Comunicació interna Codi:  M0.757    Crèdits:  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informació addicional sobre la bibliografia i fonts d'informació   Metodologia   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació   Avaluació continuada   Avaluació final   Feedback  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Quan parlem de comunicació interna parlem d'una gestió, planificada, amb accions dissenyades, executades i mesurades, en el sinus d'una organització, desenvolupada per algú responsable d'aquesta funció, el destinatari de la qual és cadascuna de les persones que componen aquesta organització, i que té com a comesa principal alinear tot el que succeeix, el que es diu i el que es pensa, segons un propòsit. 

Amb una base teòrica, però amb una proposta de reptes eminentment pràctics, l'assignatura persegueix que els estudiants coneguin l'essència d'aquesta disciplina, pròpia de les relacions públiques corporatives i, al final, es sigui capaç d'incorporar aquests coneixements i pràctiques al dia a dia de la tasca de la comunicació professional.

L'assignatura consta de 3 reptes o activitats d'avaluació continuada (AC) per poder treballar els següents continguts:

- Entendre la comunicació interna: reflexions primigènies, estat de la qüestió i també futur més immediat de la comunicació interna. 

- El pla de comunicació interna (1a part): el diagnosi i el plantejament estratègic de la comunicació interna.  

- El pla de comunicació interna (2a part): el pla d'acció, execució i mesura (indicadors)

Amunt

L'assignatura Comunicació interna s'emmarca en el grup d'optatives del Màster Universitari de Comunicació corporativa, protocol i esdeveniments. Aquesta assignatura, juntament amb Comunicació corporativa i relacions institucionals (obligatòria) i Comunicació de crisi i riscos (optativa) permeten a l'estudiant tenir una visió detallada de com executar la comunicació interna, externa, i gestionar situacions complexes.

 

 

Amunt

Les organitzacions (empreses, associacions, fundacions, administracions públiques i demés institucions, entitats sense ànim de lucre, etc.) requereixen professionals que tinguin cura de la comunicació interna per aconseguir un millor funcionament i un bon clima de treball.

Amunt

Es recomana cursar aquesta assignatura, ja que és optativa, un cop cursades les obligatòries, i específicament: Comunicació Corporativa i RI, Comunicació estratègica i creativa a les organitzacions, Comunicació digital i reputació online.

 

Amunt

Entendre el paper actual del Departament de Comunicació en les organitzacions i conèixer les seves relacions en les diverses àrees i departaments, especialment amb Direcció, Màrqueting i Recursos Humans.

Familiaritzar l'estudiant amb les eines de comunicació emprades avui en dia en les organitzacions, per tal de determinar l'abast del missatge de comunicació desitjat.

Capacitar l'estudiant per a desenvolupar el Pla de Comunicació Integral del seu pla d'empresa, delimitant els objectius, operativa i recursos en la comunicació interna de la organització.

 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

CB4 - Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions -i els coneixements i raons que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

CB5 - Que els estudiants posseeixin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que, en gran mesura, haurà de ser autodirigida o autònoma.

 

COMPETÈNCIES GENERALS

CG1. Capacitat d'organització i planificació.

CG3. Capacitat de comunicació oral i escrita.

 

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

 CE1. Capacitat per a planificar estratègicament, liderar i implementar plans de comunicació corporativa.

CE10. Capacitat per adaptar el missatge comunicatiu a les especificitats del sector en que opera la organització, mitjançant els diferents canals tradicionals i emergents.

CE11. Capacitat per elaborar i defensar projectes i plans integrals de comunicació corporativa que inclogui la recerca, planificació, execució i avaluació.

CE2.Capacitat d'anàlisi per detectar les debilitats i fortaleses a nivell comunicatiu d'una organització, així com els públics objectius.

CE7. Capacitat per avaluar la reputació (offline i online) d'empreses i institucions que permeti identificar i gestionar situacions de comunicació de crisi.

CE8. Capacitat de decisió per aplicar tècniques específiques de relacions públiques en funció del problema comunicatiu a resoldre en el context d'una organització.

 Resultats d'aprenentatge:

Exposar arguments amb claretat i en funció del públic al qual s'adrecen.
Redactar textos complexos amb correcció ortogràfica i gramatical.
Exposar opinions pròpies sobre els conceptes treballats.
Utilitzar el pensament reflexiu, crític per elaborar el missatge comunicatiu.
Adaptar el discurs al canal i target adient.
Identificar els punts forts i febles de l'objecte d'estudi .
Aplicar l'estructura d'un pla de comunicació interna.
Redactar textos tant per l'exposició oral o escrita amb correcció, i adaptació del canala i el públic al qual s'adreça.
Utilitzar el coneixement adquirit a llarg de la vida per seguir de manera autònoma.
Mostrar habilitats per a la gestió del temps i els reptes.

Amunt

Comunicació interna (6 ECTS)

El mapa de la comunicació interna

- Què és? definicions, característiques i una mica d'història

- Els reptes de la comunicació interna

- Una especialitat de la comunicació 

- El departament o àrea responsable de la comunicació interna

Plantejament estratègic de la comunicació interna

- Negoci i comunicació interna

- Etapes del plantejament estratègic de la comunicació interna: investigació preliminar, estratègia, execució i mesura

- Actors, llenguatges i mitjans de la comunicació interna

- Situacions on la comunicació interna és clau

Amunt

Material Suport
Caso práctico. Comunicación y marketing interno XML
Caso práctico. Comunicación y marketing interno DAISY
Caso práctico. Comunicación y marketing interno EPUB 2.0
Caso práctico. Comunicación y marketing interno MOBIPOCKET
Caso práctico. Comunicación y marketing interno XML
Caso práctico. Comunicación y marketing interno HTML5
Caso práctico. Comunicación y marketing interno PDF
Caso práctico. Comunicación y marketing interno OAI-MPH
Gestión de la comunicación interna XML
Gestión de la comunicación interna DAISY
Gestión de la comunicación interna EPUB 2.0
Gestión de la comunicación interna MOBIPOCKET
Gestión de la comunicación interna HTML5
Gestión de la comunicación interna PDF
Comunicación interna XML
Comunicación interna DAISY
Comunicación interna EPUB 2.0
Comunicación interna MOBIPOCKET
Comunicación interna HTML5
Comunicación interna PDF
Video entrevista 2 - Estrategia, comunicación interna y resultados Audiovisual
Video entrevista 1 - La comunicación interna y el camino del comunicador Audiovisual
Video entrevista 3 - Medir la comunicación interna: indicadores Audiovisual
Vídeo entrevista 4 - Tendencias en comunicación interna Audiovisual
Vídeo entrevista 6 - Comunicación interna, cultura 2.0 y redes en las organizaciones Audiovisual
Vídeo entrevista 5 - Consejos de comunicador a comunicador Audiovisual
MU Comunicación corporativa, protocolo y eventos. Casos. Web
Comunicación Interna de crisis: Entrevista a Maria Rodríguez Audiovisual
Situaciones de crisis Audiovisual
Estudio de caso. El Motín de Aranjuez, una fiesta con identidad propia Web

Amunt

Durant l'assignatura habitualment es va proveint de nous materals de suport i/o divulgatus.

Amunt

Cuenca, J.; Verazzi, L. (2018). Guía fundamental de la Comunicación Interna. Barcelona (Editorial UOC)

Cuenca, J.; Verazzi, L. (2020). Comunicación Interna Total. Barcelona (Colección DircCom-Editorial UOC)

Amunt

La proposta metodològica i docent de l'assignatura s'estructura al voltant del contingut del material que l'estudiant haurà de llegir i comprendre de manera paral.lela a l'activitat que es realitzarà a l'aula.

Al llarg del semestre s'anirà treballant les continguts de l'assignatura d'una forma progressiva a través de l'avaluació continua. Aquest sistema d'avaluació es caracteritza per facilitar l'aprenentatge i l'assimilació dels continguts de l'assignatura, alhora que es dominen les eines conceptuals, que s'aborden de forma gradual i amb una orientació pràctica que permeti a l'alumne enriquir els seus coneixements i al mateix temps desenvolupar les seves habilitats intel.lectuals i la seva projecció professional.

Les metodologies d'aprenentatge que s'aplicaran a l'assignatura són:

- Metodologies participatives que promoguin la capacitat de reflexió i la capacitat crítica, a través d'activitats de discussió i de treball en equip.

- Activitats d'exposició d'opinions, posicionaments, hipòtesis, plantejaments, etc, que faciliten el desenvolupament de la capacitat de comunicació efectiva, de negociació, i la utilització d'un llenguatge apropiat.

- Aprenentatge de continguts basats en les lectures, anàlisis i la reflexió de textos sobre la matèria.

- Aprenentage basat en la resolució de problemes o l'estudi i anàlisi de casos reals.

- Realització d'activitats de recerca i gestió de la informació, necessària per a l'anàlisi de les situacios, la presa de decisions, etc.

Les activitats formatives sobre les quals es basen les proves d'avaluació continua són:

  1. Debats.
  2. Redacció de textos, informes d'aprenentatge i activitats pràctiques.
  3. Lectures, anàlisis i reflexió de textos, articles i materials docents.
  4. Resolució de problemes en situacions hipotètiques i reals, i estudis de cas.
  5. Activitats de gestió de la informació mitjançant l'entrevista a referents i també amb la recerca de documentació secundària.

 

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

    A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC

Nota final d'assignatura: AC

Amunt

Aquesta assigntura es supera mitjançant l'avaluació continua (AC), és a dir, que no té examen ni prova presencial final. Per aquest motiu, el seguiment de l'AC és imprescindible per a assolir els objectius docents i superar l'assignatura.

Al llarg del semestre, es proposaran 4 activitats d'AC, també anomenades proves d'avaluació continua (reptes) que han de realitzar-se individualment. A l'inici de cada activitat, el consultor proporcionarà pautes i instruccions precises per a la seva realització. És responsabilitat de l'estudiant comprovar que ha lliurat correctament el repte. No es faran excepcions per errors de reptes lliurats en blanc o reptes d'una altra assignatura.

L'alumnat que no hagi superat l'Avaluació Continuada (AC) de l'assignatura disposarà d'una opció addicional per recuperar-la mitjançant la realització d'un REPTE Global que es proposarà al final del semestre. Aquest últim REPTE no aplica als estudiants que hagin superat l'AC havent presentat els quatre reptes de l'assignatura, tampoc per pujar la nota obtinguda durant l'AC. La nota d'aquest últim REPTE Global serà, a tots els efectes, la nota final de l'assignatura.

Aquells estudiants que estiguin en la situació esmentada, hauran de sol·licitar l'enunciat del REPTE Global mitjançant un correu electrònic a l'Equip Docent de l'assignatura. Abans de la data indicada per al lliurament, els alumnes que hagin realitzat el REPTE Global l'hauran de pujar al RAC (Registre de l'Avaluació Continuada). El termini per a demanar-lo serà fins a 48 hores abans de la data de començament del REPTE Global. El REPTE Global també inclourà el lliurament d'una presentació de l'estudiant en format Vídeo repte per tal de superar-lo.

El seguiment de l'AC és el model d'avaluació recomanat per la UOC, i el que millor s'ajusta al perfil dels seus estudiants.  Els reptes relacionats i el seu calendari corresponent apareixerà al cronograma de l'assignatura. Així, el lliurament de tots els reptes és obligatori dins del calendari establert. La nota mitja haurà de ser superior al 50% (C +) per tal de superar l'avaluació, i l'estudiant haurà de procurar tenir una participació activa a l'aula virtual.

Un cop dins de l'aula de l'assignatura, l'estudiant trobarà la pestanya del pla docent on apareixen les dates clau de presentació i lliurament, així com els enunciats dels reptes elaborats per cada professor.

En el cas d'aquesta assignatura, els reptes són activitats escrites d'extensió limitada on es valorarà que l'estudiant aprofundeixi en els continguts proposats en els diversos mòduls formatius, aportant així mateix els seus propis raonaments, i aplicant els criteris exposats en la proposta de l'activitat. D'aquesta manera, les variables de raonament i capacitat de reflexió, síntesi i interrelació que mostri l'estudiant es tindran en compte a l'hora de valorar les seves proves pràctiques.

En resum, la realització dels reptes permetrà fer el seguiment dels objectius d'aprenentatge proposats i millorar, si fos necessari, algun aspecte de la comprensió de la matèria per part dels estudiants. Cada prova podrà obtenir una d'aquestes qualificacions, de major a menor A, B, C+, C- (suspens) o N (no presentat).

Amunt

Vegeu l'apartat anterior.

A tenir també en compte:

AUTORIA DELS REPTES

La presentació de treballs no originals, és a dir, plagis o còpies de treballs d'altres, de manera total o parcial, suposarà la consideració automàtica de l'activitat com a suspesa: en aquest supòsit, l'estudiant no podrá continuar amb l'AC i suspendrà l'assignatura.

En cas de detectar-se una incidència d'aquest tipus, el professor col.laborador informarà l'estudiant mitjançant un missatge a la seva bústia personal, així como al seu tutor i al PRA (professor responsable) vinculat a l'assignatura.

 

MATRÍCULES D'HONOR

Per a optar a una matrícula d'honor caldrà haver obtingut la nota A a tots els reptes i demostrar un elevat grau de participació més enllà de la que es pròpia de totes les activitats proposades a l'aula.

 

Amunt

Sota la direcció i coordinació del professor responsable d'assignatura (PRA), el professor col.laborador és la figura docent que orienta l'estudiant en el procés d'ensenyament i aprenentatge, i en el seu progrés acadèmic. És la guia i referent acadèmic de l'estudiant, a qui estimula i avalua durant el procés d'aprenentatge, i a qui garanteix una formació personalitzada.

 - Ajuda a identificar les seves necessitats d'aprenentatge.

- Motiva per a mantenir i reforçar la seva constància i esforç.

- Ofereix una guia i orientació del procés a seguir.

- Resol els dubtes i l'orienta en l'estudi.

- Avalua les seves activitats i reconeix el nivell d'assoliment dels objectius d'aprenentatge i el nivell de competències assolides, proposant, quan sigui necessari, les mesures per a millorar-les.

Un cop finalitzat el termini de lliurament de les activitats d'avaluació continua, el professor co.laborador facilitarà als estudiants la resolució indicativa de l'activitat a través de la qualificació, un petit comentari dins de l'apartat RAC (Registre d'Avaluació Continua) de l'aula i, si s'escau, un solucionari al Taulell.

 

Amunt