Lobbyism and public affairs Codi:  M0.758    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Success at lobbying depends in good measure on the ability to communicate persuasively and convincingly, to the relevant decision-makers, at the adequate time and with the right allies. This course intends to provide students with the working knowledge and tools to learn how to lobby ethically and effectively.
INFORMATION ON THE EVALUATION IN THE MU CORPORATE COMMUNICATION, PROTOCOL AND EVENTS. All the subjects of the máster pass by means of the continuous evaluation. There will be four Continuous Assessment Activity (CAA) challenges linked to the present and new tends and they are also based most of them on real cases. The final grade will be the weighted grade for these activities.

These CAA are related with the following challenges: and 

- Do you understand the foundations of lobbying?

- Do you know how to manage a lobbying campaign?

- Designing a European Lobbying campaign

- Developing a Strategic Development plan

Amunt

Lobbyism and public affairs is one of the subjects that students can choose to complete the 18 optional ECTS credits that make up the University Master's Degree in Corporate Communication, Protocol and Events.

Amunt

Lobbying is popularly understood as the activity of trying to persuade or pressure a public authority to support laws or rules that favour an organisation, a group or an individual. Lobbying has an important function in our democracies, despite its bad press. Citizens, individually or through interest groups, have the democratic right to interact with authorities to present their views on public decisions. Lobbying can inform public decision-makers with valuable insights and data while it tries to exert influence on policy-making at all levels.

The main areas in which graduates of this master's degree may go on to develop careers are communications departments, institutional relations, public relations agencies, and agencies specializing in lobbying and public affairs.

Amunt

It is strongly recommended to have completed all (or at least most) of the compulsory subjects of the master before taking this optional subject.

Amunt

The subject is taught in English, but it is not the level of English that is evaluated in it.

Amunt

LEARNING OUTCOMES:

 •        Develop a strategic relations plan with the public authorities
 •        Design a lobbying campaign in line with the objectives of the organization  
 •     Understand the fundamentals of lobbying by learning first-hand about national and international lobbying case studies from different sectors: corporate, non-profit and public.

SKILLS:

 • Efficient communication, integrating complex ideas and defending them persuasively.
 • Strategic planning, leadership and implementation of corporate communication plans.
 • Analysis of communicative weaknesses and strengths of an organization for the design of strategic proposals based on the segmentation of publics.
 • Analysis of how political structures operate, and how they can be influenced.
 • Ability to strategically use lobbying and public affairs techniques in the political, business and governmental worlds.
 • Implementation of established research techniques in the field of lobbying and public affairs in an ethical manner.
 • Development and defense of corporate communication projects that include the four phases of strategic planning: research, planning, execution and evaluation.

Amunt

Module 1. Lobbying and Interest Groups

1.1. Lobbying and Lobbyists

1.1.1. Typology

1.2. Interest Groups

1.2.1. Concept

1.2.2. Elements

1.2.3. Typology

1.3. Lobbying and Public Affairs in a Democracy: Legitimacy

1.4. The Role of the Press: Agenda-Setting

1.5. Think Tanks, Public Relations and Lobbying

1.6. The Business of Lobbying: Consultancies, Professionals and Deontology

 

Module 2. Strategic Relations with Public Authorities: The Communication Planning Process of RPIE (Research, Planning, Implementation and Evaluation)

2.1. Research

2.1.1. Strategic Research and Analysis

2.1.2. Sources

2.1.3. New Research Tools: Big Data and Artificial Intelligence.

2.2. Planning. Identifying and Defining:

2.2.1. Objectives

2.2.2. Target Groups

2.2.3. Messages

2.2.4. Timing

2.3. Implementation

2.3.1. Main Tools and Techniques

2.3.2. Social Media in Lobbying Campaigns

2.4. Evaluation

 

Module 3. Comparative Lobbying, Campaign Finance and Fund-Raising

3.1. The European Union

3.1.1. Brief History

3.1.2. Lobbying the European Union's Main Institutions and Bodies

3.1.3. The EU's Ordinary Legislative Procedure: Co-Decision

3.1.4. Regulation of Lobbying. The European Transparency Register

3.2. Lobbying in Spain: Regulation and Practice

3.2.1. The Transparency Law. Regional and Sectoral Transparency Regulation.

3.3. Transparency in European Countries. An Overview.

3.4. Lobbying in the United States

Amunt

Entrevista Francesc Bellavista Audiovisual
Entrevista Barbara Morales Audiovisual
Entrevista Antoni Torras Audiovisual
Entrevista Ignasi Centellas Audiovisual
MU Comunicació Corporativa, Protocol i Esdeveniments. Casos Web
MU Comunicación corporativa, protocolo y eventos. Casos. Web
Estudi de cas. El Motí d'Aranjuez, una festa amb identitat pròpia Web
Estudio de caso. El Motín de Aranjuez, una fiesta con identidad propia Web

Amunt

Complemenary materials and information about support tools will be provided through the Resources and Message Board section.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt