Inclusió socioeducativa i intervenció en xarxa Codi:  M0.874    :  5
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

En aquesta assignatura s'aborda l'anàlisi de la diferència com a generadora de desigualtat en l'àmbit socioeducatiu i per tant associada al desenvolupament i l'aprenentatge, tant en relació amb factors individuals com socioculturals. A partir d'aquesta anàlisi es treballen els tipus de resposta i intervenció que poden aplicar-se des del camp de la psicologia i la psicopedagogia per promoure el desenvolupament integral i afavorir una inclusió socioeducativa plena dels nens/es i adolescents en els entorns en què es aquests es mouen i es relacionen (l'escola, la família, la comunitat, etc.).


En primer lloc se situen i s'aborden des d'una perspectiva crítica els conceptes d'atenció a la diversitat, diferència i desigualtat i inclusió socioeducativa. A continuació es presenten els instruments i mecanismes existents per atendre la diferència i promoure la inclusió en el context socioeducatiu: l'escola, però també l'entorn familiar, comunitari, etc. Per fer-ho, l’enfocament emprat és el del treball en xarxa; és a dir, el de la intervenció coordinada i en col.laboració entre els professionals i recursos implicats des dels diferents àmbits: l’educatiu, el de la salut mental i el social. Des d’aquesta perspectiva, s’aborden les possibilitats d'intervenció en xarxa en situacions de necessitats educatives especials temporals o permanents com ara trastorns de la personalitat, de la conducta o del desenvolupament, així com aquelles associades a la formació de la identitat sexual i de gènere.


Amunt

L’assignatura és una de les de cinc matèries optatives (de 5 ECTS) que composen el pla d’estudis del Màster Universitari en Psicologia Infantil i Juvenil. Tècniques i Estratègies d’Intervenció.


Amunt

Objectius

Al final d'aquesta matèria s'espera que l'estudiant sigui capaç de: 

 • Conèixer el rol del professional de la salut mental infantojuvenil en el camp de l'atenció pimerenca i en relació a diferents contextos (clínic, familiar, escolar, comunitari). 
 • Analitzar i avaluar de manera crítica i des de diverses perspectives teòriques accions i programes d'intervenció psicològica aplicats a situacions i contextos específics. 
 • Argumentar i dissenyar accions i plans d'intervenció psicològica des dels diferents àmbits i contextos. 
 • Identificar les tècniques, estratègies d'intervenció i recursos digitals més apropiats per a cada situació específica en el disseny d'accions i plans d'intervenció psicològica. 
 • Dissenyar i desenvolupar procediments i instruments de seguiment i avaluació d'accions i plans d'intervenció psicològica aplicats a l'àmbit familiar, escolar i comunitari o social. 
 • Redactar informes específics per als diferents àmbits d'intervenció.


Competències

Competències bàsiques 

 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi; 
 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis;
 • Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions –i els coneixements i raons últimes que les sustenten– a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

Competències generals

 • Reconèixer i comparar diferents enfocaments i tècniques d'intervenció, així com els seus corresponents models teòrics de referència;
 • Aplicar un procés sistemàtic i fonamentat per valorar els diferents factors que incideixen en una situació i prendre decisions adequades, assumint la responsabilitat de les conseqüències;
 • Incorporar la reflexió i actuar d'acord amb la responsabilitat social i ètica professional en l'anàlisi, disseny i seguiment de cada procés d'intervenció;
 • Adaptar-se a diferents plantejaments i condicions d'una situació, procediments i eines de treball per abordar un cas o resoldre un problema de la forma més efectiva possible;
 • Generar idees noves amb el propòsit de donar resposta a les necessitats i demandes plantejades, ja siguin personals, organitzatives, o socials, de manera imaginativa i innovadora.

Competències transversals

 • Utilitzar les eines i entorns digitals de forma adequada per al treball en xarxa i a la xarxa, tant amb finalitats acadèmiques com professionals;
 • Expressar-se per escrit en el registre adequat i utilitzant la terminologia pròpia de l'àmbit per a l'elaboració de dictàmens professionals i informes psicològics o altres documents propis d'aquest nivell acadèmic i professional.

Competències específiques:

 • Comprendre la complexitat del rol del professional en l'àmbit de la intervenció psicològica infantojuvenil i tenir capacitat per actuar d'acord amb el mateix a diferents nivells, tenint en compte aspectes ètics i legals, així com metodològics propis del camp;
 • Analitzar, relacionar i utilitzar de forma integrada models i posicions teòriques diferents en l'àmbit de la intervenció psicològica infantojuvenil; 
 • Comprendre, analitzar i aplicar les principals tècniques existents en el marc dels models teòrics de referència, en l'àmbit de la intervenció psicològica infantojuvenil; 
 • Identificar, analitzar i valorar els paràmetres o factors que incideixen en cada cas, amb el propòsit de determinar la línia d'actuació més idònia per a cada situació i context específics; 
 • Dissenyar, planificar i aplicar accions i plans d'intervenció, considerant els factors específics que incideixen en cada cas i els referents teòrics i metodològics propis de l'àmbit; 
 • Realitzar el seguiment i valorar l'evolució del conjunt de decisions i accions implicades en la intervenció, a partir de la definició i avaluació d'indicadors de procés dins del pla d'intervenció establert; 
 • Analitzar les necessitats, dissenyar i aplicar accions i plans d'intervenció que integrin l'ús de recursos TIC, amb el propòsit de millorar o potenciar l'eficàcia de les tècniques o estratègies escollides per a cada cas i context específics; 
 • Comunicar resultats i conclusions d'una intervenció de manera efectiva i adaptada als diferents interlocutors implicats, utilitzant la terminologia pròpia del camp d'intervenció i tenint en compte el codi ètic i deontològic de la professió, a través de diferents mitjans, canals i formats; 
 • Identificar les pròpies necessitats personals i professionals, així com les del context social d'intervenció, amb el propòsit d'actualitzar-se i desenvolupar-se professionalment de forma permanent en els camps relacionats amb la intervenció psicològica infantojuvenil.

Amunt

L’assignatura s’organitza en els següents blocs de contingut que es treballen a través de les quatre activitats proposades:

El primer bloc situa el concepte d’atenció a la diversitat dins del sistema educatiu, analitzant la seva evolució conceptual, des dels plantejaments més integradors de finals dels anys 80, fins l’actual concepció d’inclusió educativa.

Al segon bloc es defineix un punt de partida en el posicionament professional per a qualsevol intervenció psicopedagògica en un context d’atenció a l’alumnat amb algun tipus de necessitat educativa específica: l’alteritat i la necessària comprensió de l’altre, el tacte pedagògic com a base i la construcció de la conversa compartida amb tots els agents implicats, traspassant els límits del diàleg entre professionals.

Com a part d’aquest segón bloc es tracta també la necessitat i la complexitat del treball en xarxa entre professionals i recursos, que determina en part la pròpia estructura de serveis existent, arrel dels mandats de les polítiques europees i que es reflecteix amb o menys variació en l’organització de cada territori. Es parteix del paper dels centres educatius com a promotors de salut mental i, en el marc d’aquests, s’aborda la confluència d’un ampli ventall de recursos educatius, de salut i socials, que permetin graduar la intensitat del suport a oferir en un moment determinat i amb criteris de revisió segons l’evolució. 

El darrer bloc dóna pas al tractament de situacions específiques, des d’una perspectiva aplicada del model d’intervenció comunitari, integrat i en xarxa que s’ha plantejat amb anterioritat. Es classifiquen principalment en els següents casos, que poden alternar-se cada semestre: TEA (trastorn de l’espectre autista), TDAH (trastorn per dèficit d’atenció i hiperactivitat), DRC (dificultats de regulació de la conducta), diversitat sexual i de gènere i altes capacitats.Amunt

Diferències individuals i socioculturals i inclusió socioeducativa Audiovisual
Recursos TIC per a la intervenció psicològica i psicopedagògica en nens i adolescents XML
Recursos TIC per a la intervenció psicològica i psicopedagògica en nens i adolescents DAISY
Recursos TIC per a la intervenció psicològica i psicopedagògica en nens i adolescents EPUB 2.0
Recursos TIC per a la intervenció psicològica i psicopedagògica en nens i adolescents MOBIPOCKET
Recursos TIC per a la intervenció psicològica i psicopedagògica en nens i adolescents KARAOKE
Recursos TIC per a la intervenció psicològica i psicopedagògica en nens i adolescents HTML5
Recursos TIC per a la intervenció psicològica i psicopedagògica en nens i adolescents PDF
Glossari. Relació de conceptes, termes i sigles de Psicologia i Ciències de l'Educació Web

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt