Producció d'esdeveniments Codi:  M0.762    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Aquesta assignatura acosta l'alumne al món de l'organització d'esdeveniments des del punt de vista de la producció d'aquests. D'aquesta manera, l'alumne aprendrà quines són les fases de producció d'un esdeveniment i els diferents passos a seguir. En aquest sentit, punt per punt aprofundirà en cadascuna d'aquestes fases a través dels elements a tenir en compte en la producció d'un esdeveniment, des de la definició d'objectius i el pressupost fins a les accions que cal dur a terme un cop finalitzat.

Per a l'aprenentatge de tot això, s'ha dissenyat una assignatura en la qual l'alumne haurà de treballar les fases i la producció d'esdeveniments corporatius des de perspectives diferents i en àmbits diversos. D'aquesta manera, es realitzaran pràctiques que aniran des de la planificació d'un esdeveniment en base a les seves fases de producció, l'anàlisi d'un esdeveniment o la producció completa d'un esdeveniment concret.


VÍDEO PRESENTACIÓ ASSIGNATURA:

https://www.youtube.com/watch? v=LfZJ_U6JTMw&t=1s

Amunt

L'assignatura Producció d'esdeveniments s'emmarca en les assignatures especialitzades en l'organització d'esdeveniments i el protocol. Dins el Màster universitari de Comunicació corporativa, protocol i esdeveniments de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), l'assignatura Producció d'esdeveniments té caràcter optatiu.

Juntament amb les assignatures obligatòries Organització estratègica d'esdeveniments i Protocol empresarial, i l'optativa Protocol oficial, conformen les matèries especilitzades en aquesta àrea de les relacions públiques.

Amunt

La formació especialitzada en producció d'esdeveniments és valorada en entitats i institucions públiques i privades (empreses privades, grans corporacions, associacions, administracions públiques locals, autonòmiques i estatals-, entitats sense ànim de lucre, etc.). També per part de les consultores de relacions públiques i les agències especialitzades en l'organització d'esdeveniments. Els professionals que es dediquen a l'organització d'esdeveniments requereixen coneixements sobre producció i gestió d'esdeveniments corporatius, amb una visió estratègica que els permeti adaptar l'esdeveniment a la missió, visió i valors de la marca o l'empresa, i, alhora, que puguin executar aquests esdeveniments des del punt de vista de la producció. En aquesta àrea, hi ha diferents perfils professionals: directiu i tècnic d'organització i producció d'esdeveniments, gestors especialitzats en esdeveniments corporatius i institucionals, responsable de relacions institucionals, responsable de protocol, organitzador professional de congressos (OPC), etc.

Un productor d'esdeveniments pot aplicar la seva feina a:

 • Fires, congressos i convencions.
 • Conferències i seminaris.
 • Cerimònies i commemoracions.
 • Esdeveniments corporatius.
 • Esdeveniments institucionals.
 • Administració pública.
 • Empreses especialitzades.
 • Corporacions amb necessitats especifiques en producció d'esdeveniments.

Amunt

Per cursar aquesta assignatura optativa els alumnes han de tenir una titulació en l'àmbit de les Ciències Socials, en àrees com comunicació, periodisme, comunicació audiovisual, publicitat i relacions públiques, màrqueting, turisme, administració d'empreses o titulacions afins; o tenir un títol superior i estar desenvolupant la seva activitat professional en els àmbits esmentats.

Al tractar-se, així mateix, d'una assignatura optativa dins del Màster universitari de Comunicació corporativa, protocol i esdeveniments, es recomana matricular-s'hi havent cursat abans les assignatures obligatòries, fent especial èmfasi en les assignatures obligatòries Protocol empresarial i Organització estratègica d'esdeveniments.

Amunt

Al tractar-se, així mateix, d'una assignatura optativa dins del Màster Universitari de Comunicació corporativa, protocol i esdeveniments, es recomana matricular-s'hi havent cursat abans les assignatures obligatòries, fent especial èmfasi en les assignatures obligatòries Protocol empresarial i Organització estratègica d'esdeveniments.

Amunt

OBJECTIUS

 • Planificar la producció d'un esdeveniment corporatiu coneixent les diferents fases de la planificació i aplicant eines específiques de gestió.
 • Desenvolupar projectes de producció d'esdeveniments corporatius ajustats a un pressupost assignat gestionant els recursos tècnics i humans necessaris.
 • Demostrar habilitats  per a defensar un projecte de comunicació corporativa.
 • Conèixer i saber aplicar les eines per a la gestió i l'avaluació d'esdeveniments.
 • Exercir el lideratge en equips de comunicació corporativa, sabent delegar i coordinar talents diversos.

 

COMPETÈNCIES

Competències bàsiques

CB6 - Posseir i entendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació.

CB7- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.

Competències generals

CG1- Organització i planificació

CG4- Direcció i treball en equip

Competències específiques

CE3. Ser capaç de dissenyar i planificar esdeveniments corporatius que s'adeqüin estratègicament a les necessitats comunicatives i pressupostàries de l'organització.

CE12. Saber aplicar de manera creativa tècniques específiques de relacions públiques en funció del problema i / o oportunitat comunicativa a resoldre en el context d'una organització.

 

INDICADORS I CRITERIS D'ACOMPLIMENT DE LES COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

Competències específiques

CE3. Ser capaç de dissenyar i planificar esdeveniments corporatius que s'adeqüin estratègicament a les necessitats comunicatives i pressupostàries de l'organització.

 1. Identificar els recursos existents que permetin desenvolupar i produir un esdeveniment corporatiu.
 2. Establir els objectius de l'esdeveniment corporatiu en harmonia amb la missió, visió i valors de l'organització; així com amb l'estratègia i els objectius de l'empresa o institució.
 3. Dissenyar esdeveniments corporatius adaptats als rescursos econòmics i humans disponibles.
 4. Analitzar els diversos elements de la producció d'un esdeveniment corporatiu.
 5. Proposar millores de producció en base a un esdeveniment real estudiat.

CE12. Saber aplicar de manera creativa tècniques específiques de relacions públiques en funció del problema i / o oportunitat comunicativa a resoldre en el context d'una organització.

 1. Aplicar el pensament creatiu per analitzar des d'angles diferents la situació de partida, fer propostes de comunicació noves o establir noves relacions.
 2. Desenvolupar la flexibilitat mental per ser capaç de transformar o reinterpretar idees prèvies.
 3. Desenvolupar la fluïdesa per ser capaç de produir idees en quantitat i qualitat, de forma variada i àgil.
 4. Desenvolupar l'originalitat per ser capaç de proposar idees noves i singulars.

 

RESULTATS D'APRENENTATGE:

- Elaborar projectes de comunicació corporativa creatius que s'ajustin als objectius de l'organització.

- Planificar la producció d'un esdeveniment corporatiu que inclogui de forma detallada objectius, descripció d'accions, pressupost, timing, guió, proveïdors, etc.

- Utilitzar estratègicament tècniques de relacions públiques per organitzar esdeveniments que incloguin les fases de planificació, execució i avaluació.

Amunt

ÀREA TEMÀTICA 1. Producció d'esdeveniments, fases/etapes de producció i rols

 1. La producció d'esdeveniments
 2. Fases o etapes de producció: preproducció, producció, postproducció
 3. Equip de producció

 

ÀREA TEMÀTICA 2. Tipologia d'esdeveniments, instal·lacions i mitjans materials, mitjans tècnics i escenografia

 1. Tipologia d'esdeveniments
 2. Necessitats per a la producció d'esdeveniments
 3. Instal·lacions i mitjans materials
 4. Mitjans tècnics
 5. Escenografia

 

ÀREA TEMÀTICA 3.  Elements diferenciadors en un esdeveniment i eines per a la producció d'esdeveniments

 1. Creativitat
 2. Decoració
 3. Eines per a la producció d'esdeveniments: guions, programes, escaletes, cronogrames i pressupost

Amunt

Vídeo Audiovisual
Producción de eventos. La visión de los expertos. Audiovisual
MU Comunicación corporativa, protocolo y eventos. Casos. Web
¿Cómo organizar eventos virtuales? Web

Amunt

Material a l'aula: Estanyol, E. [Elisenda] (2016). Producció especialitzada d'esdeveniments: UOC

Material a l'aula: Campos García de Quevedo, G. [Gloria] (2022). Escenografia i la decoració en esdeveniments. UOC

Material a l'aula: Campos García de Quevedo, G. [Gloria](2020). Producció d'esdeveniments. Elements materials i tècnics. UOC

Material a l'aula: Casal, O. [Olga] (2020). El pressupost en la produció d'esdeveniments. UOC

Material audiovisual a l'aula: Riera, M. [Míriam] (2020). Producció d'esdeveniments. La visió dels experts. UOC

Material a l'aula: Riera, M. [Míriam] (2020). Speed dating: Producció d'esdeveniments. UOC

Material a l'aula: Estanyol, E. [Elisenda] (2017). Case studies de Producció d'esdeveniments. UOC

Tots els materials inclouen el contingut especificat en l'apartat CONTINGUT d'aquest Pla Docent:

 • ÀREA TEMÀTICA 1. Producció d'esdeveniments, fases/etapes de producció i rols
 • ÀREA TEMÀTICA 2. Tipologia d'esdeveniments, instal·lacions i mitjans materials, mitjans tècnics i escenografia
 • ÀREA TEMÀTICA 3.  Elements diferenciadors en un esdeveniment i eines per a la producció d'esdeveniments


Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt