Reptes i necessitats per al professional de la salut mental Codi:  M0.867    :  5
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Es tracta d'una assignatura obligatòria de 5 ECTS, en ella s'ofereix una visió general dels temes que s'aniran treballant amb profunditat en la resta d'assignatures de la formació. Per aquest motiu, es recomana cursar-la en primer lloc.

Amunt

Es tracta d'una assignatura obligatòria.  

Amunt

Tots el àmbits professionals del màster.

Amunt

Es tracta d'una assignatura de nivell de màster. Es pressuposa que l'estudiant té una formació a nivell de grau/llicenciatura sobre el camp de la psicologia infantojuvenil i l'ètica professional.

Amunt

És preferible matricular aquesta assignatura el primer semestre. Per al seu aprofitament cal cursar l'assignatura abans que les assignatures optatives. 

Amunt

Objectius   Al final d'aquesta matèria s'espera que l'estudiant sigui capaç de:

  • Conèixer els reptes i necessitats actuals que la societat planteja al professional que treballa en l'àmbit de la intervenció psicològica infantojuvenil.
  • Conèixer el rol del professional en l'àmbit de la intervenció psicològica infantojuvenil en diversos contextos i nivells d'intervenció.
  • Identificar, analitzar i valorar les implicacions ètiques i legals de la intervenció psicològica amb nens i adolescents i conèixer els principals criteris que guien l'actuació del professional en casos de dilemes ètic i / o situacions difícils.

Competències  

Competències bàsiques

CB8 - Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis

CB10 - Que els estudiants posseeixin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigida o autònoma

Competències generals

CG3 - Incorporar la reflexió i actuar d'acord amb la responsabilitat social i ètica professional en l'anàlisi, disseny i seguiment de cada procés d'intervenció

CG5 - Generar idees noves amb el propòsit de donar resposta a les necessitats i demandes plantejades, ja siguin personals, organitzatives, o socials, de manera imaginativa i innovadora

Competències transversals

CT1 - Utilitzar les eines i entorns digitals de forma adequada per al treball en xarxa i a la xarxa, tant amb finalitats acadèmiques com professionals

CT2 - Expressar-se per escrit en el registre adequat i utilitzant la terminologia pròpia de l'àmbit per a l'elaboració de dictàmens professionals i informes psicològics o altres documents propis d'aquest nivell acadèmic i professional

Competències específiques   

CE1- Analitzar i comparar els reptes i necessitats que la societat actual planteja als professionals

CE2- Analitzar els aspectes ètics, legals i metodològics implicats en l'actuació professional i tenir-los en compte en el disseny de plans d'intervenció

CE8- Analitzar i proposar un ús adequat de recursos TIC en el disseny d'accions i plans d'intervenció psicològica infantojuvenil 

CE10-Determinar quines característiques personals i professionals són necessàries en un professional en un context d'intervenció infantojuvenil

Amunt

Els continguts de l'assignatura s'articularan per cobrir les següents àrees temàtiques: problemes psicològics més prevalents en nens i adolescents i que ocasionen major demanda en els serveis d'atenció psicològica; el paper del professional en l'àmbit de la intervenció psicològica infantojuvenil en diferents contextos (clínic, escolar, comunitari ...) i en diferents nivells d'intervenció (prevenció, promoció, intervenció); aspectes ètics i legals de la intervenció amb menors; situacions difícils en la intervenció psicològica infantojuvenil.

Amunt

El desenvolupament durant l'adolescència PDF
Desenvolupament psicològic des del naixement fins els sis anys PDF
Desenvolupament socioafectiu en nens i nenes de 2 a 11 anys PDF
Desenvolupament social, afectiu i comunicatiu PDF
Recursos TIC per a la intervenció psicològica i psicopedagògica en nens i adolescents XML
Recursos TIC per a la intervenció psicològica i psicopedagògica en nens i adolescents DAISY
Recursos TIC per a la intervenció psicològica i psicopedagògica en nens i adolescents EPUB 2.0
Recursos TIC per a la intervenció psicològica i psicopedagògica en nens i adolescents MOBIPOCKET
Recursos TIC per a la intervenció psicològica i psicopedagògica en nens i adolescents KARAOKE
Recursos TIC per a la intervenció psicològica i psicopedagògica en nens i adolescents HTML5
Recursos TIC per a la intervenció psicològica i psicopedagògica en nens i adolescents PDF
El rol professional del psicòleg PDF
La intervenció psicològica com a procés PDF
Dilemes o conflictes en l'ús de les TIC en menors Audiovisual
Glossari. Relació de conceptes, termes i sigles de Psicologia i Ciències de l'Educació Web

Amunt

L'assignatura posa a disposició dels estudiants diferents materials: mòduls didàctics, capítols de llibre, articles científics, entrevistes, vídeos, aplicacions, webs, etc. Tots els materials estan organitzats i vinculats per temàtiques. 

En entrar a l'aula, cada activitat porta vinculat un conjunt de Recursos. En clicar sobre aquesta caixa de recursos que apareix sota el títol de l'activitat i les dates de treball, apareixen els diferents materials. És important que l'estudiant es vagi familiaritzant amb el material clicant a les diferents caixes!

El professorat establirà quin són els materials bàsics/complementaris a treballar i com fer-ho per tal de donar resposta a l'activitat. 

 

Tot i així, de manera proactiva i com s'escau en el context universitari, l'estudiant pot consultar la biblioteca de la UOC accessible des del campus:  http://biblioteca.uoc.edu/ca/recursos

i, en especial, consultar les diferents bases de dades  en psicologia que té a disposició:

http://biblioteca.uoc.edu/ca/recursos/bases-de-dades/p?field_temes_recurs_tid=67

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

    A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt