Nova economia urbana Codi:  M0.953    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

En els últims anys l'economia de les ciutats ha entrat en un procés de canvis ràpids a causa de la globalització, a la major competència empresarial, a l'abandó de moltes activitats del passat -industrials especialment - i a la necessitat de modernitzar les infraestructures, adaptar les estratègies i obrir-se a un canvi de paradigma social, ambiental i econòmic.
Nous reptes, noves problemàtiques que requereixen d'un lideratge públic compromès amb la ciutadania, de la identificació d'estratègies socials i econòmiques innovadores capaces d'adaptar-se als nous paradigmes i alhora seguir obtenint resultats a curt termini. Una economia capaç de crear riquesa sense augmentar la desigualtat, capaç de crear riquesa mantenint-se dins dels límits que el planeta exigeix, una economia orientada a la creació de valor públic: una economia ciutadana.

Amunt

L'assignatura Nova economia urbana (4 crèdits ECTS), de caràcter obligatori, forma part de la matèria Ciutats més intel·ligents i ciutadania (16 ECTS), que podrà cursar individualment com una especialització de l'oferta pròpia de postgrau, o en el marc del màster universitari de Ciutat i urbanisme.
 
Ciutats més intel·ligents i ciutadania es compon de quatre assignatures que es despleguen de forma paral·lela i tenen un període de docència de 16 setmanes:
 
Transformacions urbanes (4 crèdits ECTS)
Govern local i innovació (4 crèdits ECTS)
Tecnopolítica, xarxes i ciutadania (4 crèdits ECTS)
Nova economia urbana (4 crèdits ECTS)

Amunt

Llocs de treball en equips multidisciplinaris en els següents sectors:

  • Administració pública en l'àmbit la de ciutat i de l’urbanisme, tant del quadre tècnic com polític
  • Consultories privades, entitats o tercer sector que gestionen, atenen o dissenyen solucions a problemes inherents a les ciutats
  • Recerca o docència que tenen com a focus les realitats urbanes

Amunt

Els coneixements bàsics que es requereixen per a cursar l'assignatura són els que corresponen a la formació acadèmica i a la pràctica professional descrites en el perfil d'ingrés preferent.

Amunt

CB9: Que els/les estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats;

CB10: Que els/les estudiants posseeixin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigit o autònom.

CG1: Pensar i raonar de manera analítica i crítica

CG3: Treballar de manera col·laborativa en un entorn pluridisciplinari, aprenent de i amb les altres persones, per al desenvolupament de nou coneixement.

CG4: Compreender el llenguatge i propostes d'altres especialitats

CT1: Ús i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional

CT2: Expressió escrita per a la vida acadèmica i professional

CT3: Actuar de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els drets humans i la diversitat, tant en la pràctica acadèmica com en la professional, i dissenyar solucions per a la millora d'aquestes pràctiques.

CE1: Analitzar, avaluar i interrelacionar els diferents elements i variables que componen les realitats urbanes, amb criteris ètic-polítics que orientin proposades d'intervenció, el disseny de polítiques i la presa de decisió.

CE2: Exposar i argumentar en un entorn pluridisciplinari i de participació idees pròpies relacionades amb la gestió de la ciutat, els processos urbans i l'urbanisme, de manera lògica i estructurada i des d'una perspectiva integral i transdisciplinar.

CE3: Incorporar en positiu propostes d'agents i col·lectius que actuen en la gestió i construcció de la ciutat amb la finalitat de promoure una millor participació i avançar en el procés de presa de decisions.

CE4: Elaborar i gestionar amb èxit proposades o informes dirigits a la resolució de problemes, projectes, programes d'actuació, estratègies o polítiques urbanes, que responguin de manera integral a les necessitats emergents derivades dels canvis econòmics, socials i culturals del context urbà actual.

(!) Els resultats d'aprenentatge de cada activitat avaluable estan indicats a l'aula.

Amunt

Material docente UOC:

Mòdul didàctic 1 L'economia de les ciutats en l'era de la globalització

1. Un món de ciutats

2. Amenaces de l'economia global

3. Reptes per a una economia ciutadana

Mòdul didàctic 2 Les noves economies urbanes

1. El perquè de les noves economies

2. Models i pràctiques empresarials

3. Activisme econòmic i social

Mòdul didàctic 3 Estratègies per a una economia urbana ciutadana

1. Introducció

2. Gestió de l'espai, infraestructures i connectivitat

3. Dinamització econòmica i empresarial

4. Desenvolupament del capital social i educatiu

Mòdul didàctic 4 Gestió pública i projecte estratègic propi cap a una economia ciutadana

1. Introducció

2. Gestió pública cooperativa

3. Requisits per a una estratègia d'economia ciutadana

Amunt

¿Cómo pueden ser más inteligentes las ciudades? epub
¿Cómo pueden ser más inteligentes las ciudades? PDF
Recomanacions sobre el treball en equip en xarxa Audiovisual
Recomendaciones sobre el trabajo en equipo en red Audiovisual

Amunt

Tots els recursos complementaris s'encuetran disponibles en la pestanya "Recursos" de l'aula. 

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

    A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt