Violència familiar i escolar Codi:  M0.875    :  5
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura forma part d'una de les cinc matèries optatives (de 5 ECTS) que composen el pla d'estudis del Màster Universitari en Psicologia Infantil i Juvenil. Tècniques i Estratègies d'Intervenció.

En aquesta assignatura l'estudiant podrà aprofundir en el paper del professional que atén infants i adolescents que han patit violència escolar (bullying i cyberbullying) o familiar (abús, maltractament psicològic, físic o sexual, violència de gènere, violència filio-parental), conèixer els programes de prevenció i d'intervenció que s'estan aplicant en aquests moments i les tècniques i estratègies més adequades per a l'abordatge clínic d'aquestes situacions.

Tres dels cinc crèdits de l'assignatura estan dedicats a abordar el fenomen de la violència familiar. En aquest bloc, es descriu en què consisteix i quins tipus de violència familiar existeixen i que recursos existeixen des de l´àmbit social i legal per a prevenir i pal-liar els efectes. Així mateix, els estudiants podran aprofundir sobre els aspectes clau que són necessaris per avaluar l´impacte de la violència en els nens i estudiar les característiques de les intervencions especialitzades que faciliten el procés de recuperació i reparació dels nens i adolescents víctimes de maltractament familiar.

Els altres dos crèdits estan dedicats a la violència entre iguals. Primer s'analitza el fenomen del bullying/cyberbullying, és a dir, la seva definició, la seva prevalença (percentatge d'estudiants que pateixen aquestes conductes), i les greus conseqüències que té. En segon lloc, es comenten algunes estratègies per identificar, detectar i avaluar l'assetjament en totes les seves modalitats, ja que el primer nivell d'intervenció és la detecció i avaluació del problema. Finalment, s'analitzen algunes directrius per a la prevenció i la intervenció del bullying/cyberbullying, assenyalant què es pot fer per prevenir que aquestes conductes violentes succeeixin i també per eliminar-les quan apareixen, des de l'àmbit escolar, familiar i clínic.

 

Amunt

És una assignatura optativa de 5 crèdits ECTS.

Amunt

Treball amb nens, nenes i adolescents que han patit processos de violència cronificats.

Amunt

Haver cursat les assignatures obligatòries del Màster

Amunt

Objectius 

Al final d'aquesta matèria s'espera que l'estudiant sigui capaç de: 

 • Conèixer el rol professional en l'àmbit de la intervenció psicològica en violència familiar i escolar i en diversos contextos (clínic, escolar, familiar, comunitari).
 • Analitzar i avaluar de manera crítica i des de diverses perspectives teòriques accions i programes d'intervenció psicològica aplicats a situacions i contextos específics.
 • Argumentar i dissenyar accions i plans d'intervenció psicològica des dels diferents àmbits i contextos.
 • Identificar les tècniques, estratègies d'intervenció i recursos digitals més apropiats per a cada situació específica en el disseny d'accions i plans d'intervenció psicològica.
 • Dissenyar i desenvolupar procediments i instruments de seguiment i avaluació d'accions i plans d'intervenció psicològica aplicats a l'àmbit familiar, escolar i comunitari o social.

  Competències  

Competències bàsiques  

CB7 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.  

CB8- Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.  

CB9 - Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.  

Competències generals  

CG1 - Reconèixer i comparar diferents enfocaments i tècniques d'intervenció, així com els seus corresponents models teòrics de referència.  

CG2 - Aplicar un procés sistemàtic i fonamentat per valorar els diferents factors que incideixen en una situació i prendre decisions adequades, assumint la responsabilitat de les conseqüències.  

CG3 - Incorporar la reflexió i actuar d'acord amb la responsabilitat social i ètica professional en l'anàlisi, disseny i seguiment de cada procés d'intervenció. 

CG4 - Adaptar-se a diferents plantejaments i condicions d'una situació, procediments i eines de treball per abordar un cas o resoldre un problema de la forma més efectiva possible.  

CG5 - Generar idees noves amb el propòsit de donar resposta a les necessitats i demandes plantejades, ja siguin personals, organitzatives, o socials, de manera imaginativa i innovadora.  

Competències transversals  

CT1 - Utilitzar les eines i entorns digitals de forma adequada per al treball en xarxa i a la xarxa, tant amb finalitats acadèmiques com professionals;  

CT2 - Expressar-se per escrit en el registre adequat i utilitzant la terminologia pròpia de l'àmbit per a l'elaboració de dictàmens professionals i informes psicològics o altres documents propis d'aquest nivell acadèmic i professional.  

Competències específiques  

CE2 - Comprendre la complexitat del rol del professional en l'àmbit de la intervenció psicològica infantojuvenil i tenir capacitat per actuar d'acord amb el mateix a diferents nivells, tenint en compte aspectes ètics i legals, així com metodològics propis del camp.  

CE4 - Comprendre, analitzar i aplicar les principals tècniques existents en el marc dels models teòrics de referència, en l'àmbit de la intervenció psicològica infantojuvenil.  

CE5 - Identificar, analitzar i valorar els paràmetres o factors que incideixen en cada cas, amb el propòsit de determinar la línia d'actuació més idònia per a cada situació i context específics en l'àmbit de la intervenció psicològica infantojuvenil.  

CE6 - Dissenyar, planificar i aplicar accions i plans d'intervenció, considerant els factors específics que incideixen en cada cas i els referents teòrics i metodològics propis de l'àmbit de la intervenció psicològica infantojuvenil.  

CE8 - Analitzar les necessitats, dissenyar i aplicar accions i plans d'intervenció psicològica en l'àmbit infantojuvenil que integrin l'ús de recursos TIC, amb el propòsit de millorar o potenciar l'eficàcia de les tècniques o estratègies escollides per a cada cas i context específics.

Amunt

L'assignatura s'organitza en els següents tres blocs de contingut:

 1. Aproximació a la comprensió del patiment infantil en maltractament intrafamiliar: en aquest primer bloc es situen els conceptes de violència familiar, trauma, maltractament, abús, les conseqüències del trauma, etc., així com els processos de resiliència. L'avaluació del sofriment i les fortaleses, els seus referents i el context dels menors que han sofert processos de maltractament cronificat suposa la primera fase del procés d'intervenció psicològica.
 2. La intervenció amb nens i adolescents víctimes de maltractament familiar: en base al bloc anterior es treballa sobre el procés d'intervenció, atenent a les estratègies i tècniques principals des d'un punt de vista integratiu.
 3. Bullying i cyberbullying: definició, avaluació, prevenció i intervenció: en tots els centres educatius hi ha persones que pateixen per l'assetjament presencial i/o tecnològic al que els sotmeten els seus iguals, tenint per a tots els implicats (víctimes, agressors, observadors) conseqüències molt negatives, en molts casos per a tota la vida. En aquest últim bloc s'aborda aquest fenomen mitjançant una revisió exhaustiva conceptual i dels programes de prevenció i intervenció des de diferents àmbits (escolar, clínic). S'aborden igualment programes d'intervenció basats en les TICs.

L'aprenentatge a l'assignatura s'organitza a partir d'aquestes tres blocs equivalents a 5 crèdits ECTS, que representen 125 hores de treball de l'estudiant, 75 per als dos blocs referits a la violència familiar i el maltractament infantil, i 25 hores pel (cyber)bullying. En cada bloc els estudiants hauran de lliurar una PAC.

Amunt

Atenció a la infància i a l'adolescència en risc: violència familiar Audiovisual
Recursos TIC per a la intervenció psicològica i psicopedagògica en nens i adolescents XML
Recursos TIC per a la intervenció psicològica i psicopedagògica en nens i adolescents DAISY
Recursos TIC per a la intervenció psicològica i psicopedagògica en nens i adolescents EPUB 2.0
Recursos TIC per a la intervenció psicològica i psicopedagògica en nens i adolescents MOBIPOCKET
Recursos TIC per a la intervenció psicològica i psicopedagògica en nens i adolescents KARAOKE
Recursos TIC per a la intervenció psicològica i psicopedagògica en nens i adolescents HTML5
Recursos TIC per a la intervenció psicològica i psicopedagògica en nens i adolescents PDF

Amunt

L'assignatura posa a disposició dels estudiants diferents materials: mòduls didàctics, capítols de llibre, articles científics, entrevistes, vídeos, aplicacions, webs, etc.


En entrar a l'aula, cada activitat porta vinculat un conjunt de Recursos. En clicar sobre aquesta caixa de recursos que apareix sota el títol de l'activitat i les dates de treball, apareixen els diferents materials. És important que l'estudiant es vagi familiaritzant amb el material clicant a les diferents caixes. A l'apartat de recursos de l'aula també es pot consultar material complementari.


El professorat establirà quin són els materials bàsics/complementaris a treballar i com fer-ho per tal de donar resposta a l'activitat.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt