Tècniques i estratègies d'interv. orientació psicodinàmica Codi:  M0.871    :  5
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

La matèria Tècniques i estratègies d'intervenció compta amb cinc assignatures de 5 crèdits ECTS. Cadascuna segueix la mateixa metodologia de treball i només varia en l'orientació teòrica que segueix: Tècniques i estratègies d'intervenció des de l'orientació cognitivo-conductual; Tècniques i estratègies d'intervenció des de l'orientació humanista; Tècniques i estratègies d'intervenció des de l'orientació sistèmica; Tècniques i estratègies d'intervenció des de l'orientació psicodinàmica i Integració de tècniques i estratègies d'intervenció. A cadascuna d'elles es treballaran les tècniques, recursos i estratègies d'intervenció psicològica més adequades a cada etapa del desenvolupament.

Amunt

Es tracta d'una assignatura obligatòria de 5 crèdits ECTS.  

Amunt

Tots el àmbits professionals del màster. 

Amunt

Es tracta d'una assignatura de nivell de màster. Es pressuposa que l'estudiant té una formació a nivell de grau/llicenciatura sobre els diferents models d'intervenció psicològica.

Amunt

Pel seu millor aprofitament, es recomana cursar-la abans de les assignatures optatives.

Amunt

Objectius 

Al final de l'assignatura s'espera que l'estudiant sigui capaç de: 

 • Conèixer les principals tècniques, recursos i estratègies d'intervenció psicològica de la perspectiva teòrica psicodinàmica. 
 • Analitzar, valorar i utilitzar de manera integrada les principals tècniques i estratègies del model teòric psicodinàmic segons les característiques específiques de cada situació i per a cada grup d'edat. 
 • Dissenyar i planificar plans d'intervenció considerant els factors específics que incideixen en cada cas i els referents teòrics i metodològics propis de l'àmbit.
 • Conèixer i identificar per a cada situació les eines TIC disponibles per a la intervenció psicològica en nens i adolescents. 

  Competències  

Competències bàsiques

CB7 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinars) relacionats amb la seva àrea d'estudi.

CB8 - Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, essent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis. 

CB10 - Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant de manera autodirigida o autònoma.   

Competències generals

CG1 - Reconèixer i comparar diferent enfocaments i tècniques d'intervenció, així com els  models teòrics de referència corresponents.

CG2 - Aplicar un procés sistemàtic i fonamentat per valorar els diferents factors que incideixen en una situació i prendre decisions adequades, assumint la responsabilitat de les conseqüències. 

CG3 - Incorporar la reflexió i actuar d'acord amb la responsabilitat social i ètica professional en l'anàlisi, disseny i seguiment de cada procés d'intervenció.

CG4 - Adaptar-se a diferents plantejaments i condicions d'una situació, procediments i eines de treball per a abordar un cas o resoldre un problema de la manera més efectiva. 

CG5 - Generar idees noves amb l'objectiu de donar resposta a les necessitats i demandes plantejades, ja siguin personals, organitzatives, o socials, de manera imaginativa i innovadora.  

Competències transversals

CT1 - Utilitzar les eines i entorns digitals de manera adequada per al treball en xarxa i a la xarxa, tant amb finalitats acadèmiques com professionals. 

CT2 - Expressar-se per escrit en el registre adequat i utilitzant la terminologia pròpia de l'àmbit per a l'elaboració de dictàmens professionals i informes psicològics o altres documents propis d'aquest nivell acadèmic i professional.   

Competències específiques

CE3 - Utilitzar de manera integrada i crítica els principals models i posicions teòriques dins l'àmbit de la intervenció psicològica infantojuvenil.    

CE4 - Aplicar i avaluar les principals tècniques i estratègies d'intervenció dels mdoels teòrics de referència en l'àmbit de la intervenció psicològica infantojuvenil en contextos reals i valorar de forma crítica els seus punts forts i dèbils. 

CE5 - Analitzar els paràmetres o factors que incideixen en cada cas i determinar la línea d'actuació més idònia per a cada situació i context específic en l'àmbit de la intervenció psicològica infantojuvenil.

CE6 - Dissenyar i planificar accions i plans d'intervenció, considerant els factors específics que incideixen en cada cas i els referents teòrics i metodològics propis de l'àmbit de la intervenció psicològica infantojuvenil.

CE7 - Proposar indicadors de procés d'un pla d'intervenció específic per realitzar el seguiment i valorar l'evolució del conjunt de decisions i accions implicades en la intervenció.     

CE8 - Analitzar i proposar un ús adequat de recursos TIC en el disseny d'accions i plans d'intervenció psicològica infantojuvenil. 

CE9 - Comunicar resultats i conclusions d'una intervenció (en el marc de casos pràctics oferts des del Màster) de manera efectiva i adaptada als diferents interlocutors implicats, utilitzant la terminologia pròpia de l'àmbit de la intervenció psicològics infantojuvenil i tenint en compte el codi ètic i deontològic de la professió, a través de diferents mitjans, canals i formats. 

CE10 - Valorar de forma crítica els punts forts i febles en relació a les pròpies necessitats personals i professionals, tenint en compte el context social d'intervenció, amb el propòsit d'actualitzar-se i desenvolupar-se professionalment en el camp de la intervenció infantojuvenil. 

 

Amunt

 • Introducció al model psicodinàmic per a la intervenció psicològica amb infants i adolescents.

 • Tècniques, recursos i estratègies de l'orientació psicodinàmica per a la intervenció amb infants i adolescents.  

 • Anàlisi de casos des del model psicodinàmic.

Amunt

Teràpia psicodinàmica amb nens de 0 a 6 anys Audiovisual
Teràpia psicodinàmica amb nens de 6 a 12 anys Audiovisual
Teràpia psicodinàmica amb adolescents de 12 a 18 anys Audiovisual
Desenvolupament psicològic des del naixement fins els sis anys PDF
Recursos TIC per a la intervenció psicològica i psicopedagògica en nens i adolescents XML
Recursos TIC per a la intervenció psicològica i psicopedagògica en nens i adolescents DAISY
Recursos TIC per a la intervenció psicològica i psicopedagògica en nens i adolescents EPUB 2.0
Recursos TIC per a la intervenció psicològica i psicopedagògica en nens i adolescents MOBIPOCKET
Recursos TIC per a la intervenció psicològica i psicopedagògica en nens i adolescents HTML5
Recursos TIC per a la intervenció psicològica i psicopedagògica en nens i adolescents PDF
Intervenció psicològica infantojuvenil des de la perspectiva psicodinàmica. 0-6 anys Audiovisual
Intervenció psicològica infantojuvenil des de la perspectiva psicodinàmica. 6-12 anys. Audiovisual
Intervenció psicològica infantojuvenil des de la perspectiva psicodinàmica. 12-18 anys. Audiovisual

Amunt

L'assignatura posa a disposició dels estudiants diferents materials: mòduls didàctics, capítols de llibre, articles científics, entrevistes, vídeos, aplicacions, webs, etc. Tots els materials estan organitzats i vinculats per temàtiques. 

En entrar a l'aula, cada activitat porta vinculat un conjunt de Recursos. En clicar sobre aquesta caixa de recursos que apareix sota el títol de l'activitat i les dates de treball, apareixen els diferents materials. És important que l'estudiant es vagi familiaritzant amb el material clicant a les diferents caixes!

El professorat establirà quin són els materials bàsics/complementaris a treballar i com fer-ho per tal de donar resposta a l'activitat. 

Tot i així, de manera proactiva i com s'escau en el context universitari, l'estudiant pot consultar la biblioteca de la UOC accessible des del campus: 

https://biblioteca.uoc.edu/ca/recursos

i, en especial, consultar les diferents bases de dades  en psicologia que té a disposició: 

https://biblioteca.uoc.edu/ca/recursos/bases-de-dades/p?field_temes_recurs_tid=67

 

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt