Atenció precoç, criança i treball amb famílies Codi:  M0.856    :  5
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

En aquesta assignatura optativa de 5 ECTS l'estudiantat podrà aprofundir en el rol professional d'atenció a infants de 0-6 anys i les seves famílies des de l'atenció primerenca, conèixer els programes d'intervenció que s'estan aplicant en aquests moments i les tècniques i estratègies més adequades per a l'abordatge clínic en aquest context.

Amunt

Es tracta d'una assignatura optativa en l'àrea temàtica d'atenció precoç, criança i treball amb families.

Amunt

L'àmbit de l'atenció primerenca a la població infantil de 0-6 anys i les seves famílies.

Amunt

Es tracta d'una assignatura de nivell de màster. Es pressuposa que l'estudiant té una formació a nivell de grau o llicenciatura sobre el desenvolupament i la psicopatologia infantil i el paper de la família. 

Amunt

Es recomana haver cursat prèviament les assignatures obligatòries.

Amunt

Competències

Competències bàsiques 

CB2 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinars) relacionats amb la seva àrea d'estudi

CB3 - Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis

CB4 - Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats

Competències generals

CG1 - Reconèixer i comparar diferents enfocaments i tècniques d'intervenció, així com els seus corresponents models teòrics de referència

CG2 - Aplicar un procés sistemàtic i fonamentat per valorar els diferents factors que incideixen en una situació i prendre decisions adequades, assumint la responsabilitat de les conseqüències

CG3 - Incorporar la reflexió i actuar d'acord amb la responsabilitat social i ètica professional en l'anàlisi, disseny i seguiment de cada procés d'intervenció

CG4 - Adaptar-se a diferents plantejaments i condicions d'una situació, procediments i eines de treball per abordar un cas o resoldre un problema de la forma més efectiva possible

CG5 - Generar idees noves amb el propòsit de donar resposta a les necessitats i demandes plantejades, ja siguin personals, organitzatives, o socials, de forma imaginativa i innovadora

Competències transversals

CT1 - Utilitzar les eines i entorns digitals de forma adequada per al treball en xarxa i a la xarxa, tant amb finalitats acadèmiques com professionals

CT2 - Expressar-se per escrit en el registre adequat i utilitzant la terminologia pròpia de l'àmbit per a l'elaboració de dictàmens professionals i informes psicològics o altres documents propis d'aquest nivell acadèmic i professional.

Competències específiques

CE2- Analitzar els aspectes ètics, legals i metodològics implicats en l'actuació professional i tenir-los en compte en el disseny de plans d'intervenció

CE4- Analitzar i aplicar les principals tècniques i estratègies d'intervenció dels models teòrics de referència en l'àmbit de la intervenció psicològica infantojuvenil en casos pràctics elaborats des del Màster

CE5- Analitzar els paràmetres o factors que incideixen en cada cas i determinar la línia d'actuació més idònia per cada situació i context específics en l'àmbit de la intervenció psicològica infantojuvenil

 CE6- Dissenyar i planificar accions i plans d'intervenció, considerant els factors específics que incideixen en cada cas i els referents teòrics i metodològics propis de l'àmbit de la intervenció psicològica infantojuvenil

CE8- Conèixer i identificar els principals recursos TIC aplicats a la intervenció psicològica en l'àmbit infantojuvenil

CE9- Comunicar resultats i conclusions d'una intervenció (en el marc de casos pràctics oferts des del Màster) de manera efectiva i adaptada als diferents interlocutors implicats, utilitzant la terminologia pròpia de l'àmbit de la intervenció psicològics infantojuvenil i tenint en compte el codi ètic i deontològic de la professió, a través de diferents mitjans, canals i formats.

Resultats d'aprenentatge

Al final d'aquesta matèria s'espera que l'estudiat sigui capaç de: 

 • Conèixer el rol del professional de la salut mental infantojuvenil en el camp de l'atenció primerenca i en relació a diferents contextos (clínic, familiar, escolar, comunitari). 
 • Analitzar i avaluar de manera crítica i des de diverses perspectives teòriques accions i programes d'intervenció psicològica aplicats a situacions i contextos específics. 
 • Argumentar i dissenyar accions i plans d'intervenció psicològica des dels diferents àmbits i contextos. 
 • Identificar les tècniques, estratègies d'intervenció i recursos digitals més apropiats per a cada situació específica en el disseny d'accions i plans d'intervenció psicològica. 
 • Dissenyar i desenvolupar procediments i instruments de seguiment i avaluació d'accions i plans d'intervenció psicològica aplicats a l'àmbit familiar, escolar i comunitari o social. 
 • Redactar informes específics per als diferents àmbits d'intervenció.

Amunt

 • Introducció. El concepte d'atenció primerenca i els serveis d'atenció primerenca. Funcions dels professionals de la salut mental.
 • La família i el seu paper en el desenvolupament infantil dels 0 als 6 anys. Noves realitats familiars. Intervenció en els trastorns de la interacció. Enfortiment del vincle afectiu.
 • Intervenció en les alteracions i els trastorns del desenvolupament dels 0 als 6 anys. Tècniques i estratègies d'intervenció psicològica. Programes terapèutics i modalitats d'intervenció en el context clínic. Orientació, suport i acompanyament a les famílies.
 • Coordinació i treball en xarxa. Assessorament i suport a altres professionals i serveis (socials, sanitaris, educatius, etc.). Intervencions naturalistes.

Amunt

Recursos TIC per a la intervenció psicològica i psicopedagògica en nens i adolescents XML
Recursos TIC per a la intervenció psicològica i psicopedagògica en nens i adolescents DAISY
Recursos TIC per a la intervenció psicològica i psicopedagògica en nens i adolescents EPUB 2.0
Recursos TIC per a la intervenció psicològica i psicopedagògica en nens i adolescents MOBIPOCKET
Recursos TIC per a la intervenció psicològica i psicopedagògica en nens i adolescents KARAOKE
Recursos TIC per a la intervenció psicològica i psicopedagògica en nens i adolescents HTML5
Recursos TIC per a la intervenció psicològica i psicopedagògica en nens i adolescents PDF
Cinefòrum 'Lion' Audiovisual

Amunt

En entrar a l'aula, cada activitat porta vinculat un conjunt de Recursos. El professorat establirà quin són els materials bàsics/complementaris a treballar i com fer-ho per tal de donar resposta a l'activitat. 

Tot i així, de manera proactiva i com s'escau en el context universitari, l'estudiant pot consultar la biblioteca de la UOC accessible des del campus: http://biblioteca.uoc.edu/ca/recursos i, en especial, consultar les diferents bases de dades en psicologia que té a disposició: http://biblioteca.uoc.edu/ca/recursos/bases-de-dades/p?field_temes_recurs_tid=67

 

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt