Promoció de la salut mental en la infància i l'adolescència Codi:  M0.873    :  5
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

La promoció de la salut mental comprèn un conjunt d'intervencions personals, comunitàries i ambientals adreçades a fomentar la salut mental positiva augmentant el benestar psicològic, la capacitat i la fortalesa emocional, creant condicions i entorns favorables a la vida. El treball de l'assignatura permetrà conèixer l'àmbit de la promoció de la salut mental, i el rol del professional i els diferents agents que hi intervenen. I també conèixer programes de promoció de la salut mental i de prevenció dels trastorns mentals  per dissenyar una intervenció.   

Amunt

És una assignatura optativa de 5 crèdits ECTS.

Amunt

En la promoció de la salut mental, principalment en l'àrea sanitària, educativa , social i comunitària.

Amunt

Es tracta d'una assignatura de nivell de màster. Es pressuposa una formació a nivell de grau/llicenciatura prèvia sobre aspectes teòrics de la psicologia clínica i de la salut.

Amunt

Es recomana haver cursat prèviament les assignatures obligatòries.

Amunt

Objectius  d'aprenentatge

 • Conèixer el rol del professional de la salut mental infantojuvenil amb relació a la promoció de la salut mental, i com treballar-la des de diferents contextos. 
 • Analitzar i avaluar de manera crítica i des de diverses perspectives teòriques accions i programes d'intervenció psicològica aplicats a situacions i contextos específics.
 • Argumentar i dissenyar acciones i plans d'intervenció psicològica des dels diferents àmbits i contextos.
 • Identificar les tècniques d'intervenció i recursos digitals més apropiats per a cada situació específica en el disseny d'accions i plans d'intervenció psicològica. 
 • Dissenyar procediments i instruments de seguiment i avaluació d'accions i plans d'intervenció psicològica aplicats a l'àmbit familiar, escolar i comunitari o social. 
 • Redactar informes específics per als diferents contextos d'intervenció.

Competències  

Competències bàsiques  

CB5- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinars) relacionats amb la seva àrea d'estudi. 

CB8 - Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, essent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis. 

CB9 - Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions -i els coneixements i raons que hi ha al dessota- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats. 

CB10 - Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant de manera autodirigida o autònoma.    Competències generals  

CG2 - Aplicar un procés sistemàtic i fonamentat per valorar els diferents factors que incideixen en una situació i prendre decisions adequades, assumint la responsabilitat de les conseqüències. 

CG3 - Incorporar la reflexió i actuar d'acord amb la responsabilitat social i ètica professional en l'anàlisi, disseny i seguiment de cada procés d'intervenció. 

CG4 - Adaptar-se a diferents plantejaments i condicions d'una situació, procediments i eines de treball per a abordar un cas o resoldre un problema de la manera més efectiva. 

CG5 - Generar idees noves amb l'objectiu de donar resposta a les necessitats i demandes plantejades, siguin personals, organitzatives, o socials, de manera imaginativa i innovadora.  

Competències transversals  

CT1 - Utilitzar les eines i entorns digitals de manera adequada per al treball en xarxa i a la xarxa, tant amb finalitats acadèmiques com professionals. 

CT2 - Expressar-se per escrit en el registre adequat i utilitzant la terminologia pròpia de l'àmbit per a l'elaboració de dictàmens professionals i informes psicològics o altres documents propis d'aquest nivell acadèmic i professional.   

Competències específiques  

CE5 - Identificar, analitzar i valorar els paràmetres o factors que incideixen en cada cas, amb l'objectiu de determinar la línea d'actuació més idònia per a cada situació i context específic.

CE6 - Dissenyar, planificar i aplicar accions i plans d'intervenció, considerant els factors específics que incideixen en cada cas i els referents teòrics i metodològics propis de l'àmbit.

CE7 - Fer el seguiment i valorar l'evolució del conjunt de decisions i accions implicades en la intervenció, a partir de la definició i avaluació d'indicadors de procés dins del pla d'intervenció establert. 

CE8 - Analitzar les necessitats, dissenyar i aplicar accions i plans d'intervenció que integrin l'ús de recursos TIC amb la finalitat de millorar o potenciar l'eficàcia de les tècniques o estratègies escollides per a cada cas i context específic. 

CE9 - Comunicar els resultats i conclusions d'una intervenció de manera efectiva i adaptada als diferents interlocutors implicats, utilitzant la terminologia pròpia del camp d'intervenció i tenint en compte el codi ètic i deontològic de la professió, a través de diferents mitjans, canals i formats.     

Amunt

 • Elements conceptuals bàsics que defineixen l'enfocament de la promoció de la salut mental vs el de la prevenció dels tratorns mentals i tractament de la malaltia mental. 
 • Anàlisi d'intervencions.
 • Disseny d'una intervenció.

 

Amunt

Promoció de la salut mental en la infància i l'adolescència Audiovisual
Recursos TIC per a la intervenció psicològica i psicopedagògica en nens i adolescents XML
Recursos TIC per a la intervenció psicològica i psicopedagògica en nens i adolescents DAISY
Recursos TIC per a la intervenció psicològica i psicopedagògica en nens i adolescents EPUB 2.0
Recursos TIC per a la intervenció psicològica i psicopedagògica en nens i adolescents MOBIPOCKET
Recursos TIC per a la intervenció psicològica i psicopedagògica en nens i adolescents KARAOKE
Recursos TIC per a la intervenció psicològica i psicopedagògica en nens i adolescents HTML5
Recursos TIC per a la intervenció psicològica i psicopedagògica en nens i adolescents PDF
Glossari. Relació de conceptes, termes i sigles de Psicologia i Ciències de l'Educació Web

Amunt

L'assignatura posa a disposició dels estudiants diferents materials: mòduls didàctics, capítols de llibre, articles científics, entrevistes, vídeos, aplicacions, webs, etc.

En entrar a l'aula, cada unitat d'aprenentatge (REPTE) i cada activitat associada,  porta vinculat un conjunt de Recursos (NIU). En clicar sobre aquesta caixa de recursos que apareix sota el títol de l'activitat i les dates de treball, apareixen els diferents materials. És important que l'estudiantat es vagi familiaritzant amb el material clicant a les diferents caixes. 

El professorat establirà quins són els materials bàsics/complementaris a treballar i com fer-ho per tal de donar resposta a les activitats.

A l'apartat de recursos de l'aula podeu consultar tots els materials de l'assignatura.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt