habitualment es va proveint de nous materals de suport i/o divulgatus.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

    A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt