Treball final de màster Codi:  M0.764    Crèdits:  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informació addicional sobre la bibliografia i fonts d'informació   Metodologia   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació   Avaluació continuada   Avaluació final   Feedback  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'elaboració del Treball Final de Màster (TFM) és un element imprescindible per a obtenir el títol del Màster Universitari de Comunicació Corporativa, Protocol i Esdeveniments de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

Aquest treball, de 6 crèdits, es basarà en l'elaboració d'un document escrit; una defensa en format audiovisual, on l'alumne s'enregistrarà exposant el treball; i la resposta a les preguntes que li formularà la Comissió Avaluadora durant una sessió síncrona al final del semestre.

El TFM pretén que l'estudiant  sigui capaç d'integrar els coneixements i les competències adquirides al llarg de la titulació, així com acreditar que disposa de les habilitats adequades per a la seva utilització en un entorn acadèmic o professional. En aquest sentit, el TFM constitueix el punt final del màster i té un vincle molt estret amb la resta de matèries estudiades al llarg del programa.

El TFM consisteix en l'elaboració d'un estudi o d'un projecte original en el qual s'apliquen els coneixements i les competències transversals, generals i específiques adquirides durant el període de docència del màster. El seu caràcter és, en conseqüència, integrador.

Els treballs han de ser originals: no s'admetran treballs que ja s'hagin presentat en altres àmbits, com en treballs d'altres titulacions, concursos, licitacions, etc. Sí que es poden presentar treballs que després es puguin utilitzar en aquest àmbit laboral o que es comencin a desenvolupar en el mateix treball al moment d'iniciar el semestre.

El TFM del Màster Universitari de Comunicació Corporativa, Protocol i Esdeveniments podrà basar-se en una anàlisi exhaustiva d'una àrea d'especialització o tècnica de relacions públiques, d'un projecte de comunicació corporativa, d'un aspecte del protocol o d'un esdeveniments; o centrar-se en l'elaboració d'una proposta o d'un pla de comunicació.

El resultat final, podrà tenir les següents tipologies:

 • Modalitat A. Investigació teòrica: l'estudiant haurà de desenvolupar conceptualment un tema d'interès a partir de la revisió, organització i difusió de bibliografia especialitzada. El treball haurà de plantejar una pregunta d'investigació que guiarà el procés d'investigació teòrica.
 • Modalitat B. Dissertació-Investigació empírica: l'estudiant haurà de desenvolupar una investigació fonamentada en dades empíriques (un cas en un context real) utilitzant tècniques de recollida de dades (entrevistes, anàlisi documental, qüestionaris, etc.). El treball haurà de plantejar preguntes de recerca que guiïn el procés d'investigació empírica i la seva fonamentació teòrica.
 • Modalitat C. Fonamentació d'un projecte practico-professionalitzador. Elaboració d'una proposta de comunicació, d'un pla de comunicació o una anàlisi d'un projecte/campanya de comunicació. L'estudiant haurà d'elaborar la documentació necessària per a confeccionar un dossier complet d'un projecte de comunicació d'autoria pròpia o l'anàlisi d'una campanya de comunicació. L'estudiant podrà elaborar o analitzar una proposta o un pla de comunicació per a una empresa o una institució, a partir de la seva elecció.

Des de la UOC tenim el compromís de formar el nostre alumnat perquè sigui capaç d'actuar de manera "honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els drets humans i la diversitat, tant en la pràctica acadèmica com en la professional, i dissenyar solucions per a millorar aquestes pràctiques", un objectiu que es troba en estreta relació amb els principis marcats en l'Agenda 2030 i que inclou també tenir en compte la perspectiva de gènere. En aquest sentit, atès que l'estudiant amb el seu treball final desenvolupa i presenta un projecte personal, es valorarà que aquesta competència s'integri en les diferents fases de l'elaboració: des de la concepció i disseny del treball fins a l'execució i la defensa. Per això, l'elecció temàtica, l'enfocament, l'ús d'un llenguatge inclusiu o la igualtat en la selecció i referenciació de les cites bibliogràfiques seran aspectes importants als quals atendre.

VÍDEO DE PRESENTACIÓ DE L'ASSIGNATURA

https://www.youtube.com/watch?v=STnxiht7kAk&t=4s

Amunt

Dins del Màster Universitari de Comunicació Corporativa, Protocol i Esdeveniments de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), l'assignatura Treball Final de Màster (TFM) té caràcter obligatori. En aquesta assignatura l'alumnat ha de bolcar tots els coneixements i competències adquirides prèviament en les assignatures obligatòries del màster i també saber integrar els coneixements específics de les assignatures optatives.

Amunt

El Màster Universitari de Comunicació Corporativa, Protocol i Esdeveniments de la UOC cerca que l'estudiant pugui adquirir les competències necessàries que li permetin ser capaç de desenvolupar les següents funcions professionals:

 • Responsable de comunicació corporativa a empreses i institucions. Des d'una visió holística de la comunicació, responsable de coordinar la comunicació corporativa, institucional i la comunicació interna.
 • Director de relacions públiques. Professional que s'encarrega d'establir i mantenir relacions entre una empresa o institució i els seus grups d'interès o públics objectiu (stakeholders).
 • Tècnic o coordinador de protocol i relacions institucionals. Professional que dissenya i executa els esdeveniments d'una empresa o institució tot garantint que s'apliquen correctament les tècniques del protocol.
 • Responsable de comunicació interna. Responsable de fomentar la comunicació amb els treballadors i el diàleg entre totes les àrees de l'organització.
 • Cap de premsa. Responsable de les relacions de l'organització amb els mitjans de comunicació.
 • Gestor de comunitats (community manager). Professional responsable de la presència de l'organització a les xarxes socials.
 • Auditor de comunicació. Professional responsable de determinar si l'organització està comunicant de manera eficaç la seva identitat i estratègia.
 • Assessor de comunicació. Professional que assessora a les empreses sobre com desenvolupar l'estratègia de comunicació corporativa.
 • Assessor de protocol. Professional que assessora sobre l'aplicació de les normatives protocol·làries (precedències, presidències, tractaments protocol·laris, etc.) a empreses i institucions.
 • Organitzador d'esdeveniments (event planner). Professional que s'encarrega del disseny i la producció d'esdeveniments corporatius.
 • Organitzador professional de congressos (OPC). Professional especialista de la planificació i supervisió de congressos i reunions professionals.
 • Executiu o director de comptes a una empresa consultora de comunicació i relacions públiques (també anomenades agències de relacions públiques).

Recomanem que l'alumnat interessat a continuar els estudis amb un programa de doctorat opti per la modalitat B (recerca empírica) o la modalitat A (recerca teòrica).

Amunt

Per a matricular-se del TFM l'estudiant prèviament haurà hagut de cursar un mínim de 30 crèdits obligatoris, d'entre les següents assignatures obligatòries:

 • Comunicació corporativa y relacions institucionals
 • Comunicació estratègica i creativa a les organitzacions
 • Comunicació digital i reputació en línia
 • Organització estratègica d'esdeveniments
 • Protocol empresarial
 • Relacions amb els mitjans
 • Habilitats directives, lideratge i formació de portaveus

Amunt

Abans de matricular-se en el TFM serà necessari sol·licitar a l'àrea de coneixement (Comunicació corporativa, Protocol o Esdeveniments) i la tipologia concreta (Investigació teòrica, Dissertació o Projecte pràctico-professionalitzador) sobre la qual es desitja realitzar el treball.

Es facilita a continuació l'enllaç al qüestionari de pre-sol·licitud:

https://docs.google.com/forms/d/e/1faipqlsckdizsecd7fhyufy7omuky9krfw3lcu2ien5k8j_qqjbi0lq/viewform?c=0&w=1

Tota la informació prèvia a la matrícula es troba disponible a l'espai Tràmits>Treballs Finals>Treball Final del Màster Universitari de Comunicació Corporativa, Protocol i Esdeveniments.

L'alumnat trobarà també disponible per a consultar, la Guia per a elaborar el Treball Final del Màster Universitari de Comunicació Corporativa, Protocol i Esdeveniments, amb informació detallada sobre el que s'espera en aquesta assignatura.

Requisits previs

Per matricular l'assignatura de TFM l'estudiant ha d'haver superat 30 crèdits obligatoris.

Amunt

OBJECTIUS

Amb la realització d'aquest treball final, independentment de l'orientació i àmbit en el que es porti a terme, es pretén que l'estudiant sigui capaç de:

 • Expressar per escrit de forma clara, comprensible i ordenada els resultats d'una pràctica professional o d'investigació.
 • Adquirir els coneixements metodològics i tècnics necessaris per portar a terme una investigació o un treball de caràcter més professional.
 • Aprendre l'ús i adequació de les fonts bibliogràfiques i citacions.
 • Adquirir la capacitat de planificar el treball de forma adequada.

Específicament pels treballs tipus dissertació, es pretén que l'estudiant també sigui capaç de:

 • Definir un tema d'investigació que sigui rellevant en l'àmbit de la Comunicació corporativa, el Protocol i/o l'Organització d'esdeveniments.
 • Desenvolupar un treball que tingui coherència interna, especialment en l'organització de l'índex, en el desenvolupament de les línies d'argumentació principals i en l'adequació dels objectius i preguntes amb la metodologia i dades disponibles.
 • Elaborar un Marc teòric basat en el coneixement d'investigacions prèvies i de la consulta de la bibliografia específica.
 • Triar correctament la metodologia i tècniques a utilitzar i la seva adequació a les preguntes d'investigació formulades i els objectius proposats.
 • Aportar solucions i conclusions rellevants fruit del coneixement, la reflexió i l'anàlisi de l'àmbit d'aplicació del treball.

COMPETÈNCIES

Competències bàsiques:

CB6 - Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament de i/o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació.

CB7 - Que els estudiants puguin aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en nous entorns o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinars) relacionats amb la seva àrea d'estudi;

CB8 - Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis;

CB9 - Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sostenen- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats;

CB10 - Que els estudiants posseeixin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

Competències generals:

CG1- Organització i planificació.

CG2- Generació de noves idees (creativitat, iniciativa i innovació).

CG3- Comunicació oral i escrita.

CG5- Lideratge i presa de decisions.

Competències transversals:

CT1- Ús i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.

CT2- Comunicació eficaç, integrant idees complexes i argumentant-les de manera persuasiva.

CT3- Actuar de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els drets humans i la diversitat, tant en la pràctica acadèmica comen la professional, i dissenyar solucions per a la millora d'aquestes pràctiques.

Competències específiques (en funció de l'àmbit d'especialització triat):

CE1. Conèixer i aplicar les capacitats directives que permetin planificar, liderar, implementar i avaluar plans de comunicació corporativa.

CE3. Ser capaç de dissenyar i planificar esdeveniments corporatius que s'adeqüin estratègicament a les necessitats comunicatives i pressupostàries de l'organització.

CE4. Tenir la capacitat de coordinar accions de protocol empresarial i oficial al servei dels objectius corporatius.

CE5. Identificar les dinàmiques dels mass media i els social media per dissenyar i implementar accions de gabinet de premsa aplicant una correcta expressió oral i escrita.

CE6. Dominar la metodologia d'investigació rigorosa de la manera amb què es produeixen les relacions amb els stakeholders a l'entorn digital, per aplicar noves tendències de comunicació en social media i dissenyar propostes innovadores.

CE7. Aplicar sistemes d'avaluació de la reputació (offline i online) d'empreses i institucions, tot detectant possibles conflictes potencials (issues management) per elaborar, dirigir i gestionar plans de comunicació de crisi.

CE8. Adquirir la capacitat per prendre decisions des d'un enfocament estratègic a partir dels resultats d'una investigació rigorosa.

CE10. Saber adaptar el missatge comunicatiu a les especificitats del sector en el que opera l'organització, identificant els stakeholders, a través dels diferents canals de comunicació tradicionals i emergents.

CE12. Saber aplicar de forma creativa tècniques específiques de relacions públiques en funció del problema i/o oportunitat comunicativa a resoldre en el context  d'una organització.

RESULTATS D'APRENENTATGE

Entre els resultats d'aprenentatge per assolir en aquesta assignatura destaquen:

 • Elaborar un treball en profunditat, en format de redacció, sobre una de les temàtiques del màster (Comunicació corporativa, Protocol o Esdeveniments) on es demostri un coneixement de les diferents teories i aproximacions sobre la matèria.
 • En el cas de la modalitat de TFM pràctico-professionalitzador, el resultat d'aprenentatge serà elaborar un pla integral de comunicació corporativa per una empresa o institució, en el que s'apliquin tots els coneixements i habilitats adquirides durant el màster. El pla de comunicació haurà d'incloure la definició de la situació de partida, un anàlisi DAFO, els objectius, estratègies, tècniques, tàctiques, missatges, canals, accions i mètode d'avaluació dels resultats.
 • Defensar el treball final mitjançant una gravació audiovisual, on l'alumne haurà de sintetitzar els resultats del seu treball i justificar la seva rellevància.
 • Respondre a les preguntes que la Comissió Avaluadora formularà a l'estduiant a través d'una eina de comunicació síncrona.
 • Dominar els instruments de comunicació com a vehicle per a la transmissió d'imatge i valors al servei de la missió de les empreses i de les institucions.
 • Elaborar projectes i plans de comunicació corporativa originals i creatius que s'ajustin als objectius de l'organització, basats en el rigorós anàlisi de les seves necessitats i que incloguin el seu disseny i/o execució, així com els seus canals de difusió (Per a la modalitat C).
 • Analitzar el valor estratègic de la comunicació corporativa com element essencial per establir relacions amb diversos públics d'una organització, demostrant una comprensió àmplia, detallada i fonamentada dels seus aspectes teòrics i pràctics.
 • Demostrar domini de les habilitats comunicatives, mitjançant presentació oral, per a defensar un projecte de comunicació corporativa.
 • Incorporar l'anàlisi crític de la diversitat funcional, social, cultural, econòmica, política, lingüística i de gènere en la pràctica acadèmica i professional de la comunicació corporativa, el protocol i l'organització d'esdeveniments.
 • Analitzar les causes i els efectes de les desigualtats per raó de sexe, gènere i formular accions per a contrarestar-les.
 • Dissenyar i avaluar projectes acadèmics o professionals aplicant criteris de qualitat, sostenibilitat i responsabilitat social.
 • Avaluar críticament l'aplicació dels principis ètics que guien l'exercici professional, així com el codi deontològic professional, en situacions complexes.
 • Actuar de manera ètica, honesta i cívica en el treball acadèmic i professional, evitant el plagi o qualsevol altre ús indegut del treball de tercers.
 • Resoldre en els propis textos acadèmics o d'investigació dilemes de reconeixement i atribució d'idees i treballs, en base a l'ètica i la integritat del treball intel·lectual.

Amunt

En el Treball Final de Màster (TFM) l'estudiant ha de demostrar les competències adquirides al llarg del Màster en Comunicació corporativa, protocol i esdeveniments a partir del desenvolupament d'un treball teòric-conceptual o analític-aplicat a qualsevol dels àmbits i contextos abordats pel pla d'estudis.

Durant tot el procés de desenvolupament del TFM l'estudiant comptarà amb el suport i orientació d'un docent expert en l'àrea de coneixement del treball. Com a punt culminant del desenvolupament del Treball Final de Màster l'estudiant realitzarà una exposició pública (virtual) dels resultats del seu TFM.

L'estudiant posarà en pràctica els coneixements adquirits durant els estudis en una àrea d'especialització concreta. El treball pot estar centrat en un àmbit teòric, en l'anàlisi d'un cas concret, o estar basat en el disseny d'una proposta o d'un pla de comunicació partint d'un brífing.

Es comunicarà a l'estudiant que els treballs han de ser originals: no s'admetran treballs que s'hagin presentat en d'altres àmbits com concursos, licitacions, etc. Sí es podran presentar treballs que després puguin ser utilitzats en aquest àmbit laboral o que s'hagin començat a desenvolupar en el seu propi lloc de treball en el moment d'iniciar el semestre. El Treball Final de Màster estarà format per una introducció, una descripció de les preguntes d'investigació i els objectius, un marc teòric i conceptual, un anàlisi o proposta d'un programa de comunicació corporativa, els resultats d'aquest anàlisi i les conclusions; sempre mantenint el rigor pel que fa a les referències bibliogràfiques i citacions. El treball pot ser un informe sobre un pla de comunicació corporativa, un projecte de relacions públiques, un disseny d'un esdeveniment, etc. Per tant, el treball que tingui una orientació pràctica i aplicada es podrà centrar en un cas concret, en una situació, en una estratègia o en la resolució d'algun problema.

Activitats i continguts

Gran part de l'activitat de l'aula del treball final de màster es portarà a terme entre l'estudiant i el seu tutor o tutora. 

L'estudiant ha de ser proactiu durant tot el semestre. És molt important que la realització del treball es porti a terme de manera constant i continuada al llarg del temps establert, amb el suport i assessorament personalitzat del tutora o de la tutora. El treball a realitzar es dividirà en tres fases que es corresponen amb els moments essencials de tot procés d'investigació.

1.- El disseny del projecte, que conté el títol del treball (que necessàriament haurà d'incloure la identificació / concreció del problema que es vol investigar), els objectius, una primera proposta de marc teòric, la descripció del treball i la planificació del treball (calendari d'execució).

2 i 3.- Primer esborrany (constarà de 2 entregues), amb el marc teòric desenvolupat (estat de la qüestió) i la descripció del treball de camp. En el cas dels anàlisis d'una acció de comunicació corporativa s'haurà de:

 • Analitzar la situació de partida
 • Elaborar un DAFO
 • Descriure la missió, la visió i els valors de l'organització
 • Elaborar un mapa de públics
 • Descriure la estratègia de comunicació
 • Concretar les tècniques i tàctiques de relacions públiques
 • Definir les accions
 • Definir el missatge
 • Analitzar els resultats, proposta d'avaluació

4.- Versió final (treball escrit + defensa) que inclou marc teòric, l'anàlisi o la proposta de programa de relacions públiques, els resultats i conclusions.

La realització del TFM suposa, per tant, l'elaboració OBLIGATÒRIA de tres documents (disseny del projecte, primer esborrany -dues entregues- i versió final) que hauran de ser entregats en els terminis establerts pel calendari de l'aula (no s'acceptaran entregues fora de termini, excepte per causa degudament justificada i amb l'avís previ al/la coordinador/a de l'assignatura de TFM).

Els lliuraments han de realitzar-se a l'espai de l'aula habilitat per aquest fi.

L'entrega de la versió final del treball inclourà:

 • Una portada seguint una plantilla comú.
 • Un resum d'entre 200 i 300 paraules en català, castellà i anglès.
 • Un llistat d'entre 5 i 7 paraules clau.

Es recomana que l'extensió del treball final sigui d'unes 30 pàgines, a 1'5 d'espai d'interliniat que es traduiria en aproximadament 10.000 paraules.

La Universitat Oberta de Catalunya (d'ara endavant, UOC) treballa per garantir un accés permanent, gratuït, lliure i sense restriccions d'alguns drets d'explotació als continguts científics, acadèmics i docents, per tal d'afavorir l'accessibilitat i l'impacte de la recerca científica que s'ha dut a terme, en benefici de la ciència i la societat.

És a dir, la UOC treballa per garantir la publicació en accés obert, la qual contribueix a:

>  L'augment de la visibilitat de les publicacions.

>  L'obtenció d'un impacte més gran de les publicacions.

En aquest sentit, la UOC disposa del repositori institucional, O2, l'Oberta en obert (d'ara endavant, repositori) (http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/), un portal que recull, difon i preserva les publicacions digitals en accés obert de la comunitat de la UOC elaborades en el desenvolupament de les seves activitats de recerca, docència i gestió.

El repositori emmagatzema els recursos que s'hi han publicat en tres grans apartats:

> Docència: conté els materials docents i els objectes d'aprenentatge generats per l'activitat docent i dipositats tant per professorat de la UOC (mòduls didàctics, vídeos formatius, guies d'estudi, etc.), com per estudiants (treballs finals de grau i de màster, i pràcticums).

> Recerca: conté les publicacions en accés obert derivades de l'activitat investigadora de la UOC dipositades pel personal docent i de recerca.

> Institucional: conté altres recursos institucionals de la UOC que es consideren interessants per a la societat, com per exemple memòries, lliçons inaugurals, etc.

Els documents i els fitxers publicats al repositori tenen una llicència Creative Commons (CC), la qual permet modificar els termes i les condicions de les llicències d'ús d'una obra per a posar-la a disposició del públic amb un règim més o menys obert, sense substituir els drets d'autor, sinó fonamentant-s'hi.

Els documents publicats al repositori han de complir els requisits següents:

>  No estar afectats per cap acord de confidencialitat amb tercers.

>  No vulnerar els drets de propietat industrial i intel·lectual de tercers.

Amunt

Material Suport
Cómo presentar un Trabajo final de grado Audiovisual
Tertulia / debate sobre comunicación corporativa, protocolo y organización de eventos Audiovisual
Criterios para la redacción de textos académicos y profesionales: Rúbrica de la competencia de expresión escrita Web
MU Comunicación corporativa, protocolo y eventos. Casos. Web
Toolkit de género Web
Jornada Comunicación corporativa, protocolo y eventos ante la COVID-19 Audiovisual
Estudio de caso. El Motín de Aranjuez, una fiesta con identidad propia Web
Estudio de caso. Campaña integrada de comunicación corporativa para Essity Web
Estudio de caso. Organización de un evento institucional: aplicación del protocolo oficial en la inauguración de un hospital público Web

Amunt

Estanyol, E. [Elisenda]. (2021). Guia per elaborar el treball final de màster: Màster Universitari de Comunicació Corporativa, Protocol i Esdeveniments. UOC.

Editorial UOC. Vídeos: Fitó, A. [Àngels], i Ferreras, R. [Raquel]. (2015). Com presentar el treball final de màster. UOC.

-Preparació de la presentació

-Presentació oral

-Respostes davant del tribunal

Estanyol, E. [Elisenda] (Coord.). (2016). Màster Universitari de Comunicació Corporativa, Protocol i Esdeveniments: Casos pràctics. UOC.

Audiovisual. Vídeo-tertúlia amb experts sobre noves tendències en comunicació corporativa, protocol i esdeveniments.

Amunt

Consulta la bibliografia recomanada a la biblioteca.

A l'apartat Recursos de l'aula virtual de l'assignatura hi ha també altres capítols de llibre, articles i case studies per consulta optativa.

En tot cas, el professorat pot aportar nous documents de consulta durant el desenvolupament del curs que, per l'actualitat del tema, poden resultar interessants i d'utilitat.

Bibliografia i fonts d'informació

AGAUR-UOC. (2013). Guía para diseñar un TFM. http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/bitstream/10609/21781/1/Gu%C3%ADa%20para%20dise%C3%B1ar%20un%20TFM%20versi%C3%B3%20definitiva.pdf

AMEC. (2015). Barcelona Principles 2.0. http://amecorg.com/barcelona-principles-2-0

AQU Catalunya. (2013). Com elaborar, tutoritzar i avaluar un Treball de Fi de Màster. http://www.aqu.cat/doc/doc_26365669_1.pdf

SIC Màster. (2015). Trabajo final de máster en sociedad de la información y el conocimiento: Indicaciones para los trabajos de investigación y profesionales y funcionamiento de la assignatura. Barcelona: UOC.

Abela, J. [Jaime]. (2002). Las técnicas de análisis de contenido: Una revisión actualizada. http://public.centrodeestudiosandaluces.es/pdfs/S200103.pdf

Andreu, Ll. [Llorenç], Amadó, A. [Anna], i Serrat, E. [Elisabet]. (2014). Guia del Treball Final de Màster del Màster Universitari de Dificultats de l'Aprenentatge i Trastorns del Llenguatge. Barcelona: UOC.

Astigarraga, E. [Eneko]. (2003). El método delphi. San Sebastián: Universidad de Deusto.

Babbie, E. R. [Earl R.]. (2010). Research design. In The practice of social research (pp. 89-120). Belmont, CA: Wadsworth.

--  (2010). Conceptualization, operationalization and measurement. In The practice of social research (pp. 125-158). Belmont, CA: Wadsworth.

--  (2010). Research indexes, scales and typologies. In The practice of social research (pp. 161-186). Belmont, CA: Wadsworth.

Berelson, B. [Bernard]. (1971). Content analysis. In G. [Gardner] Lindzey (Ed.), Handbook of social psychology (Vol. I). Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.

Bigas, N. [Núria]. (2014, 7 d'abril). Es consolida el poder de les blogueres de moda. http://www.uoc.edu/portal/ca/uoc-news/actualitat/2015/042-fashion-bloggers.html

--  (2016, 5 de juliol). La publicitat encoberta de les bloguers és delicte. http://www.uoc.edu/portal/ca/uoc-news/actualitat/2016/145-publicitat-encoberta-bloggers.html

Bonilla, C. [Carlos]. (2002). Relaciones públicas más publicidad, suma que multiplica. Razón y palabra, 28. http://www.razonypalabra.org.mx/cbonilla/2002/agosto.html

Buxaderas, A. [Anna]. (2015). Guia del Treball Final de Màster. http://materials.campus.uoc.edu/daisy/Materials/PID_00220137/html5/modul_1.html

Cabrera, N. [Nati]. (2013). Guía para diseñar un Trabajo Final de Máster. Barcelona: UOC.

Castelló, M. [Montserrat]. (2007). Escribir y comunicarse en contextos científicos y académicos: Conocimientos y estrategias. Barcelona: Graó.

Clanchy, J. [John] & Ballard, B. [Brigid]. (2000). Cómo se hace un trabajo académico: Guía práctica para estudiantes universitarios. Zaragoza: Prensas Universitarias de Zaragoza.

Com comunicar: 50 consells pràctics per fer exposicions orals eficaces. UPC, SÏT i UAB Idiomes. http://www.upc.edu/slt/comcomunicar/files/50_consells.pdf

Cutlip, S. M. [Scott M.], & Center, A. H. [Allen H.]. (2001). Relaciones públicas eficaces. Barcelona: Gestión 2000.

Cutlip, S. M. [Scott M.], Center, A. H. [Allen H.], & Broom, G. M. [Glen M.]. (2006). Effective public relations. Englewood Cliffs: Prentice-Hall.

Davis, G. B. [Gordon B.], & Parker, C. A. [Clyde A.]. (1997). Writing the doctoral dissertation: A systematic approach. Hauppauge, NY: Barrons.

Daymon, C. [Christine], & Holloway, I. [Immy]. (2011). Qualitative research methods in public relations and marketing communications. London: Routledge.

Denscombe, M. [Martyn]. (2012). Research Proposals: A Practical Guide. Berkshire: McGraw-Hill Education.

Dewey, J. [John]. (1927). The public and its problems: An essay in political inquiry. Pennsylvania: The Pennsylvania State University Press.

Doumont, J. L. [Jean-Luc]. (2009). Effective oral presentations. Brussels: Principiae.

Eco, U. [Umberto]. (1996). Cómo se hace una tesis. Barcelona: Gedisa.

Espantaleón, R. [Raquel]. (2012). El consumer insight. En U. [Ubaldo] Cuesta (Coord.), Planificación estratégica y creatividad (pp. 45-56). Pozuelo de Alarcón, Madrid: ESIC.

Explorable.com (2009, 7 de enero). Error de muestreo. https://explorable.com/es/error-de-muestreo

Garcia, K. [Katy]. (2013, 11 de noviembre). Comunicación de moda: Transmitiendo la marca al mundo. http://afmoda.blogspot.com.es/2013/11/comunicacion-de-moda-trasmitiendo-la.html

García Durán, A. [Alberto]. (2014). Planificación estratégica de las RR.PP. http://www.albertodeduran.es/wp-content/uploads/2014/08/3x02-Planificacion-estrategica-de-las-RR.PP_.pdf

Grunig, J. E. [James E.], & Hunt, T. [Todd]. (2003). Dirección de relaciones públicas. Barcelona: Gestión 2000.

Grunig, J. E. [James E.], & Repper [Fred C.]. (1992). Strategic management, publics and issues. In J. E. [James E.] Grunig & D. M. [David M.] Dozier (Ed.), Excellence in public relations and communication management (pp. 117-158). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum.

Harvey, G. [Gordon]. (2001). Cómo se citan las fuentes. Madrid: Nuer.

Hernández Sampieri, R. [Roberto], Fernández Collado, C. [Carlos], y Baptista Lucio, P. [Pilar]. (2010). Metodología de la Investigación. México: McGraw Hill.

Keats, J. [John Augustus]. (1974). Introducción a la psicología cuantitativa. México: Limusa.

Lalueza, F. [Ferran]. (2011). Fonts per a conèixer el sector de les relacions públiques. Barcelona: UOC.

 --  (2016). El conocimiento imprescindible. En E. [Elisenda] Estanyol (Coord.), Cómo elaborar un plan de comunicación corporativa (pp. 25-101). Barcelona: UOC.

Linstone, H. A. [Harold A.], & Turoff, M. [Murray]. (1975). The delphi method: Techniques and applications. Boston, MA: Addison-Wesley.

López Noguero, F. [Fernando]. (2002). El análisis de contenido como método de investigación. XXI. Revista de Educación, 4, 67-179.

Macnamara, J. [Jim]. (2014). Breaking the PR measurement and evaluation deadlock: A new approach and model. Sydney: University of Technology.

Marketing Actual. (2015, 2 de septiembre). Técnicas de relaciones públicas más utilizadas por las organizaciones. http://marketingactual.es/relaciones-publicas/rrpp-online/tecnicas-de-relaciones-publicas-mas-utilizadas-por-las-organizaciones

Martínez de Sousa, J. [José]. (2005). Manual de edición y autoedición. Madrid: Pirámide.

Martínez-Salgado, C. [Carolina]. (2012). Sampling in qualitative research: Basic principles and some controversies. Ciencia & saude coletiva, 17(3), 613.

Newman, J. [Janet], & Clarke, J. [John Clarke]. (2009). Public, politics and power: Remarking the public in public services. London: Sage.

Patterson, M. L. [Miles L.]. (2010). Més que paraules: El poder de la comunicació no verbal. Barcelona: UOC.

Prados, C. [Cristina]. (2011, 10 de julio). Las RR. PP. como herramienta de comunicación farmacéutica. http://www.pmfarma.es/articulos/1036-las-rr.pp.-como-herramienta-de-comunicacioacuten-farmaceacuteutica.html

Quesada, J. [José]. (1987). Redacción y presentación del trabajo intelectual: Tesinas, tesis doctorales, proyectos, memorias y monografías. Madrid: Paraninfo.

Riquelme, J. [Jesucristo]. (2006). Canon de presentación de trabajos universitarios: Modelos académicos y de investigación. Salamanca: Aguaclara.

Rodríguez, H. [Helena]. (2015). La evolución de la comunicación de salud al "Health marketing". D+I Llorente & Cuenca. http://www.desarrollando-ideas.com/wp-content/uploads/sites/5/2015/03/150312_dmasi_articulo_health-marketing_ESP.pdf

Puente, W. [Wilson]. (2016). Técnicas de investigación. RRPPNET, Portal de Relaciones Públicas. http://www.rrppnet.com.ar/tecnicasdeinvestigacion.htm

Sánchez Upegui, A. A. [Alexander Arbey]. (2011). Manual de redacción académica e investigativa: Cómo escribir, evaluar y publicar artículos. Medellín: Católica de Norte Fundación Universitaria.

Sierra Bravo, R. [Restituto]. (1985). Técnicas de investigación social: Teoría y ejercicios. Madrid: Paraninfo.

Silver, A. [Anderson]. (1995). Some general advice on academic essay-writing. http://www.writing.utoronto.ca/advice/general/general-advice

Smith, R. D. [Ronald D.]. (2013). Strategic planning for public relations. New York: Routledge.

Suárez-Bustamante, N. [Natalia]. (2012, 11 de febrero). ¿Qué es el método delphi? http://www.eoi.es/blogs/nataliasuarez-bustamante/2012/02/11/que-es-el-metodo-delphi/

Villafañe, J. [Justo]. (1999). La gestión profesional de la imagen corporativa. Madrid: Pirámide.

Wilcox, D. L. [Dennis L.], Cameron, G. T. [Glen T.], y Xifra, J. [Jordi]. (2012). Relaciones públicas: Estrategias y tácticas. Madrid: Pearson.

Xifra, J. [Jordi]. (2014). Manual de relaciones públicas e institucionales. Madrid: Tecnos.

Amunt

Les metodologies docents que s'aplicaran al TFM seran les següents:

 • Aprenentatge de continguts basat en lectures, l'anàlisi i la reflexió de textos sobre la matèria.
 • Realització d'activitats de cerca i gestió d'informació, necessària per l'anàlisi de les situacions, la presa de decisions, etc.
 • Activitats d'expressió oral que facilitin el desenvolupament de la capacitat de comunicació efectiva i la utilització d'un llenguatge apropiat.
 • Aprenentatge basat en el desenvolupament de projectes professionalitzadors.

CONFIDENCIALITAT

Si l'estudiant utilitza dades confidencials d'una empresa, institució o altres tipus de fonts, el TFm caldrà que estigui sotmès a un acord de confidencialitat o a un procés de protecció de la propietat intel·lectual o industrial. L'estudiant ho haurà de sol·licitar de manera justificada al/la seu/va tutor/a del TFM. Valorada la sol·licitud, aquest/a notificarà la resolució i la forma de procedir, que inclourà la signatura d'un acord de confidencialitat, que signaran també els membres de la Comissió Avaluadora. El TFM o part del TFM sotmesa a confidencialitat no serà objecte de defensa pública ni de publicació a l'O2.

CONSENTIMENT ÈTIC INFORMAT

Per a la recollida de dades de tercers, l'aula de l'assignatura té a la disposició de l'alumnat un document de consentiment de la persona que n'autoritza l'ús.

El document Declaració de consentiment informat s'ha de fer servir en cas d'haver de recollir dades i segueix els requeriments ètics legals que estableix el Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679 i a la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals. L'única finalitat d'aquest document és informar a les persones de qui es recullen les dades (o als seus representants legals) i que hauran de signar el document. Alhora, els diferents punts que s'hi descriuen serveixen com a recomanació i bona pràctica per a tractar les dades personals recollides i que es fan servir per a l'elaboració del TFM. Cal tenir en compte que, l'ús que pugui fer-se d'aquest document, així com de les dades recollides, són responsabilitat de l'estudiantat i no de la Universitat.

CITACIÓ BIBLIOGRÀFICA

En el Màster Universitari de Comunicació Corporativa, Protocol i Esdeveniments s'han de citar correctament les obres consultades per l'elaboració dels treballs (Reptes, TFM) ja sigui dins del mateix text i també en el llistat final de referències bibliogràfiques. Se sol·licita l'ús de l'estil de citació de l'APA (https://biblioteca.uoc.edu/ca/plana/Estil-APA/).

En la Guia per a elaborar el Treball Final del Màster Universitari de Comunicació Corporativa, Protocol i Esdeveniments, es detalla com citar seguint l'estil de l'APA i es faciliten exemples.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.
  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC

Nota final d'assignatura: AC

Amunt

La versió final del TFM i la defensa en format audiovisual que entregui l'alumne és el principal instrument per avaluar l'estudiant en aquesta assignatura. Tot i així, durant el semestre, s'establiran 4 activitats de lliurament obligatori i que tindran una avaluació que servirà per guiar al director per a les avaluacions finals però que no ponderarà en la qualificació final. Aquestes activitats són les següents:

 • Disseny del projecte (Proposta del TFM)
 • Primer esborrany
 • Segon esborrany
 • Versió final del TFM + Defensa

L'estudiant farà arribar al seu director de TFM les activitats i la versió final mitjançant el RAC (Registre de l'Avaluació Continuada) abans de la data indicada al calendari de l'aula i enviant-li un missatge a la bústia personal del director notificant-li aquets fet. Tenint en compte que la data de tancament de l'activitat és la data límit, es recomana no esgotar el termini de lliurament.

El lliurament de l'activitat es farà mitjançant un arxiu en format WORD (.doc)

A la portada de cada lliurament i a l'encapçalament de totes les pàgines dels document hi hauran e figurar el nom i el cognom de l'estudiant, així com la numeració.

Totes les activitats són de caràcter obligatori.

L'alumnat que no hagi emplenat el formulari d'intencions (indicant tema i modalitat) passats 7 dies des de l'inici del semestre, tindrà un/a tutor/a de TFM assignat automàticament.

Amunt

En l'última fase, l'estudiant haurà de lliurar la versió final del TFM, que serà avaluat per la Comissió d'Avaluació del TFM del Màster Universitari de Comunicació Corporativa, Protocol i Esdeveniments.

Prèviament a la constitució de la Comissió d'Avaluació, el/la director/a del TFM avaluarà si el treball presentat per l'alumne reuneix les condicions mínimes de qualitat tant pel que fa als aspectes formals com als de contingut. En cas afirmatiu (A,B,C+) es constituirà la Comissió d'Avaluació. En cas negatiu (C-, D) no es constituirà la Comissió d'Avaluació i l'estudiant haurà de tornar a matricular-se de l'assignatura el proper semestre.

L'avaluació final de l'assignatura constarà de l'avaluació, per part de la Comissió Avaluadora, de la versió final del TFM elaborat per l'estudiant, més la valoració de la defensa audiovisual, d'acord amb els criteris detallats en l'Annex 1 de la Guia per elaborar el treball final de màster i la rúbrica facilitada a l'alumnat a través de l'aula.

En base a l'anterior, la nota final de l'assignatura podrà ser:

A (Excel·lent): 9/10

B (Notable): 7/8

C+ (Aprovat) 5/6

C- (Suspès) 3/4

D (Suspès) 0/1/2

N: No presentat

AUTORIA I ACTUACIÓ EN CAS DE PLAGI

«La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir consequències acadèmiques greus.

L'estudiant serà qualificat amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de PAC, de materials, manuals o articles (sense la citació corresponent) o d'un altre estudiant, o per qualsevol altra conducta irregular.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.»

Amunt

Per cadascuna de les activitats l'estudiant rebrà per part del seu director un feedback i una nota mitjançant el Registre de l'Avaluació Continuada (RAC). Aquestes notes tenen un caràcter indicatiu i no intervenen en el càlcul de la nota final.

Per poder avançar amb èxit en el procés d'elaboració del Treball Final de Màster és imprescindible incorporar el feedback rebut per part del director i les propostes de millora o els suggeriments en les següents activitats.

Publicació en el repositori de la UOC

Els treballs que obtinguin una qualificació igual o superior a un 8 es podran posar a disposició pública a través de l'O2, el repositori obert de la Biblioteca de la UOC. Serà l'alumnat qui haurà de pujar de manera proactiva els treballs a aquest repositori.

Premis als millors TFM

Al final de l'any acadèmic, els Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la UOC organitzen una jornada per a premiar els millors treballs de l'any acadèmic acabat.

Amunt