Protocol oficial Codi:  M0.760    Crèdits:  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informació addicional sobre la bibliografia i fonts d'informació   Metodologia   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació   Avaluació continuada   Feedback  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Els actes oficials, que són aquells que promouen les institucions públiques i els seus organismes autònoms, es diferencien dels altres per l'obligatorietat d'observar determinades normatives que han d'atendre's, els costums i tradicions que han acabat per consolidar-se com a dret consuetudinari i per la necessària prudència d'equilibrar el món de les emocions en el qual es basa el sector general de la indústria dels esdeveniments corporatius amb el rigor i bon ordre institucional. El Protocol oficial es basa en la legislació existent en el Protocol d'Estat, entenent-se com el conjunt de normes dictades des de les institucions públiques (lleis, reials decrets, decrets, reglaments i manuals dictats des d'institucions reconegudes) i costums i tradicions que en raó a la seva dilatada existència han passat a tenir la consideració de norma o rang de llei, i l'àmbit d'aplicació dels quals se circumscriu exclusivament al total de les institucions públiques d'un país.

L'assignatura Protocol oficial pretén aportar una aproximació completa i rigorosa, sobre els conceptes bàsics de l'aplicació del protocol en els actes oficials.

Amunt

Dins del Màster universitari de Comunicació corporativa, protocol i esdeveniments de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), l'assignatura Protocol oficial, té caràcter optatiu. Aquesta assignatura complementa l'assignatura Protocol en l'empresa (obligatòria de 5 crèdits). Juntament amb la també assignatura optativa Producció d'esdeveniments i l'obligatòria Organització estratègica d'esdeveniments, dóna a l'estudiant una visió global sobre com aplicar el protocol i com organitzar esdeveniments per a empreses i institucions.

Les assignatures optatives Protocol oficial i Producció d'esdeveniments, complementen la formació especialitzada en aquesta àrea de les relacions públiques.

Amunt

La formació especialitzada en protocol i organització d'esdeveniments és valorada en entitats i institucions públiques i privades (empreses privades, grans corporacions, associacions, administracions públiques -locals, autonòmiques i estatals-, entitats sense ànim de lucre, etc.). Els professionals que es dediquen a l'organització d'esdeveniments i els assessors en cerimonial i protocol requereixen de coneixements sobre relacions institucionals, sobre l'aplicació de les normatives de protocol oficial i sobre producció i gestió d'esdeveniments corporatius. En aquesta àrea, existeixen diferents perfils professionals: director de protocol i cerimonial en institucions públiques i privades, director de relacions institucionals, tècnic en protocol, tècnic en producció d'esdeveniments, assessor de protocol i organitzador de congressos.

Amunt

Per cursar aquesta assignatura obligatòria els alumnes han de tenir una titulació en l'àmbit de les Ciències Socials, en àrees com a comunicació, periodisme, comunicació audiovisual, publicitat i relacions públiques, màrqueting, turisme, administració d'empreses o titulacions afins; o tenir un títol superior i estar desenvolupant la seva activitat professional en els àmbits esmentats.

Així mateix, en tractar-se d'una assignatura optativa del Pla d'Estudis del Màster universitari de Comunicació corporativa, protocol i esdeveniments de la UOC; es recomana haver cursat abans les assignatures obligatòries Protocol en l'empresa i Organització estratègica d'esdeveniments.

Amunt

Com amb totes les assignatures optatives del Màster universitari de Comunicació corporativa, protocol i esdeveniments, es recomana matricular-se a aquesta assignatura una vegada cursades totes les assignatures obligatòries.

Amunt

Entre els principals objectius de l'assignatura destaquen:

 

OBJECTIUS DEL MÒDUL 1. PROTOCOL D'ESTAT

 • Conèixer el conjunt de normes essencials necessàries de tenir en compte per a l'organització d'actes oficials.
 • Saber aplicar i interpretar la normativa vigent a l'hora de posar-la en pràctica.
 • Desenvolupar adequadament les precedències de les autoritats i personalitats que habitualment assisteixen als esdeveniments promoguts per les institucions públiques.
 • Dominar la pràctica derivada de la normativa per a les ordenacions de banderes i altres símbols de l'Estat, comunitats autònomes i entitats locals.
 • Aplicar correctament els honors i tractaments regulats per normativa o consolidats pel costum i la tradició.
 • Identificar els elements protocol·laris que deuen tenir-se en compte a l'hora de programar els esdeveniments oficials i aquells no oficials on es requereix d'ells.
 • Conèixer i saber aplicar els principis essencials que ha de seguir-se per programar i organitzar un acte oficial.
 • Adquirir competències que possibilitin la convivència de les normatives, els costums i les noves exigències comunicatives per crear i executar actes promoguts per les institucions.

OBJECTIUS DEL MÒDUL 2. EL CERIMONIAL D'ESTAT

 • Conceptualitzar el Cerimonial d'Estat.
 • Conèixer les diferents formalitats que se segueixen habitualment en l'organització dels actes oficials promoguts per les institucions oficials de l'Estat (Prefectura de l'Estat, Poders centrals, institucions autonòmiques o entitats locals).
 • Obtenir pautes de referència que permetin ser aplicats en l'organització de qualsevol tipus d'esdeveniment oficial.
 • Saber aplicar el protocol en cerimònies oficials públiques o solemnes.
 • Entendre el significat que el cerimonial oficial públic transmet gràcies als seus actes.
 • Contribuir al coneixement de les institucions a través de la manifestació externa de les seves activitats.
 • Distingir entre els diferents cerimonials que s'apliquen en funció del tipus d'institució o esdeveniment que es tracti.
 • Aprendre pautes per elaborar cerimonials propis per a actes oficials que manquin de normativa.

OBJECTIUS DEL MÒDUL 3. L'ORGANITZACIÓ D'ESDEVENIMENTS OFICIALS

 

 • Distingir entre actes oficials i no oficials, així com actes d'Estat i institucionals.
 • Dissenyar l'organització integral d'un acte o esdeveniment oficial.
 • Conèixer la normativa i els costums a tenir en compte en l'organització d'actes oficials.
 • Definir com realitzar la comunicació a través dels esdeveniments promoguts per les institucions públiques.
 • Saber realitzar programes i cronogramas escrits per a actes específics dels organismes oficials.
 • Conèixer el disseny gràfic tipus utilitzat per als diferents suports a utilitzar en els actes de les autoritats.
 • Dominar l'aplicació de les precedències d'autoritats i convidats en actes oficials.
 • Estructurar adequadament el cerimonial, l'etiqueta i l'estructura dels esdeveniments organitzats per les autoritats.
 • Conèixer adequadament cadascuna de les fases pròpies dels actes tant d'Estat com institucionals.
 • Aplicar correctament la normativa protocol·lària establerta en la normativa oficial de l'Estat, les comunitats autònomes i les entitats locals i provincials.
 • Aprendre a valorar adequadament el retorn de la inversió en els esdeveniments promoguts per les autoritats i les seves institucions.
 • Coordinar les accions de protocol amb les relacionades amb la comunicació i la seguretat.

COMPETÈNCIES


CB8 - Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

CG1- Organització i planificació.

CG4- Direcció i treball en equip.

CE4- Ser capaç de coordinar accions de protocol empresarial i oficial al servei dels objectius corporatius.

 

RESULTATS D'APRENENTATGE

Entre els objectius d'aprenentatge a aconseguir en aquesta assignatura destaquen:

 • Desenvolupar un esperit crític a l'hora d'analitzar conceptes bàsics de l'assignatura segons la visió d'autors de referència.
 • Argumentar i defensar el criteri propi de manera raonada i amb esperit crític
 • Aplicar els fonaments del protocol demostrant coneixement de la nromativa protocol·lària en funció de la tipologia d'acte.
 • Aplicar correctament la normativa protocol·lària establerta en la normativa oficial de l'Estat, de els Comunitats Autònomes i de les entitats locals i provincials.
 • Explicar i justificar els motius pels quals s'ha de tenir en compte un o altre article del Reial Decret 2099/83 a l'hora de decidir les precedències de les autoritats assistents a un acte.
 • Planificar un acte oficial.
 • Entendre i aplicar les diferents ordenacions possibles d'autoritats quan assisteixen a actes públics.
 • Diferenciar el tipus de precedència que correpon en funció del lloc i de les acracterístiques de l'acte.
 • Definir i raonar els membres que conformaran la presidència de l'acte.
 • Ordenar de manera correcta a les autoritats en un acte oficial.
 • Ser capaç d'elaborar plànols on es reflecteixi de manera esquemàtica la ubicació dels convidats.
 • Ordenar banderes aplicant les normatives vigents.
 • Conèixer els tractaments protocol·laris.

Amunt

L'assignatura s'estructura sobre la base dels següents continguts:

 

 • Normatives de protocol
 • Cerimonial
 • Actes públics oficials
 • Actes públics no oficials
 • Ordenació i precedències
 • Tipus de presidència
 • Tractaments protocol·laris
 • Ordenació de símbols (escuts, banderes, )
 • Rol i funcions d'un responsable de protocol

Amunt

Material Suport
Ejercicios interactivos Web
Acontecimientos especiales: las celebraciones PDF
Cómo se estudia al Master Audiovisual
Recomendaciones sobre el trabajo en equipo en red Audiovisual
MU Comunicación corporativa, protocolo y eventos. Casos. Web
Entrevista con José Javier Carnicer Domínguez: el protocolo dentro de un gobierno Audiovisual
Entrevista a responsable de protocolo del Ministerio de Comerio, Industria y Turismo Audiovisual
Estudio de caso. El Motín de Aranjuez, una fiesta con identidad propia Web

Amunt

Fuente Lafuente, Carlos (2016) Materials Protocol oficial. Editorial UOC

 • Mòdul 1. Protocol d'Estat
 • Mòdul 2. El cerimonial d'Estat
 • Mòdul 3. Esdeveniments oficials

De Dios Orozco, Juan (2016) Materials Protocol oficial. Anàlisi d'actes oficials. Editorial UOC.

 • Anàlisi de casos 1. Visites d'Estat
 • Anàlisi de casos 2. Presentació de Cartes Credencials
 • Anàlisi de casos 3. Reunions d'Alt Nivell
 • Anàlisi de casos 4. Preses de possessió i relleu de càrrecs públics.

López-Nieto y Mallo, Francisco (2006). Manual de protocolo. Barcelona : Ariel. ISBN 8434444968

 • PRIMERA PARTE. Capítulo 1. La ordenación del protocolo
 • PRIMERA PARTE. Capítulo 2. La precedencia en los actos públicos oficiales
 • PRIMERA PARTE. Capítulo 3. La precedencia en los actos públicos del sector privado
 • PRIMERA PARTE. Capítulo 4. Los tratamientos honoríficos
 • PRIMERA PARTE. Capítulo 6. Escudos, himnos y banderas
 • SEGUNDA PARTE. Capítulo 1. La organización del protocolo
 • SEGUNDA PARTE. Capítulo 2. Actos públicos oficiales
 • SEGUNDA PARTE. Capítulo 6. Actos públicos oficiales o privados

Amunt

Consulta de la bibliografia recomanada a la biblioteca

A l'apartat Materials i fonts d'informació de l'Aula Virtual de l'assignatura hi trobareu també altres capítols de llibre, articles i case studies per a consulta optativa.

En tot cas, el/la professor/a col·laborador/a pot aportar nous documents de consulta durant el desenvolupament del curs que per la seva actualitat puguin resultar interessants i d'utilitat.

 

Bibliografia i fonts d'informació

BONILLA, C. (1988) La comunicación función básica de las relaciones públicas, México, Ed. Trillas

CUTLIP, S.M., CENTER, A.H. (2001) Relaciones Públicas Eficaces, Barcelona, Ed. Gestión 2000.

GRUNIG, J.E., & HUNT, T. (2000) Dirección de Relaciones Públicas, Barcelona, Gestión 2000.

KNAPP, M.L. (1995) La comunicación no verbal. El cuerpo y el entorno, Barcelona, Paidós.

LÓPEZ- NIETO Y MALLO, F. (1998) La Documentación del Protocolo, Barcelona, Bayer Hnos

OTERO ALVARADO, M. T. (2000) Teoría y estructura del ceremonial y el protocolo, Sevilla, Ed. Mergablum.

-(2005) "Los acontecimientos especiales como acciones de relaciones públicas: el ceremonial y el protocolo", en CASTILLO ESPARCIA, A. (Coord.): Comunicación Organizacional. Teoría y estudios, Ed. Clave, Málaga, págs. 123-163.

-(2005) "La aplicación de las bases de datos a la investigación en protocolo: un modelo de relaciones públicas bidireccional simétrico en los Días Nacionales de la Exposición Universal Sevilla 1992", en ASOCIACIÓN DE INVESTIGADORES EN RELACIONES PÚBLICAS: Investigación y Relaciones Públicas, AIRP, Madrid, págs.521-548.

-(2006) "Relaciones públicas y gestión de públicos en eventos: los principios rectores del ceremonial y el protocolo", en Anàlisi,Quaderns de Comunicació i Cultura, nº 34, págs.255-269.

Amunt

La proposta metodològica i docent de l'assignatura s'estructura entorn del contingut del material didàctic de l'assignatura, que l'estudiant haurà de llegir i comprendre de forma paral·lela a l'activitat que es durà a terme a l'aula.

Al llarg del semestre s'aniran treballant els continguts de l'assignatura d'una forma progressiva i, per tant, és recomanable optar pel sistema d'avaluació continuada. Aquest sistema d'avaluació es caracteritza per facilitar l'aprenentatge i l'assimilació dels continguts de l'assignatura, alhora que ajuda a dominar les eines conceptuals, abordats de forma gradual i amb una orientació pràctica que permet a l'alumne enriquir els seus coneixements i alhora desenvolupar les seves destreses en el treball intel·lectual i en les pràctiques pròpies de la seva projecció professional.

Les metodologies d'aprenentatge que s'aplicaran en l'assignatura són:

 

 • Metodologies participatives que promoguin capacitat de reflexió i la capacitat crítica, a través d'activitats de discussió i de treball en equip.
 • Activitats d'exposició d'opinions, posicionaments, hipòtesis, plantejaments, etc., que facilitin el desenvolupament de la capacitat de comunicació efectiva, de negociació, i la utilització d'un llenguatge apropiat.
 • Aprenentatge de continguts basat en les lectures, l'anàlisi i la reflexió de textos sobre la matèria.
 • Aprenentatge basat en la resolució de problemes o l'estudi i anàlisi de casos reals.
 • Realització d'activitats de cerca i gestió d'informació, necessària per a l'anàlisi de les situacions, la presa de decisions, etc.

Les activitats formatives sobre les quals es basen les proves d'avaluació contínua són:

 1. Debats.
 2. Redacció de textos, informes d'aprenentatge i activitats pràctiques.
 3. Lectures, anàlisis i reflexió de textos, articles i materials docents.
 4. Resolució de problemes a situacions plantejades hipotètiques i reals i estudis de cas.
 5. Activitats de cerca i gestió d'informació.

 

En aquesta assignatura es demanarà als alumnes realitzar 4 Reptes-Proves d'Avaluació Contínua (PACs).

 

 • Repte 1: Individual. Investigació i reflexió sobre conceptes i normatives de protocol oficial.
 • Reto 2. Individual. Aplicació de normativa protocol·lària.
 • Reto 3: Grupal. Organització d'un acte oficial.
 • Reto 4: Individual. Ordenació i tractaments protocol·laris.

CITACIÓ BIBLIOGRÀFICA

 

En el màster de Comunicació corporativa, protocol i esdeveniments s'han de citar correctament les obres consultades per a l'elaboració dels treballs (PECs, TFM), ja sigui dins del mateix text i també en el llistat final de referències bibliogràfiques.

Per elaborar les referències correctament us facilitem l'enllaç al document on trobareu una explicació detallada:

http://www.uoc.edu/portal/ca/servei-linguistic/convencions/referencies-bibliografiques/criteris/index.html (en català)

http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/bitstream/10609/31841/1/guia-practica-de-catala-20140321.pdf (en català)

http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/bitstream/10609/8602/1/guia_ling_es_ver_provisional_250711.pdf (en castellà)

 

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.
  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC

Nota final d'assignatura: AC

Amunt

L'avaluació continuada (AC) es realitza durant el semestre. És l'eix fonamental del model educatiu de la UOC i és aplicable a totes les assignatures dels programes formatius que la UOC ofereix. El seguiment de l'AC és el model d'avaluació recomanat per la UOC i el que millor s'ajusta al perfil dels seus estudiants.

L'AC consisteix en la realització i superació d'una sèrie de Reptes-Proves d'Avaluació Contínua (PAC) establertes en el pla docent, d'acord amb el nombre i el calendari que es concreta. L'AC de cada assignatura s'ajusta als objectius, competències, continguts i càrrega docent de cada assignatura.

El mètode d'avaluació d'aquesta assignatura es basa en la superació de l'avaluació contínua, consistent en 4 Reptes-Proves d'Avaluació Contínua (PAC) que l'alumne ha de lliurar de forma obligatòria en el termini indicat en el pa docent i la nota mitjana del qual haurà de ser superior al 50% (C+). L'alumne haurà de tenir una participació activa a l'aula virtual.

Al calendari superior de l'aula, així com en aquest mateix pla docent, figuren les dates clau en les quals el professorat publicarà l'enunciat dels diferents Reptes-PACs de l'assignatura.

En els Reptes-PACs es demana a l'estudiant la realització d'uns treballs escrits d'extensió limitada on es valorarà que l'alumne/a aprofundeixi en els continguts proposats en els respectius mòduls, amb l'aportació dels propis raonaments i l'aplicació dels criteris exposats en la proposta d'exercici. El grau d'aprenentatge es mesurarà segons el grau de raonament i la capacitat de reflexió i interrelació que mostri a l'estudiant en les proves pràctiques.

La realització dels Reptes-PACs permetrà anar seguint la consecució dels objectius d'aprenentatge proposats i redreçar, si fos necessari, algun aspecte de la comprensió de la matèria per part dels alumnes. Cadascuna de les proves obtindrà la qualificació corresponent (A, B, C+, C- o N).

En aquesta assignatura es demanarà als alumnes realitzar 4 Reptes-Proves d'Avaluació Contínua (PACs).

 • Repte 1: Individual. Investigació i reflexió sobre conceptes i normatives de protocol oficial.
 • Reto 2. Individual. Aplicació de normativa protocol·lària.
 • Reto 3: Grupal. Organització d'un acte oficial.
 • Reto 4: Individual. Ordenació i tractaments protocol·laris.

Repte Global de Recuperació

L'alumnat que no hagi superat l'Avaluació Continuada (AC) de l'assignatura disposarà d'una opció addicional per a recuperar-la a través de la realització d'un Repte Global de Recuperació que es proposarà al final del semestre i que avaluarà el conjunt de coneixements de l'assignatura. Aquest últim Repte no aplica als/les estudiants que hagin aprovat l'AC ni tampoc als qui, tot i tenint l'AC suspesa, no hagin completat i lliurat al menys tres dels quatre reptes ordinaris amb una mitjana de mínim 4 sobre 10.

La qualificació d'aquest Repte Global de Recuperació serà com a màxim d'una C+ (entre 5 i 6,9 sobre 10) i serà a tots els efectes la nota final de l'assignatura.

L'estudiantat que es trobi en la situació mencionada, haurà de sol·licitar l'enunciat del Repte Global de Recuperació mitjançant un correu electrònic al/la profesor/a col·laborador/a de l'assignatura.

No més tard de la data de lliurament indicada al calendari, l'alumnat que hagi realitzat el Repte Global de Recuperació haurà de pujar-lo al RAC (Registre de l'Avaluació Continuada.

 

Autoria dels Reptes-PAC i informació sobre el Plagi

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

L'estudiant serà qualificat amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de PAC, de materials, manuals o articles (sense la citació corresponent) o d'un altre estudiant, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificacio¿ de suspens (D/0) en l'avaluació contínua (AC) comporta l'obligació de fer l'examen presencial (si n'hi ha) per a superar l'assignatura. Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les PAF presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

MATRÍCULES D'HONOR

Per aconseguir la qualificació de Matrícula d'Honor (M.H.) serà necessari obtenir una A -la màxima qualificació- en totes les PECs i, addicionalment, es requerirà un alt grau de participació en la resta d'activitats no avaluables propostes pel consultor al llarg del període lectiu.

 

Amunt

El/la professor/a col·laborador/a de l'assignatura, sota l'adreça i coordinació del/a la professor/a responsable d'assignatura (PRA), és per a l'estudiant la figura que li orientarà en el procés d'ensenyament-aprenentatge, i en el seu progrés acadèmic. És la guia i el referent acadèmic de l'estudiant, al que estimula i avalua durant el procés d'aprenentatge, i garanteix una formació personalitzada. El seu paper se centra en el següent:

 • Ajudar a l'estudiant a identificar les seves necessitats d'aprenentatge.
 • Motivar-lo per mantenir i reforçar la seva constància i esforç.
 • Oferir-li una guia i orientació del procés que ha de seguir.
 • Resoldre els seus dubtes i orientar el seu estudi.
 • Avaluar les seves activitats i reconèixer el nivell de consecució dels objectius d'aprenentatge i del nivell de competències assumides, proposant, quan sigui necessari, les mesures per millorar-les.

Una vegada finalitzat el termini de lliurament de les activitats d'avaluació continuada, el/la professor/a col·laborador/a facilitarà als estudiants la resolució indicativa de l'exercici a través del Tauló de l'espai de comunicació de l'aula.

En la data establerta, el/la professor/a col·laborador/a farà constar en el Registre d'Avaluació Continuada (REC) la qualificació assignada individualment a les activitats que han estat lliurades.

Amunt